Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikācija

Pētījums par videi draudzīgāku mākoņdatošanu un elektronisko sakaru pakalpojumiem un tīkliem: Virzība uz klimatneitralitāti līdz 2050. gadam

Pētījuma mērķis ir labāk izprast un ierosināt pasākumus, lai sasniegtu digitālās stratēģijas mērķi “klimatneitrāli un ļoti energoefektīvi datu centri un elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi līdz 2030. gadam”.

cover of the study with text Study on Greening Cloud Computing and Electronic Communications Services and Networks: Towards Climate Neutrality by 2050 on a background with European flag

European Commission

Pašreizējai digitālajai pārveidei ir raksturīgs straujš ģenerēto, apstrādāto, uzglabāto un nosūtīto datu apjoma pieaugums. Tas ietekmē mūsu enerģijas patēriņu. 2018. gadā datu centri veidoja 2,7 % no ES enerģijas patēriņa (sk. 2020. gada pētījumu “Energoefektīvas mākoņdatošanas tehnoloģijas un politika videi draudzīgam mākoņdatošanas tirgum”). Ja netiks veiktas pārbaudes, līdz 2030. gadam tas varētu pieaugt līdz 3,2 %.

Šajā pētījumā ierosināti politikas pasākumi, kas uzlabo energoefektivitāti un aprites ekonomikas praksi IKT vērtības ķēdēs. Tajā galvenā uzmanība pievērsta mākoņdatošanai un datu centriem, kā arī elektronisko sakaru pakalpojumiem un tīkliem.

Attiecībā uz datu centriem un mākoņdatošanu pētījumā ierosināti šādi konkrēti politikas pasākumi:

Turklāt tajā ir sniegta datu centra definīcija un rādītāji, lai novērtētu progresu virzībā uz 2030. gada mērķa sasniegšanu.

Attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem pētījumā ierosināts ieviest energoefektivitātes marķējumu telesakaru pakalpojumiem, lai uzņēmumiem un patērētājiem nodrošinātu lielāku pārredzamību. Tomēr joprojām būtu jāpārvar metodoloģiskās problēmas, tostarp datu pieejamība. Turklāt pētījumā ierosināts telesakaru operatoriem reģistrēt tīkla energointensitāti centrālā vai valsts reģistrā, sniedzot pārskatu par dažādiem pakalpojumu sniedzējiem un dažādu tīkla tehnoloģiju efektivitāti. Tas būtu jāpapildina ar minimālajām efektivitātes prasībām attiecībā uz jaunu infrastruktūru un ekodizaina kritērijiem.

Šie konstatējumi tiks izmantoti vairākās pašreizējās un turpmākajās iniciatīvās, kas saistītas ar zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Lejupielādēšanai

Final Study Report
Lejupielādēt