Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejskie monitorowanie przepływu danych

W świetle europejskiej strategii w zakresie danych, narzędzie do wizualizacji danych w chmurze umożliwia analizę strategiczną, kwantyfikację, wizualizację i monitorowanie zarówno wolumenów, jak i wartości ekonomicznych przepływów danych w chmurze w Unii Europejskiej, krajach EFTA i Wielkiej Brytanii.

    przywołanie pojęcia danych

© iStock Getty Images Plus - watchara_tongnoi

Analiza, mapowanie, kwantyfikowanie i monitorowanie wolumenu przepływów danych w chmurze oraz związanych z nimi wartości gospodarczych w UE i poza nią w dziedzinie przetwarzania w chmurze ma zasadnicze znaczenie dla wspierania procesu decyzyjnego, wyborów przemysłowych i decyzji inwestycyjnych. Ma również kluczowe znaczenie dla oceny konkurencyjności europejskiej gospodarki cyfrowej w oparciu o analizę wzorców przepływu danych oraz monitorowania przepływu danych w kontekście zasady swobodnego przepływu danych nieosobowych w całej gospodarce UE. Znajomość wolumenu i wartości przepływu danych w chmurze pomoże osiągnąć cele Cloud i Edge Digital Decade do 2030 roku.

Aby zapewnić analizę ekonomiczną w przepływie danych w obszarze przetwarzania w chmurze, Komisja stworzyła narzędzie wizualizacji strategicznej przepływu danych w chmurze.

Narzędzie to umożliwia Komisji:

  1. mapowanie i szacowanie wielkości i wartości ekonomicznej głównych przepływów danych w obszarze przetwarzania w chmurze w 27 państwach członkowskich UE (tj. wewnątrzunijnych przepływów danych) oraz z Islandią, Norwegią, Szwajcarią i Zjednoczonym Królestwem (tj. przepływy danych poza UE);
  2. prognozowane odpływy danych do 2030 r.;
  3. analiza wolumenu przepływów danych w podziale na sektory, wielkość przedsiębiorstwa i kraje.

Mapa i wykresy dostarczają porównawczych prognoz przepływu i wypływów danych krajowych od 2016 r. do 2030 r., w których dostępne są dane.

 

 

Narzędzie do wizualizacji danych w chmurze obejmuje dane z 31 krajów Europy. Będzie on wykorzystywany do monitorowania trendów przepływu danych, w tym wolumenów i ich wartości ekonomicznych w tych krajach. Przedstawiono w nim również dane dotyczące wykorzystania chmury w podziale na sektory, kraje i wielkość przedsiębiorstwa do 2030 r. Narzędzie to może być również przydatne jako instrument prognozowania strategicznego w celu wspierania przyszłych decyzji, handlu i inwestycji w chmurze obliczeniowej w oparciu o dowody dotyczące przepływu danych. 

Dane prezentowane w narzędziu wizualizacji strategicznej przepływu danych w chmurze pochodzą z 2016 r. z prognozami do 2030 r. Wykorzystywane źródła gromadzenia danych obejmują źródła podstawowe, takie jak oficjalne dane statystyczne, po źródła wtórne, takie jak ankiety i wywiady. Nowa metodologia opracowana w celu udostępnienia tego narzędzia została po raz pierwszy opracowana w sprawozdaniu Komisji z badania „Mapping Data Flows” z 2021 r.

Metodologia leżąca u podstaw tego narzędzia została wzmocniona w 2022 r., aby uwzględnić ramy analityczne, które obecnie umożliwiają kwantyfikację wartości ekonomicznych przepływów danych oraz oszacowanie przepływów danych poza UE z kluczowymi partnerami handlowymi poza istniejącymi dostępnymi ilościami i mapowaniem wolumenu przepływów danych w chmurze. Udoskonalenia metodologiczne i ramy analityczne służące oszacowaniu wartości ekonomicznych przepływów danych w chmurze opisano w sprawozdaniuKomisjiz 2023r. pt. „Wartości gospodarcze przepływów danych”.

 

Zrzeczenie się odpowiedzialności: Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i kompletność informacji, nie udziela się gwarancji ani nie bierze się odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w materiałach źródłowych wykorzystywanych do kompilacji map chmurowych i brzegowych.

Informacje o tle

W 2019 r. w celu zbudowania europejskiego monitorowania przepływu danych Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CONNECT) we współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym uruchomiła pierwsze dobrowolne badanie przedsiębiorstw i podmiotów publicznych (obecnie zamknięte) w celu zebrania zagregowanych i zanonimizowanych danych dotyczących:

  • ilość danych przechowywanych w infrastrukturze chmury przez przedsiębiorstwa i podmioty publiczne w UE (tj. zapasy danych);
  • ilość danych przenoszona z jednej infrastruktury chmurowej do drugiej w całej UE.

W europejskiej strategii na rzecz danych z 2020 r. uznano strategiczne znaczenie pozyskania danych wywiadowczych dotyczących przepływów danych i w związku z tym przedstawiono opracowanie strategicznych ram analitycznych dotyczących przepływu danych. Aby zrealizować to kluczowe działanie, Komisja przeprowadziła dwa badania: „Mapowanie przepływów danych” i „Wartości gospodarcze przepływów danych”. W pierwszym badaniu po raz pierwszy opracowano i przetestowano nową, samowystarczalną i powtarzalną metodologię w celu ilościowego określenia wolumenu przepływów danych. Drugi rozwija pierwszy tego rodzaju ramy analityczne do pomiaru wartości ekonomicznej przepływów danych. Dane opracowane przez oba badania pod względem wolumenu i wartości ekonomicznej przepływów danych są wbudowane w narzędzie wizualizacji strategicznej przepływu danych w chmurze.

Narzędzie pozwala geograficznie zobaczyć w internecie kraje i sektory gospodarki, które uruchamiają przepływ danych w chmurze. Umożliwia również analizę przepływów danych w chmurze i związanych z nimi wartości ekonomicznych w podziale na sektory, geografię i wielkość przedsiębiorstwa w 31 krajach Europy. Pokazuje on również bieżące i prognozy internetowe dotyczące wykorzystania chmury obliczeniowej do 2030 r. w podziale na sektory, państwa członkowskie i rodzaje przedsiębiorstw oraz wskazuje na kluczowych partnerów gospodarczych.

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Akt o rynkach cyfrowych: Rejestracja jest otwarta na warsztaty na temat obowiązków związanych z danymi

Komisja Europejska otworzyła dziś rejestrację na warsztaty techniczne na temat aktu o rynkach cyfrowych. W szczególności skoncentruje się to na zapewnieniu skutecznego przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych, łączenia i wzajemnego wykorzystywania danych osobowych przez strażników dostępu, wykorzystywania niedostępnych publicznie danych użytkowników biznesowych oraz przenoszenia danych.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Swobodny przepływ danych nieosobowych

UE chce zapewnić swobodny przepływ danych w Europie, umożliwiając przedsiębiorstwom i organom administracji publicznej przechowywanie i przetwarzanie danych nieosobowych niezależnie od ich wyboru.