Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES – energetikos sistemos skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos priešakyje

ES vadovauja energetikos sektoriaus skaitmeninei ir žaliajai transformacijai vykdydama pagrindines iniciatyvas, susijusias su moksliniais tyrimais, inovacijomis ir tarpvalstybine infrastruktūra, kurios yra labai svarbios skaitmeninei integracijai.

EuroposSąjunga pirmauja energetikos sektoriaus skaitmeninės ir žaliosios transformacijos srityje įgyvendindama įvairias finansavimo programas, kuriomis remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos, įgyvendinimas ir tarpvalstybinės infrastruktūros stiprinimas. Šios iniciatyvos yra labai svarbios integruojant skaitmeninę pažangą į energetikos sektorių.

ES finansavimo programos, skirtos energetikos sistemos moksliniams tyrimams („Europos horizontas“), diegimui (DIGITAL) ir infrastruktūrai (EITP2) remti.

1paveikslas. ES programos, skirtos energetikos sistemos skaitmeninei transformacijai remti. © Europos Komisija

 

Skaitmeninių technologijų mokslinių tyrimų ir diegimo rinkoje atotrūkio mažinimas pagal DIGITAL sistemą

Skaitmeninės Europos programa (DIGITAL) siekiama panaikinti atotrūkį tarp skaitmeninių technologijų mokslinių tyrimų ir diegimo rinkoje, daugiausia dėmesio skiriant Europos piliečiams ir įmonėms,visųpirma MVĮ. Investicijos pagal DIGITAL programą dera su dvejopais ES tikslais – skatinti žaliąją ir skaitmeninę transformaciją, kartu stiprinant jos atsparumą ir skaitmeninį suverenumą.

Siekiant remti energetikos skaitmeninimą, DIGITAL apima keletą atitinkamų veiksmų. Tai, be kita ko,bendros energijos taupymo prietaikų orientacinės sistemos įgyvendinimas,energijos duomenų erdvėsdiegimas ir dirbtinio intelekto bandymų ir eksperimentavimo priemonių beiskaitmeninių inovacijų centrųkūrimas. Šiais veiksmais bus prisidedama prie veiksmingesnės, tvaresnės ir saugesnės energetikos sistemos kūrimo, kartu suteikiant įmonėms galimybę priimti novatoriškus skaitmeninius sprendimus.

 

Investicijos į skaitmeninę infrastruktūrą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę

Europosinfrastruktūros tinklų priemonės – Skaitmeninės (EITP2) programos tikslas – skatinti investicijas į skaitmeninę infrastruktūrą valstybėse narėse 2021–2027 m., siekiant padėti joms pasiektigigabitinės visuomenės strategijojenustatytus tikslus . Be kitų tikslų,programa siekiama remti projektus, kuriais skatinama skaitmeninė, transporto ir energetikos sinergija. Viena aktuali iniciatyva yra operaciniųskaitmeninių platformų diegimas,kurį šiuo metu rengia koordinavimo ir paramos veiksmas BEGONIA.

Atitinkamame projekte bus nustatytas ir parengtas tinkamiausias ir veiksmingiausias naudojimo atvejis, skirtas diegimui kitame diegimo projekte. Galimo su energetika susijusio projekto pavyzdys būtų tarpvalstybinio keitimosi duomenimis apie atsinaujinančiųjų išteklių energijos prieinamumą ir duomenų centrų integraciją platformos sukūrimas.

 

Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas pagal programą „Europos horizontas“

ES įsipareigojimas remti mokslinius tyrimus ir inovacijas pažangiųjų tinklų, energijos kaupimo, energetinių salų ir energetikos skaitmeninimo srityse yra akivaizdus iš didelių finansavimo asignavimų pagal programą „Europos horizontas“, remiantis ankstesnėmis investicijomis pagal programą „Horizontas 2020“.

Atsižvelgiant į jos strateginę svarbą, programos „Europos horizontas“ 2023–24 m. darbo programoje.pdf išlaikoma parama energetikos sistemos skaitmeninimui. Įgyvendinant tokias iniciatyvas kaip projektas„TwinEU“,kuriuo siekiama sukurti skaitmeninį ES elektros energijos sistemos dvynį, kartu su ODEON ir HEDGE-IoT projektais, daugiausia dėmesio bus skiriama DI-IoT krašto debesų ir platformų sprendimų kūrimui ir bandymui. Šios pastangos yra labai svarbios remiant žaliąją ir skaitmeninę energetikos ekosistemos transformaciją.

Įgyvendindama pirmąją programos „Europos horizontas“ darbo programą dėl klimato.pdf, energetikos ir judumo, Komisija, be kita ko, remia penkis inovacijų veiksmų projektus (DATA CELLAR; EDDIEEnershare; Omega-X; Sinergija) ir vienas koordinavimo ir paramos veiksmas (innt:net). Šiomis iniciatyvomis daugiausia dėmesio skiriama bendros Europos energetikos duomenų erdvės, kuri suteiktų prieigą prie su energija susijusių duomenų ir juos naudotų, kūrimui, tvirtinimui ir demonstravimui.

Dauguma šių mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų aktyviai prisideda prie BRIDGE iniciatyvos, taip stiprinant dalijimąsi žiniomis, skatinant inovacijas ir skatinant pažangiausių technologijų naudojimą siekiant paspartinti žaliąją ir skaitmeninę energetikos sistemos transformaciją.

Naudojantis programos „Horizontas 2020“ finansavimu, neseniai užbaigtu projektu OPEN DEI buvo remiamos naujos kartos skaitmeninės gamybos, žemės ūkio, energetikos ir sveikatos priežiūros platformos, skatinant inovacijas, bendradarbiavimą, didelio masto bandomuosius projektus ir standartizacijos pastangas, taip pat siekiant sudaryti sąlygas vieningesnei pramonės duomenų platformai.

Be to, įgyvendinant projektą InterConnect“ buvo kuriami pažangūs skaitmeninių namų ir pastatų sujungimo su elektros energijos sistema sprendimai. 2023 m. gegužės mėn. vykdant projektą paskelbtas pirmosios kartos bendros Europos energijos taupymo taikmenų orientacinės sistemosprojektas. Šis projektas yra projekto komandos atsidavimo ir patirties teikiant sąveikius sprendimus vartotojams įrodymas. Tai vertingas indėlis įgyvendinant ES energetikos skaitmeninimo veiksmų planą.

Naujausios naujienos

EVENT |
Renginys „EU Innovation Catalyst“

„Innovation Radar Bridge“ ir „StepUP Startups“ projektai oficialiai prasidės balandžio 16 d. Šiuo renginiu siekiama atkreipti dėmesį į neišnaudotą ES finansuojamų novatorių investavimo potencialą ir pabrėžti paramos politikos poreikį.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Europos energetikos sistemos skaitmeninės transformacijos spartinimas

Sąveikūs ir atviri skaitmeniniai sprendimai, taip pat duomenų suverenumas yra labai svarbūs energetikos sistemos skaitmeninei transformacijai.

Taip pat žr.