Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ziņojums par telekomunikācijām digitālajā ekonomikā un sabiedrībā

Komisija seko telesakaru tirgu attīstībai katrā ES valstī, ziņojot par ieguldījumiem, regulējumu un tirgiem.

Eiropas Komisija kopš 2014. gada uzrauga dalībvalstu digitālo progresu, izmantojot Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) ziņojumus. No 2023. gada un saskaņā ar Digitālās desmitgades politikas programmu 2030. gadam DESI tagad ir integrēta ziņojumā par stāvokli digitālajā desmitgadē un tiek izmantota, lai uzraudzītu progresu digitālo mērķrādītāju sasniegšanā. 

Pamatojoties uz ziņojuma galvenajiem savienojamības rādītājiem, piemēram, tīkla pārklājumu, platjoslas izmantošanu un cenām, telekomunikāciju nodaļās ir ziņots par dalībvalstu panākto progresu virzībā uz gigabitu sabiedrību, tostarp par pāreju uz 5G tīkliem, un par galvenajām tirgus un regulatīvajām norisēm, tostarp spektra piešķiršanu un regulētu piekļuvi. Tie nebūt nav izsmeļoši, bet aptver lielāko daļu tirgus un galalietotāju interešu jomas, t. i., patērētāju aizsardzību, tīkla neitralitāti, viesabonēšanu, ārkārtas sakarus un universālos pakalpojumus. 

Telekomunikāciju nodaļās kvantitatīvie pierādījumi no digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) ir apvienoti ar konkrētām valstīm raksturīgajām regulatīvajām norisēm. Tās seko līdzi telesakaru tirgu attīstībai katrā dalībvalstī un nodrošina svarīgu atgriezenisko saiti.

 

Pārskatīt 2020. gada telesakaru nodaļu konstatējumus

 

Arhivēt dokumentus par iepriekšējiem gadiem:

Iepriekš telekomunikāciju sadaļas bija pieejamas kā daļa no Eiropas Digitālā progresa ziņojuma (EDPR) valstu profiliem kā pielikums.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Digital Economy and Society Index 2021

The Commission published the results of the 2021 Digital Economy and Society Index (DESI), which tracks digital progress made in EU Member States in key areas.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)

No 2014. līdz 2022. gadam Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) apkopoja rādītājus par Eiropas digitālo sniegumu un izsekoja ES valstu progresu.

Skatīt arī

Valstu sniegums digitalizācijas jomā

2023. gada digitālās desmitgades valstu ziņojumos ir izklāstīts, kā katra dalībvalsts rīkojas attiecībā uz digitālās desmitgades kardinālajiem punktiem: Digitālās prasmes, digitālās infrastruktūras, uzņēmumu digitalizācija un publisko pakalpojumu digitalizācija.