Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

Cyfrowe Global Gateways – Kształtowanie kolejnego cyfrowego zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę”

Główne zainteresowane strony omówiły niedawne i przyszłe wezwania do inwestowania w szybką infrastrukturę szerokopasmową.

Aerial photograph of coastal Guadeloupe with adjacent title "Event report: CEF Digital Call - Backbone Connectivity for Digital Global Gateways"

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

W ramach interaktywnego wydarzenia internetowego sieci Europejskich Biur Kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (BCO) w dniu 28 czerwca 2022 r. zebrali się najważniejsze zainteresowane strony w celu omówienia pierwszego cyfrowego zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” dotyczącego „łączności zabezpieczeń na potrzeby globalnych portali cyfrowych” i przygotowania się do kolejnego. Zaproszenia te wspierają osiągnięcie celów UE w zakresie łączności cyfrowej poprzez promowanie inwestycji w szybką infrastrukturę szerokopasmową jako podstawę strategicznej autonomii Europy.

W ramach tego wydarzenia zgromadzono informacje zwrotne od zainteresowanych stron zaangażowanych w zgłaszanie projektów w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu „Cyfrowe technologie cyfrowe” dotyczącego „łączności bocznej na potrzeby globalnych portali cyfrowych”, które zamknięto w kwietniu 2022 r., i omówiono kluczowe kwestie związane z przygotowaniami do kolejnego zaproszenia, które ma zostać otwarte w połowie października 2022 r.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na najważniejsze aspekty zaproszenia, w szczególności na zakres, kwalifikujące się terytoria i progi finansowania dla poszczególnych kategorii projektów. Nacisk położono na neutralność technologiczną, co oznacza, że Komisja Europejska przeanalizuje, która technologia może najlepiej zapewnić wymaganą prędkość na każdym terytorium. Na przykład na bardzo małych wyspach mogą istnieć skuteczniejsze alternatywy dla instalowania kabli podmorskich, takie jak technologia mikrofalowa lub satelitarna.

W ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków Komisja otrzymała 25 wniosków: 11 w przypadku robót i 14 w przypadku prac studyjnych. Zainteresowane strony były szczególnie zainteresowane procesem oceny, kolejnymi krokami i elastycznością budżetową w odniesieniu do kolejnego zaproszenia.

W odniesieniu do procesu oceny Komisja wyjaśniła, że każdy wniosek jest najpierw sprawdzany pod kątem kwalifikowalności zgodnie z dokumentami wymaganymi do złożenia wniosku, w tym np. deklaracją o kontroli własności, deklaracjami bezpieczeństwa i listem poparcia od państwa członkowskiego. Eksperci zewnętrzni oceniają wnioski dotyczące projektów, a następnie Komisja zatwierdza wyniki oceny. Wszystkie projekty są następnie informowane o ostatecznym wyniku. W przypadku pierwszego zaproszenia oczekuje się, że odbędzie się to do połowy lata.

Drugie zaproszenie do składania wniosków zostanie ogłoszone jesienią i zakończy się na początku 2023 r. Dalsze szczegóły, po ich potwierdzeniu, zostaną udostępnione za pośrednictwem unijnego portalu „Finansowanie i przetargi”.

Komisja zauważyła, że istnieje elastyczność w przesuwaniu budżetu z nielicznych tematów do tematów, w których liczba abonentów jest zbyt wysoka, o maksymalnie 20 % całkowitego budżetu programu prac.

W celu zmaksymalizowania liczby zainteresowanych stron, które pomyślnie zakończyły procedury składania wniosków, pojawiło się główne zalecenie, zgodnie z którym potencjalni wnioskodawcy mogą zwracać się o wsparcie i wytyczne do swojego krajowego cyfrowego punktu kontaktowego ds. instrumentu „Łącząc Europę” w odniesieniu do m.in. kryteriów kwalifikowalności, listów wsparcia i gwarancji bezpieczeństwa.

Więcej informacji

Wydarzenie to zorganizowano w ramach prac sieci europejskich biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (BCO) narzecz przyspieszenia wdrażania szybkich łączy szerokopasmowych dzięki wsparciu UE i państw członkowskich.

Contributor

Narzędzie wsparcia sieci europejskich biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej