Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES programos, kuriomis remiama skaitmeninė ir žalioji energetikos sistemos pertvarka

ES programos, kuriomis remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos, diegimas ir tarpvalstybinio junglumo infrastruktūra, yra labai svarbios energetikos sistemos skaitmeninimui.

Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas pagal programą „Horizontas 2020“ ir programą „Europos horizontas“

ES įsipareigojimas remti mokslinius tyrimus ir inovacijas energetikos sektoriuje yra akivaizdus skiriant daug lėšų pagal programas „Horizontas 2020“ ir „Europos horizontas“. Pagal programą „Horizontas 2020“, kuri pradėta 2015 m., mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama pažangiesiems tinklams, energijos kaupimui, energetinėms saloms ir energetikos skaitmeninimui, skirta maždaug 1 mlrd. EUR. Iniciatyva BRIDGE sujungia daugelį šių mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų, kad būtų sudarytos sąlygos dalytis žiniomis, skatinamos inovacijos ir skatinama naudoti pažangiausias technologijas, kad būtų paspartinta žalioji ir skaitmeninė energetikos sistemos transformacija.

Įgyvendinant tokius projektus kaip InterConnect“, kuriam skirta beveik 30 mln. EUR ES lėšų, šiuo metu ieškoma pažangių sprendimų, kaip sujungti ir sujungti skaitmeninius namus ir pastatus su elektros energijos sistema. Atvira DEI remia naujos kartos skaitmenines platformas gamybos, žemės ūkio, energetikos ir sveikatos priežiūros srityse, skatindama inovacijas, bendradarbiavimą, didelio masto bandomuosius projektus ir standartizacijos pastangas, ir sudaryti sąlygas labiau suvienodintai pramonės duomenų platformai.

ES finansavimo programos, kuriomis remiami energetikos sistemos moksliniai tyrimai („Europos horizontas“), diegimas (DIGITAL) ir infrastruktūra (CEF2).

1 pav.: ES programos, skirtos energetikos sistemos skaitmeninei transformacijai remti. © Europos Komisija

Programa „Europos horizontas“ siekiama kuo geriau spręsti pagrindinius klausimus, be kita ko, užtikrinti veiksmingesnį, švaresnį, tvaresnį, saugesnį ir konkurencingesnį energijos tiekimą. Pirmąja programos „Europos horizontas“ klimato, energetikos ir judumo darbo programa siekiama sukurti bendrą Europos energetikos duomenų erdvę ir remti sąveikumą, susijusį su energetikos pertvarka. Šiuo metu yra keletas Inovacijų veiksmų projektų ir vienas koordinavimo ir paramos veiksmas, kuriuo siekiama sukurti, patvirtinti ir pademonstruoti energetikos duomenų erdvę, kuri sudarytų sąlygas susipažinti su energetikos duomenimis ir juos naudoti.

2023–24 m. programos „Europos horizontas“ darbo programoje Komisija paskelbė ketinanti remti energetikos sistemos skaitmeninimą teikdama kvietimus teikti pasiūlymus, skirtus ES elektros sistemos skaitmeninio dvynio kūrimui ir dirbtinio intelekto ir interneto debesijos bei platformų sprendimų, kuriais, be kita ko, remiama žalioji ir skaitmeninė energetikos ekosistemos transformacija, kūrimui ir bandymui.

Investicijos į skaitmeninę infrastruktūrą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę

Europosinfrastruktūros tinklų priemonės skaitmeninėje (EITP2) programoje siekiama 2021–2027 m. skatinti investicijas į skaitmeninę infrastruktūrą valstybėse narėse, siekiant padėti joms pasiekti gigabitinės visuomenės strategijoje nustatytus tikslus. Programa siekiama remti projektus, kuriais skatinama skaitmeninės, transporto ir energetikos sinergija. Viena aktuali iniciatyva yra operacinių skaitmeninių platformų diegimas. Galimo su energetika susijusio projekto pavyzdys būtų tarpvalstybinio keitimosi duomenimis apie atsinaujinančiųjų išteklių energijos prieinamumą ir duomenų centrų integraciją platformos sukūrimas.

Skaitmeninių technologijų mokslinių tyrimų ir diegimo rinkoje atotrūkio mažinimas pagal DIGITAL programą

Skaitmeninės Europos programa (DIGITAL) siekiama panaikinti atotrūkį tarp skaitmeninių technologijų mokslinių tyrimų ir diegimo rinkoje, daugiausia dėmesio skiriant Europos piliečių ir įmonių, ypač MVĮ, naudai. Investicijos pagal DIGITAL programą suderinamos su dvejopais ES tikslais – skatinti žaliąją ir skaitmeninę transformaciją, kartu stiprinant jos atsparumą ir skaitmeninį suverenumą.

Remiant energetikos skaitmeninimą, DIGITAL apima keletą atitinkamų veiksmų. Tai, be kita ko, energetikos duomenų erdvės diegimas, energijos taupymo taikomosios programos bendros orientacinės sistemos įgyvendinimas ir dirbtinio intelekto bandymų ir eksperimentinių įrenginių bei skaitmeninių inovacijų centrų steigimas. Šie veiksmai padės kurti veiksmingesnę, tvaresnę ir saugesnę energetikos sistemą, o įmonėms taip pat suteiks galimybių priimti novatoriškus skaitmeninius sprendimus.

 

 

 

Naujausios naujienos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Europos energetikos sistemos skaitmeninimas

Sąveikūs ir atviri skaitmeniniai sprendimai, taip pat duomenų suverenumas yra labai svarbūs energetikos sistemos skaitmeninei transformacijai.

Taip pat žr.