Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kreatívna Európa MEDIA – Podpora holistickej európskej audiovizuálnej politiky

Spoločný európsky prístup k hlavným otázkam audiovizuálnej politiky je nevyhnutný pre konsolidáciu jednotného európskeho audiovizuálneho trhu.

    Osoba stojí s notebookom obklopený radom možností audiovizuálneho obsahu

© iStock by Getty Images - 1032516574 metamorworks

Cieľom programu MEDIA je podporovať celostnú európsku audiovizuálnu politiku. Bude tak robiť prostredníctvom regulačného dialógu, výmeny analýz a údajov, výhľadových spravodajských informácií o trendoch v audiovizuálnom ekosystéme, konzultácií so zainteresovanými stranami a propagačných a osvetových činností.

V reakcii na výzvy digitálnej transformácie a udržateľného rozvoja sa osobitná pozornosť bude venovať zabezpečeniu plného využitia potenciálu digitálnej transformácie. To zahŕňa podporu ekologizácie priemyslu a podporu začlenenia, rovnosti, rozmanitosti a účasti.

V rámci skupiny politík sa budú sledovať tieto ciele:

  • podpora inovačných politických opatrení a výmeny najlepších postupov prostredníctvom zhromažďovania údajov a štúdií zameraných na budúcnosť, ktoré môžu poskytnúť prehľad o budúcich trendoch audiovizuálneho ekosystému;
  • podporovať zapojenie zainteresovaných strán, činnosti zamerané na šírenie informácií a informačné kampane týkajúce sa európskeho obsahu.

Na dosiahnutie uvedených cieľov sa budú financovať tieto akcie:

  • Vysokokvalitné trhové a právne analýzy a údaje: členstvo v Európskom audiovizuálnom observatóriu a spolupráca s ním s cieľom podporiť transparentnosť a rovnaký prístup k právnym a finančným/trhovým informáciám a prispieť k porovnateľnosti právnych a štatistických informácií.
  • O primerané uplatňovanie regulačného rámca EÚ sa bude usilovať prostredníctvom poradenstva o vykonávaní smernice o AVMS spolu so spoluprácou medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi prostredníctvom skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby. 
  • Vypracuje sa štúdia o nezávislosti regulačných orgánov v oblasti médií v členských štátoch EÚ, keďže sú kľúčové pre účinné presadzovanie noriem týkajúcich sa obsahu.
  • Ad hoc štúdie na vysokej úrovni pre spravodajstvo o budúcich trendoch audiovizuálneho ekosystému: podporovať holistický prístup a primerané politické reakcie na výzvy audiovizuálneho priemyslu.
  • Výmena politík a spolupráca v kľúčových oblastiach: s odborníkmi a regulačnými orgánmi členských štátov diskutovať o politických prioritách programu Kreatívna Európa MEDIA, najmä v oblasti prístupu k financovaniu, digitálnej a zelenej transformácie, ako aj rozmanitosti a rodovej vyváženosti.
  • Komunikácia, presadzovanie a spolupráca s priemyslom a občanmi s cieľom zabezpečiť viditeľnosť výsledkov programu, a tým štruktúrovať rozvoj audiovizuálneho sektora na európskej úrovni. Medzi činnosti patrí najmä pravidelná výmena informácií s priemyslom, osvetové činnosti a informačné kampane na prezentáciu európskych drahokamov prostredníctvom európskych cien, ako sú napríklad cena Európskeho parlamentu Lux Audience a Európska filmová cena. Tieto aktivity budú zahŕňať propagáciu európskeho filmového dedičstva pokračovaním projektu Season of Classic, ktorý sa začal v roku 2019. Napokon sa podporia propagačné kampane, do ktorých sa zapoja príslušné celoeurópske organizácie a zdôrazní sa prínos audiovizuálneho ekosystému ku konsolidácii európskych hodnôt.

Najnovšie správy

CALL FOR PROPOSALS |
Európsky filmový predaj

Cieľom európskeho filmového predaja v rámci programu Kreatívna Európa MEDIA je podporovať predaj európskych audiovizuálnych diel mimo svojho územia. Táto podpora je zameraná na etablované spoločnosti a pôsobí ako stimul na podporu obehu európskych diel a zvýšenie ich obchodného potenciálu.

CALL FOR PROPOSALS |
European mini-slate development

European mini-slate development under Creative Europe MEDIA aims to respond to the specific need of producers from lower capacity countries to ensure increased investment in quality works. By encouraging a limited portfolio approach (2 to 3 works) this support takes into account the size and specificities of their markets by offering a pathway to scale up, develop business strategies, invest in creativity and increase production capacity.

CALL FOR PROPOSALS |
Európska filmová distribúcia

Cieľom európskej filmovej distribúcie v rámci programu Kreatívna Európa MEDIA je posilniť schopnosť distribútorov investovať do propagácie inonárodných európskych diel. Podpora je zameraná na etablované spoločnosti a pôsobí ako stimul na lepšiu propagáciu európskych inonárodných filmov zmiernením komerčného rizika, ktoré takéto filmy môžu mať.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Program Kreatívna Európa MEDIA

Podprogram MEDIA v rámci programu Kreatívna Európa je určený na podporu európskeho filmového a iného audiovizuálneho priemyslu.

Pozri aj