Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

An Líonra Eorpach um Inniúlachtaí Cibearshlándála agus an Lárionad Eorpach um Inniúlachtaí Cibearshlándála

Cuidíonn an Líonra Eorpach um Chibearshlándáil agus an Lárionad Eorpach um Inniúlachtaí Cibearshlándála leis an Aontas acmhainneachtaí teicneolaíocha agus tionsclaíocha cibearshlándála a choinneáil agus a fhorbairt.

  Lógó an Lárionaid Eorpaigh um Inniúlachtaí Cibearshlándála

Aidhmeanna an tionscnaimh seo

Trí na cistí cibearshlándála a bhainistiú faoin gcéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile 2021-2027, cuideoidh an tionscnamh éiceachóras tionsclaíoch agus taighde cibearshlándála idirnasctha uile-Aontais a chruthú. Ba cheart go spreagfadh sé comhar níos fearr idir geallsealbhóirí ábhartha, lena n-áirítear idir earnálacha sibhialtacha agus cosanta na cibearshlándála.

Cuideoidh an comhar sin le páirtithe leasmhara an leas is fearr is féidir a bhaint as na hacmhainní agus as an saineolas cibearshlándála atá ann cheana ar fud na hEorpa. Cuireann an tionscnamh leis an saineolas atá ann cheana i níos mó ná 660 lárionad saineolais cibearshlándála ó na Ballstáit uile a d’fhreagair suirbhé a rinne an Coimisiún Eorpach in 2018.

Ba cheart go gcabhródh an tionscnamh leis an Aontas agus leis na Ballstáit peirspictíocht straitéiseach réamhghníomhach, níos fadtéarmaí a ghlacadh maidir le beartas tionsclaíoch cibearshlándála a théann níos faide ná taighde agus forbairt. Ba cheart go gcuideodh an cur chuige sin le teacht ar réitigh cheannródaíocha ar na dúshláin chibearshlándála atá os comhair na n-earnálacha príobháideacha agus poiblí agus ba cheart go dtacódh sé le cur in úsáid éifeachtach na réiteach sin.

Cuirfidh sé ar chumas na bpobal taighde agus tionsclaíoch ábhartha agus na n-údarás poiblí rochtain a fháil ar phríomhacmhainneachtaí amhail saoráidí tástála agus turgnamhaíochta. Is minic nach mbíonn rochtain ag na Ballstáit aonair ar na saoráidí sin toisc nach leor na hacmhainní airgeadais agus daonna atá acu.

Cuideoidh an tionscnamh leis an mbearna scileanna a dhúnadh agus imirce daoine oilte a sheachaint trí rochtain a áirithiú do dhaoine tréitheacha is fearr ar thionscadail taighde agus nuálaíochta cibearshlándála ar mhórscála agus, dá bhrí sin, trí dhúshláin ghairmiúla shuimiúla a chur ar fáil.

Líonra na Lárionad Náisiúnta Comhordúcháin

Ainmneoidh gach Ballstát Ionad Comhordaithe Náisiúnta amháin. Feidhmeoidh siad mar phointí teagmhála ar an leibhéal náisiúnta don Phobal Inniúlachta agus don Lárionad Inniúlachta. Is iad na ‘gheatóirí’ iad don phobal cibearshlándála ina dtír féin. Tacaíonn siad le gníomhaíochtaí a chur i gcrích faoin Rialachán seo, agus is féidir leo tacaíocht airgeadais a chur ar aghaidh chuig éiceachórais náisiúnta agus áitiúla.

An Pobal Inniúlachta Cibearshlándála

Beidh grúpa mór, oscailte agus éagsúil gníomhaithe a bhfuil baint acu le teicneolaíocht na cibearshlándála páirteach sa Phobal seo, lena n-áirítear go háirithe eintitis taighde, tionscail ar thaobh an tsoláthair/ar thaobh an éilimh agus an earnáil phoiblí. Cuirfidh sé ionchur ar fáil do ghníomhaíochtaí agus do phlean oibre an Lárionaid Inniúlachta. Agus, bainfidh sé tairbhe as gníomhaíochtaí forbartha pobail an Lárionaid Inniúlachta agus an Líonra.

An Lárionad Eorpach um Inniúlachtaí Cibearshlándála

Tá sé mar aidhm ag an Lárionad Eorpach um Inniúlachtaí Cibearshlándála (ECCC) inniúlachtaí cibearshlándála agus iomaíochas cibearshlándála na hEorpa a mhéadú. Oibreoidh sé i gcomhar le Líonra de Lárionaid Chomhordúcháin Náisiúnta (LNCanna) chun pobal láidir cibearshlándála a thógáil.Arna shuíomh i mBúcairist, cuirfidh sé codanna ábhartha den chlár don Eoraip Dhigiteach agus den chlár Fís Eorpach chun feidhme trí dheontais a leithdháileadh agus trí sholáthairtí a chur i gcrích.

Cúraimí agus cuspóirí

Féachfaidh ECCC lena mhisean foriomlán a bhaint amach tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • líonra na Lárionad Náisiúnta Comhordúcháin agus pobal na n-inniúlachtaí cibearshlándála a bhunú agus cuidiú leis an gcomhordú sin;
 • cinntí infheistíochta straitéisí a dhéanamh agus acmhainní a chomhthiomsú ón Aontas, óna Bhallstáit agus ón tionscal;
 • tacaíocht airgeadais a bhaineann leis an gcibearshlándáil ón gClár Fís Eorpach agus ón gClár don Eoraip Dhigiteach a chur chun feidhme.

Cuirfidh sé sin leis na cuspóirí seo a leanas:

 • rannchuidiú leis an teicneolaíocht chibearshlándála is déanaí a chur in úsáid go forleathan, go háirithe trí tháirgí agus réitigh a sholáthar nó trí thacú leo;
 • tacaíocht airgeadais agus cúnamh teicniúil a chur ar fáil do ghnólachtaí nuathionscanta cibearshlándála agus iad a nascadh le margaí a d’fhéadfadh a bheith ann agus infheistíocht a mhealladh;
 • tacú le taighde agus nuálaíocht atá bunaithe ar chlár oibre cuimsitheach tionsclaíoch agus taighde, lena n-áirítear tionscadail taighde agus taisealbhaidh ar mhórscála i gcumais chibearshlándála na chéad ghlúine eile;
 • ardchaighdeáin chibearshlándála a chur chun cinn ní hamháin i gcórais teicneolaíochta agus cibearshlándála ach i bhforbairt scileanna freisin;
 • an comhar idir na réimsí sibhialta agus cosanta a éascú maidir le teicneolaíochtaí agus feidhmchláir dé-úsáide, agus sineirgí cosanta sibhialta a fheabhsú i ndáil leis an gCiste Eorpach Cosanta.

Struchtúr rialachais

Tá ECCC á chur ar bun faoi láthair. Áireofar ar a struchtúr riaracháin agus rialachais:

 • Bord Rialaithe, chun treoshuíomh straitéiseach a chur ar fáil agus maoirseacht a dhéanamh ar a ghníomhaíochtaí;
 • Stiúrthóir Feidhmiúcháin, a bheidh ina ionadaí dlíthiúil agus a bheidh freagrach as bainistiú laethúil;
 • grúpa Comhairleach Straitéiseach chun idirphlé cuimsitheach, leanúnach a áirithiú idir ECCC agus an pobal cibearshlándála.

Áireofar ar an mBord Rialaithe:

 • ionadaí amháin ó gach Ballstát, agus beirt ón gCoimisiún, ag feidhmiú ar feadh téarma inathnuaite ceithre bliana;
 • breathnóirí, lena n-áirítear ENISA go buan, agus daoine eile ar bhonn ad hoc;
 • Cathaoirleach agus leaschathaoirleach, a thoghfar ar feadh tréimhse trí bliana, uair amháin a bheidh sé in-athnuaite;
 • an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, a ghlacann páirt ach nach bhfuil aon chearta vótála aige.

I bprionsabal, déanfar cinntí trí chomhthoil. I gcás nach féidir é sin a dhéanamh, ní mór tromlach 75 % ar a laghad de na vótaí uile a bheith ann. I gcás gníomhaíochtaí comhpháirteacha, beidh an vótáil comhréireach le ranníocaíochtaí airgeadais na ndaoine lena mbaineann. Tá 26 % de chearta vótála ag an Aontas le haghaidh aon chinneadh a dhéanann difear do bhuiséad an Aontais.

Tugann Bord Comhairleach Tionsclaíochta agus Eolaíochta cúnamh don Bhord Rialaithe chun idirphlé rialta leis an earnáil phríobháideach, le heagraíochtaí tomhaltóirí agus le geallsealbhóirí ábhartha eile a áirithiú.

Acmhainní airgeadais

Molann an Coimisiún Eorpach go ndéanfaí an Lárionad Inniúlachta a chistiú go comhpháirteach trí ranníocaíochtaí airgeadais ón Aontas Eorpach agus ó na Ballstáit rannpháirteacha.

Tá an chibearshlándáil mar thosaíocht ag an gCoimisiún Eorpach don chéad bhuiséad fadtéarmach eile de chuid an Aontais do na blianta 2021-2027. Faoin gclár nua don Eoraip Dhigiteach, mhol an Coimisiún Eorpach in EUR 2 018 2 bhilliún a infheistiú chun geilleagar digiteach, sochaí agus daonlathais an Aontais a chosaint trí shaineolas vótála, trí bhorradh a chur faoi thionscal cibearshlándála an Aontais, trí threalamh agus bonneagar cibearshlándála úrscothach a mhaoiniú. Ina theannta sin, tabharfar tacaíocht do thaighde agus nuálaíocht i réimse na cibearshlándála faoin gclár Fís Eorpach.

Féachfaidh ECCC agus Líonra le sineirgí a bhaint amach le cláir ábhartha eile de chuid an Aontais i gcás inarb iomchuí.

Ba cheart do na Ballstáit rannpháirteacha ranníocaíocht airgeadais an Aontais a mheaitseáil le hinfheistíochtaí den mhéid céanna i gcomhréir lena dtosaíochtaí agus le cómhaoiniú chostais reatha an Lárionaid agus an Líonra.

Bunófar na tosaíochtaí cistiúcháin nithiúla mar chuid de Phlean Oibre bliantúil na Lárionad Inniúlachta, a ghlacfaidh an Bord Rialaithe tar éis dó ionchur a fháil ón nGrúpa Comhairleach Tionsclaíochta agus Eolaíochta.

Meastar go ndéanfar an chuid is mó den mhaoiniú a leithdháileadh trí ghlaonna oscailte ar thograí agus trí ghlaonna ar thairiscintí. Tá eolas ag páirtithe leasmhara ar an gcóras seo ó na Creatchláir Taighde agus Nuálaíochta a bhí ann roimhe seo. Sna cásanna sin, déanfaidh an Lárionad Inniúlachtaí tacaíocht airgeadais a bhainistiú agus a íoc ar deireadh le faighteoirí, ar eintitis acadúla agus taighde, cuideachtaí tionsclaíocha nó údaráis phoiblí a bheadh iontu de ghnáth.

Féachfaidh ECCC freisin le soláthar comhpháirteach bonneagar agus uirlisí straitéiseacha cibearshlándála a chur chun cinn in éineacht le ceann amháin nó níos mó d’eintitis eile — údaráis phoiblí de ghnáth.

Cuirfear roinnt maoinithe ar fáil go díreach do Lárionaid Chomhordúcháin Náisiúnta ionas gur féidir leo cúraimí a chur i gcrích faoin Rialachán seo.

Beidh Lárionaid Chomhordúcháin Náisiúnta in ann tacaíocht airgeadais a thabhairt dá n-éiceachórais náisiúnta faoi seach trí dheontais chascáideacha, mar a thugtar orthu, a úsáid.

An Nuacht is Déanaí

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Beartais Chibearshlándála

Oibríonn an tAontas Eorpach i réimsí éagsúla chun an chibear-athléimneacht a chur chun cinn, chun ár gcumarsáid agus ár sonraí a chosaint agus chun an tsochaí agus an geilleagar ar líne a choinneáil slán.

Féach freisin

22 thionscadal cibearshlándála roghnaithe chun EUR 10.9 milliún a fháil

Oibreoirí Seirbhísí Riachtanacha (OES), Údaráis Náisiúnta um Dheimhniú Cibearshlándála (NCCAS) agus na hÚdaráis Inniúla Náisiúnta (NCAnna) le haghaidh na cibearshlándála, tá siad i measc na n-iarratasóirí roghnaithe a gheobhaidh maoiniú EUR 11 mhilliún ó ghlao cibearshlándála na...

Gníomh an Aontais um Chibearshlándáil

Leis an nGníomh um Chibearshlándáil, neartaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) agus bunaítear creat um dheimhniú cibearshlándála le haghaidh táirgí agus seirbhísí.