Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ziņojums par telekomunikācijām digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Komisija seko telekomunikāciju tirgu attīstībai katrā ES valstī, ziņojot par ieguldījumiem, regulējumu un tirgiem.

    “”

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Pamatojoties uz ziņojuma galvenajiem savienojamības rādītājiem, piemēram, tīkla pārklājumu, platjoslas ieviešanu un cenām, Telekomunikāciju nodaļās ir ziņots par dalībvalstu panākto progresu gigabitu sabiedrības izveidē, tostarp par pāreju uz 5G tīkliem, un par galvenajām tirgus un regulatīvajām norisēm, tostarp spektra piešķiršanu un regulētu piekļuvi. Tie nebūt nav izsmeļoši, bet aptver lielāko daļu tirgus un galalietotāju interešu jomu, t. i., patērētāju aizsardzību, tīkla neitralitāti, viesabonēšanu, ārkārtas sakarus un universālos pakalpojumus. 

Telekomunikāciju nodaļās ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) ar konkrētām valstīm specifiskām regulējuma izmaiņām. Tie seko līdzi katras dalībvalsts telekomunikāciju tirgu attīstībai un nodrošina svarīgu atgriezenisko saiti.

 

Pārskatīt telesakaru nodaļu konstatējumus par 2020. gadu

 

Arhīva dokumenti par iepriekšējiem gadiem:

Iepriekš telesakaru sadaļas bija pieejamas kā daļa no Eiropas digitālā progresa ziņojuma (EDPR) valstu profiliem kā pielikums.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Digital Economy and Society Index 2021

The Commission published the results of the 2021 Digital Economy and Society Index (DESI), which tracks digital progress made in EU Member States in key areas.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) apkopo rādītājus par Eiropas digitālo sniegumu un seko līdzi ES valstu progresam.

Skatīt arī