Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Objava

Medsebojna povezava: podatkovne rešitve za energetski sektor

Obsežen pilotni projekt InterConnect zajema inovacije na digitalnih in energetskih trgih ter vključuje naprave in sisteme v pametne domove, stavbe in omrežja.

InterConnect large scale pilot

Prehod na čisto energijo in ogljično nevtralno gospodarstvo je eden največjih izzivov, s katerimi se soočamo. Dvojni zeleni in digitalni prehod zahteva bolje delujoč, pameten, integriran in medsebojno povezan energetski sistem, v katerem se lahko na hitro spreminjajočem se trgu pojavijo novi poslovni modeli. V zvezi s tem je bilo v sporočilu o spodbujanju podnebno nevtralnega gospodarstva iz julija 2020 predlagano sprejetje akcijskega načrta za digitalizacijo energije v celotnem sistemu kot enega od ključnih ukrepov za pospešitev izvajanja digitalnih rešitev.

Digitalizacija energije je privedla do ugodnih regulativnih pogojev in tehnoloških inovacij, ki odpirajo nove trge za storitve. Zato sektor postaja vse bolj osredotočen na uporabnika in tržno usmerjen. Za bolje delujoč, pametnejši, bolj povezan in čistejši energetski sektor mora biti prihodnost interoperabilna.

Z digitalnimi tehnologijami, ki spreminjajo energetski sektor, operaterji začnejo učinkoviteje upravljati svoje sisteme. Vendar obstaja veliko rešitev, ki jih je mogoče izbrati, in vseh ni mogoče združiti, da bi dobro sodelovali. To otežuje življenje potrošnikov in ovira hitro uvajanje pametnih energetskih storitev. Projekt InterConnect, financiran v okviru programa Obzorje 2020, razvija rešitve za reševanje tega izziva s semantičnim okvirom interoperabilnosti, ki temelji na ontologiji.

Uporaba digitalnih tehnologij, kot so internet stvari (IoT), pametne naprave ter pametni domovi in stavbe, povezane rešitve za shranjevanje in elektromobilnost je bistvenega pomena za tako „recesijo na področju obnovljivih virov energije“ in bo pomagala omogočiti energetski prehod. Digitalni napredek na teh področjih bo ustvaril priložnosti za evropske državljane, saj jim bo omogočil večjo izbiro v svojih domovih in večjo prožnost pri prilagajanju porabe energije zelenim virom, in sicer z zmanjšanjem porabe energije ob konicah in manjšo porabo, ko bo na voljo sončna ali vetrna energija.

Projekt InterConnect, ki je začel delovati oktobra 2019 in prejema približno 30 milijonov EUR, skupaj upravljata Generalni direktorat Komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (GD CONNECT) in Generalni direktorat za energijo (GD ENER). Ta obsežni pilotni projekt deluje na področju učinkovitega upravljanja z energijo z interoperabilnimi tehničnimi rešitvami, pri katerih je mogoče vključiti prožnost na strani povpraševanja, kar končnim uporabnikom zagotavlja številne koristi v udobju njihovega doma.

Konzorcij sestavlja 50 partnerjev iz skupin deležnikov iz 11 različnih držav, ki zajemajo celotno vrednostno verigo, vključno z raziskovalnimi ustanovami, proizvajalci, operaterji distribucijskih sistemov, trgovci na drobno, ponudniki IKT in uporabniki energije, ki sodelujejo pri razvoju in predstavitvi naprednih rešitev za povezovanje in zbliževanje digitalnih domov in stavb s sektorjem električne energije.

Da bi zagotovili resnično vseevropski učinek, je v delo združenja InterConnect vključenih tudi več tehnoloških in energetskih združenj: predvideno je, da bo sedem VZD s sedežem v Belgiji, Franciji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, na Nizozemskem in Portugalskem, vsak z različnimi končnimi uporabniki, zagotovilo popolno zastopanost in razsežnost v smislu števila zadevnih naprav in storitev. Medsebojno povezovanje je uspešno prikazalo okolje digitalnega trga nad električnimi sistemi z znatnimi količinami prožnosti na strani povpraševanja, s čimer so se zmanjšali operativni stroški, ki ne koristijo le porabnikom energije, temveč EU tudi pomagajo pri doseganju ciljev energetske učinkovitosti in trajnosti v prihodnjih letih.

Semantično interoperabilne rešitve, ki temeljijo na ontologijah ETSI SAREF, se razvijajo na osmih področjih: standardizacija, ontologija, digitalne platforme, internet stvari, oblak, električna omrežja, velepodatki in kibernetska varnost. Skupno je bilo analiziranih 177 vmesnikov za aplikacijsko programiranje (API) 69 storitev iz 20 partnerjev, da bi se ontologije s koncepti pametnih stavb in energije pametnih omrežij obogatile s sedmimi LSP v Evropi, da bi se sprostila ta semantična interoperabilnost. To je privedlo do 10 novih ontoloških modulov, ki so bili predloženi ETSI za vključitev v nabor ontologij SAREF.

Rešitve bodo omogočile nemoteno povezavo naprav in storitev na podlagi semantičnih konceptov in ne tradicionalnih standardov API. To bo pospešilo digitalizacijo domov, stavb in električnih omrežij na podlagi referenčne arhitekture za varne interoperabilne pametne stavbe interneta stvari in pametne energetske sisteme. Projekt InterConnect naj bi se izvajal do leta 2023 in zagotavljal interoperabilnost med opremo, sistemi in zasebnostjo uporabniških podatkov. To bo doseženo z vključevanjem digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, blokovne verige, računalništvo v oblaku in velepodatki na podlagi odprtih standardov.

Poleg tega je projekt vzpostavil spletno skupnost interoperabilnih rešitev, ki povezujejo pametne domove, stavbe in omrežja. Ta platforma je namenjena širokemu krogu deležnikov po vsem svetu, ki želijo mrežeti, usmerjati in izmenjevati zamisli o takih rešitvah. Da bi se povečala skupnost ključnih akterjev, je združenje InterConnect leta 2022 objavilo tri odprte razpise, ki podjetnikom ponujajo priložnosti, da izberejo 42 inovativnih projektov od spodaj navzgor s strani MSP, vključno z razpisom za demonstratorje zainteroperabilnost po posameznih možnostih, ki se začne v začetku leta 2023, pri čemer bo vsak upravičenec prejel nepovratna sredstva v višini 50 000 EUR in štirimesečni podporni program.

Porabniki energije v stanovanjskih in nestanovanjskih stavbah, proizvajalci, upravljavci distribucijskih omrežij in trgovci na drobno z energijo bi morali imeti največ koristi od prožnega in interoperabilnega ekosistema, ki se trenutno razvija. Potrošniki bodo lahko izbirali in zamenjali ponudnike tehnologije in storitev, hkrati pa bodo trajnostno uporabljali energijo, zahvaljujoč delu, ki ga določa projekt InterConnect.