Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Destinacija Zemlja

Destinacija Zemlja (DestinE), vodilna pobuda Evropske komisije za trajnostno prihodnost

  Slika Zemlje iz vesolja, ki predstavlja destinacijo Zemlja

Destination Earth (DestinE) je vodilna pobuda Evropske komisije za razvoj zelo natančnega digitalnega modela Zemlje na svetovni ravni.Ta model bo spremljal, simuliral in napovedal interakcijo med naravnimi pojavi in človeškimi dejavnostmi. Prispeval bo k doseganju ciljev dvojnega prehoda, zelenega in digitalnega v okviru zelenega dogovora in digitalne strategije Evropske komisije.

fix-empty

Destine bo sprostil potencial digitalnega modeliranja zemeljskega sistema na ravni, ki predstavlja pravi preboj v smislu natančnosti, lokalnih podrobnosti, hitrosti dostopa do informacij in interaktivnosti. Prvi poudarek bo na učinkih podnebnih sprememb in ekstremnih vremenskih pojavov, njihovem socialno-ekonomskem vplivu ter možnih strategijah prilagajanja in blažitve.

 

 

Destine bo uporabljal zmogljivosti opazovanja in simulacije brez primere DestinE, ki jih poganjajo evropski računalniki HPC in zmogljivosti umetne inteligence. Zahvaljujoč temu bomo bolje pripravljeni na odzivanje na večje naravne nesreče, prilagajanje podnebnim spremembam in napovedovanje socialno-ekonomskih posledic. Pobuda je tudi ključni element evropske strategije za podatke, saj utrjuje dostop do dragocenih virov podatkov po vsej Evropi.

Uporabniki DestinE, vključno z neznanstvenimi strokovnjaki, bodo lahko dostopali do velikih količin zemeljskega sistema in socialno-ekonomskih podatkov ter z njimi komunicirali, da bi:

 • Izvedba zelo natančnih, interaktivnih in dinamičnih simulacij zemeljskega sistema, ki temeljijo na bogatih opazovalnih naborih podatkov: Osredotočanje na tematska področja družbenega pomena, kot so regionalni vplivi podnebnih sprememb, naravne nevarnosti, morski ekosistemi ali urbani prostori.
 • Izboljšajte sposobnost napovedovanja, da povečate učinek. Na primer za zaščito biotske raznovrstnosti, upravljanje z vodo, obnovljivo energijo in prehranskimi viri ter ublažitev tveganj nesreč v spreminjajočem se svetu.
 • Podpora oblikovanju in izvajanju politik EU. Na primer, oceniti učinek obstoječih okoljskih politik in zakonodajnih ukrepov ter podpreti prihodnje oblikovanje politik, ki temeljijo na dokazih.
 • Izkoriščanje potenciala porazdeljenega in visokozmogljivega računalništva (HPC) ter ravnanja s podatki v izjemnem obsegu. Na primer prek interaktivne platforme, ki bo gostila kompleksne digitalne dvojčke in celovite zbirke orodij za razvoj in upravljanje modelov, ki temeljijo na analitiki, s polnim dostopom do velikih količin različnih podatkov.

Poleg tega se bodo evropske industrijske in tehnološke zmogljivosti med drugim okrepile s simulacijo in opazovanjem celotnega zemeljskega sistema ter uporabo umetne inteligence za analizo podatkov in napovedno modeliranje.

 

Ključne komponente sistema Destination Earth

Destine bo uporabnikom omogočil dostop do tematskih informacij, storitev, modelov, scenarijev, simulacij, napovedi in vizualizacije. Osnovni modeli in podatki se bodo stalno ocenjevali, da se zagotovijo zanesljive in izvedljive napovedi scenarijev. Destina bo sprva služila javnim organom in se bo postopoma odprla širšemu krogu znanstvenih in industrijskih uporabnikov ter širši javnosti, da bi spodbudili inovacije in razvili nove aplikacije in storitve.

Glavne komponente sistema DestinE so:

Jedrna storitvena platforma

Jedrna storitvena platforma zagotavlja uporabniku prijazno vstopno točko za uporabnike DestinE. Platforma bo zagotavljala orodja, aplikacije in storitve za odločanje na podlagi dokazov, ki temeljijo na odprtem, prožnem in varnem računalniškem sistemu v oblaku. Usklajeval bo infrastrukturo podatkov, oblakov in visokozmogljivostnega računalništva ter zagotovil dostop do vse večjega števila digitalnih dvojčkov, ko bodo postopoma na voljo prek povezanih prizadevanj Evropske komisije in/ali nacionalnih prizadevanj.

Platforma bo dala na voljo ustrezna orodja umetne inteligence, podatkovno analitiko skrajnega obsega ter zmogljivosti za spremljanje, simulacijo in napovedovanje zemeljskega sistema. Hkrati bo uporabnikom DestinE zagotovil namenske vire, kar jim bo omogočilo prilagajanje platforme, integracijo lastnih podatkov in razvoj lastnih aplikacij.

Za javno naročanje platforme in povezanih storitev DestinE bo odgovorna Evropska vesoljska agencija (ESA).

Podatkovno jezero

Podatkovno jezero združuje že obstoječa evropska podatkovna imetja programa Copernicus, podatkovna imetja treh subjektov za izvajanje destinacije Zemlja (ESA, EUMETSAT in ECMWF) in drugih virov, kot so internet stvari (IoT) in socialno-ekonomski podatki. Vključuje tudi nove podatke, ki bodo izhajali iz digitalnih dvojčkov, s čimer ustvarja skladen in samostojen podatkovni prostor DestinE. Zagotovil bo dostop do podatkov, potrebnih za delovanje digitalnih dvojčkov in osrednje storitvene platforme. Poleg tega bo gostil podatke uporabnikov, ki jih deli s skupnostjo uporabnikov DestinE, hkrati pa bo podpiral obdelavo skorajšnjih podatkov, da bi povečali učinkovitost in nadgradljivost storitev.

Podatkovno jezero bo upravljala Evropska organizacija za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT).

Digitalni dvojčki

Digitalni dvojčki so digitalne replike zelo kompleksnih zemeljskih sistemov, ki jih je razvil Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF).

Temeljijo na brezhibni fuziji opazovanj v realnem času in napovednem modeliranju visoke ločljivosti na tematskih področjih, začenši z ekstremnimi dogodki in prilagajanjem podnebnim spremembam.

Dolgoročni cilj je povezati dodatne digitalne dvojčke, kot so oceani ali biotska raznovrstnost, kar ustvarja celovit digitalni dvojček Zemlje. Digitalni dvojčki DestinE bodo uporabnikom zagotovili prilagojen dostop do visokokakovostnega znanja za razvoj scenarijev, specifičnih za uporabnika, ki lahko podpirajo odločanje na podlagi dokazov.

 

Jedrna storitvena platforma, podatkovno jezero in prvi digitalni dvojčki bodo začeli delovati s podporo iz programa Komisije za digitalno Evropo. 

Program Obzorje Evropa bo zagotovil priložnosti za raziskave in inovacije, ki bodo podpirale nadaljnji razvoj DestinE. Obstajajo sinergije z drugimi ustreznimi programi EU, kot sta Skupno podjetje EuroHPCin vesoljski program, ter povezanimi nacionalnimi pobudami. Evropska komisija usklajuje pobudo DestinE v tesnem sodelovanju z državami članicami, pridruženimi državami, znanstvenimi skupnostmi in strokovnjaki za tehnologijo.

Pobuda, ki jo izvajajo trije pooblaščeni subjekti:

 1. ECMWF
 2. ESA
 3. EUMETSAT

Evropska komisija in trije izvajalski subjekti so 15. decembra 2021 podpisali sporazume o prispevku za začetek prve faze izvajanja do sredine leta 2024. Še naprej bodo sodelovali pri izvajanju DestinE za naslednjih 7 let.

 

Aktivno sodelovanje zainteresiranih strani je ključnega pomena za uspeh DestinE. Samo z zainteresiranimi stranmi, ki vodijo njen razvoj, lahko DestinE izpolni našo vizijo in oblikuje rešitev za potrebe skupnosti uporabnikov. V ta namen je bil sprejet pristop sooblikovanja, ki vključuje politiko vkrcanja, znanost in digitalne skupnosti prek naslednjih dveh stebrov sodelovanja zainteresiranih strani. 

Odprt dialog z zainteresiranimi stranmi

V prvi fazi (2022–2024) dejavnosti bo vzpostavljen odprt dialog z deležniki. Široka paleta prispevkov bo imela priložnost usmerjati razvoj sistema DestinE z zagotavljanjem povratnih informacij o njihovih potrebah in zahtevah ter izmenjavo izkušenj z delom in interakcijo z rezultati DestinE.

Te zainteresirane strani vključujejo:

 • Države članice
 • Uporabniki v javnem sektorju
 • Partner za raziskave in razvoj
 • Subjekti, ki upravljajo operativne aplikacije

Namenski forum za izmenjavo DestinE User eXchange bo olajšal podrobne razprave uporabnikov politik na ravni EU in nacionalni ravni. Razprave bi se morale osredotočiti na možnosti uporabe, zahteve in vrzeli v storitvah DestinE.

DestinE User eXchange se bo redno sestajal, prvi sestanek pa bo potekal 15. februarja 2023. Nadaljnje priložnosti za sodelovanje in sorazvoj se bodo sčasoma razvijale v skladu z zrelostjo sistema.

Destinski deležniki nam lahko pomagajo tudi pri prepoznavanju ustreznih sinergij z nacionalnimi in evropskimi pobudami in storitvami.

Ciljna uporabniška partnerstva

Drugi steber sodelovanja deležnikov DestinE so ciljno usmerjena partnerstva uporabnikov. Cilj teh partnerstev je zasnova in izvajanje trajnostnih storitev skozi celotno življenjsko dobo DestinE.  

Ključni tehnološki partnerji in komercialni akterji lahko svoje zmogljivosti in znanje prispevajo k oblikovanju in izvajanju novih zmogljivosti DestinE na način, ki ustreza posebnim potrebam uporabnikov. Podobno lahko vzpostavimo močna tehnološka partnerstva za opredelitev in oblikovanje storitev DestinE s sodelovanjem z drugimi dvojnimi digitalnimi pobudami, ki se financirajo v okviru programa Obzorje Evropa.

Trenutni primeri teh raziskovalnih in razvojnih projektov so:

V naslednjem delovnem programu programa Obzorje Evropa (2023–2024) bodo dodeljena dodatna tematska dvojčka za obogatitev ekosistema DestinE.

 

Destina se bo razvijala postopoma z naslednjimi ključnimi mejniki:

 • Do sredine leta 2024: Razvoj jedrne storitvene platforme, podatkovnega jezera in prvih dveh digitalnih dvojčkov o ekstremnih naravnih dogodkih in prilagajanju podnebnim spremembam.
 • Do leta 2027: Nadaljnja krepitev sistema DestinE ter integracija dodatnih digitalnih dvojčkov in povezanih storitev.
 • Do leta 2030: „Popolna“ digitalna replika Zemlje.

Najnovejše novice

NEWS ARTICLE |
DestinE partners share progress at the 2nd User eXchange in Bonn

With 6 months before the end of Phase I of Destination Earth and the launch of the 1st version of the system, the 2nd DestinE User eXchange, co-organised by ECMWF, ESA and EUMETSAT gathered more than 400 participants for two days of lively exchanges, knowledge sharing and presentations of the main components of the future digital twin of the Earth system

NEWS ARTICLE |
Destine partnerice delijo napredek pri drugi izmenjavi uporabnikov eX v Bonnu

Druga uporabniška izmenjava DestinE eX, ki so jo skupaj organizirali ECMWF, ESA in EUMETSAT, je šest mesecev pred koncem faze I Destinacije Zemlja in začetkom prve različice sistema zbrala več kot 400 udeležencev za dva dni živahnih izmenjav, izmenjave znanja in predstavitev glavnih komponent prihodnjega digitalnega dvojčka zemeljskega sistema.

EVENT |
Namembni kraj Zemlja: Prva zamenjava uporabnika eX

Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF), Evropska vesoljska agencija (ESA) in Evropska organizacija za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) gostijo to prvo uporabniško aplikacijo Destination Earth (DestinE).

Povezane vsebine

Širša slika

Napredno računalništvo

Naložbe EU v visokozmogljivostno računalništvo in računalniške tehnologije bodo Evropi zagotovile vodilno vlogo na področju superračunalništva v digitalnem desetletju.

Glej tudi

Elektronika

Mikro in nanoelektronika nas popeljeta v svet v miniaturi, kjer velike stvari olajšajo najmanjše in najpametnejše elektronske komponente in sistemi.

Fotonika

Smo na robu nove dobe fotonike in Evropska komisija si prizadeva, da bi državljani in podjetja uživali vse prednosti te tehnologije.

Kvantno

Za sprostitev preobrazbene moči kvantne moči bi morala EU razviti trdno industrijsko bazo, ki bi temeljila na njeni tradiciji odličnosti na področju kvantnih raziskav.

Visokozmogljivostno računalništvo

Visokozmogljivostno računalništvo se nanaša na računalniške sisteme z izjemno visoko računalniško močjo, ki lahko rešijo zelo zapletene in zahtevne probleme.