Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Χαρτογράφηση συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στην Ευρώπη

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τους συνεργατικούς σχηματισμούς του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) στην Ευρώπη παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής, των κινητήριων δυνάμεων και των παραγόντων επιτυχίας στον τομέα αυτό.

Ένα ανθρωποκεντρικό IoT

fix-empty

Η μελέτη για τη χαρτογράφηση των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας IoT στην Ευρώπη (.pdf) παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της χαρτογράφησης των γεωγραφικών περιοχών των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας IoT που λειτουργούν εντός της ΕΕ και των τομέων εξειδίκευσής τους.

Η μελέτη στοχεύει στους βασικούς τομείς λειτουργίας του IoT:

 • έξυπνο περιβάλλον διαβίωσης·
 • έξυπνη γεωργία και επισιτιστική ασφάλεια·
 • wearables;
 • έξυπνες πόλεις και έξυπνες κοινότητες·
 • έξυπνη κινητικότητα·
 • έξυπνο περιβάλλον και διαχείριση των υδάτων·
 • έξυπνη κατασκευή.

Η μελέτη εντοπίζει 4 θεμελιώδεις κατηγορίες συνεργατικών σχηματισμών:

Ένας χάρτης πίτας των τεσσάρων θεμελιωδών τάξεων των δομών: γεωγραφική περιοχή (9,5 %)· θεσμοθετημένο (40,5 %)· θεματική (36,8 %) εικονικό (13,2 %).

 1. Θεσμοθετημένες ομάδες: ενώσεις φορέων που εργάζονται για την επίτευξη κοινού στόχου στο πλαίσιο συμφωνημένης επίσημης ή άτυπης δομής διακυβέρνησης. Η επίσημη δομή διακυβέρνησης αποτελεί προαπαιτούμενο για κάθε παρέμβαση πολιτικής που αφορά την ομάδα.
 2. Γεωγραφικές ομάδες: συμπλέγματα στην παραδοσιακή έννοια του Μάρσαλ και του Πορτεριανού, όπου σύνολα εταιρειών που δρουν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και ενδεχομένως με σαφή αναφορά στο IoT, ή IoT start-ups σε μια συγκεκριμένη πόλη. Μπορεί να έχουν δομή και διακυβέρνηση, ή όχι.
 3. Εικονικές συστάδες: όπου διάφοροι φορείς, οι οποίοι μπορούν να αποτελούν μέρος διαφορετικών θεματικών τομέων, συνεργάζονται σε μια δράση και προς έναν κοινό στόχο χωρίς να συστεγάζονται.
 4. Θεματικές ομάδες: συνεργατικοί σχηματισμοί που παρέχουν προϊόντα, τεχνολογίες ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τις ΤΠΕ ή το διαδίκτυο των πραγμάτων ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους. Ο συντελεστής συγκέντρωσης μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη τεχνολογία, τεχνολογικές πλατφόρμες, εφαρμογές ή/και έργα λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Πράξη για τα δεδομένα: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με κανόνες για μια δίκαιη και καινοτόμο οικονομία δεδομένων

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη για τα δεδομένα, την οποία πρότεινε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2022.

PRESS RELEASE |
EU to invest €13.5 billion in research and innovation for 2023-2024

The Commission has adopted the main Horizon Europe work programme 2023-24, with around €13.5 billion to support researchers and innovators in Europe to pursue breakthrough solutions for environmental, energy, digital and geopolitical challenges.

PRESS RELEASE |
Εναρμόνιση του ραδιοφάσματος για ενισχυμένη συνδεσιμότητα: έτοιμο για το 5G και την καινοτομία

Η Επιτροπή εξέδωσε εκτελεστικές αποφάσεις για να διασφαλίσει ότι η πολιτική της ΕΕ για το ραδιοφάσμα ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για ευρυζωνικές και καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές.

PRESS RELEASE |
Νέα προσέγγιση για μια ηγετική θέση των ευρωπαϊκών προτύπων παγκοσμίως — Προώθηση των αξιών και μιας ανθεκτικής, πράσινης και ψηφιακής ενιαίας αγοράς

Η Επιτροπή παρουσίασε αυτή την εβδομάδα μια νέα στρατηγική τυποποίησης που περιγράφει την προσέγγισή μας όσον αφορά τα πρότυπα εντός της ενιαίας αγοράς, καθώς και παγκοσμίως.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Η ευρωπαϊκή πολιτική για το διαδίκτυο των πραγμάτων

Η ΕΕ συνεργάζεται ενεργά με τη βιομηχανία, τις οργανώσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα για την αξιοποίηση του δυναμικού του Διαδικτύου των πραγμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Βλ. επίσης

Επενδύοντας στο σύννεφο, την άκρη και το διαδίκτυο των πραγμάτων

Το πρόγραμμα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή δεκαετία θέτει τους στόχους μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με έναν στόχο 10,000 κλιματικά ουδέτερους κόμβους αιχμής. Αυτό σημαίνει ότι το σύννεφο, η άκρη και το διαδίκτυο των πραγμάτων έχουν μεγάλο ρόλο να...

Το Internet of Things της επόμενης γενιάς

Το μελλοντικό διαδίκτυο των πραγμάτων και η υπολογιστική άκρη μπορεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή και οι διαδικασίες οργανώνονται και παρακολουθούνται σε όλες τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας.