Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európska stratégia pre lepší internet pre deti (BIK+)

Digitálna účasť, posilnenie postavenia a ochrana je dobre vyvážená v novej európskej stratégii pre lepší internet pre deti (BIK+).

    grafika dieťaťa pomocou notebooku v popredí, teenager v pozadí pomocou mobilného telefónu

Nová stratégia pre lepší internet pre deti (BIK+), prijatá 11. mája 2022, zabezpečí, aby boli deti v novom digitálnom desaťročí chránené, rešpektované a posilnené online v súlade s európskymi digitálnymi zásadami. K dispozícii je aj verzia stratégie BIK+, ktorá je vhodná pre deti. Táto nová stratégia vychádza z prvej európskej stratégie pre lepší internet pre deti (BIK).  Od roku 2012 sa tak veľa zmenilo technologicky a v právnych predpisoch EÚ, k dispozícii je prehľad príslušných právnych predpisov.

BIK+ odráža príspevky širokého spektra názorov, predovšetkým názorov detí. Deti budú zapojené do jeho implementácie a monitorovania.

Našou víziou sú digitálne služby primerané veku, pričom každé dieťa v Európe je chránené, posilnené a rešpektované online a nikto na to nezabudne.

BIK+, hlavná iniciatíva Európskeho roka mládeže 2022, navrhuje opatrenia týkajúce sa troch pilierov:

  1. bezpečné digitálne skúsenosti s cieľom chrániť deti pred škodlivým a nezákonným online obsahom, správaním, kontaktom a rizikami ako mladými spotrebiteľmi a zlepšiť ich pohodu online prostredníctvom bezpečného digitálneho prostredia primeraného veku, vytvoreného spôsobom, ktorý rešpektuje najlepšie záujmy detí;
  2. posilnenie digitálneho postavenia, aby všetky deti, a to aj tie, ktoré sa nachádzajú v zraniteľných situáciách, získali potrebné zručnosti a kompetencie na to, aby mohli robiť správne rozhodnutia a bezpečne a zodpovedne sa vyjadrovať v online prostredí;
  3. aktívna účasť, rešpektujúcadeti tým, že im dáva slovo v digitálnom prostredí, s väčším počtom aktivít vedených deťmi na podporu inovatívnych a tvorivých a bezpečných digitálnych skúseností.

V rámci programu BIK+ bude portál Lepší internet pre deti naďalej poskytovať množstvo zdrojov a najlepších postupov v spolupráci so sieťou centier bezpečnejšieho internetu v členských štátoch spolufinancovanou EÚ, ktoré oslovujú deti, rodičov a učiteľov.

Kódex EÚ o navrhovaní zodpovedajúcom veku, jeho cieľom je štandardizácia zabezpečenia veku a overovania v Európe, podpora rýchleho posúdenia nezákonného a škodlivého obsahu a zabezpečenie čísla 116 111 ponúka pomoc obetiam kybernetického šikanovania. Ide len o niekoľko nových iniciatív na zabezpečenie konkrétnych riešení pre lepšie a zdravé využívanie internetu pre deti a mladých ľudí. Spolupráca a podpora zo strany priemyslu a členských štátov sú kľúčom k tomu, aby sa tieto plány stali skutočnosťou.

Prioritou zostávaúčasť mladých ľudí. BIK+ podporuje aktívnu účasť detí a rešpektuje ich názory, napríklad organizovaním hodnotenia stratégie BIK+ pod vedením detí každé dva roky, zintenzívnením partnerských aktivít na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a očakávaním, že priemysel bude konzultovať so svojimi mladými používateľmi.

Nová stratégia bude naďalej slúžiť ako podklad pre tvorbu politík vo všetkých členských štátoch EÚ. Komisia si bude naďalej vymieňať skúsenosti, odborné znalosti a hodnoty s medzinárodnými organizáciami a partnermi a podporovať spoločný prístup k digitálnym právam detí na celom svete.

BIK+ je digitálna zložka komplexnej stratégie EÚ v oblasti práv dieťaťa z roku 2021.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Digitálne práva a zásady: digitálna transformácia pre občanov EÚ

Komisia víta dohodu dosiahnutú s Parlamentom a Radou o európskom vyhlásení o digitálnych právach a zásadách. Vo vyhlásení navrhnutom v januári sa stanovuje jasný referenčný bod týkajúci sa druhu digitálnej transformácie zameranej na človeka, ktorú EÚ podporuje a obhajuje doma aj v zahraničí.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Vytvorenie lepšieho internetu pre deti

Stratégia pre lepší internet pre deti poskytuje opatrenia na posilnenie postavenia mladých ľudí pri skúmaní digitálneho sveta.

Pozri aj

Deň bezpečnejšieho internetu

Deň bezpečnejšieho internetu podporuje bezpečnejšie a zodpovednejšie využívanie online technológií deťmi a mladými ľuďmi na celom svete.

Bezpečnejšie internetové centrá

Bezpečnejšie internetové centrá poskytujú informácie, poradenstvo a pomoc deťom, rodičom, učiteľom a opatrovateľom v súvislosti s digitálnymi otázkami a bojmi proti sexuálnemu zneužívaniu detí online.