Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Program „Kreatywna Europa” MEDIA – Wspieranie całościowej europejskiej polityki audiowizualnej

Wspólne europejskie podejście do głównych kwestii polityki audiowizualnej ma zasadnicze znaczenie dla konsolidacji europejskiego jednolitego rynku audiowizualnego.

    Osoba stoi z laptopem otoczonym szeregiem opcji treści audiowizualnych

© iStock by Getty Images - 1032516574 metamorworks

Program MEDIA ma na celu promowanie całościowej europejskiej polityki audiowizualnej. Dokona tego poprzez dialog regulacyjny, wymianę analiz i danych, wybiegające w przyszłość informacje na temat tendencji w ekosystemie audiowizualnym, konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz działania promocyjne i informacyjne.

W odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją cyfrową i zrównoważonym rozwojem szczególną uwagę zwróci się na zapewnienie pełnego wykorzystania potencjału transformacji cyfrowej. Obejmuje to wspieranie ekologizacji przemysłu i zachęcanie do włączenia społecznego, równości, różnorodności i uczestnictwa.

W ramach klastra polityki realizowane będą następujące cele:

  • wspieranie innowacyjnych działań politycznych i wymiany najlepszych praktyk poprzez gromadzenie danych i badania przyszłościowe, które mogą dostarczyć informacji na temat przyszłych tendencji w ekosystemie audiowizualnym;
  • promowanie zaangażowania zainteresowanych stron, działań w zakresie rozpowszechniania i kampanii uświadamiających związanych z treściami europejskimi.

Aby osiągnąć powyższe cele, finansowane będą następujące działania:

  • Wysokiej jakości analiza rynkowa i prawna oraz dane: członkostwo w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym i współpraca z nim w celu wspierania przejrzystości i równego dostępu do informacji prawnych i finansowych/rynkowych oraz przyczyniania się do porównywalności informacji prawnych i statystycznych.
  • Właściwe stosowanie unijnych ram regulacyjnych będzie przedmiotem konsultacji w sprawie wdrażania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych wraz ze współpracą między krajowymi organami regulacyjnymi za pośrednictwem Europejskiej Grupy Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych. 
  • Przeprowadzone zostanie badanie na temat niezależności organów regulacyjnych ds. mediów w państwach członkowskich UE, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla skutecznego egzekwowania norm dotyczących treści.
  • Doraźne badania wysokiego szczebla dotyczące informacji na temat przyszłych tendencji w ekosystemie audiowizualnym: promowanie całościowego podejścia i odpowiednich reakcji politycznych na wyzwania przemysłu audiowizualnego.
  • Wymiana polityk i współpraca w kluczowych obszarach: z ekspertami i organami regulacyjnymi z państw członkowskich w celu omówienia priorytetów politycznych w programie „Kreatywna Europa” MEDIA, zwłaszcza w dziedzinie dostępu do finansowania, transformacji cyfrowej i ekologicznej, a także różnorodności i równowagi płci.
  • Komunikacja, rzecznictwo i zaangażowanie z przemysłem i obywatelami w celu zapewnienia widoczności wyników programu, a tym samym strukturyzowania rozwoju sektora audiowizualnego na szczeblu europejskim. Działania obejmują w szczególności regularną wymianę informacji z branżą, działania informacyjne dla publiczności oraz kampanie informacyjne mające na celu prezentowanie europejskich klejnotów poprzez nagrody europejskie, takie jak Nagroda Publiczności Lux Parlamentu Europejskiego i Europejska Nagroda Filmowa. Działania te obejmą promocję europejskiego dziedzictwa filmowego poprzez kontynuację projektu Season of Classic zainicjowanego w 2019 r. Ponadto wspierane będą kampanie rzecznicze obejmujące odpowiednią ogólnoeuropejską organizację i podkreślające wkład ekosystemu audiowizualnego w konsolidację wartości europejskich.

Najnowsze wiadomości

CALL FOR PROPOSALS |
Media Ownership Monitoring System

This call for proposals is to fund a project setting up a publicly available database containing relevant information on media outlets.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW |
Filmy w ruchu w ramach programu MEDIA „Kreatywna Europa”

Dotacje mają na celu zwiększenie obiegu utworów europejskich i poszerzenie ich ogólnoeuropejskiej publiczności poprzez wspieranie dystrybucji kinowej i internetowej zagranicznych filmów europejskich.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Program „Kreatywna Europa”

Komponent MEDIA programu „Kreatywna Europa” ma na celu wspieranie europejskiego przemysłu filmowego i innych sektorów audiowizualnych.

Zobacz też