Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ЕС е в челните редици на цифровата и екологичната трансформация на енергийната система

ЕС ръководи цифровата и екологичната трансформация на енергийния сектор чрез ключови инициативи в областта на научните изследвания, иновациите и трансграничната инфраструктура, които са от съществено значение за цифровата интеграция.

Европейският съюз е в челните редици на напредъка в цифровата и екологичната трансформация на енергийния сектор чрез различни програми за финансиране в подкрепа на научните изследвания и иновациите, изпълнението и подобряването на трансграничната инфраструктура. Тези инициативи са от основно значение за интегрирането на цифровия напредък в енергийния сектор.

Програми на ЕС за финансиране в подкрепа на научните изследвания (Хоризонт Европа), разгръщането (DIGITAL) и инфраструктурата (МСЕ2) на енергийната система.

Фигура 1: Програми на ЕС в подкрепа на цифровата трансформация на енергийната система. © Европейска комисия

 

Преодоляване на пропастта между научните изследвания в областта на цифровите технологии и внедряването на пазара в рамките на DIGITAL

Програмата„Цифрова Европа“ (DIGITAL) има за цел да преодолее пропастта между научните изследвания в областта на цифровите технологии и внедряването на пазара с акцент върху ползите за европейските граждани и предприятия, по-специално МСП. Инвестициите в рамките на DIGITAL са в съответствие с двойните цели на ЕС за насърчаване на екологична и цифрова трансформация, като същевременно укрепват неговата устойчивост и цифров суверенитет.

В подкрепа на цифровизацията на енергетиката DIGITAL включва няколко съответни действия. Те включват прилагането на обща референтна рамка за приложения за икономии на енергия, разгръщането на пространството за енергийни даннии създаването насъоръженияза изпитване и експериментиране с ИИ и цифрови иновационни центрове. Тези действия ще допринесат за развитието на по-ефикасна, устойчива и сигурна енергийна система, като същевременно ще дадат възможност на предприятията да приемат иновативни цифрови решения.

 

Инвестиране в цифрова инфраструктура с Механизма за свързване на Европа

Програмата„Механизъм за свързване на Европа — цифрови технологии“ (МСЕ2) има за цел да насърчи инвестициите в цифрова инфраструктура в държавите членки между 2021 г. и 2027 г. с цел да им се помогне да постигнат целите, очертани в стратегията за обществото на гигабитов интернет. Наред с други цели, програмата сестреми да подкрепя проекти, които насърчават синергиите между цифровите технологии, транспорта и енергетиката. Една от съответните инициативи е внедряването на оперативни цифрови платформи, коитов момента се подготвят от Координационната и подкрепяща дейност BEGONIA.

Съответният проект ще определи и подготви най-подходящия и най-значимия случай на използване за разгръщане в следващ проект за разгръщане. Пример за потенциален проект, свързан с енергетиката, би бил създаването на платформа за трансграничен обмен на данни относно наличието на енергия от възобновяеми източници и интегрирането на центрове за данни.

 

Насърчаване на научните изследвания и иновациите в рамките на „Хоризонт Европа“

Ангажиментът на ЕС за подкрепа на научните изследвания и иновациите (НИИ) в областта на интелигентните мрежи, съхранението на енергия, енергийните острови и цифровизацията на енергетиката е очевиден в значителните разпределени средства по линия на „Хоризонт Европа„, които се основават на предишни инвестиции в рамките на „Хоризонт 2020“.

Като се има предвид стратегическото ѝ значение, работната програма на „Хоризонт Европа“ за 2023—24 г. поддържа подкрепата за цифровизацията на енергийната система. Инициативи катопроекта TwinEU,който има за цел да развие цифров близнак на електроенергийната система на ЕС, заедно с проектите ODEON и HEDGE -IoT , ще се съсредоточат върху разработването и пилотирането на решения на платформата AI-IoT Edge-cloud и платформи. Тези усилия са от решаващо значение за подкрепа на екологичната и цифровата трансформация на енергийната екосистема.

Спървата сиработна програма „Хоризонт Европа„в областта на климата.pdf, „Енергетика и мобилност“ Комисията подкрепя, наред с другото, пет проекта за действие за иновации(DATA CELLAR; ЕДИEnershare; Омега-X; Полезнивзаимодействия) и едно действие за координация и подкрепа ( Int:net). Тези инициативи са насочени към разработването, валидирането и демонстрирането на решения за общо европейско пространство за енергийни данни, което дава възможност за достъп и използване на данни, свързани с енергетиката.

По-голямата част от тези научноизследователски и иновационни проекти допринасят активно за инициативата BRIDGE, като по този начин подобряват обмена на знания, насърчават иновациите и насърчават използването на авангардни технологии за ускоряване на екологичната и цифровата трансформация на енергийната система.

Възползвайки се от финансирането по „Хоризонт 2020“, наскоро завършеният проект OPEN DEI подкрепи цифрови платформи от следващо поколение в областта на производството, селското стопанство, енергетиката и здравеопазването чрез насърчаване на иновациите, сътрудничеството, широкомащабните пилотни проекти и усилията за стандартизация, както и за да се даде възможност за по-единна платформа за промишлени данни.

Освен това проектът InterConnectработи по съвременни решения за свързване и сближаване на цифровите домове и сгради с електроенергийната система. През май 2023 г. проектът публикува проектот първо поколение за Обща европейска референтна рамка за енергоспестяващи приложения. Този план е доказателство за отдадеността и опита на екипа по проекта в предоставянето на оперативно съвместими решения на потребителите. Тя представлява ценен принос за изпълнението на Плана за действие на ЕС за цифровизация на енергетиката.

Последни новини

EVENT |
Проява на EU Innovation Catalyst

Проектите за иновации радарен мост и StepUP стартират официално на 16 април в Брюксел. Целта на тази проява е да се обърне внимание на неизползвания инвестиционен потенциал на финансираните от ЕС новатори и да се подчертае необходимостта от подкрепящи политики.

NEWS ARTICLE |
Покана за участие: стартиране на проучване относно международното сътрудничество в областта на полупроводниците

Европейската комисия обявява началото на проучване, за да събере ценна информация за международното сътрудничество в сектора на полупроводниците.

EVENT |
From Research to Reality – digital solutions for European challenges

The event is dedicated to explore and stimulate the dynamic interplay between cutting-edge research in digital technologies under Horizon Europe and the impactful digitalization initiatives within the Digital Europe Programme.

EVENT |
От научни изследвания към реалност — цифрови решения за европейските предизвикателства

Проявата е посветена на проучването и стимулирането на динамичното взаимодействие между авангардните научни изследвания в областта на цифровите технологии в рамките на „Хоризонт Европа „и значимите инициативи за цифровизация в рамките на програмата „Цифрова Европа“.

Съдържание по темата

Обща картина

Ускоряване на цифровата трансформация на европейската енергийна система

Оперативно съвместимите и отворени цифрови решения, както и суверенитетът на данните, са от ключово значение за цифровата трансформация на енергийната система.

Вижте също