Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas Kiberdrošības kompetenču tīkls un centrs

Eiropas Kiberdrošības tīkls un kiberdrošības kompetenču centrs palīdz ES saglabāt un attīstīt kiberdrošības tehnoloģiskās un rūpnieciskās spējas.

  Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra logotips

Šīs iniciatīvas mērķi

Pārvaldot kiberdrošības fondus saskaņā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, iniciatīva palīdzēs izveidot savstarpēji savienotu, ES mēroga kiberdrošības industriālo un pētniecības ekosistēmu. Tai būtu jāveicina labāka sadarbība starp attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp starp kiberdrošības civilajām un aizsardzības nozarēm.

Šī sadarbība palīdzēs ieinteresētajām personām pēc iespējas labāk izmantot esošos kiberdrošības resursus un lietpratību visā Eiropā. Iniciatīva balstās uz lietpratību, kas jau pastāv vairāk nekā 660 kiberdrošības ekspertīzes centros no visām dalībvalstīm, kuri atbildēja uz Eiropas Komisijas 2018. gadā veikto aptauju.

Iniciatīvai būtu jāpalīdz ES un dalībvalstīm ieņemt proaktīvu ilgtermiņa stratēģisko perspektīvu kiberdrošības rūpniecības politikai, kas neaprobežojas tikai ar pētniecību un izstrādi. Šai pieejai būtu jāpalīdz nākt klajā ar revolucionāriem risinājumiem kiberdrošības problēmām, ar kurām saskaras privātais un publiskais sektors, un jāatbalsta šo risinājumu efektīva ieviešana.

Tas ļaus attiecīgajām pētniecības un rūpniecības kopienām un valsts iestādēm piekļūt galvenajām spējām, piemēram, testēšanas un eksperimentu iekārtām. Šie objekti bieži vien nav pieejami atsevišķām dalībvalstīm nepietiekamu finanšu resursu un cilvēkresursu dēļ.

Iniciatīva palīdzēs novērst prasmju trūkumu un novērst intelektuālā darbaspēka emigrāciju, nodrošinot labāko talantu piekļuvi liela mēroga Eiropas kiberdrošības pētniecības un inovācijas projektiem un tādējādi radot interesantas profesionālas problēmas.

Nacionālo koordinācijas centru tīkls

Katra dalībvalsts iecels vienu nacionālo koordinācijas centru. Tās darbosies kā valstu līmeņa kontaktpunkti Kompetenču kopienā un Kompetenču centrā. Viņi ir savas valsts kiberdrošības kopienas vārtziņi. Tās atbalsta darbības saskaņā ar šo regulu un var nodot finansiālo atbalstu valstu un vietējām ekosistēmām.

Kiberdrošības kompetenču kopiena

Šajā Kopienā iesaistīsies liela, atvērta un daudzveidīga kiberdrošības tehnoloģijā iesaistīto dalībnieku grupa, tostarp jo īpaši pētniecības struktūras, piedāvājuma/pieprasījuma puses nozares un publiskais sektors. Tas sniegs ieguldījumu Kompetenču centra darbībās un darba plānā. Un tā gūs labumu no Kompetenču centra un Tīkla kopienas veidošanas pasākumiem.

Eiropas Kiberdrošības kompetenču centrs

Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra (ECCC) mērķis ir palielināt Eiropas kiberdrošības spējas un konkurētspēju. Tā sadarbosies ar Nacionālo koordinācijas centru (NCC) tīklu, lai izveidotu spēcīgu kiberdrošības kopienu. Bukarestē tā īstenos programmas “ Digitālā Eiropa” un “Apvārsnis Eiropa” attiecīgās daļas, piešķirot dotācijas un veicot iepirkumus.

Uzdevumi un mērķi

ECCC centīsies sasniegt savu vispārējo uzdevumu:

 • nacionālo koordinācijas centru tīkla un kiberdrošības kompetenču kopienas izveide un palīdzība to koordinēšanā;
 • pieņemt stratēģiskus lēmumus par ieguldījumiem un apvienot resursus no ES, tās dalībvalstīm un rūpniecības nozares;
 • īstenot ar kiberdrošību saistīto finansiālo atbalstu no programmām “Apvārsnis Eiropa” un “Digitālā Eiropa”.

Tas palīdzēs sasniegt šādus mērķus:

 • veicināt jaunākās kiberdrošības tehnoloģijas plašu izvēršanu, jo īpaši veicot vai atbalstot produktu un risinājumu iepirkumu;
 • sniedzot finansiālu atbalstu un tehnisko palīdzību kiberdrošības jaunuzņēmumiem un lai tos savienotu ar potenciālajiem tirgiem un piesaistītu investīcijas;
 • atbalstīt pētniecību un inovāciju, pamatojoties uz visaptverošu rūpniecības un pētniecības programmu, tostarp liela mēroga pētniecības un demonstrējumu projektus nākamās paaudzes kiberdrošības spēju jomā;
 • virzīt augstus kiberdrošības standartus ne tikai tehnoloģiju un kiberdrošības sistēmās, bet arī prasmju attīstīšanā;
 • veicināt sadarbību starp civilo un aizsardzības jomu attiecībā uz divējāda lietojuma tehnoloģijām un lietojumiem un stiprināt civilās aizsardzības sinerģiju saistībā ar Eiropas Aizsardzības fondu.

Pārvaldības struktūra

Pašlaik tiek izveidots ECCC. Tās administratīvā un pārvaldības struktūra ietvers:

 • valde, lai sniegtu stratēģisku ievirzi un pārraudzītu tās darbību;
 • izpilddirektors, kas ir juridiskais pārstāvis un atbild par ikdienas vadību;
 • stratēģiska padomdevēja grupa, lai nodrošinātu visaptverošu un pastāvīgu dialogu starp ECCC un kiberdrošības kopienu.

Valdē būs:

 • pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts un divi no Komisijas, kas darbojas uz atjaunojamu četru gadu termiņu;
 • novērotāji, tostarp ENISA pastāvīgi, un citi uz ad hoc pamata;
 • priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, ko ievēl uz trim gadiem, kad to var pagarināt;
 • izpilddirektors, kurš piedalās, bet kuram nav balsstiesību.

Principā lēmumus pieņems vienprātīgi. Ja tas nav iespējams, ir jābūt vismaz 75 % balsu vairākumam. Attiecībā uz kopīgām darbībām balsojums būs proporcionāls iesaistīto personu finansiālajam ieguldījumam. ES ir 26 % balsstiesību attiecībā uz jebkuru lēmumu, kas ietekmē ES budžetu.

Valdei palīdz Industriālā un zinātniskā konsultatīvā padome, lai nodrošinātu regulāru dialogu ar privāto sektoru, patērētāju organizācijām un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Finanšu resursi

Eiropas Komisija ierosina Kompetenču centru kopīgi finansēt no Eiropas Savienības un iesaistīto dalībvalstu finanšu iemaksām.

Eiropas Komisija ir izvirzījusi kiberdrošības prioritāti nākamā ES ilgtermiņa budžeta 2021.–2027. gadam darba kārtībā. Saskaņā ar jauno programmu “Digitālā Eiropa” Eiropas Komisija 2018. gadā ierosināja ieguldīt 2 miljardus eiro ES digitālās ekonomikas, sabiedrības un demokrātijas aizsardzībai, veicot aptaujas, veicinot ES kiberdrošības nozari, finansējot modernu kiberdrošības aprīkojumu un infrastruktūru. Saskaņā ar programmu “Apvārsnis Eiropa” papildus tiks atbalstīta kiberdrošības pētniecība un inovācija.

Vajadzības gadījumā ECCC un Tīkls centīsies panākt sinerģiju ar citām attiecīgām ES programmām.

Iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāsaskaņo ES finansiālais ieguldījums ar tādas pašas summas ieguldījumiem saskaņā ar to prioritātēm un ar Centra un Tīkla darbības izmaksu līdzfinansējumu.

Konkrētas finansēšanas prioritātes tiks noteiktas kā daļa no Kompetenču centru gada darba plāna, ko valde pieņems pēc tam, kad būs saņemts Rūpniecisko un zinātnisko padomdevēju grupas ieguldījums.

Ir paredzēts, ka lielāko daļu finansējuma piešķirs, izmantojot atklātus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus. Ieinteresētās personas zina šo sistēmu no iepriekšējām pētniecības un inovācijas pamatprogrammām. Šādos gadījumos Kompetenču centrs pārvaldīs un galu galā izmaksās finansiālo atbalstu saņēmējiem, kas parasti būtu akadēmiskās un pētniecības struktūras, rūpniecības uzņēmumi vai valsts iestādes.

ECCC arī centīsies veicināt stratēģisku kiberdrošības infrastruktūru un rīku kopīgu iepirkumu kopā ar vienu vai vairākām citām struktūrām — parasti publiskajām iestādēm.

Daļu finansējuma piešķirs tieši nacionālajiem koordinācijas centriem, lai tie varētu veikt uzdevumus saskaņā ar šo regulu.

Valstu koordinācijas centri varēs arī finansiāli atbalstīt savas attiecīgās valsts ekosistēmas, izmantojot tā dēvētās kaskādes dotācijas.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Komisija nāk klajā ar jaunām iniciatīvām nākotnes digitālajām infrastruktūrām

Komisija ir nākusi klajā ar iespējamu darbību kopumu, lai veicinātu digitālo infrastruktūru inovāciju, drošību un noturību. Eiropas ekonomikas konkurētspēja nākotnē ir atkarīga no šīm progresīvām digitālā tīkla infrastruktūrām un pakalpojumiem, jo ātra, droša un plaša savienojamība ir būtiska tādu tehnoloģiju izvēršanai, kas mūs ienesīs nākotnes pasaulē: telemedicīna, automatizēta braukšana, ēku prognozējoša uzturēšana vai precīzā lauksaimniecība.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Kiberdrošības politika

Eiropas Savienība darbojas dažādās jomās, lai veicinātu kibernoturību, aizsargātu mūsu komunikāciju un datus un saglabātu tiešsaistes sabiedrības un ekonomikas drošību.

Skatīt arī

ES Kibersolidaritātes akts

Eiropas Komisija 2023. gada 18. aprīlī ierosināja ES Kibersolidaritātes aktu, lai uzlabotu sagatavotību kiberdrošības incidentiem, to atklāšanu un reaģēšanu uz tiem visā ES.

22 kiberdrošības projekti, kas atlasīti, lai saņemtu 10,9 miljonus eiro

Būtisku pakalpojumu operatori (OES), valstu kiberdrošības sertifikācijas iestādes (NCCA) un valstu kompetentās iestādes (VKI) kiberdrošības jomā ir starp atlasītajiem pretendentiem, kuri saņems finansējumu 11 miljonu EUR apmērā no 2020. gada Eiropas infrastruktūras savienošanas...

ES Kiberdrošības akts

Kiberdrošības akts stiprina ES Kiberdrošības aģentūru (ENISA) un izveido kiberdrošības sertifikācijas satvaru produktiem un pakalpojumiem.