Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Publikācija

Starpsavienojums: datu risinājumi enerģētikas nozarē

InterConnect liela mēroga izmēģinājuma projekts aptver inovāciju digitālajā un enerģijas tirgū, integrējot ierīces un sistēmas viedajos mājokļos, ēkās un tīklos.

InterConnect large scale pilot

Pāreja uz tīru enerģiju un oglekļneitrālu ekonomiku ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies. Zaļā un digitālā pārkārtošanās nozīmē, ka ir vajadzīga labāk funkcionējoša, vieda, integrēta un savstarpēji savienota energosistēma, kurā strauji mainīgajā tirgū var parādīties jauni uzņēmējdarbības modeļi. Ņemot to vērā, 2020. gada jūlija paziņojumā “ Klimatneitrālas ekonomikas dzinējspēks” tika ierosināts pieņemt enerģētikas nozares digitalizācijas rīcības plānu visas sistēmas mērogā kā vienu no galvenajām darbībām digitālo risinājumu īstenošanas paātrināšanai.

Enerģētikas digitalizācija ir radījusi labvēlīgus regulatīvos nosacījumus un tehnoloģiskās inovācijas, kas atver jaunus pakalpojumu tirgus. Tā rezultātā nozare kļūst arvien vairāk vērsta uz lietotāju un tirgus vajadzībām. Lai enerģētikas nozare būtu labāk funkcionējoša, viedāka, integrētāka un tīrāka, nākotnei ir jābūt sadarbspējīgai.

Tā kā digitālās tehnoloģijas pārveido enerģētikas nozari, operatori sāk efektīvāk pārvaldīt savas sistēmas. Tomēr ir daudz risinājumu, no kuriem izvēlēties, un ne visus var apvienot, lai strādātu kopā. Tas sarežģī patērētāju dzīvi un ir šķērslis viedu energopakalpojumu ātrai ieviešanai. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” finansētajā projektā InterConnect tiek izstrādāti risinājumi šīs problēmas risināšanai, izmantojot uz ontoloģiju balstītu semantiskās sadarbspējas satvaru.

Digitālās tehnoloģijas, piemēram, lietu internets (IoT), viedās ierīces un viedie mājokļi un ēkas, savienoti uzglabāšanas risinājumi un elektromobilitāte ir būtiski svarīgi, lai notiktu šāda “atjaunojamo energoresursu revolūcija”, un tas palīdzēs nodrošināt enerģētikas pārkārtošanu. Digitālā attīstība šajās jomās radīs iespējas Eiropas iedzīvotājiem, nodrošinot viņiem lielāku izvēli mājās un lielāku elastību, pielāgojot savu enerģijas patēriņu zaļajiem avotiem, samazinot enerģijas patēriņu maksimumslodzes stundās un patērējot mazāk, kad būs pieejama saules vai vēja enerģija.

InterConnect darbību sāka 2019. gada oktobrī un saņēma aptuveni 30 miljonus EUR, un to kopīgi pārvalda Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts (DG CONNECT) un Enerģētikas ģenerāldirektorāts (ENER ĢD). Šis plaša mēroga izmēģinājuma projekts (LSP) ir vērsts uz efektīvu energovadību, izmantojot sadarbspējīgus tehniskus risinājumus, kuros var integrēt pieprasījuma puses elastību, piedāvājot daudzus ieguvumus galalietotājiem viņu māju komfortā.

Konsorcijā ir 50 partneri no ieinteresēto personu grupām 11 dažādās valstīs, kas aptver visu vērtību ķēdi, tostarp pētniecības iestādes, ražotāji, sadales sistēmu operatori, mazumtirgotāji, IKT piegādātāji un enerģijas lietotāji, kas sadarbojas, lai izstrādātu un demonstrētu progresīvus risinājumus digitālo mājokļu un ēku savienošanai un konverģencei ar elektroenerģijas nozari.

Lai nodrošinātu patiesi Eiropas mēroga ietekmi, InterConnect darbā ir iesaistītas arī vairākas ar tehnoloģijām un enerģētiku saistītas apvienības: ir paredzēts, ka septiņi LSP, kas atrodas Beļģijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Itālijā, Nīderlandē un Portugālē un kuriem katrai ir dažādi galalietotāji, garantēs pilnīgu pārstāvību un dimensiju iesaistīto ierīču un pakalpojumu skaita ziņā. Starpsavienojumiem ir izdevies demonstrēt digitālo tirgus vidi salīdzinājumā ar elektrosistēmām ar ievērojamu pieprasījuma puses elastību, samazinot darbības izmaksas, kas ne tikai dod labumu enerģijas lietotājiem, bet arī palīdz ES sasniegt tās energoefektivitātes un ilgtspējas mērķus turpmākajos gados.

Semantiski savietojami risinājumi, kuru pamatā ir ETSI SAREF ontoloģija, ir izstrādāti 8 jomās: standartizācija, ontoloģija, digitālās platformas, lietu internets, mākoņdatošana, elektrotīkls, lielie dati un kiberdrošība. Kopumā ir analizētas 177 lietojumprogrammu saskarnes (API) no 69 pakalpojumiem no 20 partneriem, lai bagātinātu ontoloģijas ar viedām ēkām un viedtīklu enerģijas koncepcijām no 7 ZPS Eiropā, lai atraisītu šo semantisko sadarbspēju. Tā rezultātā ETSI tika iesniegti 10 jauni ontoloģijas moduļi iekļaušanai SAREF ontoloģiju kopumā.

Risinājumi ļaus netraucēti savienot iekārtas un pakalpojumus, pamatojoties uz semantiskām koncepcijām, nevis uz tradicionālajiem API standartiem. Tas paātrinās mājokļu, ēku un elektrotīklu digitalizāciju, pamatojoties uz atsauces arhitektūru drošām sadarbspējīgām lietu interneta viedajām ēkām un viedajām energosistēmām. Paredzams, ka InterConnect darbosies līdz 2023. gadam, un tas nodrošinās sadarbspēju starp iekārtām, sistēmām un lietotāju datu privātumu. Tas tiks panākts, integrējot tādas digitālās tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts, blokķēde, mākoņdatošana un lielie dati, kuru pamatā ir atvērti standarti.

Turklāt projektā ir izveidota sadarbspējīgu risinājumu tiešsaistes kopiena, kas savieno viedus mājokļus, ēkas un tīklus. Šī platforma ir paredzēta plašam ieinteresēto personu lokam visā pasaulē, kuras vēlas veidot tīklus, konsultēt un apmainīties ar idejām par šādiem risinājumiem. Lai attīstītu savu galveno dalībnieku kopienu, InterConnect 2022. gadā izsludināja trīs atklātus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, piedāvājot uzņēmējiem iespējas atlasīt 42 inovatīvus augšupējus MVU projektus, tostarp uzaicinājumu iesniegtsavstarpēji izmantojamus demonstrācijas projektus atsevišķi, sākot no 2023. gada sākuma, kur katrs saņēmējs saņems 50 000 EUR dotāciju un 4 mēnešu atbalsta programmu.

Enerģijas lietotājiem gan dzīvojamās, gan nedzīvojamās ēkās, ražotājiem, sadales tīklu operatoriem un enerģijas mazumtirgotājiem vajadzētu gūt vislielāko labumu no elastīgās un sadarbspējīgās ekosistēmas, kas pašlaik tiek izstrādāta. Pateicoties projektā InterConnect izklāstītajam darbam, patērētāji varēs izvēlēties un mainīt tehnoloģiju un pakalpojumu sniedzējus, vienlaikus ilgtspējīgi izmantojot enerģiju.