Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programmi tal-UE li jappoġġaw it-trasformazzjoni diġitali u ekoloġika tas-sistema tal-enerġija

Il-programmi tal-UE li jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-tnedija, u l-infrastruttura tal-konnettività transfruntiera huma kruċjali għad-diġitalizzazzjoni tas-sistema tal-enerġija.

Nagħtu spinta lir-riċerka u l-innovazzjoni taħt Orizzont 2020 u Orizzont Ewropa

L-impenn tal-UE li tappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni (R&I) fis-settur tal-enerġija huwa evidenti fl-allokazzjonijiet ta’ finanzjament sinifikanti li saru taħt Orizzont 2020 u Orizzont Ewropa. Orizzont 2020, imniedi fl-2015, alloka madwar EUR 1 biljun għall-proġetti tar-riċerka u l-innovazzjoni li jiffukaw fuq il-grilji intelliġenti, il-ħżin tal-enerġija, il-gżejjer tal-enerġija, u d-diġitalizzazzjoni tal-enerġija. L-inizjattiva BRIDGE tiġbor flimkien ħafna minn dawn il-proġetti tar-riċerka u l-innovazzjoni biex tippermetti l-kondiviżjoni tal-għarfien, trawwem l-innovazzjoni, u tippromwovi l-użu ta’ teknoloġiji avvanzati biex titħaffef it-trasformazzjoni ekoloġika u diġitali tas-sistema tal-enerġija.

Proġetti bħal InterConnect, li rċevew kważi EUR 30 miljun f’finanzjament mill-UE, qed jaħdmu fuq soluzzjonijiet avvanzati għall-konnessjoni u l-konverġenza ta’ djar u bini diġitali mas-sistema tal-elettriku. Id-DEI Miftuħ jappoġġa l-pjattaformi diġitali li jmiss fil-Manifattura, l-Agrikoltura, l-Enerġija u l-Kura tas-Saħħa billi jippromwovi l-innovazzjoni, il-kollaborazzjoni, il-pilotaġġ fuq skala kbira, u l-isforzi ta’ standardizzazzjoni, u biex jippermetti pjattaforma tad-data industrijali aktar unifikata.

Programmi ta’ finanzjament tal-UE biex jappoġġaw ir-riċerka (Orizzont Ewropa), l-iskjerament (DIGITAL) u l-infrastruttura (CEF2) tas-sistema tal-enerġija.

Figura 1: Programmi tal-UE li jappoġġaw it-trasformazzjoni diġitali tas-sistema tal-enerġija. © Il-Kummissjoni Ewropea

Il-programm Orizzont Ewropa, ifittex li jinvolvi l-aħjar imħuħ biex jindirizza kwistjonijiet ewlenin, inkluż il-ħolqien ta’ provvista tal-enerġija aktar effiċjenti, nadifa, sostenibbli, sigura u kompetittiva. L- ewwel Programm ta’ Ħidma ta’ Orizzont Ewropa dwar il-Klima, l-Enerġija u l-Mobbiltà għandu l-għan li jistabbilixxi spazju komuni Ewropew tad-data dwar l-enerġija u jappoġġa l-interoperabbiltà rilevanti għat-tranżizzjoni tal-enerġija. Bħalissa, hemm diversi proġetti ta’ Azzjoni għall-Innovazzjoni u Azzjoni ta’ Koordinazzjoni u Appoġġ waħda li taħdem biex tiżviluppa, tivvalida, u turi Spazju tad-Data dwar l-Enerġija li jippermetti l-aċċess għad-data dwar l-enerġija u l-użu tagħha.

Fil- Programm ta’ Ħidma 2023–24 ta’ Orizzont Ewropa, il-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni tagħha li tappoġġa d-diġitalizzazzjoni tas-sistema tal-enerġija permezz ta’ sejħiet iddedikati għall-iżvilupp ta’ tewmin diġitali tas-sistema tal-elettriku tal-UE u l-iżvilupp u l-pilotaġġ ta’ AI-IoT Edge-cloud u soluzzjonijiet ta’ pjattaforma biex tiġi appoġġata t-trasformazzjoni ekoloġika u diġitali tal-ekosistema tal-enerġija, fost l-oħrajn.

Investiment fl-infrastruttura diġitali bil-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa

Il-programm Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa — Diġitali (CEF2) għandu l-għan li jħeġġeġ investimenti fl-infrastruttura diġitali fl-Istati Membri bejn l-2021 u l-2027, bil-għan li jgħinhom jiksbu l-għanijiet deskritti fl- Istrateġija tas-Soċjetà tal-Gigabits. Il-programm għandu l-għan li jappoġġja proġetti li jippromwovu sinerġiji bejn id-diġitali, it-trasport u l-enerġija. Inizjattiva rilevanti waħda hija l-introduzzjoni ta’ Pjattaformi Diġitali Operazzjonali. Eżempju ta’ proġett potenzjali relatat mal-enerġija jkun il-ħolqien ta’ pjattaforma għall-iskambju transfruntier tad-data dwar id-disponibbiltà tal-enerġija rinnovabbli u l-integrazzjoni taċ-ċentru tad-data.

Jitnaqqas id-distakk bejn ir-riċerka tat-teknoloġija diġitali u l-introduzzjoni fis-suq taħt DIGITAL

Il-Programm Ewropa Diġitali (DIGITAL) għandu l-għan li jnaqqas id-distakk bejn ir-riċerka tat-teknoloġija diġitali u l-introduzzjoni fis-suq, b’enfasi fuq il-benefiċċju taċ-ċittadini u n-negozji tal-Ewropa, b’mod partikolari l-SMEs. L-investiment taħt DIGITAL jallinja mal-objettivi doppji tal-UE li tippromwovi trasformazzjoni ekoloġika u diġitali filwaqt li ssaħħaħ ir-reżiljenza u s-sovranità diġitali tagħha.

B’appoġġ għad-diġitalizzazzjoni tal-enerġija, DIGITAL jinkludi diversi azzjonijiet rilevanti. Dawn jinkludu l-użu tal-ispazju tad-data dwar l-enerġija, l-implimentazzjoni ta’ Qafas ta’ Referenza Komuni għal applikazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija, u l-istabbiliment ta’ Faċilitajiet tal-Ittestjar u tal-Esperimentazzjoni tal-AI u ta’ Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali. Dawn l-azzjonijiet se jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ sistema tal-enerġija aktar effiċjenti, sostenibbli u sigura, filwaqt li jagħtu wkoll is-setgħa lin-negozji biex jadottaw soluzzjonijiet diġitali innovattivi.

 

 

 

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Id-diġitalizzazzjoni tas-Sistema Ewropea tal-Enerġija

Soluzzjonijiet diġitali interoperabbli u miftuħa, kif ukoll is-sovranità tad-data, huma essenzjali għat-trasformazzjoni diġitali tas-sistema tal-enerġija.

Ara Wkoll