Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Strateġija Ewropea għad-data

L-istrateġija għad-data tiffoka fuq li n-nies jitqiegħdu l-ewwel fl-iżvilupp tat-teknoloġija, u fuq id-difiża u l-promozzjoni tal-valuri u d-drittijiet Ewropej fid-dinja diġitali.

  Rappreżentazzjoni viżiva tad-data

Id-data hija riżorsa essenzjali għat-tkabbir ekonomiku, il-kompetittività, l-innovazzjoni, il-ħolqien tal-impjiegi u l-progress tas-soċjetà b’mod ġenerali.

L- istrateġija Ewropea għad-data għandha l-għan li toħloq suq uniku għad-data li jiżgura l-kompetittività globali u s-sovranità tad-data tal-Ewropa. L-ispazji komuni Ewropej tad-data se jiżguraw li aktar data ssir disponibbli għall-użu fl-ekonomija u fis-soċjetà, filwaqt li l-kumpaniji u l-individwi li jiġġeneraw id-data jinżammu fil-kontroll.

L-applikazzjonijiet ibbażati fuq id-dejta se jkunu ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini u n-negozji f’ħafna modi. Huma jistgħu:

 • it-titjib tal-kura tas-saħħa
 • il-ħolqien ta’ sistemi tat-trasport aktar sikuri u aktar nodfa
 • jiġġeneraw prodotti u servizzi ġodda
 • jitnaqqsu l-ispejjeż tas-servizzi pubbliċi
 • it-titjib tas-sostenibbiltà u l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija

Il-Kummissjoni pproponiet Regolament dwar il-governanza Ewropea tad-data bħala parti mill-istrateġija tagħha dwar id-data. Dan ir-Regolament il-ġdid se jkollu rwol vitali fl-iżgurar tat-tmexxija tal-UE fl-ekonomija globali tad-data.

Fit-23 ta’ Frar 2022, il-Kummissjoni pproponiet Regolament dwar regoli armonizzati dwar l-aċċess ġust għad-data u l-użu tagħha (l-Att dwar id-Data). L-Att dwar id-Data huwa pilastru ewlieni tal-istrateġija Ewropea għad-data. L-għan ewlieni tagħha huwa li tagħmel lill-Ewropa mexxejja fl-ekonomija tad-data billi tisfrutta l-potenzjal tal-ammont dejjem jiżdied ta’ data industrijali, sabiex tibbenefika l-ekonomija u s-soċjetà Ewropea. 

Biex tiġi żgurata aktar it-tmexxija tal-UE fl-ekonomija globali tad-data, l-istrateġija Ewropea għad-data għandha l-għan li:

 • tadotta miżuri leġiżlattivi dwar il-governanza, l-aċċess u l-użu mill-ġdid tad-data. Pereżempju, għall-kondiviżjoni tad-data bejn in-negozji u l-gvern għall-interess pubbliku;
 • jagħmlu d-data disponibbli b’mod aktar wiesa’ billi jiftħu settijiet tad-data ta’ valur għoli miżmuma pubblikament madwar l-UE u jippermettu l-użu mill-ġdid tagħhom mingħajr ħlas;
 • tinvesti EUR 2 biljun fi Proġett Ewropew ta’ Impatt Għoli biex jiġu żviluppati infrastrutturi tal-ipproċessar tad-data, għodod għall-kondiviżjoni tad-data, arkitetturi u mekkaniżmi ta’ governanza għall-kondiviżjoni b’saħħitha tad-data u għall-federazzjoni ta’ infrastrutturi cloud effiċjenti fl-użu tal-enerġija u affidabbli u servizzi relatati;
 • jippermetti l-aċċess għal servizzi tal-cloud sikuri, ġusti u kompetittivi billi jiffaċilita l-istabbiliment ta’ suq tal-akkwist għas-servizzi tal-ipproċessar tad-data u joħloq ċarezza dwar il-qafas regolatorju applikabbli dwar il-qafas tar-regoli tal-cloud dwar il-cloud.

In-negozji se jkollhom aktar dejta disponibbli biex jinnovaw bħala riżultat tal-istrateġija tad-dejta. Il-Kummissjoni Ewropea diġà ppubblikat rapport dwar il-kondiviżjoni tad-data min-Negozju għall-Gvern (B2G). Ir-rapport, li ġej minn Grupp ta’ Esperti ta’ livell għoli, fih sett ta’ rakkomandazzjonijiet ta’ politika, legali u ta’ finanzjament li se jikkontribwixxu biex il-kondiviżjoni tad-data B2G fl-interess pubbliku ssir prattika skalabbli, responsabbli u sostenibbli fl-UE.

Konsultazzjoni miftuħa

Il-konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-istrateġija Ewropea għad-data saret mid-19 ta’ Frar sal-31 ta’ Mejju 2020. Ir-rapport ta’ sinteżi jqis il-kontribuzzjonijiet u jippreżenta xejriet preliminari li joħorġu minnhom, b’enfasi fuq aspetti kwantitattivi.

Il-Kummissjoni wettqet ukoll konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-Att dwar id-Data, parti ewlenija tal-istrateġija għad-data. Ir-rapport ta’ sinteżi jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-kontribuzzjonijiet. 

Links utli

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
The European Commission decides to refer Belgium, Bulgaria, Latvia and the Netherlands to the Court of Justice of the European Union for failing to enact EU rules on open data and public sector data re-use

The European Commission has just decided to refer Belgium, Bulgaria, Latvia and the Netherlands to the Court of Justice of the European Union for failing to transpose EU rules on open data and the re-use of public sector data (Directive EU 2019/1024, referred to as the Open Data Directive) into national law.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Id-data

Id-data tinsab kullimkien u qed tiżdied b’ritmu mingħajr preċedent. Il-Kummissjoni fasslet strateġija Ewropea għad-data biex tgħinna ngawdu l-benefiċċji tad-data.

Ħarsa aktar fil-fond

Att dwar id-Data

L-Att dwar id-Data huwa miżura ewlenija biex aktar data tkun disponibbli għall-użu f’konformità mar-regoli u l-valuri tal-UE.

Fluss liberu ta’ data mhux personali

L-UE trid tiżgura fluss liberu ta’ data fl-Ewropa, li jippermetti lill-kumpaniji u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi jaħżnu u jipproċessaw data mhux personali kull fejn jagħżlu.

Att Ewropew dwar il-Governanza tad-Data

Att Ewropew dwar il-Governanza tad-Data, li jkun kompletament konformi mal-valuri u l-prinċipji tal-UE, se jġib benefiċċji sinifikanti għaċ-ċittadini u l-kumpaniji tal-UE.

Big data

Id-data saret assi ewlieni għall-ekonomija u s-soċjetajiet tagħna u l-ħtieġa li wieħed jagħmel sens ta’ “big data” qed twassal għal innovazzjonijiet fit-teknoloġija.

Ara Wkoll

Cloud computing

Il-Kummissjoni għandha l-għan li tippermetti l-aċċess għal infrastrutturi u servizzi tal-cloud sikuri, sostenibbli u interoperabbli għan-negozji Ewropej.

Oħrajn