Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Cyfrowa dekada Europy

UE będzie realizować zorientowaną na człowieka i zrównoważoną wizję społeczeństwa cyfrowego w ciągu dekady cyfrowej, aby wzmocnić pozycję obywateli i przedsiębiorstw.

Unia Europejska 2021
fix-empty

Społeczeństwo cyfrowe i technologie cyfrowe przynoszą ze sobą nowe sposoby uczenia się, rozrywki, pracy, odkrywania i realizacji ambicji. Przynoszą one również nowe wolności i prawa oraz dają obywatelom UE możliwość dotarcia poza społeczności fizyczne, lokalizacje geograficzne i pozycje społeczne. 

Nadal jednak istnieje wiele wyzwań związanych z transformacją cyfrową, którym należy sprostać w ciągu dekady cyfrowej. UE musi zwiększyć swoją strategiczną autonomię w dziedzinie technologii i opracować nowe przepisy i technologie, aby chronić obywateli przed podrabianymi produktami, cyberkradzieżą i dezinformacją. Co najważniejsze, UE musi zająć się problemem przepaści cyfrowej.

piramida ukazująca powiązanie polityki i inicjatyw z zakresu dekady cyfrowej

Cyfrowy kompas

Program polityki cyfrowej dekady opiera się na kompasie cyfrowym. Określono w nim ambicje cyfrowe na następną dekadę w postaci jasnych, konkretnych celów. Kompas cyfrowy wykorzystuje 4 punkty kompasu do identyfikacji głównych celów:

  1. ludność wykwalifikowana cyfrowo i wysoko wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie technologii cyfrowych;
  2. bezpieczna i zrównoważona infrastruktura cyfrowa;
  3. transformacja cyfrowa przedsiębiorstw;
  4. cyfryzacja usług publicznych.

Cele: 20 mln zatrudnionych specjalistów w dziedzinie ICT, 80 % dorosłych z podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi, łączność gigabitowa dla wszystkich, 5G na całym świecie, podwójny udział UE w globalnej produkcji półprzewodników, 10 000 węzłów brzegowych neutralnych dla klimatu, pierwszy komputer z przyspieszeniem kwantowym, 75 % firm korzystających z AI/chmury/duże dane, wzrost skali i finansowanie innowacji, ponad 90 % MŚP o podstawowym poziomie intensywności cyfrowej, 100 % kluczowych usług publicznych online, 100 % dostępności dokumentacji medycznej online, 80 % obywateli korzystających z eID

Kluczowe obszary polityki zapewniające osiągnięcie tych celów obejmują przetwarzanie w chmurze, sztuczną inteligencję, tożsamości cyfrowe, dane i łączność.

Kompas cyfrowy może również wspierać UE w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, pomagając Europie osiągnąć jej cel, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 % do 2030 r.

Przeczytaj komunikat prasowy na temat komunikatu.

Program polityczny: droga do cyfrowej dekady  

Program polityczny: droga do dekady cyfrowej ustanawia mechanizm monitorowania i współpracy w celu osiągnięcia wspólnych celów i celów transformacji cyfrowej Europy określonych w kompasie cyfrowym do roku 2030.

Komisja i państwa członkowskie będą współpracować w celu opracowania trajektorii na szczeblu UE w celu monitorowania postępów w realizacji każdego celu. Z kolei państwa członkowskie proponują krajowe strategiczne plany działania, przedstawiające swoje krajowe trajektorie i działania służące osiągnięciu celów i celów, w tym planowane środki regulacyjne i inwestycje.

Aby monitorować i oceniać postępy prowadzące do 2030 r., Komisja opracuje trajektorie na poziomie UE dla każdego celu wraz z państwami członkowskimi. Państwa członkowskie opracują następnie krajowe trajektorie i strategiczne plany działania w celu osiągnięcia celów Cykl współpracy: Monitorowanie postępów w oparciu o wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) Ocena postępów i przedstawienie zaleceń dla państw członkowskich w sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej delegacji Dekady Zaangażowanie się w dialog oparty na współpracy w celu określenia odchyleń od przewidywanych trajektorii Dostosuj strategiczne plany działania państw członkowskich w celu dostosowania planowanych działań na szczeblu krajowym Zajęcie się niewystarczającymi postępami dzięki wspólnym zobowiązaniom, a także poprzez projekty i działania obejmujące wiele krajów na szczeblu UE

W związku z przygotowaniem wniosku dotyczącego programu polityki: na drodze do dekady cyfrowej Komisja przeprowadziła ukierunkowane konsultacje. W sprawozdaniu podsumowującym podsumowano uwagi i przedstawiono wstępne tendencje.

Dowiedz się więcej o programie politycznym

Pobierz arkusz informacyjny

Pobierz dokument roboczy służb Komisji

Projekty wielokrajowe

Projekty wielokrajowe to projekty na dużą skalę, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celów związanych z cyfrową dekadą. Umożliwią one państwom członkowskim zebranie się i połączenie zasobów w celu budowania zdolności cyfrowych, których nie byłyby w stanie samodzielnie rozwijać.

Komisja określiła wstępny wykaz obszarów projektów obejmujących wiele krajów i w razie potrzeby może zaktualizować wykaz w oparciu o coroczne monitorowanie postępów.

wspólna infrastruktura i usługi danych, blockchain, procesory o niskiej mocy, ogólnoeuropejskie wdrożenie korytarzy 5G, obliczenia wielkiej skali, bezpieczna infrastruktura kwantowa i sieć centrów cyberbezpieczeństwa, cyfrowa administracja publiczna, centra innowacji cyfrowych lub partnerstwa zaawansowanej technologii na rzecz umiejętności cyfrowych

Projekty wielokrajowe powinny łączyć inwestycje z zasobów finansowych UE, w tym z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także z państw członkowskich. W stosownych przypadkach inne podmioty publiczne i prywatne mogą inwestować w projekty.

Komisja pomoże państwom członkowskim identyfikować, ustanawiać i wdrażać projekty obejmujące wiele krajów. Aby stworzyć wielokrajowy projekt, w którym nie istnieje żaden inny instrument prawny, program polityki przewiduje nową strukturę prawną – Europejskie Konsorcjum ds. Infrastruktury Cyfrowej (EDIC), która umożliwi szybkie i elastyczne wdrożenie.

Prawa i zasady cyfrowe

W styczniu 2022 r. Komisja zaproponowała deklarację w sprawie praw i zasad cyfrowych. Projekt deklaracji obejmuje kluczowe prawa i zasady transformacji cyfrowej. Kształtuje się około 6 rozdziałów:

  1. umieszczenie ludzi i ich praw w centrum transformacji cyfrowej;
  2. wspieranie solidarności i włączenia społecznego;
  3. zapewnienie swobody wyboru w internecie;
  4. wspieranie uczestnictwa w cyfrowej przestrzeni publicznej;
  5. zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony i wzmocnienia pozycji osób fizycznych;
  6. promowanie zrównoważonego rozwoju cyfrowej przyszłości.

Parlament Europejski i Rada omówią projekt deklaracji i zatwierdzą go na najwyższym szczeblu w uroczystym podpisie.

Zapisz się do najnowszych wiadomości na ten temat i więcej

Najnowsze wiadomości

ARTYKUŁ |
Jak zrealizować wizję DFI w praktyce

Dostępne są obecnie sprawozdania z warsztatów DFI z udziałem wielu zainteresowanych stron. Omówiono w nich 4 zasady zawarte w deklaracji oraz sposoby realizacji wizji DFI.

WYDARZENIE |
Warsztaty zainteresowanych stron europejskiego obserwatorium 5G – sieć 5G w cyfrowej dekadzie

Warsztaty te będą okazją do przeglądu głównych ustaleń czwartego roku funkcjonowania obserwatorium 5G oraz do wymiany poglądów na temat aktualnej sytuacji w zakresie wdrażania sieci 5G, a także najnowszych tendencji rynkowych i zmian na świecie. Podsumuje też, gdzie jesteśmy w Europie, jeśli chodzi o cele planu działania dotyczącego sieci 5G i strategii cyfrowej dekady.

Podobne tematy

Szczegółowe wyjaśnienia

Ambasadorzy DigitalEU

Ambasadorzy DigitalEU skupiają dziennikarzy, redaktorów i influencerów, działających w dziedzinie zagadnień cyfrowych i technologicznych.

Europejskie prawa i zasady cyfrowe

Komisja zaproponowała deklarację w sprawie europejskich praw cyfrowych i zasad w celu promowania transformacji cyfrowej ukształtowanej przez wartości europejskie.

Komponenty cyfrowego kompasu

Umiejętności cyfrowe

UE opracowała szereg strategii politycznych i inicjatyw mających na celu poprawę umiejętności...

Wspieranie przemysłu

UE wspiera przedsiębiorstwa w całej Europie w transformacji cyfrowej, koordynując inicjatywy...

Usługi zaufania

UE wprowadziła przepisy mające na celu wzmocnienie usług zaufania i zapewnienie bezpieczeństwa...

Sztuczna inteligencja

Celem UE jest rozwój godnej zaufania sztucznej inteligencji, która stawia ludzi na pierwszym miejscu...

Dane

Dane są wszędzie, a ich ilość rośnie w niespotykanym dotąd tempie. Komisja opracowała europejską...

Relacje międzynarodowe

Unia Europejska współpracuje z krajami na całym świecie i organizacjami międzynarodowymi, aby...