Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Европейска мрежа и център за компетентност в областта на киберсигурността

Европейската мрежа за киберсигурност и Експертният център в областта на киберсигурността помагат на ЕС да запази и развие технологичния и промишления капацитет в областта на киберсигурността.

  Лого на Европейския експертен център в областта на киберсигурността

Цели на тази инициатива

Чрез управлението на фондовете за киберсигурност в рамките на следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. инициативата ще спомогне за създаването на взаимосвързана промишлена и научноизследователска екосистема в областта на киберсигурността в целия ЕС. Тя следва да насърчава по-доброто сътрудничество между съответните заинтересовани страни, включително между гражданския сектор на киберсигурността и сектора на отбраната.

Това сътрудничество ще помогне на заинтересованите страни да използват по най-добрия начин съществуващите ресурси и експертен опит в областта на киберсигурността в цяла Европа. Инициативата се основава на експертния опит, който вече съществува в повече от 660 експертни центъра в областта на киберсигурността от всички държави членки, които отговориха на проучване, проведено от Европейската комисия през 2018 г.

Инициативата следва да помогне на ЕС и държавите членки да възприемат проактивна и по-дългосрочна стратегическа перспектива за промишлената политика в областта на киберсигурността, която надхвърля научноизследователската и развойната дейност. Този подход следва да спомогне за намирането на революционни решения на предизвикателствата в областта на киберсигурността, пред които са изправени частният и публичният сектор, и да подкрепи ефективното внедряване на тези решения.

Това ще позволи на съответните научноизследователски и промишлени общности и публични органи да получат достъп до ключови способности, като например съоръжения за изпитване и експериментиране. Тези механизми често са извън обсега на отделните държави членки поради недостатъчните финансови и човешки ресурси.

Инициативата ще допринесе за преодоляване на недостига на умения и за избягване на изтичането на мозъци, като осигури достъп на най-добрите таланти до широкомащабни европейски проекти за научни изследвания и иновации в областта на киберсигурността и по този начин предостави интересни професионални предизвикателства.

Мрежа от национални координационни центрове

Всяка държава членка ще определи един национален координационен център. Те ще функционират като звена за контакт на национално равнище за експертната общност и Експертния център. Те са „пазители“ за общността на киберсигурността в своята страна. Те подкрепят извършването на действия съгласно настоящия регламент и могат да прехвърлят финансова подкрепа на националните и местните екосистеми.

Експертна общност в областта на киберсигурността

Тази общност ще включва голяма, отворена и разнообразна група от участници в технологиите за киберсигурност, включително по-специално научноизследователски организации, отрасли от страната на предлагането/търсенето и публичния сектор. Тя ще допринесе за дейностите и работния план на Експертния център. И тя ще се възползва от дейностите за изграждане на общности на Експертния център и Мрежата.

Европейски експертен център в областта на киберсигурността

Европейският експертен център в областта на киберсигурността (ECCC) има за цел да увеличи капацитета и конкурентоспособността на Европа в областта на киберсигурността. Тя ще работи съвместно с Мрежа от национални координационни центрове (НКЦ) за изграждане на силна общност в областта на киберсигурността. Разположена в Букурещ, тя ще изпълнява съответните части от програмите „ Цифрова Европа „и „Хоризонт Европа“, като разпределя безвъзмездни средства и извършва обществени поръчки.

Задачи и цели

ECCC ще се стреми да постигне цялостната си мисия, като:

 • създаване и подпомагане на координацията на мрежата на националните координационни центрове и на общността на компетентностите в областта на киберсигурността;
 • вземане на стратегически инвестиционни решения и обединяване на ресурси от ЕС, неговите държави членки и промишлеността;
 • изпълнение на свързаната с киберсигурността финансова подкрепа от програмите „Хоризонт Европа„и „Цифрова Европа“.

Това ще допринесе за постигането на следните цели:

 • допринасяне за широкото внедряване на най-новите технологии в областта на киберсигурността, по-специално чрез извършване или подпомагане на възлагането на поръчки за продукти и решения;
 • предоставяне на финансова подкрепа и техническа помощ на стартиращи предприятия в областта на киберсигурността и за свързването им с потенциалните пазари и за привличането на инвестиции;
 • подкрепа за научните изследвания и иновациите въз основа на всеобхватна промишлена и научноизследователска програма, включително широкомащабни научноизследователски и демонстрационни проекти в способностите за киберсигурност от следващо поколение;
 • поддържане на високи стандарти за киберсигурност не само в технологиите и системите за киберсигурност, но и в развитието на уменията;
 • улесняване на сътрудничеството между гражданската сфера и сферата на отбраната по отношение на технологиите и приложенията с двойна употреба и засилване на полезните взаимодействия между гражданската отбрана и гражданската отбрана във връзка с Европейския фонд за отбрана.

Структура на управление

В момента се създава ECCC. Нейната административна и управленска структура ще включва:

 • управителен съвет, който да осигурява стратегическа ориентация и да наблюдава дейността си;
 • изпълнителен директор, който да бъде законен представител и да отговаря за ежедневното управление;
 • стратегическа консултативна група за осигуряване на всеобхватен и постоянен диалог между ECCC и общността в областта на киберсигурността.

Управителният съвет ще включва:

 • по един представител от всяка държава членка и двама от Комисията, които служат за четиригодишен мандат с възможност за подновяване;
 • наблюдатели, включително постоянно ENISA и други ad hoc;
 • председател и заместник-председател, избрани за срок от три години, след като бъдат подновени;
 • изпълнителният директор, който участва, но няма право на глас.

По принцип решенията ще се вземат с консенсус. Когато това не е възможно, трябва да има мнозинство от най-малко 75 % от всички гласове. За съвместни действия гласуването ще бъде пропорционално на финансовите вноски на участниците. ЕС притежава 26 % от правата на глас за всяко решение, което засяга бюджета на ЕС.

Управителният съвет се подпомага от Промишлен и научен консултативен съвет, за да се гарантира редовен диалог с частния сектор, организациите на потребителите и други заинтересовани страни.

Финансови ресурси

Европейската комисия предлага Експертният център да се финансира съвместно чрез финансови вноски от Европейския съюз и участващите държави членки.

Европейската комисия постави киберсигурността на челно място в дневния ред на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. В рамките на новата програма „Цифрова Европа“ през 2018 г. Европейската комисия предложи през 2018 г. да се инвестират 2 милиарда евро в защитата на цифровата икономика, обществото и демокрациите на ЕС чрез експертни познания в областта на проучванията, стимулиране на сектора на киберсигурността в ЕС, финансиране на съвременно оборудване и инфраструктура в областта на киберсигурността. Научните изследвания и иновациите в областта на киберсигурността ще бъдат допълнително подкрепяни по програма „Хоризонт Европа“.

ECCC и Мрежата също така ще се стремят да постигнат полезни взаимодействия с други съответни програми на ЕС, когато това е целесъобразно.

Участващите държави членки следва да съчетаят финансовото участие на ЕС с инвестиции със същата сума в съответствие със своите приоритети и със съфинансиране на текущите разходи на Центъра и Мрежата.

Конкретните приоритети за финансиране ще бъдат определени като част от годишния работен план на експертните центрове, който ще бъде приет от управителния съвет, след като получи информация от промишлената и научната консултативна група.

Предвижда се по-голямата част от финансирането да бъде разпределено чрез открити покани за представяне на предложения и покани за представяне на оферти. Заинтересованите страни познават тази система от предишните рамкови програми за научни изследвания и иновации. В тези случаи Експертният център ще управлява и в крайна сметка ще отпуска финансова подкрепа на получателите, които обикновено са академични и научноизследователски организации, промишлени дружества или публични органи.

ECCC също така ще се стреми да насърчава съвместното възлагане на обществени поръчки за стратегически инфраструктури и инструменти за киберсигурност заедно с един или няколко други субекти — обикновено публични органи.

Част от финансирането ще бъде предоставено пряко на националните координационни центрове, за да могат те да изпълняват задачи съгласно настоящия регламент.

Националните координационни центрове ще могат също така да подкрепят финансово съответните си национални екосистеми чрез използването на така наречените каскадни безвъзмездни средства.

Последни новини

PRESS RELEASE |
1.3 милиарда евро от програмата „Цифрова Европа“ за цифровия преход и киберсигурността на Европа

Днес Комисията прие две многогодишни работни програми за програмата „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и специфичните тематични области, които ще получат финансиране в размер на близо 1.3 милиарда евро.

PRESS RELEASE |
ЕС-Индия: нов Съвет по търговия и технологии, който ще играе водеща роля в областта на цифровата трансформация, екологичните технологии и търговията

Европейският съюз и Индия засилиха отношенията си като стратегически партньори чрез създаването на нов Съвет по търговия и технологии (СТТ).

Съдържание по темата

Обща картина

Политики за киберсигурност

The European Union works on various fronts to promote cyber resilience, safeguarding our communication and data and keeping online society and economy secure.

Вижте също

22 проекта за киберсигурност, избрани да получат 10,9 млн. евро

Операторите на основни услуги (OES), националните органи за сертифициране на киберсигурността (NCCA) и националните компетентни органи (НКО) за киберсигурност са сред избраните кандидати, които ще получат финансиране в размер на 11 милиона евро по поканата за киберсигурност по...

Акт на ЕС за киберсигурността

С Акта за киберсигурността се укрепва Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA) и се създава рамка за сертифициране на киберсигурността за продукти и услуги.