Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Χαρτογράφηση συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στην Ευρώπη

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τους συνεργατικούς σχηματισμούς του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) στην Ευρώπη παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής, των κινητήριων δυνάμεων και των παραγόντων επιτυχίας στον τομέα αυτό.

Ένα ανθρωποκεντρικό IoT

fix-empty

Η μελέτη για τη χαρτογράφηση των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας IoT στην Ευρώπη (.pdf) παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της χαρτογράφησης των γεωγραφικών περιοχών των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας IoT που λειτουργούν εντός της ΕΕ και των τομέων εξειδίκευσής τους.

Η μελέτη στοχεύει στους βασικούς τομείς λειτουργίας του IoT:

 • έξυπνο περιβάλλον διαβίωσης·
 • έξυπνη γεωργία και επισιτιστική ασφάλεια·
 • wearables;
 • έξυπνες πόλεις και έξυπνες κοινότητες·
 • έξυπνη κινητικότητα·
 • έξυπνο περιβάλλον και διαχείριση των υδάτων·
 • έξυπνη κατασκευή.

Η μελέτη εντοπίζει 4 θεμελιώδεις κατηγορίες συνεργατικών σχηματισμών:

Ένας χάρτης πίτας των τεσσάρων θεμελιωδών τάξεων των δομών: γεωγραφική περιοχή (9,5 %)· θεσμοθετημένο (40,5 %)· θεματική (36,8 %) εικονικό (13,2 %).

 1. Θεσμοθετημένες ομάδες: ενώσεις φορέων που εργάζονται για την επίτευξη κοινού στόχου στο πλαίσιο συμφωνημένης επίσημης ή άτυπης δομής διακυβέρνησης. Η επίσημη δομή διακυβέρνησης αποτελεί προαπαιτούμενο για κάθε παρέμβαση πολιτικής που αφορά την ομάδα.
 2. Γεωγραφικές ομάδες: συμπλέγματα στην παραδοσιακή έννοια του Μάρσαλ και του Πορτεριανού, όπου σύνολα εταιρειών που δρουν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και ενδεχομένως με σαφή αναφορά στο IoT, ή IoT start-ups σε μια συγκεκριμένη πόλη. Μπορεί να έχουν δομή και διακυβέρνηση, ή όχι.
 3. Εικονικές συστάδες: όπου διάφοροι φορείς, οι οποίοι μπορούν να αποτελούν μέρος διαφορετικών θεματικών τομέων, συνεργάζονται σε μια δράση και προς έναν κοινό στόχο χωρίς να συστεγάζονται.
 4. Θεματικές ομάδες: συνεργατικοί σχηματισμοί που παρέχουν προϊόντα, τεχνολογίες ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τις ΤΠΕ ή το διαδίκτυο των πραγμάτων ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους. Ο συντελεστής συγκέντρωσης μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη τεχνολογία, τεχνολογικές πλατφόρμες, εφαρμογές ή/και έργα λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της αμοιβαίας κυβερνοανθεκτικότητάς τους και την προώθηση ενός ασφαλούς παγκόσμιου κυβερνοχώρου.

DIGIBYTE |
Ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα: Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κατάσταση της ολοκληρωμένης εγκατάστασης παραγωγής και των ανοιχτών χυτηρίων της ΕΕ

Η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για «πρωτοποριακές» εγκαταστάσεις για να ζητήσει το καθεστώς ολοκληρωμένης εγκατάστασης παραγωγής και/ή ανοιχτού χυτηρίου της ΕΕ, στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα.

PRESS RELEASE |
Η ευρωπαϊκή πράξη για τα δεδομένα τίθεται σε ισχύ, θεσπίζοντας νέους κανόνες για μια δίκαιη και καινοτόμο οικονομία δεδομένων

Οι νέοι κανόνες καθορίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης δεδομένων που παράγονται στην ΕΕ σε όλους τους οικονομικούς τομείς και θα διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων, ιδίως βιομηχανικών δεδομένων.

PRESS RELEASE |
Η ΕΕ θα επενδύσει πάνω από 760 εκατ. ευρώ στην ψηφιακή μετάβαση και την κυβερνοασφάλεια

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση των προγραμμάτων εργασίας «Ψηφιακή Ευρώπη» για το 2024, διαθέτοντας 762.7 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ψηφιακών λύσεων προς όφελος των πολιτών, των δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Η ευρωπαϊκή πολιτική για το διαδίκτυο των πραγμάτων

Η ΕΕ συνεργάζεται ενεργά με τη βιομηχανία, τις οργανώσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα για την αξιοποίηση του δυναμικού του Διαδικτύου των πραγμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Βλ. επίσης

Επενδύοντας στο σύννεφο, την άκρη και το διαδίκτυο των πραγμάτων

Το πρόγραμμα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή δεκαετία θέτει τους στόχους μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με έναν στόχο 10,000 κλιματικά ουδέτερους κόμβους αιχμής. Αυτό σημαίνει ότι το σύννεφο, η άκρη και το διαδίκτυο των πραγμάτων έχουν μεγάλο ρόλο να...

Το Internet of Things της επόμενης γενιάς

Το μελλοντικό διαδίκτυο των πραγμάτων και η υπολογιστική άκρη μπορεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή και οι διαδικασίες οργανώνονται και παρακολουθούνται σε όλες τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας.