Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

In-Netwerk u ċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà

In-Netwerk Ewropew taċ-Ċibersigurtà u ċ-Ċentru ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jgħinu lill-UE żżomm u tiżviluppa l-kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali taċ-ċibersigurtà.

  Il-logo taċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà

Għanijiet ta’ din l-inizjattiva

Permezz tal-ġestjoni tal-fondi taċ-ċibersigurtà taħt il-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss 2021–2027, l-inizjattiva se tgħin biex tinħoloq ekosistema industrijali u tar-riċerka dwar iċ-ċibersigurtà interkonnessa mal-UE kollha. Jenħtieġ li tinkoraġġixxi kooperazzjoni aħjar bejn il-partijiet ikkonċernati rilevanti, inkluż bejn is-setturi ċivili u tad-difiża taċ-ċibersigurtà.

Din il-kooperazzjoni se tgħin lill-partijiet ikkonċernati biex jagħmlu l-aħjar użu mir-riżorsi u l-għarfien espert eżistenti taċ-ċibersigurtà madwar l-Ewropa. L-inizjattiva tibni fuq l-għarfien espert li diġà jeżisti f’aktar minn 660 ċentru ta’ għarfien espert dwar iċ-ċibersigurtà mill-Istati Membri kollha li wieġbu għal stħarriġ imwettaq mill-Kummissjoni Ewropea fl-2018.

L-inizjattiva għandha tgħin lill-UE u lill-Istati Membri jieħdu perspettiva strateġika proattiva u fit-tul għall-politika industrijali taċ-ċibersigurtà li tmur lil hinn mir-riċerka u l-iżvilupp. Dan l-approċċ jenħtieġ li jgħin biex jinstabu soluzzjonijiet rivoluzzjonarji għall-isfidi taċ-ċibersigurtà li s-setturi privati u pubbliċi qed jiffaċċjaw u jappoġġa l-implimentazzjoni effettiva ta’ dawn is-soluzzjonijiet.

Dan se jippermetti lill-komunitajiet ta’ riċerka u industrijali rilevanti u lill-awtoritajiet pubbliċi jiksbu aċċess għal kapaċitajiet ewlenin bħal faċilitajiet ta’ ttestjar u sperimentazzjoni. Dawn il-faċilitajiet ħafna drabi ma jkunux jistgħu jintlaħqu mill-Istati Membri individwali minħabba riżorsi finanzjarji u umani insuffiċjenti.

L-inizjattiva se tikkontribwixxi biex jingħalaq id-distakk fil-ħiliet u biex jiġi evitat l-eżodu ta’ mħuħ billi tiżgura l-aċċess tal-aħjar talenti għal proġetti Ewropej ta’ riċerka u innovazzjoni fil-qasam taċ-ċibersigurtà fuq skala kbira u b’hekk tipprovdi sfidi professjonali interessanti.

Netwerk ta’ Ċentri Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni

Kull Stat Membru se jinnomina Ċentru Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni wieħed. Dawn se jiffunzjonaw bħala punti ta’ kuntatt fil-livell nazzjonali għall-Komunità ta’ Kompetenza u ċ-Ċentru ta’ Kompetenza. Huma l-“gwardjani” għall-komunità taċ-ċibersigurtà f’pajjiżhom. Huma jappoġġaw it-twettiq ta’ azzjonijiet skont dan ir-Regolament, u jistgħu jgħaddu l-appoġġ finanzjarju lill-ekosistemi nazzjonali u lokali.

Il-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà

Din il-Komunità se tinvolvi grupp kbir, miftuħ u divers ta’ atturi involuti fit-teknoloġija taċ-ċibersigurtà, inkluż b’mod partikolari entitajiet ta’ riċerka, industriji min-naħa tal-provvista/domanda u s-settur pubbliku. Dan se jipprovdi kontribut għall-attivitajiet u l-pjan ta’ ħidma taċ-Ċentru ta’ Kompetenza. U, se jibbenefika mill-attivitajiet ta’ bini tal-komunità taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u tan-Netwerk.

Iċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà

Iċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà (ECCC) għandu l-għan li jżid il-kapaċitajiet u l-kompetittività taċ-ċibersigurtà tal-Ewropa. Hija se taħdem flimkien ma’ Netwerk ta’ Ċentri Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni (NCCs) biex tibni komunità taċ-ċibersigurtà b’saħħitha. F’Bukarest, se timplimenta partijiet rilevanti tal- programmi Ewropa Diġitali u Orizzont Ewropa billi talloka għotjiet u twettaq akkwisti.

Kompiti u għanijiet

L-ECCC ser ifittex li jikseb il-missjoni ġenerali tiegħu billi:

 • l-istabbiliment u l-għajnuna biex jiġi kkoordinat in-Netwerk taċ-Ċentri Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni u l-komunità ta’ kompetenza fil-qasam taċ-ċibersigurtà;
 • it-teħid ta’ deċiżjonijiet strateġiċi dwar l-investiment u l-ġbir flimkien tar-riżorsi mill-UE, l-Istati Membri tagħha u l-industrija;
 • l-implimentazzjoni ta’ appoġġ finanzjarju relatat maċ-ċibersigurtà minn Orizzont Ewropa u l-Programmi Ewropa Diġitali.

Dan se jikkontribwixxi għall-għanijiet li ġejjin:

 • il-kontribut għall-użu wiesa’ tal-aħħar teknoloġija taċ-ċibersigurtà, b’mod partikolari permezz tat-twettiq jew l-appoġġ tal-akkwist ta’ prodotti u soluzzjonijiet;
 • l-għoti ta’ appoġġ finanzjarju u assistenza teknika lil negozji ġodda fil-qasam taċ-ċibersigurtà u a biex dawn jiġu konnessi ma’ swieq potenzjali u biex jiġi attirat l-investiment;
 • l-appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni bbażati fuq aġenda industrijali u ta’ riċerka komprensiva, inklużi proġetti ta’ riċerka u dimostrazzjoni fuq skala kbira fil-kapaċitajiet taċ-ċibersigurtà tal-ġenerazzjoni li jmiss;
 • l-ixprunar ta’ standards għoljin taċ-ċibersigurtà mhux biss fit-teknoloġija u s-sistemi taċ-ċibersigurtà iżda wkoll fl-iżvilupp tal-ħiliet;
 • il-faċilitazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-isferi ċivili u tad-difiża fir-rigward tat-teknoloġiji u l-applikazzjonijiet b’użu doppju, u t-tisħiħ tas-sinerġiji bejn id-difiża ċivili fir-rigward tal-Fond Ewropew għad-Difiża.

Struttura ta’ governanza

Bħalissa qed jiġi stabbilit l-ECCC. L-istruttura amministrattiva u ta’ governanza tagħha se tinkludi:

 • Bord tat-Tmexxija, biex jipprovdi orjentazzjoni strateġika u jissorvelja l-attivitajiet tiegħu;
 • Direttur Eżekuttiv, li għandu jkun ir-rappreżentant legali u li jkun responsabbli għall-ġestjoni ta’ kuljum;
 • grupp Konsultattiv Strateġiku biex jiżgura djalogu komprensiv u kontinwu bejn l-ECCC u l-komunità taċ-ċibersigurtà.

Il-Bord ta’ Tmexxija se jinkludi:

 • rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru, u tnejn mill-Kummissjoni, li jservi għal terminu ta’ erba’ snin li jista’ jiġġedded;
 • osservaturi, inkluż l-ENISA b’mod permanenti, u oħrajn fuq bażi ad hoc;
 • President u Viċi President, eletti għal tliet snin, darba li jistgħu jiġġeddu;
 • id-Direttur Eżekuttiv, li jieħu sehem iżda li m’għandu l-ebda dritt tal-vot.

Fil-prinċipju, id-deċiżjonijiet se jittieħdu b’kunsens. Fejn dan ma jkunx possibbli, jeħtieġ li jkun hemm maġġoranza ta’ mill-inqas 75 % tal-voti kollha. Għal azzjonijiet konġunti, il-vot se jkun proporzjonali għall-kontribuzzjonijiet finanzjarji ta’ dawk involuti. L-UE għandha 26 % tad-drittijiet tal-vot għal kwalunkwe deċiżjoni li taffettwa l-baġit tal-UE.

Il-Bord tat-Tmexxija huwa assistit minn Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku biex jiżgura djalogu regolari mas-settur privat, l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u partijiet interessati rilevanti oħra.

Riżorsi finanzjarji

Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza jiġi ffinanzjat b’mod konġunt permezz ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri parteċipanti.

Il-Kummissjoni Ewropea poġġiet iċ-ċibersigurtà fuq quddiem fl-aġenda għall-baġit fit-tul li jmiss tal-UE għas-snin 2021–2027. Taħt il- programm il-ġdid Ewropa Diġitali, fl-2018 il-Kummissjoni Ewropea pproponiet li tinvesti EUR 2 biljun fis-salvagwardja tal-ekonomija diġitali, is-soċjetà u d-demokraziji tal-UE permezz tal-għarfien espert, it-tisħiħ tal-industrija taċ-ċibersigurtà tal-UE, il-finanzjament ta’ tagħmir u infrastruttura taċ-ċibersigurtà tal-ogħla livell. Ir-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam taċ-ċibersigurtà se jiġu appoġġati wkoll taħt il- programm Orizzont Ewropa.

L-ECCC u n-Netwerk se jfittxu wkoll li jiksbu sinerġiji ma’ programmi rilevanti oħra tal-UE fejn xieraq.

L-Istati Membri parteċipanti għandhom iqabblu l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-UE ma’ investimenti tal-istess ammont f’konformità mal-prijoritajiet tagħhom u mal-kofinanzjament tal-ispejjeż operattivi taċ-Ċentru u tan-Netwerk.

Il-prijoritajiet konkreti ta’ finanzjament se jiġu stabbiliti bħala parti mill-Pjan ta’ Ħidma annwali taċ-Ċentri ta’ Kompetenza, li se jiġi adottat mill-Bord ta’ Tmexxija wara li jkun irċieva kontribut mill-Grupp Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku.

Huwa previst li l-biċċa l-kbira tal-finanzjament se jiġi allokat permezz ta’ sejħiet miftuħa għal proposti u sejħiet għall-offerti. Il-partijiet interessati jafu din is-sistema mill-Programmi Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-imgħoddi. F’dawn il-każijiet, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza se jimmaniġġja u eventwalment jiżborża l-appoġġ finanzjarju lir-riċevituri, li tipikament ikunu entitajiet akkademiċi u ta’ riċerka, kumpaniji industrijali, jew awtoritajiet pubbliċi.

L-ECCC se jfittex ukoll li jippromwovi l-akkwist konġunt ta’ infrastrutturi u għodod strateġiċi taċ-ċibersigurtà flimkien ma’ entità waħda jew aktar — tipikament awtoritajiet pubbliċi.

Xi finanzjament se jkun disponibbli direttament għaċ-Ċentri Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni biex dawn iwettqu kompiti skont dan ir-Regolament.

Iċ-Ċentri Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni se jkunu jistgħu wkoll jappoġġaw finanzjarjament l-ekosistemi nazzjonali rispettivi tagħhom permezz tal-użu tal-hekk imsejħa għotjiet kaskata.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tippubblika Rakkomandazzjoni dwar il-Kriptografija ta’ Wara l-Kwantum

Illum, il-Kummissjoni ppubblikat Rakkomandazzjoni dwar il-Kriptografija ta’ Wara l-Kwantum biex tħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw u jimplimentaw approċċ armonizzat bħala t-tranżizzjonijiet tal-UE għall-kriptografija ta’ wara l-quantum. Dan se jgħin biex jiġi żgurat li l-infrastrutturi u s-servizzi diġitali tal-UE jkunu siguri fl-era diġitali li jmiss.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Politiki taċ-Ċibersigurtà

l-Unjoni Ewropea taħdem fuq diversi fronti biex tippromwovi r-reżiljenza ċibernetika, tissalvagwardja l-komunikazzjoni u d-data tagħna u żżomm is-soċjetà u l-ekonomija online siguri.

Ara Wkoll

22 proġett taċ-ċibersigurtà magħżula biex jirċievu EUR 10.9 miljun

L-operaturi tas-Servizzi Essenzjali (OES), l-Awtoritajiet Nazzjonali taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà (NCCAs) u l-Awtoritajiet Kompetenti Nazzjonali (NCAs) għaċ-ċibersigurtà huma fost l-applikanti magħżula li se jirċievu EUR 11-il miljun f’finanzjament mis-sejħa taċ...

L-Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà

L-Att dwar iċ-Ċibersigurtà jsaħħaħ l-Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà (ENISA) u jistabbilixxi qafas taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għall-prodotti u s-servizzi.