Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI)

W latach 2014–2022 indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) podsumował wskaźniki dotyczące wydajności cyfrowej Europy i śledził postępy państw UE.

Od 2014 r. Komisja Europejska monitoruje postępy cyfrowe państw członkowskich za pomocą sprawozdań z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Począwszy od 2023 r., zgodnie z programem polityki cyfrowej na 2030 r., DESI jest obecnie włączany do sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady i wykorzystywany do monitorowania postępów w realizacji celów cyfrowych. 

DESI 2022

Sprawozdania DESI 2022 opierają się głównie na danych z 2021 r. i śledzą postępy poczynione w państwach członkowskich UE w dziedzinie technologii cyfrowych. W czasie pandemii COVID-19 państwa członkowskie poczyniły postępy w wysiłkach na rzecz cyfryzacji, ale nadal mają trudności z zlikwidowaniem luk w umiejętnościach cyfrowych, transformacją cyfrową MŚP oraz rozwojem zaawansowanych sieci 5G.

UE przeznaczyła znaczne zasoby na wsparcie transformacji cyfrowej. 127 mld EUR przeznaczono na reformy cyfrowe i inwestycje w krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności. Jest to bezprecedensowa okazja do przyspieszenia cyfryzacji, zwiększenia odporności Unii i zmniejszenia zależności zewnętrznych zarówno od reform, jak i od inwestycji. Państwa członkowskie przeznaczyły średnio 26 % środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) na transformację cyfrową, powyżej obowiązkowego progu 20 %. Państwa członkowskie, które zdecydowały się zainwestować ponad 30 % swojej alokacji RRF w technologie cyfrowe, to Austria, Niemcy, Luksemburg, Irlandia i Litwa.

Wykres wskazujący wyniki kraju w DESI: Dania, Finlandia i Holandia przodują w dziedzinie wydajności cyfrowej
 

Pobierz European Analysis 2022 (.pdf) 

Metodologia pobierania DESI 2022 (.pdf) 

Zobacz sprawozdania krajowe 

Tablica wyników Women in Digital (WiD)

Tablica wyników WiD jest jednym z działań podejmowanych w celu oceny włączenia kobiet do cyfrowych miejsc pracy, kariery zawodowej i przedsiębiorczości. Tablica wyników zawiera ocenę wyników państw członkowskich w dziedzinie korzystania z internetu, umiejętności użytkowników Internetu oraz umiejętności specjalistycznych i zatrudnienia w oparciu o 12 wskaźników.

Pobierz WiD Country Profiles 2022 (.pdf) 

Metodyka pobierania WiD 2022 (.pdf) 

 

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Cyfrowa dekada Europy

Przez całą cyfrową dekadę UE realizuje zorientowaną na człowieka, zrównoważoną wizję społeczeństwa cyfrowego, aby wzmocnić pozycję obywateli i przedsiębiorstw.

Szczegółowe wyjaśnienia

Wyniki państw w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach krajowych dotyczących cyfrowej dekady na 2023 r. przedstawiono, w jaki sposób każde państwo członkowskie postępuje w odniesieniu do punktów kardynalnych cyfrowej dekady: Umiejętności cyfrowe, infrastruktura cyfrowa, cyfryzacja przedsiębiorstw i cyfryzacja usług...

Zobacz też

Pakiet „Stan cyfrowej dekady” na 2024 r.

W sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady z 2024 r. przedstawiono postępy UE na drodze do transformacji cyfrowej, która przynosi korzyści obywatelom, przedsiębiorstwom i środowisku.

Krajowe plany działania dotyczące cyfrowej dekady

Państwa członkowskie muszą przedłożyć Komisji krajowe plany działania zawierające szczegółowe informacje na temat działań, które planują wdrożyć, aby wspólnie osiągnąć cele cyfrowej dekady na 2030 r.

Ambasadorzy DigitalEU

Ambasadorzy DigitalEU skupiają dziennikarzy, redaktorów i influencerów działających w dziedzinie technologii cyfrowych i amplitudy.