Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Проучване относно екологизирането на изчисленията в облак и електронните съобщителни услуги и мрежи: Към неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Целта на проучването е по-добро разбиране и предлагане на мерки за постигане на целта на стратегията в областта на цифровите технологии за „неутрални по отношение на климата и високо енергийно ефективни центрове за данни и електронни съобщителни мрежи и услуги до 2030 г.“

cover of the study with text Study on Greening Cloud Computing and Electronic Communications Services and Networks: Towards Climate Neutrality by 2050 on a background with European flag

European Commission

Настоящата цифрова трансформация се характеризира с рязко увеличаване на количеството данни, които се генерират, обработват, съхраняват и предават. Това има последици за нашето потребление на енергия. През 2018 г. на центровете за данни се падат 2,7 % от потреблението на енергия в ЕС (вж. проучване от 2020 г. „Енергийно ефективни технологии и политики за изчисления в облак за екологосъобразен пазар на изчисления в облак“). Ако не бъдат проверени, това може да достигне 3,2 % до 2030 г.

В настоящото проучване се предлагат мерки на политиката, които повишават енергийната ефективност и практиките на кръговата икономика във веригите за създаване на стойност в областта на ИКТ. Тя е съсредоточена върху изчисленията в облак и центровете за данни, както и върху електронните съобщителни услуги и мрежи.

По отношение на центровете за данни и изчисленията в облак проучването предлага следните конкретни мерки на политиката:

Освен това в него се предлага определение на това какво представлява център за данни и показатели за измерване на напредъка към постигането на целта за 2030 г.

Що се отнася до електронните съобщителни мрежи и услуги, проучването предлага въвеждането на етикет за енергийна ефективност за далекосъобщителните услуги, за да се осигури по-голяма прозрачност за предприятията и потребителите. Въпреки това методологичните предизвикателства все още ще трябва да бъдат преодолени, включително наличието на данни. Освен това в проучването се предлага далекосъобщителните оператори да записват енергийната интензивност на мрежата в централен или национален регистър, предлагащ преглед на различните доставчици и ефективността на различните мрежови технологии. Това ще трябва да бъде допълнено с минимални изисквания за ефективност за новата инфраструктура и критерии за екопроектиране.

Тези констатации ще бъдат използвани в редица текущи и бъдещи инициативи, свързани с екологичния и цифровия преход.

Документи за изтегляне

Final Study Report
Изтегляне