Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Den europeiska övervakningen av dataflödet

Mot bakgrund av den europeiska datastrategin möjliggör verktyget för strategisk visualisering av molndataflöde strategisk analys, kvantifiering, visualisering och övervakning av både volymer och ekonomiska värden för molndataflöden i Europeiska unionen, Eftaländerna och Förenade kungariket.

    anspelning av begreppet data

© iStock Getty Images Plus - watchara_tongnoi

Att analysera, kartlägga, kvantifiera och övervaka volymen av molndataflöden och deras tillhörande ekonomiska värden inom och utanför EU på området för molntjänster är grundläggande för att stödja beslutsfattande, industriella val och investeringsbeslut. Det är också viktigt att bedöma konkurrenskraften hos den europeiska digitala ekonomin på grundval av analys av dataflödesmönster och övervakning av dataflödet mot principen om det fria flödet av icke-personuppgifter i hela EU:s ekonomi. Att veta volymen och värdet av molndataflöden kommer att bidra till att uppnå Cloud och Edge Digital Decades mål senast 2030.

För att tillhandahålla ekonomisk information om dataflöden inom området för molntjänster har kommissionen skapat ett strategiskt visualiseringsverktyg för molndataflöde.

Verktyget gör det möjligt för kommissionen att

  1. kartlägga och uppskatta volymen och det ekonomiska värdet av de viktigaste dataflödena inom området för datormoln i EU:s 27 medlemsstater (dvs. dataflöden inom EU) och med Island, Norge, Schweiz och Förenade kungariket (dvs. dataflöden utanför EU),
  2. prognostiserade utflöden av data fram till 2030.
  3. analysera volymen av dataflöden per sektor, företagsstorlek och länder.

Kartan och diagrammen ger jämförande landdataflödes- och utflödesprognoser från 2016 till 2030 där data finns tillgängliga.

 

 

Cloud Data Flow Strategic Visualization Tool omfattar data från 31 länder i Europa. Den kommer att användas för att övervaka dataflödestrender, inklusive volymer och deras ekonomiska värden inom dessa länder. Den presenterar också data om molnupptagning per sektor, land och företag fram till 2030. Verktyget kan också vara användbart som strategiskt framsynsinstrument för att stödja framtida beslutsfattande, handel och investeringsbeslut i molntjänster baserat på dataflödesdata. 

De data som presenteras i Cloud Data Flow Strategic Visualization Tool är från 2016 med prognoser fram till 2030. De källor för datainsamling som används sträcker sig från primära källor såsom officiella statistiska uppgifter till sekundära källor som undersökningar och intervjuer. Den nya metod som utvecklats för att tillhandahålla detta verktyg utvecklades först i 2021 års rapport från kommissionens studie ”Mapping Data Flows”.

Den metod som ligger till grund för verktyget förbättrades 2022 för att inkludera en analytisk ram som nu gör det möjligt att kvantifiera de ekonomiska värdena för dataflöden och uppskatta dataflöden utanför EU med viktiga handelspartner utöver den befintliga tillgängliga kvantifieringen och kartläggningen av volymen av molndataflöden. Metodförbättringarna och den analytiska ramen för att uppskatta de ekonomiska värdena för molndataflöden beskrivs i rapporten 2023 av kommissionens studie ”Economic Values of Data Flows”.

 

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten och fullständigheten i informationen, ingen garanti ges eller ansvar tas för fel eller utelämnanden i källmaterial som används för att sammanställa moln- och kantanläggningar kartor.

Bakgrundsinformation

För att bygga upp den europeiska dataflödesövervakningen lanserade generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik (CONNECT) i samarbete med Gemensamma forskningscentrumet en första frivillig undersökning av företag och offentliga organ (nu stängd) för att samla in aggregerade och anonymiserade uppgifter om

  • mängden data som lagras i molninfrastrukturer av företag och offentliga organ inom EU (dvs. datalager).
  • datavolymen flyttades från en molninfrastruktur till en annan i hela EU.

I Europa 2020-strategin för data erkändes den strategiska betydelsen av att få ekonomisk information om dataflöden och föreslog därför utvecklingen av en strategisk analysram för dataflöden. För att genomföra denna nyckelåtgärd har kommissionen genomfört två studier: Kartläggning av dataflöden och ekonomiska värden för dataflöden. Den första studien utvecklar och testar för första gången en ny, självförsörjande och replikerbar metodik för att kvantifiera volymen av dataflöden. Den andra utvecklar en första i sitt slag analytisk ram för att mäta det ekonomiska värdet av dataflöden. Data som utvecklats av båda studierna i fråga om volym och ekonomiskt värde av dataflöden är inbäddade i Cloud Data Flow Strategic Visualization Tool.

Verktyget gör det möjligt att geografiskt se de länder och ekonomiska sektorer som utlöser molndataflöden online. Det möjliggör också analys av molndataflöden och deras tillhörande ekonomiska värde per sektor, geografi och företagsstorlek i 31 länder i Europa. Den visar också online-strömmar och prognoser fram till 2030 för molnanvändning per sektorer, medlemsstater och företagstyper och pekar på viktiga ekonomiska partner.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen inleder ansökningsomgångar för investeringar på över 176 miljoner euro i digital kapacitet och teknik

Europeiska kommissionen inledde en ny uppsättning ansökningsomgångar inom arbetsprogrammen för 2023–2024 inom ramen för programmet för ett digitalt Europa för att stärka den digitala kapaciteten i hela EU. Dessa ansökningsomgångar är öppna för företag, offentliga förvaltningar och andra enheter från EU:s medlemsstater, Efta/EES-länderna och associerade länder. Budgeten för denna uppsättning ansökningsomgångar uppgår till över 176 miljoner euro.

PRESS RELEASE |
Commission makes first payment of €202 million to Finland under the Recovery Facility

The European Commission opened a new set of calls for proposals under the 2023-2024 Work Programmes of the Digital Europe Programme to strengthen digital capacities across EU. These calls are open to businesses, public administrations, and other entities from the EU Member States, EFTA/EEA countries, and associated countries. The budget for this set of calls is over €176 million.

Läs mer

Översikt

Fritt flöde av icke-personuppgifter

EU vill säkerställa ett fritt dataflöde i Europa, så att företag och offentliga förvaltningar kan lagra och behandla icke-personuppgifter var de än väljer.