Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Η πολιτική της Ευρώπης για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Η ΕΕ συνεργάζεται ενεργά με τη βιομηχανία, τους οργανισμούς και την ακαδημαϊκή κοινότητα για την αξιοποίηση του δυναμικού του Διαδικτύου των πραγμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Το IoT μετασχηματίζει τις παραδοσιακές βιομηχανίες

fix-empty

Το Internet of Things συγχωνεύει το φυσικό και το εικονικό, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και δημιουργώντας έξυπνα περιβάλλοντα. Μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη και τα μαζικά δεδομένα, οι τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ψηφιακού μετασχηματισμού της παγκόσμιας οικονομίας. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρες μπορούν να παρακολουθούνται και να τροφοδοτούνται για να ενεργοποιήσουν μια ενέργεια, να αποκτήσουν γνώσεις ή να ανταποκριθούν σε ένα άλλο συνδεδεμένο αντικείμενο, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

European IoT and Edge Computing

Οι τεχνολογίες IoT θα βελτιστοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε τη ζωή μας. Η ανάπτυξη περισσότερων από 41 δισεκατομμυρίων συσκευών IoT αναμένεται έως το 2025 (International Data Corporation), οδηγώντας σε εκθετική ανάπτυξη των δεδομένων και ωθώντας τις υπολογιστικές λειτουργίες και την ανάλυση δεδομένων στην άκρη του δικτύου.

Με την επεξεργασία να κινείται πιο κοντά στην άκρη, μπορούμε να μειώσουμε το κόστος επικοινωνίας και αποθήκευσης, καθώς και την κατανάλωση ενέργειας. Μπορούμε επίσης να εφαρμόσουμε μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίσουμε με ασφάλεια τα πρότυπα δεδομένων που επηρεάζουν τις φυσικές διαδικασίες ή τις επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σειρά υποστηρικτικών δράσεων πολιτικής για την επιτάχυνση της υιοθέτησης της επόμενης γενιάς του διαδικτύου των πραγμάτων και της υπολογιστικής αιχμής και την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού τους στην Ευρώπη προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Ένα πιθανό εμπόδιο για την επίτευξη μιας ενιαίας αγοράς για το IoT έχει να κάνει με την ικανότητα χειρισμού ποικίλων και πολύ μεγάλων όγκων συνδεδεμένων συσκευών, καθώς και με την ανάγκη ασφαλούς ταυτοποίησής τους ώστε να μπορούν να συνδεθούν με δίκτυα IoT. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να προωθηθεί ένας διαλειτουργικός χώρος αρίθμησης IoT για ένα καθολικό σύστημα αναγνώρισης αντικειμένων που υπερβαίνει τα γεωγραφικά όρια, και ένα ανοικτό για τον έλεγχο ταυτότητας αντικειμένων.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα συμβάλλει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς για το διαδίκτυο των πραγμάτων. Η στρατηγική αυτή προτείνει πολιτικές και νομικές λύσεις σχετικά με την ελεύθερη ροή δεδομένων πέραν των εθνικών συνόρων εντός της ΕΕ. Καλύπτει επίσης την ευθύνη σε πολύπλοκα περιβάλλοντα όπως το IoT, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του διαδικτύου των πραγμάτων. Προκειμένου να παράσχει μια πρώτη χαρτογράφηση των προκλήσεων ευθύνης που ανακύπτουν στο πλαίσιο των αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου των πραγμάτων, η Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της σχετικά με την ευθύνη για τις αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες.

Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία του IoT

Για την περίοδο 2021-2027 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», η ΕΕ θα επενδύσει περίπου 95,5 εκατ. ευρώ στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη των αναδυόμενων τεχνολογιών, αξιοποιώντας τις επιτυχίες του προγράμματος «Ορίζων 2020» και συμβάλλοντας στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης.

Μέσω του τομέα εστίασης για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ( DEI), η ΕΕ δίνει προτεραιότητα στην οικοδόμηση οικοσυστήματος, τη διαλειτουργικότητα των πλατφορμών, την ενοποίηση της τεχνολογίας, την τυποποίηση και την επικύρωση μέσω πιλοτικών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας και εγκαταστάσεων πειραματισμού. Συμπληρώνοντας διάφορες πρωτοβουλίες πολιτικής, η Επιτροπή διέθεσε περίπου 400 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Ορίζων 2020» για προσπάθειες για την ανάπτυξη πλατφορμών και την πιλοτική εφαρμογή μεγάλης κλίμακας. Ορισμένα από αυτά τα έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ άλλα θα συνεχίσουν να τρέχουν μέχρι το 2023.

Στο πλαίσιο των προσκλήσεών της για την περίοδο 2021-2022 με θέμα «Παγκόσμιες κορυφαίες τεχνολογίες δεδομένων και υπολογιστών», η Επιτροπή υποστηρίζει επί του παρόντος έργα IoT και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο της ομάδας 4 του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» «Ψηφιακός, βιομηχανικός και διαστημικός προορισμός»: Από το Cloud to Edge στο IoT.

Τα έργα αυτά επικεντρώνονται στην ανάπτυξη τεχνολογιών IoT και edge και στην επίδειξη της χρήσης τους σε πολλαπλούς τομείς, την ενίσχυση της βιομηχανικής συνεργασίας μέσω ανοικτών πλατφορμών και προτύπων και την επίτευξη ευρωπαϊκής ηγετικής θέσης σε ολόκληρο το οικοσύστημα αιχμής. Η Επιτροπή προωθεί περισσότερες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», όπως η ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων σε κάθετους τομείς όπως η γεωργία, η ενέργεια και η κινητικότητα.

Από την άποψη των εφαρμογών, το διαδίκτυο των πραγμάτων και οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν τους βασικούς παράγοντες διευκόλυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού σε διάφορους τομείς. Για την επίτευξη αυτής της ψηφιοποίησης, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (ΓΔ CONNECT) συνεργάζεται με τις αντίστοιχες ΓΔ πολιτικής για τη στήριξη ψηφιακών έργων στο πλαίσιο της ομάδας 5 του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα» και της ομάδας 6 «Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον».

Μαζί με την υπολογιστική αιχμής, το μελλοντικό διαδίκτυο των πραγμάτων θα φέρει επανάσταση στον τρόπο οργάνωσης και παρακολούθησης της παραγωγής και των διαδικασιών σε όλες τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας, παρέχοντας στην ευρωπαϊκή βιομηχανία την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση που απαιτεί.

IoT ανά τομέα

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διαδίκτυο των πραγμάτων εκτείνεται σε πολλούς κάθετους τομείς, προωθώντας τη χρήση νέων τεχνολογιών για την τόνωση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

ΗΓΔ CONNECT έχει ενώσει τις δυνάμεις της με άλλες Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ) της Επιτροπής προκειμένου να καλύψει όλους τους πιθανούς λόγους. Συγκεκριμένα, συνεργάστηκε με τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (ΓΔ MOVE) για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα και της στρατηγικής για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων κινητικότητας. Όσον αφορά τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα, και οι δύο ΓΔ ένωσαν τις δυνάμεις τους με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΔ RTD) και τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW) μέσω μιας σειράς συμπληρωματικών πολιτικών, δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.

ΗΓΔ CONNECT συνεργάζεται στενά με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ΓΔ ENER) για να προετοιμάσει τους λόγους για το σχέδιο δράσης για την ψηφιοποίηση της ενέργειας, προκειμένου να επιταχυνθεί ο ψηφιακός και βιώσιμος μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ, σύμφωνα με τηνΕυρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνίατης Επιτροπής, το REPowerEUκαιτο πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετίαγια το 2030. Αυτή η κοινή εργασία αφορά επίσης την ενίσχυση της ανταλλαγής και της χρήσης δεδομένων στον τομέα της ενέργειας, με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου ενεργειακών δεδομένων.

Όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής γεωργικής βιομηχανίας, η ΓΔ CONNECT συνεργάζεται επίσης με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔ AGRI) με σκοπό την ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου γεωργικών δεδομένων. Οι τρέχουσες εξελίξεις συγχρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με την ανάπτυξη των αντίστοιχων χώρων δεδομένων που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του DIGITAL το 2024, με βάση τις δραστηριότητες των κρατών μελών της ΕΕ.

Μέσω της άριστης, αποτελεσματικής και στενής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ΓΔ της Επιτροπής, η ΕΕ δίνει το παράδειγμα σε τομείς όπως η νομοθεσία, η τυποποίηση και η διαλειτουργικότητα, η κυβερνοασφάλεια, οι βιώσιμες ΤΠΕ, η έρευνα, η καινοτομία και η ανάπτυξη. Συνεργάζεται με σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών σε αυτούς τους τομείς.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
EU to invest €13.5 billion in research and innovation for 2023-2024

The Commission has adopted the main Horizon Europe work programme 2023-24, with around €13.5 billion to support researchers and innovators in Europe to pursue breakthrough solutions for environmental, energy, digital and geopolitical challenges.

EVENT |
Προσέγγιση βαθμονόμησης πολλαπλών διαστάσεων για ένα ψηφιοποιημένο ενεργειακό σύστημα

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να συγκεντρώσει τη συμβολή των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες θα μπορούσαν να επιταχύνουν τον εν εξελίξει μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών ενεργειακών συστημάτων.

NEWS ARTICLE |
Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με το σχέδιο προσωρινού πλαισίου αξιολόγησης για τις δραστηριότητες των κέντρων δεδομένων

Το Συμβούλιο Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Δοκιμών καλεί το κοινό να σχολιάσει ένα σχέδιο πλαισίου αξιολόγησης που θα επιτρέψει στα κέντρα δεδομένων να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την Ενεργειακή Απόδοση στα Κέντρα Δεδομένων — ένα κριτήριο για την ταξινόμηση των κέντρων δεδομένων ως περιβαλλοντικά βιώσιμων βάσει της ταξινομίας της ΕΕ.

NEWS ARTICLE |
Το διαδίκτυο των πραγμάτων και το μέλλον της υπολογιστικής παρυφών στην Ευρώπη

Το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) είναι ένα δίκτυο συνδεδεμένων ψηφιακών συσκευών, μερικές φορές γνωστών ως «έξυπνων» συσκευών, με τη σχετική έρευνά του να περιλαμβάνει τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία 5G, το υπολογιστικό νέφος, η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και τα μικροσυστήματα ή τα νανοσυστήματα. Αυτό που άλλαξε πρόσφατα είναι οι αυξημένες ικανότητες των συσκευών, τα ταχύτερα δίκτυα επικοινωνίας, η τυποποίηση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας και οι πιο οικονομικά προσιτοί αισθητήρες και μικροηλεκτρονικές συσκευές, που είναι η υπερφόρτιση των φαινομένων του διαδικτύου

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες

Η ΕΕ επιταχύνει την ανάπτυξη και την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να απολαμβάνουν το πλήρες δυναμικό του ψηφιακού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

Το Internet of Things της επόμενης γενιάς

Το μελλοντικό διαδίκτυο των πραγμάτων και η υπολογιστική άκρη μπορεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή και οι διαδικασίες οργανώνονται και παρακολουθούνται σε όλες τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας.

Χαρτογράφηση συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στην Ευρώπη

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τους συνεργατικούς σχηματισμούς του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) στην Ευρώπη παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής, των κινητήριων δυνάμεων και των παραγόντων επιτυχίας στον τομέα αυτό.

Βλ. επίσης

Στρατηγική blockchain

Η ΕΕ επιθυμεί να πρωτοστατήσει στην τεχνολογία blockchain και να καταστεί καινοτόμος στον τομέα της αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και να αποτελέσει το σπίτι για σημαντικές πλατφόρμες, εφαρμογές και εταιρείες.

Πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας — Στρατηγική για τα δεδομένα