Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Att Ewropew dwar il-Governanza tad-Data

Att Ewropew dwar il-Governanza tad-Data, li jkun kompletament konformi mal-valuri u l-prinċipji tal-UE, se jġib benefiċċji sinifikanti għaċ-ċittadini u l-kumpaniji tal-UE.

  Rappreżentazzjoni viżiva tad-data

© image by carloscastilla - Getty Images/iStock

Pilastru ewlieni tal- istrateġija Ewropea għad-data, l- Att dwar il-Governanza tad-Data jfittex li jżid il-fiduċja fil-kondiviżjoni tad-data, isaħħaħ il-mekkaniżmi biex tiżdied id-disponibbiltà tad-data u jegħleb l-ostakli tekniċi għall-użu mill-ġdid tad-data.

L-Att dwar il-Governanza tad-Data se jappoġġa wkoll l-istabbiliment u l-iżvilupp ta’ spazji komuni Ewropej tad-data f’oqsma strateġiċi, li jinvolvu kemm atturi privati kif ukoll pubbliċi, f’setturi bħas-saħħa, l-ambjent, l-enerġija, l-agrikoltura, il-mobbiltà, il-finanzi, il-manifattura, l-amministrazzjoni pubblika u l-ħiliet.

Il-Governanza tad-Data daħlet fis-seħħ fit-23 ta’ Ġunju 2022 u, wara perjodu ta’ konċessjoni ta’ 15-il xahar, se tkun applikabbli minn Settembru 2023.

Benefiċċji

L-inizjattiva għandha l-għan li tagħmel aktar data disponibbli u tiffaċilita l-kondiviżjoni tad-data bejn is-setturi u l-pajjiżi tal-UE sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal tad-data għall-benefiċċju taċ-ċittadini u n-negozji Ewropej.

Pereżempju:

 • Il-ġestjoni tajba tad-data u l-kondiviżjoni tad-data se jippermettu lill-industriji jiżviluppaw prodotti u servizzi innovattivi, u se jagħmlu ħafna setturi tal-ekonomija aktar effiċjenti u sostenibbli. Huwa essenzjali wkoll għat-taħriġ tas-sistemi tal-IA.
 • B’aktar data disponibbli, is-settur pubbliku jista’ jiżviluppa politiki aħjar, li jwasslu għal governanza aktar trasparenti u servizzi pubbliċi aktar effiċjenti.
 • L-innovazzjoni xprunata mid-data se ġġib benefiċċji għall-kumpaniji u l-individwi billi tagħmel ħajjitna u naħdmu aktar effiċjenti permezz ta’:
  • dejta dwar is-saħħa: it-titjib tat-trattamenti personalizzati, l-għoti ta’ kura tas-saħħa aħjar, u l-għajnuna għall-kura ta’ mard rari jew kroniku, l-iffrankar ta’ madwar EUR 120 biljun fis-sena fis-settur tas-saħħa tal-UE u l-għoti ta’ rispons aktar effettiv u rapidu għall-kriżi tas-saħħa globali tal-COVID-19;
  • dejtadwar il-mobilità: l-iffrankar ta’ aktar minn 27 miljun siegħa ta’ ħin tal-utenti tat-trasport pubbliku u sa EUR 20 biljun fis-sena fi spejjeż tax-xogħol tas-sewwieqa tal-karozzi bis-saħħa ta’ navigazzjoni f’ħin reali; 
  • dejta ambjentali: il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, it-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO u l-ġlieda kontra l-emerġenzi, bħall-għargħar u n-nirien fil-foresti;
  • data dwar l-agrikoltura: l-iżvilupp ta’ biedja ta’ preċiżjoni, prodotti ġodda fis-settur agroalimentari u servizzi ġodda b’mod ġenerali fiż-żoni rurali;
  • data dwar l-amministrazzjoni pubblika: it-twassil ta’ statistika uffiċjali aħjar u aktar affidabbli, u l-kontribut għal deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evidenza.

Dan kif se jaħdem fil-prattika?

L-UE se tagħti spinta lill-iżvilupp ta’ sistemi affidabbli ta’ kondiviżjoni tad-data permezz ta’ erba’ settijiet wiesgħa ta’ miżuri:

 1. Mekkaniżmi li jiffaċilitaw l-użu mill-ġdid ta’ ċerta data tas-settur pubbliku li ma tistax issir disponibbli bħala data miftuħa. Pereżempju, l-użu mill-ġdid tad-data dwar is-saħħa jista’ javvanza r-riċerka biex jinstabu kuri għal mard rari jew kroniku.
 2. Miżuri biex jiġi żgurat li l-intermedjarji tad-data jiffunzjonaw bħala organizzaturi affidabbli tal-kondiviżjoni tad-data jew l-akkomunament fi ħdan l-ispazji komuni Ewropej tad-data.
 3. Miżuri li jagħmluha aktar faċli għaċ-ċittadini u n-negozji li jagħmlu d-data tagħhom disponibbli għall-benefiċċju tas-soċjetà.
 4. Miżuri li jiffaċilitaw il-kondiviżjoni tad-data, b’mod partikolari biex ikun possibbli li d-data tintuża bejn is-setturi u l-fruntieri, u biex tkun tista’ tinstab id-data t-tajba għall-fini t-tajjeb. 

Aqra l- Att dwar il-Governanza tad-Data Spjegat għal aktar informazzjoni dwar dawn il-miżuri.

Impatt madwar l-UE

Ir-Regolament dwar il-governanza tad-data se jkun mutur b’saħħtu għall-innovazzjoni u impjiegi ġodda. Dan se jippermetti lill-UE tiżgura li tkun fuq quddiem nett tat-tieni mewġa ta’ innovazzjoni bbażata fuq id-data. 

Is-soċjetà kollha kemm hi se tibbenefika minn aktar politiki bbażati fuq l-evidenza u soluzzjonijiet aħjar għall-isfidi tas-soċjetà, bħat-tibdil fil-klima u l-pandemija tal-COVID-19. 

In-negozji se jibbenefikaw minn tnaqqis fl-ispejjeż għall-akkwist, l-integrazzjoni u l-ipproċessar tad-dejta, u minn inqas ostakli biex jidħlu fis-swieq. Se jaraw ukoll tnaqqis fiż-żmien sal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti u servizzi ġodda. Dan se jippermetti kemm lid-ditti żgħar kif ukoll lil dawk kbar jiżviluppaw prodotti u servizzi ġodda mmexxija mid-data. 

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
L-att dwar is-Swieq Diġitali: Ir-reġistrazzjonijiet issa huma miftuħa għal workshop dwar obbligi relatati mad-data

Il-Kummissjoni Ewropea llum fetħet reġistrazzjonijiet għal workshop tekniku dwar l-Att dwar is-Swieq Diġitali (DMA). B’mod speċifiku, dan se jiffoka fuq l-iżgurar tal-konformità effettiva mad-dispożizzjonijiet relatati mal-ipproċessar tad-data, il-kombinazzjoni u l-użu inkroċjat tad-data personali mill-gwardjani, l-użu ta’ data mhux disponibbli għall-pubbliku tal-utenti kummerċjali, u l-portabbiltà tad-data.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Strateġija Ewropea għad-data

L-istrateġija għad-data tiffoka fuq li n-nies jitqiegħdu l-ewwel fl-iżvilupp tat-teknoloġija, u fuq id-difiża u l-promozzjoni tal-valuri u d-drittijiet Ewropej fid-dinja diġitali.

Ħarsa aktar fil-fond

Ara Wkoll

Att dwar id-Data

L-Att dwar id-Data huwa miżura ewlenija biex aktar data tkun disponibbli għall-użu f’konformità mar-regoli u l-valuri tal-UE.

Fluss liberu ta’ data mhux personali

L-UE trid tiżgura fluss liberu ta’ data fl-Ewropa, li jippermetti lill-kumpaniji u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi jaħżnu u jipproċessaw data mhux personali kull fejn jagħżlu.

Big data

Id-data saret assi ewlieni għall-ekonomija u s-soċjetajiet tagħna u l-ħtieġa li wieħed jagħmel sens ta’ “big data” qed twassal għal innovazzjonijiet fit-teknoloġija.