Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

l-UE fuq quddiem nett tat-trasformazzjoni diġitali u ekoloġika tas-sistema tal-enerġija

l-UE tmexxi t-trasformazzjoni diġitali u ekoloġika tas-settur tal-enerġija permezz ta’ inizjattivi ewlenin dwar ir-riċerka, l-innovazzjoni, u l-infrastruttura transfruntiera, li huma essenzjali għall-integrazzjoni diġitali.

L-Unjoni Ewropea tinsab fuq quddiem nett fl-avvanz tat-trasformazzjoni diġitali u ekoloġika tas-settur tal-enerġija permezz ta’ diversi programmi ta’ finanzjament li jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-implimentazzjoni, u t-titjib tal-infrastruttura transfruntiera. Dawn l-inizjattivi huma kruċjali għall-integrazzjoni tal-avvanzi diġitali fis-settur tal-enerġija.

Programmi ta’ finanzjament tal-UE biex jappoġġaw ir-riċerka (Orizzont Ewropa), l-użu (DIGITAL) u l-infrastruttura (CEF2) tas-sistema tal-enerġija.

Illustrazzjoni 1: Programmi tal-UE li jappoġġaw it-trasformazzjoni diġitali tas-sistema tal-enerġija. © Il-Kummissjoni Ewropea

 

It-tnaqqis tad-distakk bejn ir-riċerka fit-teknoloġija diġitali u l-użu tas-suq taħt DIGITAL

Il-Programm Ewropa Diġitali (DIGITAL) għandu l-għan li jnaqqas id-distakk bejn ir-riċerka fit-teknoloġija diġitali u l-introduzzjoni fis-suq, b’enfasi fuq il-benefiċċju taċ-ċittadini u n-negozji tal-Ewropa, b’mod partikolari l-SMEs. l-investiment taħt DIGITAL jallinja mal-objettivi doppji tal-UE li tiġi promossa trasformazzjoni ekoloġika u diġitali filwaqt li jissaħħu r-reżiljenza u s-sovranità diġitali tagħha.

B’appoġġ għad-diġitalizzazzjoni tal-enerġija, DIGITAL jinkludi diversi azzjonijiet rilevanti. Dawn jinkludu l- implimentazzjoni ta’ Qafas ta’ Referenza Komuni għall-applikazzjonijiet tal-iffrankar tal-enerġija, l-użu tal-ispazju tad-data dwar l-enerġija, u l-istabbiliment ta’Faċilitajiet tal -Ittestjar u l-Esperimentazzjonital- IA u Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali. Dawn l-azzjonijiet se jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ sistema tal-enerġija aktar effiċjenti, sostenibbli u sigura, filwaqt li jagħtu wkoll is-setgħa lin-negozji biex jadottaw soluzzjonijiet diġitali innovattivi.

 

Investiment fl-infrastruttura diġitali bil-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa

Il-programm Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa — Diġitali (CEF2) għandu l-għan li jinkoraġġixxi l-investimenti fl-infrastruttura diġitali fl-Istati Membri bejn l-2021 u l-2027, bl-objettiv li jgħinhom jiksbu l-għanijiet deskritti fl-Istrateġija tas-Soċjetà tal-Gigabits . Fost għanijiet oħra, il-programmifittex li jappoġġa proġetti li jippromwovu sinerġiji bejn id-diġitali, it-trasport u l-enerġija. Inizjattiva rilevanti waħda hija l-varar ta’Pjattaformi Diġitali Operazzjonali, li bħalissa qed titħejja mill-Azzjoni ta’ Koordinazzjoni u Appoġġ BEGONIA.

Il-proġett rispettiv se jidentifika u jħejji l-aktar każ ta’ użu rilevanti u ta’ impatt għall-iskjerament fi proġett ta’ skjerament sussegwenti. Eżempju ta’ proġett potenzjali relatat mal-enerġija jkun il-ħolqien ta’ pjattaforma għall-iskambju transfruntier tad-data dwar id-disponibbiltà tal-enerġija rinnovabbli u l-integrazzjoni taċ-ċentri tad-data.

 

It-tisħiħ tar-riċerka u l-innovazzjoni taħt Orizzont Ewropa

L-impenn tal-UE li tappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni (R&I) fl-oqsma tal-grilji intelliġenti, il-ħżin tal-enerġija, il-gżejjer tal-enerġija, u d-diġitalizzazzjoni tal-enerġija huwa evidenti fl-allokazzjonijiet sinifikanti ta’ finanzjament li saru taħt Orizzont Ewropa, li jibnu fuq investimenti preċedenti taħt Orizzont 2020.

Minħabba l-importanza strateġika tiegħu, il-Programm ta’ Ħidma ta’ Orizzont Ewropa2023–24.pdf iżomm l-appoġġ għad-diġitalizzazzjoni tas-sistema tal-enerġija. Inizjattivi bħall-proġett TwinEU, li għandu l-għan li jiżviluppa ġemellati diġitali tas-sistema tal-elettriku tal-UE, flimkien mal- proġettiODEON uHEDGE-IoT, se jiffukaw fuq l-iżvilupp u l-pilotaġġ ta’ soluzzjonijiet ta’ cloud u pjattaforma AI-IoT. Dawn l-isforzi huma kruċjali biex jappoġġaw it-trasformazzjoni ekoloġika u diġitali tal-ekosistema tal-enerġija.

Bl-ewwel Programm ta’ Ħidma tagħhadwar il-Klima ta’ Orizzont Ewropa.pdf, l-Enerġija, u l-Mobbiltà, il-Kummissjoni tappoġġa fost l-oħrajn, ħames proġetti ta’ Azzjoni għall-Innovazzjoni ( DATA CELLAR; EDDIEEnershare; Omega-X; Sinerġiji) u Azzjoni ta’ Koordinazzjoni u Appoġġ waħda (Int:net). Dawn l-inizjattivi huma ffukati fuq l-iżvilupp, il-validazzjoni u d-dimostrazzjoni ta’ soluzzjonijiet għal Spazju Komuni Ewropew tad-Data dwar l-Enerġija li jippermetti l-aċċess għal data relatata mal-enerġija u l-użu tagħha.

Il-maġġoranza ta’ dawn il-proġetti ta’ R & I jikkontribwixxu b’mod attiv għall- inizjattivaBRIDGE, u b’hekk itejbu l-kondiviżjoni tal-għarfien, irawmu l-innovazzjoni, u jippromwovu l-użu ta’ teknoloġiji avvanzati biex titħaffef it-trasformazzjoni ekoloġika u diġitali tas-sistema tal-enerġija.

B’benefiċċju mill-finanzjament ta’ Orizzont 2020, il-proġettOPEN DEIli tlesta reċentement appoġġa l-pjattaformi diġitali tal-ġenerazzjoni li jmiss fil-Manifattura, l-Agrikoltura, l-Enerġija u l-Kura tas-Saħħa billi ppromwova l-innovazzjoni, il-kollaborazzjoni, il-pilotaġġ fuq skala kbira, u l-isforzi ta’ standardizzazzjoni, u biex jippermetti pjattaforma tad-data industrijali aktar unifikata.

Barra minn hekk,il- proġettInterConnect ħadem fuq soluzzjonijiet avvanzati għall-konnessjoni u l-konverġenza ta’ djar u bini diġitali mas-sistema tal-elettriku. F’Mejju 2023, il-proġett ippubblika l-pjan ta’ azzjoni tal- ewwel ġenerazzjoni għal Qafas ta’ Referenza Komuni Ewropew għall-applikazzjonijiet tal-iffrankar tal-enerġija. Dan il-pjan ta’ azzjoni huwa xhieda tad-dedikazzjoni u l-għarfien espert tat-tim tal-proġett fl-għoti ta’ soluzzjonijiet interoperabbli lill-konsumaturi. Dan jirrappreżenta kontribut siewi għall-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar id-Diġitalizzazzjoni tal-Enerġija.

l-aħħar aħbarijiet

EVENT |
Avveniment ta’ tnedija tal-Katalizzatur tal-Innovazzjoni tal-UE

Il-proġetti ta’ Innovation Radar Bridge u StepUP Startups se jniedu uffiċjalment fis-16 ta’ April fi Brussell. Dan l-avveniment għandu l-għan li jenfasizza l-potenzjal ta’ investiment mhux sfruttat tal-innovaturi ffinanzjati mill-UE u jenfasizza l-ħtieġa għal politiki ta’ appoġġ.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

l-aċċellerazzjoni tat-Trasformazzjoni Diġitali tas-Sistema Ewropea tal-Enerġija

Soluzzjonijiet diġitali interoperabbli u miftuħa, kif ukoll is-sovranità tad-data, huma kruċjali għat-trasformazzjoni diġitali tas-sistema tal-enerġija.

Ara Wkoll