Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európske monitorovanie toku údajov

Vzhľadom na európsku dátovú stratégiu umožňuje nástroj strategickej vizualizácie toku údajov cloud computingu strategickú analýzu, kvantifikáciu, vizualizáciu a monitorovanie objemov aj hospodárskych hodnôt tokov cloudových údajov v rámci Európskej únie, krajín EZVO a Spojeného kráľovstva.

    evokácia konceptu údajov

© iStock Getty Images Plus - watchara_tongnoi

Analýza, mapovanie, kvantifikácia a monitorovanie objemu tokov cloudových údajov a s nimi súvisiacich hospodárskych hodnôt v rámci EÚ aj mimo nej v oblasti cloud computingu majú zásadný význam pre podporu rozhodovania, priemyselných rozhodnutí a investičných rozhodnutí. Je tiež kľúčom k hodnoteniu konkurencieschopnosti európskeho digitálneho hospodárstva na základe analýzy modelov toku údajov a k monitorovaniu pohybu údajov na základe zásady voľného toku iných ako osobných údajov v celom hospodárstve EÚ. Znalosť objemu a hodnoty tokov cloudových dát pomôže dosiahnuť ciele Cloud a Edge Digital Decade do roku 2030.

Na poskytovanie ekonomických spravodajských informácií o tokoch údajov v oblasti cloud computingu Komisia vytvorila nástroj na strategickú vizualizáciu toku údajov v cloude.

Tento nástroj umožňuje Komisii:

  1. zmapovať a odhadnúť objem a ekonomickú hodnotu hlavných tokov údajov v oblasti cloud computingu v 27 členských štátoch EÚ (t. j. toky údajov v rámci EÚ) a s Islandom, Nórskom, Švajčiarskom a Spojeným kráľovstvom (t. j. toky údajov mimo EÚ);
  2. odhad odlevu údajov do roku 2030;
  3. analyzovať objem tokov údajov podľa sektora, veľkosti spoločnosti a krajín.

Mapy a grafy poskytujú porovnávacie toky údajov o jednotlivých krajinách a prognózy odlevu od roku 2016 do roku 2030, ak sú k dispozícii údaje.

 

 

Nástroj na strategickú vizualizáciu dát Cloud Data Flow obsahuje údaje z 31 krajín Európy. Bude sa používať na monitorovanie trendov toku údajov vrátane objemov a ich hospodárskych hodnôt v rámci týchto krajín. Uvádzajú sa v ňom aj údaje o využívaní cloudu podľa sektora, krajiny a veľkosti spoločnosti do roku 2030. Tento nástroj môže byť užitočný aj ako strategický prognostický nástroj na podporu budúceho rozhodovania, obchodných a investičných rozhodnutí v oblasti cloud computingu na základe dôkazov o tokoch údajov. 

Údaje prezentované v nástroji na strategickú vizualizáciu toku údajov cloudu sú od roku 2016 s prognózami do roku 2030. Použité zdroje zberu údajov siahajú od primárnych zdrojov, ako sú napríklad oficiálne štatistické údaje, až po sekundárne zdroje, ako sú prieskumy a rozhovory. Nová metodika vypracovaná na poskytovanie tohto nástroja bola prvýkrát vypracovaná v správe Komisie o mapovaní tokov údajov za rok 2021.

Metodika, na ktorej sa tento nástroj opiera, sa v roku 2022 zlepšila tak, aby zahŕňala analytický rámec, ktorý teraz umožňuje kvantifikáciu hospodárskych hodnôt tokov údajov a odhad tokov údajov mimo EÚ s kľúčovými obchodnými partnermi nad rámec existujúcej dostupnej kvantifikácie a mapovania objemu tokov cloudových údajov. Metodické zlepšenia a analytický rámec na odhad hospodárskych hodnôt tokov cloudových údajov sú opísané v správeKomisie z roku 2023s názvom Hospodárske hodnoty tokov údajov.

 

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: Vynaložilo sa maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti a úplnosti informácií, neposkytla sa žiadna záruka ani zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v zdrojových materiáloch používaných na zostavovanie máp cloudových a okrajových zariadení.

Základné informácie

Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie (CONNECT) v spolupráci so Spoločným výskumným centrom začalo v roku 2019 s cieľom vybudovať európske monitorovanie toku údajov prvý dobrovoľný prieskum spoločnosti a verejných subjektov (teraz uzavretý) s cieľom zhromaždiť súhrnné a anonymizované údaje o:

  • množstvo údajov uchovávaných v rámci cloudových infraštruktúr spoločnosťami a verejnými subjektmi v rámci EÚ (t. j. zásoby údajov);
  • objem údajov sa presúval z jednej cloudovej infraštruktúry do druhej v celej EÚ.

Európska dátová stratégia do roku 2020 uznala strategický význam získavania ekonomických informácií o tokoch údajov, a preto navrhla vytvorenie strategického analytického rámca toku údajov. Na uskutočnenie tohto kľúčového opatrenia Komisia uskutočnila dve štúdie: „Mapovanie tokov údajov“ a „hospodárske hodnoty tokov údajov“. Prvá štúdia po prvýkrát vyvíja a testuje novú, sebestačnú a opakovateľnú metodiku na kvantifikáciu objemu tokov údajov. Druhý vyvíja prvý svojho druhu analytický rámec na meranie ekonomickej hodnoty tokov údajov. Údaje vyvinuté oboma štúdiami z hľadiska objemu a ekonomickej hodnoty dátových tokov sú začlenené do nástroja na strategickú vizualizáciu toku údajov Cloud Data flow.

Tento nástroj umožňuje geograficky vidieť on-line krajiny a hospodárske odvetvia, ktoré spúšťajú toky cloudových dát. Umožňuje tiež analýzu tokov cloudových dát a ich súvisiacej ekonomickej hodnoty podľa sektorov, geografie a veľkosti podnikov v 31 krajinách Európy. Ukazuje sa v ňom aj súčasná online prognóza využívania cloudu do roku 2030 podľa sektorov, členských štátov a typov spoločností a poukazuje sa na kľúčových hospodárskych partnerov.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Komisia vyzýva 18 členských štátov, aby dodržiavali akt EÚ o správe údajov

Európska komisia sa rozhodla začať postupy v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy 18 členským štátom, ktoré neurčili zodpovedné orgány na vykonávanie aktu o správe údajov alebo ktoré nepreukázali, že tieto orgány sú oprávnené vykonávať úlohy požadované v tomto akte.

PRESS RELEASE |
Komisia otvára výzvy na investovanie viac ako 176 miliónov EUR do digitálnych kapacít a technológií

Európska komisia otvorila nový súbor výziev na predkladanie návrhov v rámci pracovných programov programu Digitálna Európa na roky 2023 – 2024 s cieľom posilniť digitálne kapacity v celej EÚ. Tieto výzvy sú otvorené pre podniky, orgány verejnej správy a iné subjekty z členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP a pridružených krajín. Rozpočet na tento súbor výziev je viac ako 176 miliónov EUR.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Voľný tok iných ako osobných údajov

EÚ chce zabezpečiť voľný tok údajov v Európe, čo spoločnostiam a orgánom verejnej správy umožní uchovávať a spracúvať iné ako osobné údaje, kdekoľvek sa rozhodnú.