Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa andmevoogude seire

Euroopa andmestrateegiat silmas pidades võimaldab pilvandmevoogude strateegiline visualiseerimisvahend Euroopa Liidus, EFTA riikides ja Ühendkuningriigis pilveandmevoogude mahtude ja majanduslike väärtuste strateegilist analüüsi, kvantifitseerimist, visualiseerimist ja jälgimist.

    andmete mõiste seoste tekitamine

© iStock Getty Images Plus - watchara_tongnoi

Pilvandmevoogude ja nendega seotud majanduslike väärtuste analüüsimine, kaardistamine, kvantifitseerimine ja jälgimine pilvandmetöötluse valdkonnas ELis ja väljaspool seda on otsustusprotsessi, tööstuslike valikute ja investeerimisotsuste toetamiseks väga oluline. Samuti on oluline hinnata Euroopa digitaalmajanduse konkurentsivõimet andmevoogude mudelite analüüsi põhjal ning jälgida andmete liikumist isikustamata andmete vaba liikumise põhimõtte alusel kogu ELi majanduses. Pilveandmevoogude mahu ja väärtuse teadmine aitab saavutada pilve ja ääre digikümnendi eesmärke 2030. aastaks.

Pilvandmetöötluse valdkonna andmevoogude majandusliku luure tagamiseks lõi komisjon pilvandmevoogude strateegilise visualiseerimise vahendi.

Vahend võimaldab komisjonil:

  1. kaardistada ja hinnata peamiste andmevoogude mahtu ja majanduslikku väärtust pilvandmetöötluse valdkonnas ELi 27 liikmesriigis (st ELi-sisesed andmevood) ning Islandil, Norras, Šveitsis ja Ühendkuningriigis (st ELi-välised andmevood);
  2. prognoositakse andmete väljavoolu aastani 2030;
  3. analüüsida andmevoogude mahtu sektorite, ettevõtete suuruse ja riikide kaupa.

Kaardil ja graafikutel on esitatud võrdlusandmed riikide andmevoo ja väljavoolu kohta aastatel 2016–2030, kui andmed on kättesaadavad.

 

 

Pilvandmevoogude strateegilise visualiseerimise vahend hõlmab andmeid 31 Euroopa riigist. Seda kasutatakse andmevoo suundumuste, sealhulgas mahtude ja nende majanduslike väärtuste jälgimiseks nendes riikides. Samuti esitatakse selles andmed pilveteenuste kasutuselevõtu kohta sektorite, riikide ja ettevõtete kaupa kuni 2030. aastani. Vahend võib olla kasulik ka tulevikusuundade strateegilise analüüsi vahendina, et toetada andmevoo tõenditel põhinevaid tulevasi otsuseid pilvandmetöötluses, nendega kauplemist ja investeerimisotsuseid. 

Pilvandmevoo strateegilise visualiseerimise tööriistas esitatud andmed on 2016. aastast koos prognoosidega kuni 2030. aastani. Kasutatavad andmekogumisallikad ulatuvad esmastest allikatest, näiteks ametlikest statistilistest andmetest, kuni teiseste allikateni, nagu uuringud ja intervjuud. Selle vahendi loomiseks välja töötatud uudne metoodika töötati välja komisjoni 2021. aasta uuringu „Andmevoogude kaardistamine“ 2021. aasta aruandes.

Vahendi aluseks olevat metoodikat täiustati 2022. aastal, et lisada sellesse analüütiline raamistik, mis võimaldab nüüd kvantifitseerida andmevoogude majanduslikke väärtusi ja hinnata peamiste kaubanduspartneritega toimuvaid ELi-väliseid andmevooge lisaks olemasolevale pilveandmevoogude mahu kvantifitseerimisele ja kaardistamisele. Metoodika täiustamist ja analüüsiraamistikku pilveandmevoogude majanduslike väärtuste hindamiseks on kirjeldatud komisjoni uuringu „Andmevoogude majanduslikud väärtused“ 2023. aasta aruandes.

 

Vastutuse välistamine: On tehtud kõik selleks, et tagada teabe täpsus ja täielikkus, ei anta mingit garantiid ega võeta vastutust vigade või väljajätmiste eest lähtematerjalides, mida kasutatakse pilve- ja servarajatiste kaartide koostamiseks.

Taustteave

2019. aastal käivitas sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat (CONNECT) koostöös Teadusuuringute Ühiskeskusega esimese (nüüd suletud) ettevõtte ja avaliku sektori üksuse vabatahtliku uuringu, et koguda koondandmeid ja anonüümitud andmeid järgmise kohta:

  • ELi ettevõtete ja avalik-õiguslike üksuste poolt pilvetaristus säilitatavate andmete hulk (st andmevarud);
  • andmete maht liigub ühest pilvetaristust teise kogu ELis.

2020. aasta Euroopa andmestrateegias tunnistati andmevoogude kohta majandusteabe saamise strateegilist tähtsust ja esitati seega andmevoo strateegilise analüüsiraamistiku väljatöötamine. Selle põhimeetme elluviimiseks viis komisjon läbi kaks uuringut: Andmevoogude kaardistamine ja andmevoogude majanduslikud väärtused. Esimeses uuringus töötatakse välja ja katsetatakse esimest korda uut, iseseisvat ja korratavat metoodikat andmevoogude mahu kvantifitseerimiseks. Teisega töötatakse välja esimene omalaadne analüütiline raamistik andmevoogude majandusliku väärtuse mõõtmiseks. Mõlema uuringu käigus andmevoogude mahu ja majandusliku väärtuse kohta välja töötatud andmed on integreeritud pilvandmevoo strateegilise visualiseerimise vahendisse.

Vahend võimaldab geograafiliselt näha pilveandmevooge käivitavaid riike ja majandussektoreid. Samuti võimaldab see analüüsida pilveandmete voogusid ja nendega seotud majanduslikku väärtust sektori, geograafia ja ettevõtete suuruse kaupa 31 Euroopa riigis. See näitab ka praeguseid internetipõhiseid ja prognoose pilve kasutuselevõtu kohta kuni 2030. aastani sektorite, liikmesriikide ja ettevõtete kaupa ning osutab peamistele majanduspartneritele.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Komisjon kuulutab välja projektikonkursi, et investeerida digivõimekusse ja -tehnoloogiasse üle 176 miljoni euro

Euroopa Komisjon kuulutas programmi „Digitaalne Euroopa“ 2023.–2024. aasta tööprogrammide raames välja uued projektikonkursid, et tugevdada digisuutlikkust kogu ELis. Need konkursikutsed on avatud ELi liikmesriikide, EFTA/EMP riikide ja assotsieerunud riikide ettevõtjatele, haldusasutustele ja muudele üksustele. Nende projektikonkursside eelarve on üle 176 miljoni euro.

Seotud sisu

Üldpilt

Isikustamata andmete vaba liikumine

EL soovib tagada andmete vaba liikumise Euroopas, võimaldades ettevõtetel ja haldusasutustel säilitada ja töödelda isikustamata andmeid, olenemata sellest, kus nad seda soovivad.