Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Програми на ЕС в подкрепа на цифровата и екологичната трансформация на енергийната система

Програмите на ЕС в подкрепа на научните изследвания и иновациите, разгръщането и инфраструктурата за трансгранична свързаност са от решаващо значение за цифровизацията на енергийната система.

Насърчаване на научните изследвания и иновациите в рамките на „Хоризонт 2020„и „Хоризонт Европа“

Ангажиментътна ЕС за подкрепа на научните изследвания и иновациите (НИИ) в енергийния сектор е очевиден в значителните средства, отпуснати по линия на „Хоризонт 2020„и „Хоризонт Европа“. „Хоризонт 2020“, стартирана през 2015 г., е отпуснала приблизително 1 милиард евро за проекти за научни изследвания и иновации, насочени към интелигентните мрежи, съхранението на енергия, енергийните острови и цифровизацията на енергията. Инициативата BRIDGE обединява много от тези проекти за научни изследвания и иновации, за да даде възможност за обмен на знания, да насърчи иновациите и да насърчи използването на авангардни технологии за ускоряване на екологичната и цифровата трансформация на енергийната система.

Проекти като InterConnect, които са получили почти 30 милиона евро финансиране от ЕС, работят по усъвършенствани решения за свързване и сближаване на цифрови домове и сгради с електроенергийната система. Open DEI подкрепя цифрови платформи от следващо поколение в областта на производството, селското стопанство, енергетиката и здравеопазването чрез насърчаване на иновациите, сътрудничеството, широкомащабните пилотни проекти и усилията за стандартизация и за да се даде възможност за по-единна промишлена платформа за данни.

Програми на ЕС за финансиране в подкрепа на научните изследвания (Хоризонт Европа), разгръщането (DIGITAL) и инфраструктурата (CEF2) на енергийната система.

Фигура 1: Програми на ЕС в подкрепа на цифровата трансформация на енергийната система. © Европейска комисия

Програмата „Хоризонт Европа“ се стреми да ангажира най-добрите умове за справяне с ключови въпроси, включително създаване на по-ефективни, чисти, устойчиви, сигурни и конкурентоспособни енергийни доставки. Първата работна програма на „Хоризонт Европа“ в областта на климата, енергетиката и мобилността има за цел да създаде общо европейско пространство на енергийни данни и да подкрепи оперативната съвместимост, свързана с енергийния преход. Понастоящем има няколко проекта за иновационни действия и едно координационно и подкрепящо действие, които работят за разработване, валидиране и демонстриране на пространство за енергийни данни, което дава възможност за достъп и използване на енергийни данни.

В работната програма на „Хоризонт Европа“ за периода 2023—24 г. Комисията обяви намерението си да подкрепи цифровизацията на енергийната система чрез покани за представяне на предложения, посветени на разработването на цифров близнак на електроенергийната система на ЕС и разработването и пилотното разработване на решения в областта на ИИ-IoT Edge-cloud и платформи в подкрепа на екологичната и цифровата трансформация на енергийната екосистема, наред с другото.

Инвестиране в цифрова инфраструктура с Механизма за свързване на Европа

Програмата „Механизъм за свързване на Европа — Цифрови технологии“ (МСЕ2) има за цел да насърчи инвестициите в цифрова инфраструктура в държавите членки между 2021 г. и 2027 г. с цел да им помогне да постигнат целите, очертани в стратегията за обществото на гигабитов интернет. Програмата има за цел да подкрепя проекти, които насърчават взаимодействието между цифровите технологии, транспорта и енергетиката. Една от съответните инициативи е разгръщането на оперативни цифрови платформи. Пример за потенциален проект, свързан с енергетиката, би бил създаването на платформа за трансграничен обмен на данни относно наличието на енергия от възобновяеми източници и интеграцията на центровете за данни.

Преодоляване на разликата между научните изследвания в областта на цифровите технологии и внедряването на пазара в рамките на DIGITAL

Програмата „Цифрова Европа“ (Цифрова Европа) има за цел да преодолее пропастта между научните изследвания в областта на цифровите технологии и внедряването на пазара, като се постави акцент върху ползите от европейските граждани и предприятия, по-специално МСП. Инвестициите в областта на цифровите технологии са в съответствие с двойните цели на ЕС за насърчаване на екологична и цифрова трансформация, като същевременно се укрепва нейната устойчивост и цифров суверенитет.

В подкрепа на цифровизацията на енергетиката DIGITAL включва няколко съответни действия. Те включват разгръщането на пространството за енергийни данни, прилагането на обща референтна рамка за приложение за енергоспестяване и създаването на съоръжения за изпитване и експериментиране с ИИ и цифрови иновационни центрове. Тези действия ще допринесат за развитието на по-ефективна, устойчива и сигурна енергийна система, като същевременно ще дадат възможност на предприятията да приемат иновативни цифрови решения.

 

 

 

Последни новини

EVENT |
From Research to Reality – digital solutions for European challenges

The event is dedicated to explore and stimulate the dynamic interplay between cutting-edge research in digital technologies under Horizon Europe and the impactful digitalization initiatives within the Digital Europe Programme.

EVENT |
From Research to Reality – digital solutions for European challenges

The event is dedicated to explore and stimulate the dynamic interplay between cutting-edge research in digital technologies under Horizon Europe and the impactful digitalization initiatives within the Digital Europe Programme.

NEWS ARTICLE |
Комисар Бретон призовава за повече частни инвестиции в инфраструктура за свързаност

На кръгла маса, която се проведе вчера в Брюксел, комисар Тиери Бретон обсъди с група частни инвеститори основните предизвикателства, свързани с привличането на частен капитал за трансформирането на днешната цифрова инфраструктура.

Съдържание по темата

Обща картина

Цифровизация на европейската енергийна система

Оперативно съвместимите и отворени цифрови решения, както и суверенитетът на данните, са от ключово значение за цифровата трансформация на енергийната система.

Вижте също