Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fotonika: Priemyselné inovácie a spolupráca

Komisia vytvorila verejno-súkromné partnerstvo v rámci programu Horizont 2020 s cieľom posilniť sektor fotoniky.

    Osemuholníkové hranoly tessellované, všetky čierne s jedným rozsvieteným a siahajúcim dopredu.

© iStock by Getty Images - 1222436839 coffeekai

Fotonika má pre Európu mimoriadny význam. Preto sa v rámci programu Horizont 2020 vytvorilo verejno-súkromné partnerstvo s cieľom posilniť toto odvetvie. Hlavným cieľom verejno-súkromného partnerstva je udržať a posilniť vedúce postavenie Európy v priemysle v oblasti fotoniky podporovaním výroby fotoniky a urýchlením európskeho inovačného procesu.

Upevnenie vedúceho postavenia európskeho priemyslu v oblasti fotoniky zase zníži načasovanie pre trh s výrobkami, čo umožní celkový prínos z hľadiska tvorby pracovných miest a rastu v Európe.

Cieľom je najmä:

  • stimulovať investície do výskumu, vývoja a inovácií súkromného sektora;
  • podporovať výskum a inovácie prostredníctvom programu orientovaného na podnikanie;
  • urýchľuje vývoj fotonických technológií.

Verejno-súkromné partnerstvo sa bude zaoberať celým hodnotovým reťazcom výskumu a inovácií od moderných materiálov až po výrobu, výrobky a služby. Bude sa zaoberať aj pokročilým výskumom, pilotnými líniami a trhmi. Verejno-súkromné partnerstvo sa zameria na trhové odvetvia, v ktorých je európsky fotonika obzvlášť silný, ako je osvetlenie, zdravotnícka fotonika a optické komponenty a systémy.

Na európskej úrovni už existujú iné formy projektov spolupráce. Niekoľko úspešných príkladov súregionálne klastre Photonics, národné technologické platformy a Európska technologická platforma Photonics21.

Najnovšie správy

DIGIBYTE |
Vznik nových európskych partnerstiev s cieľom splniť ambície EÚ v digitálnej dekáde

S cieľom podporiť investície do výskumu a inovácií v digitálnej oblasti Komisia v rámci programu Horizont Európa spustila nové európske partnerstvá spolu s priemyslom a akademickou obcou. Partnerstvá sa budú vo veľkom rozsahu usilovať o inovatívne riešenia, združovať úsilie, zdroje a investície, ktoré budú mať dlhodobý pozitívny vplyv, posilnia európsku konkurencieschopnosť a technologickú suverenitu, ako aj vytvoria pracovné miesta a rast.

PRESS RELEASE |
Komisia a odvetvie priemyslu investujú 22 miliárd eur do nových európskych partnerstiev na riešenie hlavných spoločenských výziev

Komisia spolu s priemyslom spustila 11 nových európskych partnerstiev s cieľom podporiť investície do výskumu a inovácií a prekonať hlavné výzvy v oblasti klímy a udržateľnosti, aby sa Európa stala prvým klimaticky neutrálnym hospodárstvom a plnila sa Európska zelená dohoda. Partnerstvá budú zároveň prispievať k Európskemu digitálnemu desaťročiu – ambíciám EÚ v oblasti digitálnych technológií na najbližších desať rokov, ktoré je „dvojičkou“ zelenej a digitálnej transformácie.

DIGIBYTE |
Coronavirus response: €56 million for solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence

A new Call on Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics, with a budget of €56 million, is launched on May 19 to quickly deploy new solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence to increase our response capabilities to this coronavirus crisis, improve the recovery, and better prepare for future such crises or waves.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Fotonika

Sme na pokraji novej fotoniky a Európska komisia sa usiluje zabezpečiť, aby občania a podniky v plnej miere využívali výhody tejto technológie.