Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

l-Att Ewropew dwar il-Governanza tad-Data

Att Ewropew dwar il-Governanza tad-Data, li huwa kompletament konformi mal-valuri u l-prinċipji tal-UE, se jġib benefiċċji sinifikanti għaċ-ċittadini u l-kumpaniji tal-UE.

  Rappreżentazzjoni viżwali tad-data

© image by carloscastilla - Getty Images/iStock

Pilastru ewlieni tal- istrateġija Ewropea għad-data, il- Att dwar il-Governanza tad-Data jfittex li jżid il-fiduċja fil-kondiviżjoni tad-data, isaħħaħ il-mekkaniżmi biex tiżdied id-disponibbiltà tad-data u jingħelbu l-ostakli tekniċi għall-użu mill-ġdid tad-data.

l-Att dwar il-Governanza tad-Data se jappoġġa wkoll l-istabbiliment u l-iżvilupp ta’ spazji komuni Ewropej tad-data f’dominji strateġiċi, li jinvolvu kemm atturi privati kif ukoll pubbliċi, f’setturi bħas-saħħa, l-ambjent, l-enerġija, l-agrikoltura, il-mobbiltà, il-finanzi, il-manifattura, l-amministrazzjoni pubblika u l-ħiliet.

l-Att dwar il-Governanza tad-Data daħal fis-seħħ fit-23 ta’ Ġunju 2022 u, wara perjodu ta’ konċessjoni ta’ 15-il xahar, huwa applikabbli minn Settembru 2023.

Benefiċċji

l-inizjattiva għandha l-għan li tagħmel aktar data disponibbli u tiffaċilita l-kondiviżjoni tad-data bejn is-setturi u l-pajjiżi tal-UE sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal tad-data għall-benefiċċju taċ-ċittadini u n-negozji Ewropej.

Pereżempju:

 • Il-ġestjoni tajba tad-data u l-kondiviżjoni tad-data se jippermettu lill-industriji jiżviluppaw prodotti u servizzi innovattivi, u se jagħmlu ħafna setturi tal-ekonomija aktar effiċjenti u sostenibbli. Huwa essenzjali wkoll għat-taħriġ tas-sistemi tal-IA.
 • B’aktar data disponibbli, is-settur pubbliku jista’ jiżviluppa politiki aħjar, li jwasslu għal governanza aktar trasparenti u servizzi pubbliċi aktar effiċjenti.
 • l-innovazzjoni xprunata mid-data se ġġib benefiċċji għall-kumpaniji u l-individwi billi ħajjitna u x-xogħol tagħna jsiru aktar effiċjenti permezz ta’:
  • data dwar is-saħħa: it-titjib tat-trattamenti personalizzati, l-għoti ta’ kura tas-saħħa aħjar, u l-għajnuna għall-kura ta’ mard rari jew kroniku, l-iffrankar ta’ madwar EUR 120 biljun fis-sena fis-settur tas-saħħa tal-UE u l-għoti ta’ rispons aktar effettiv u aktar rapidu għall-kriżi tas-saħħa globali tal-COVID-19;
  • data dwar il-mobilità: iffrankar ta’ aktar minn 27 miljun siegħa ta’ ħin tal-utenti tat-trasport pubbliku u sa EUR 20 biljun fis-sena fi spejjeż tax-xogħol tas-sewwieqa tal-karozzi bis-saħħa tan-navigazzjoni f’ħin reali; 
  • dejta ambjentali: il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, it-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-ġlieda kontra l-emerġenzi, bħall-għargħar u n-nirien fil-foresti;
  • data agrikola: l-iżvilupp ta’ biedja ta’ preċiżjoni, prodotti ġodda fis-settur agroalimentari u servizzi ġodda b’mod ġenerali fiż-żoni rurali;
  • data tal-amministrazzjoni pubblika: it-twassil ta’ statistika uffiċjali aħjar u aktar affidabbli, u l-kontribut għal deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evidenza.

Dan kif se jaħdem fil-prattika?

l-UE se tagħti spinta lill-iżvilupp ta’ sistemi affidabbli ta’ kondiviżjoni tad-data permezz ta’ 4 settijiet wiesgħa ta’ miżuri:

 1. Mekkaniżmi li jiffaċilitaw l-użu mill-ġdid ta’ ċerta data tas-settur pubbliku li ma tistax issir disponibbli bħala data miftuħa. Pereżempju, l-użu mill-ġdid tad-data dwar is-saħħa jista’ javvanza r-riċerka biex jinstabu l-kuri għal mard rari jew kroniku.
 2. Miżuri biex jiġi żgurat li l-intermedjarji tad-data jiffunzjonaw bħala organizzaturi affidabbli tal-kondiviżjoni jew l-akkomunament tad-data fi ħdan l-ispazji komuni Ewropej tad-data.
 3. Miżuri li jagħmluha aktar faċli għaċ-ċittadini u n-negozji biex jagħmlu d-data tagħhom disponibbli għall-benefiċċju tas-soċjetà.
 4. Miżuri li jiffaċilitaw il-kondiviżjoni tad-data, b’mod partikolari biex jagħmluha possibbli li d-data tintuża bejn is-setturi u l-fruntieri, u biex jippermettu li tinstab id-data t-tajba għall-iskop it-tajjeb. 

Aqra l- Att dwar il-Governanza tad-Data Spjegat għal aktar informazzjoni dwar dawn il-miżuri.

Impatt madwar l-UE

Ir-Regolament dwar il-governanza tad-data se jkun mutur b’saħħtu għall-innovazzjoni u impjiegi ġodda. Dan se jippermetti lill-UE tiżgura li tkun fuq quddiem nett tat-tieni mewġa ta’ innovazzjoni bbażata fuq id-data. 

Is-soċjetà kollha kemm hi se tibbenefika minn aktar politiki bbażati fuq l-evidenza u soluzzjonijiet aħjar għall-isfidi tas-soċjetà, bħat-tibdil fil-klima u l-pandemija tal-COVID-19. 

In-negozji se jibbenefikaw minn tnaqqis fl-ispejjeż għall-akkwist, l-integrazzjoni u l-ipproċessar tad-dejta, u minn inqas ostakli biex jidħlu fis-swieq. Huma se jaraw ukoll tnaqqis fiż-żmien għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti u servizzi ġodda. Dan se jippermetti lid-ditti żgħar u kbar bl-istess mod jiżviluppaw prodotti u servizzi ġodda xprunati mid-data. 

l-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tiftaħ sejħiet biex tinvesti aktar minn EUR 176 miljun f’kapaċitajiet diġitali u fit-teknoloġija

Il-Kummissjoni Ewropea fetħet sett ġdid ta’ sejħiet għal proposti taħt il-Programmi ta’ Ħidma 2023–2024 tal-Programm Ewropa Diġitali biex jissaħħu l-kapaċitajiet diġitali madwar l-UE. Dawn is-sejħiet huma miftuħa għan-negozji, l-amministrazzjonijiet pubbliċi, u entitajiet oħra mill-Istati Membri tal-UE, il-pajjiżi tal-EFTA/ŻEE, u l-pajjiżi assoċjati. Il-baġit għal dan is-sett ta’ sejħiet huwa ta’ aktar minn EUR 176 miljun.

PRESS RELEASE |
Commission makes first payment of €202 million to Finland under the Recovery Facility

The European Commission opened a new set of calls for proposals under the 2023-2024 Work Programmes of the Digital Europe Programme to strengthen digital capacities across EU. These calls are open to businesses, public administrations, and other entities from the EU Member States, EFTA/EEA countries, and associated countries. The budget for this set of calls is over €176 million.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Strateġija Ewropea għad-data

l-istrateġija għad-data tiffoka fuq it-tqegħid tan-nies l-ewwel fl-iżvilupp tat-teknoloġija, u d-difiża u l-promozzjoni tal-valuri u d-drittijiet Ewropej fid-dinja diġitali.

Ħarsa aktar fil-fond

Ara Wkoll

Att dwar id-Data

l-Att dwar id-Data huwa inizjattiva komprensiva biex jiġu indirizzati l-isfidi u jiġu sfruttati l-opportunitajiet ippreżentati mid-data fl-Unjoni Ewropea, filwaqt li jenfasizza l-aċċess ġust u d-drittijiet tal-utenti, filwaqt li jiżgura l-protezzjoni tad-data personali.

Il-fluss liberu ta’ data mhux personali

l-UE trid tiżgura fluss liberu ta’ data fl-Ewropa, li jippermetti lill-kumpaniji u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi jaħżnu u jipproċessaw data mhux personali kull fejn jagħżlu.

Big data

Id-data saret assi ewlieni għall-ekonomija u s-soċjetajiet tagħna u l-ħtieġa li wieħed jagħmel sens ta’ “big data” qed twassal għal innovazzjonijiet fit-teknoloġija.