Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európai Kiberbiztonsági Kompetenciahálózat és Központ

Az Európai Kiberbiztonsági Hálózat és Kiberbiztonsági Kompetenciaközpont segíti az EU-t a kiberbiztonsági technológiai és ipari kapacitások megőrzésében és fejlesztésében.

  Az Európai Kiberbiztonsági Kompetenciaközpont logója

A kezdeményezés céljai

A kiberbiztonsági alapoknak a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó következő többéves pénzügyi keret keretében történő kezelésével a kezdeményezés hozzá fog járulni egy összekapcsolt, uniós szintű kiberbiztonsági ipari és kutatási ökoszisztéma létrehozásához. Ösztönöznie kell az érdekelt felek közötti jobb együttműködést, többek között a kiberbiztonsági polgári és védelmi ágazatok között.

Ez az együttműködés segíteni fogja az érdekelt feleket abban, hogy a lehető legjobban kihasználják a meglévő kiberbiztonsági erőforrásokat és szakértelmet Európa-szerte. A kezdeményezés a tagállamok több mint 660 kiberbiztonsági szakértői központjában már meglévő szakértelemre épül, amelyek az Európai Bizottság által 2018-ban végzett felmérésre reagáltak.

A kezdeményezésnek segítenie kell az EU-t és a tagállamokat abban, hogy proaktív, hosszabb távú stratégiai perspektívát alakítsanak ki a kiberbiztonsági iparpolitikában, amely túlmutat a kutatáson és fejlesztésen. Ennek a megközelítésnek hozzá kell járulnia a magán- és az állami szektor előtt álló kiberbiztonsági kihívások áttörést jelentő megoldásainak kidolgozásához, és támogatnia kell e megoldások hatékony alkalmazását.

Lehetővé teszi az érintett kutatási és ipari közösségek, valamint a hatóságok számára, hogy hozzáférjenek a kulcsfontosságú kapacitásokhoz, például a tesztelési és kísérleti létesítményekhez. Ezek a létesítmények gyakran az egyes tagállamok hatókörén kívül esnek a pénzügyi és emberi erőforrások elégtelensége miatt.

A kezdeményezés hozzá fog járulni a készséghiány megszüntetéséhez és az agyelszívás elkerüléséhez azáltal, hogy biztosítja a legjobb tehetségek hozzáférését a nagyszabású európai kiberbiztonsági kutatási és innovációs projektekhez, és ezáltal érdekes szakmai kihívásokat teremt.

Nemzeti koordinációs központok hálózata

Minden tagállam kijelöl egy nemzeti koordinációs központot. Nemzeti szinten kapcsolattartó pontként fognak működni a kompetenciaközösség és a kompetenciaközpont számára. Ők az ország kiberbiztonsági közösségének kapuőrei. Támogatják az e rendelet szerinti intézkedések végrehajtását, és pénzügyi támogatást nyújthatnak a nemzeti és helyi ökoszisztémáknak.

Kiberbiztonsági kompetenciaközösség

Ez a Közösség a kiberbiztonsági technológiákban részt vevő szereplők széles, nyitott és sokszínű csoportját fogja bevonni, beleértve különösen a kutatási szervezeteket, az ellátási/keresletoldali iparágakat és a közszférát. Hozzájárul a kompetenciaközpont tevékenységeihez és munkatervéhez. És hasznot húz a kompetenciaközpont és a hálózat közösségépítő tevékenységeiből.

Az Európai Kiberbiztonsági Kompetenciaközpont

Az Európai Kiberbiztonsági Kompetenciaközpont (ECCC) célja Európa kiberbiztonsági kapacitásainak és versenyképességének növelése. Együttműködik a nemzeti koordinációs központok hálózatával egy erős kiberbiztonsági közösség létrehozása érdekében. Bukarestben végrehajtja a Digitális Európa és az Európai horizont programok vonatkozó részeit a támogatások elosztása és a közbeszerzések végrehajtása révén.

Feladatok és célkitűzések

Az ECCC arra törekszik, hogy átfogó küldetését a következők révén érje el:

 • a nemzeti koordinációs központok hálózatának és a kiberbiztonsági kompetenciaközösségnek a létrehozása és koordinálása;
 • stratégiai beruházási döntések meghozatala, valamint az EU, annak tagállamai és az ipar forrásainak összevonása;
 • a kiberbiztonsággal kapcsolatos pénzügyi támogatás végrehajtása az Európai horizont és a Digitális Európa programokból.

Ez a következő célkitűzésekhez fog hozzájárulni:

 • hozzájárulás a legújabb kiberbiztonsági technológiák széles körű alkalmazásához, különösen a termékek és megoldások beszerzésének végrehajtása vagy támogatása révén;
 • pénzügyi támogatás és technikai segítségnyújtás a kiberbiztonsági induló vállalkozások számára, valamint a potenciális piacokhoz való kapcsolódásuk és a beruházások vonzása;
 • átfogó ipari és kutatási menetrenden alapuló kutatás és innováció támogatása, beleértve a következő generációs kiberbiztonsági képességekre vonatkozó nagyszabású kutatási és demonstrációs projekteket is;
 • nem csak a technológia és a kiberbiztonsági rendszerek, hanem a készségfejlesztés terén is magas szintű kiberbiztonsági normákat vezetnek be;
 • a polgári és védelmi szféra közötti együttműködés megkönnyítése a kettős felhasználású technológiák és alkalmazások tekintetében, valamint a polgári védelmi szinergiák erősítése az Európai Védelmi Alap tekintetében.

Irányítási struktúra

Az ECCC létrehozása jelenleg folyamatban van. Igazgatási és irányítási struktúrája a következőket foglalja magában:

 • irányító testület, amely stratégiai orientációt biztosít és felügyeli tevékenységeit;
 • egy ügyvezető igazgató, aki jogi képviselő és a napi vezetésért felelős;
 • stratégiai tanácsadó csoport az ECCC és a kiberbiztonsági közösség közötti átfogó, folyamatos párbeszéd biztosítására.

Az igazgatótanács a következőket foglalja magában:

 • minden tagállam egy-egy képviselője, a Bizottság két képviselője pedig négyéves megújítható időtartamra;
 • megfigyelők, beleértve az ENISA-t is, és mások eseti alapon;
 • egy három évre megválasztott elnök és elnökhelyettes, egyszer megújítható;
 • az ügyvezető igazgató, aki részt vesz, de szavazati joggal nem rendelkezik.

A döntéseket alapvetően konszenzussal hozzák meg. Ahol ez nem lehetséges, a szavazatok legalább 75%-os többségére van szükség. Az együttes fellépések esetében a szavazás arányos lesz az érintettek pénzügyi hozzájárulásával. Az EU a szavazati jogok 26%-ával rendelkezik az uniós költségvetést érintő döntések tekintetében.

Az igazgatótanácsot egy ipari és tudományos tanácsadó testület segíti, amely rendszeres párbeszédet biztosít a magánszektorral, a fogyasztói szervezetekkel és más érdekelt felekkel.

Pénzügyi források

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a kompetenciaközpontot az Európai Unió és a részt vevő tagállamok pénzügyi hozzájárulásaiból közösen finanszírozzák.

Az Európai Bizottság a kiberbiztonságot kiemelt helyen jelölte meg a 2021–2027 közötti időszakra szóló következő hosszú távú uniós költségvetés napirendjén. Az új Digitális Európa program keretében az Európai Bizottság 2018-ban 2 milliárd eurót javasolt az EU digitális gazdaságának, társadalmának és demokráciáinak védelmére a közvélemény-kutatási szakértelem, az uniós kiberbiztonsági ipar fellendítése, valamint a legkorszerűbb kiberbiztonsági berendezések és infrastruktúra finanszírozása révén. A kiberbiztonsági kutatás és innováció a Horizont Európa program keretében is támogatásban részesül.

Az ECCC és a hálózat adott esetben más releváns uniós programokkal való szinergiák kialakítására is törekedni fog.

A részt vevő tagállamoknak az uniós pénzügyi hozzájárulást a prioritásaikkal összhangban azonos összegű beruházásokkal, valamint a központ és a hálózat működési költségeinek társfinanszírozásával kell kiegészíteniük.

A konkrét finanszírozási prioritásokat a kompetenciaközpontok éves munkatervének részeként határozzák meg, amelyet az igazgatótanács az ipari és tudományos tanácsadó csoport hozzájárulásait követően fogad el.

A tervek szerint a finanszírozás nagy részét nyílt pályázati felhívások és ajánlati felhívások útján fogják elosztani. Az érdekelt felek a korábbi kutatási és innovációs keretprogramokból ismerik ezt a rendszert. Ezekben az esetekben a kompetenciaközpont kezeli és végső soron pénzügyi támogatást folyósít a kedvezményezetteknek, amelyek jellemzően tudományos és kutatási szervezetek, ipari vállalatok vagy hatóságok.

Az ECCC arra is törekszik, hogy előmozdítsa a stratégiai kiberbiztonsági infrastruktúrák és eszközök közös beszerzését egy vagy több más szervezettel – jellemzően állami hatóságokkal – együtt.

Bizonyos finanszírozást közvetlenül a nemzeti koordinációs központok rendelkezésére bocsátanak az e rendelet szerinti feladatok elvégzéséhez.

A nemzeti koordinációs központok az úgynevezett lépcsőzetes támogatások felhasználásával pénzügyileg is képesek lesznek támogatni nemzeti ökoszisztémájukat.

Legfrissebb hírek

DIGIBYTE |
Kiberbiztonság: Az EU 8. párbeszédet folytat az Egyesült Államokkal

2022. december 15–16-án az Európai Unió és az Egyesült Államok megtartotta a nyolcadik EU-USA kiberpárbeszédet Washingtonban. Erre Oroszország Ukrajna elleni jogellenes katonai agressziója miatt drámaian megromlott kiberfenyegetési környezet összefüggésében került sor, amely rávilágított arra, hogy fokozott transzatlanti együttműködésre és koordinációra van szükség a rosszindulatú kibertevékenységek megelőzése, felderítése és az azokra való reagálás érdekében, valamint kiemelte, hogy biztosítani kell a kritikus infrastruktúra biztonságát és ellenálló képességét.

PRESS RELEASE |
Cybersecurity: EU launches first phase of deployment of the European infrastructure of cross-border security operations centres

The Commission, in coordination with the European Cybersecurity Competence Centre (ECCC), is launching a call for expression of interest to select entities in Member States which will host and operate cross-border cyber threat detection platforms, each bringing together relevant public entities from several Member States, as well as private entities.

Related Content

Big Picture

Kiberbiztonsági politikák

Az Európai Unió különböző frontokon dolgozik a kiberreziliencia előmozdítása, kommunikációnk és adataink védelme, valamint az online társadalom és gazdaság biztonságának megőrzése érdekében.

See Also

22 kiválasztott kiberbiztonsági projekt 10,9 millió EUR összegben

Az alapvető szolgáltatások (OES), a nemzeti kiberbiztonsági tanúsító hatóságok (NCCA-k) és az illetékes nemzeti hatóságok (NCA-k) azon kiválasztott pályázók közé tartoznak, akik 11 millió EUR finanszírozásban részesülnek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi...

Az uniós kiberbiztonsági jogszabály

A kiberbiztonsági jogszabály megerősíti az Európai Uniós kiberbiztonsági ügynökséget (ENISA), és létrehozza a termékek és szolgáltatások kiberbiztonsági tanúsítási keretét.