Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Galamērķis Zeme

Galamērķis Zeme (DestinE), Eiropas Komisijas pamatiniciatīva ilgtspējīgai nākotnei

  Zemes attēls no kosmosa, kas attēlo Galamērķi Zemi

Galamērķis Zeme (DestinE) ir Eiropas Komisijas pamatiniciatīva, kuras mērķis ir pasaules mērogā izstrādāt ļoti precīzu Zemes digitālo modeli. Šis modelis uzraudzīs, simulēs un prognozēs mijiedarbību starp dabas parādībām un cilvēka darbībām. Tas palīdzēs sasniegt divējādās pārkārtošanās, zaļās un digitālās pārkārtošanās mērķus, kas ir daļa no Eiropas Komisijas zaļā kursa un digitālās stratēģijas.

fix-empty

Destine atraisīs Zemes sistēmas digitālās modelēšanas potenciālu tādā līmenī, kas atspoguļo reālus sasniegumus precizitātes, vietējās detalizācijas, piekļuves informācijai ātruma un interaktivitātes ziņā. Sākotnējā uzmanība tiks pievērsta klimata pārmaiņu un ekstremālu laikapstākļu ietekmei, to sociālekonomiskajai ietekmei un iespējamām pielāgošanās un seku mazināšanas stratēģijām.

 

 

Destine izmantos nepieredzētas DestinE novērošanas un simulācijas spējas, ko nodrošina Eiropas HPC datori un mākslīgā intelekta jauda. Pateicoties tam, mēs būsim labāk sagatavoti reaģēt uz lielām dabas katastrofām, pielāgoties klimata pārmaiņām un prognozēt sociālekonomisko ietekmi. Šī iniciatīva ir arī svarīgs elements Eiropas Datu stratēģijā, konsolidējot piekļuvi vērtīgiem datu avotiem visā Eiropā.

DestinE lietotāji, tostarp nezinātniski eksperti, varēs piekļūt lielam Zemes sistēmas un sociālekonomisko datu apjomam un mijiedarboties ar tiem, lai:

 • Veikt ļoti precīzas, interaktīvas un dinamiskas Zemes sistēmas simulācijas, pamatojoties uz bagātīgām novērošanas datu kopām: Piemēram, koncentrējoties uz sabiedrībai nozīmīgām tematiskajām jomām, piemēram, klimata pārmaiņu reģionālo ietekmi, dabas apdraudējumiem, jūras ekosistēmām vai pilsētu teritorijām.
 • Uzlabot prognozēšanas spējas, lai maksimāli palielinātu ietekmi. Piemēram, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību, pārvaldītu ūdeni, atjaunojamos energoresursus un pārtikas resursus un mazinātu katastrofu riskus mainīgā pasaulē.
 • Atbalstīt ES politikas veidošanu un īstenošanu. Piemēram, novērtēt esošās vides politikas un likumdošanas pasākumu ietekmi un atbalstīt turpmāku uz pierādījumiem balstītu politikas veidošanu.
 • Izmantot izplatītās un augstas veiktspējas datošanas (HPC) un datu apstrādes potenciālu ekstremālā mērogā. Piemēram, izmantojot interaktīvu platformu, kurā mitinās sarežģītus digitālos dvīņus un visaptverošus rīkkopas, lai izstrādātu un izmantotu uz analītiku balstītus modeļus ar pilnīgu piekļuvi lielam dažādu datu apjomam.

Turklāt Eiropas rūpnieciskās un tehnoloģiskās spējas tiks stiprinātas, simulējot un novērojot visu Zemes sistēmu un izmantojot mākslīgo intelektu (MI) datu analīzei un prognozējošai modelēšanai, cita starpā.

 

Galvenie komponenti Galamērķa Zemes sistēmas

Detine ļaus lietotājiem piekļūt tematiskajai informācijai, pakalpojumiem, modeļiem, scenārijiem, simulācijām, prognozēm un vizualizācijai. Pamatā esošie modeļi un dati tiks pastāvīgi novērtēti, lai nodrošinātu ticamas un realizējamas scenārija prognozes. “Detine” sākotnēji kalpos valsts iestādēm un pakāpeniski atvērs iespēju plašākam zinātnisko un rūpniecisko lietotāju lokam un plašai sabiedrībai veicināt inovācijas un izstrādāt jaunus lietojumus un pakalpojumus.

DestinE sistēmas galvenie komponenti ir:

Pamatpakalpojuma platforma

Pamatpakalpojumu platforma nodrošina lietotājam draudzīgu ieejas punktu DestinE lietotājiem. Platforma nodrošinās uz pierādījumiem balstītus lēmumu pieņemšanas rīkus, lietojumprogrammas un pakalpojumus, pamatojoties uz atvērtu, elastīgu un drošu mākoņdatošanas sistēmu. Tā koordinēs datu, mākoņdatošanas un HPC infrastruktūras un nodrošinās piekļuvi arvien lielākam skaitam digitālo dvīņu, jo tie pakāpeniski kļūs pieejami, izmantojot saistītos Eiropas Komisijas un/vai valstu centienus.

Platforma darīs pieejamus attiecīgos MI rīkus, ārkārtēja mēroga datu analīzes un Zemes sistēmas monitoringa, simulācijas un prognozēšanas spējas. Tajā pašā laikā tas nodrošinās īpašus resursus DestinE lietotājiem, ļaujot viņiem pielāgot platformu, integrēt savus datus un izstrādāt savas lietojumprogrammas.

Par platformas iepirkumu un ar to saistītajām DestinE pakalpojumu darbībām būs atbildīga Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA).

Datu ezers

Datu ezers apvieno iepriekš pastāvošos Eiropas datu krājumus no Copernicus, trīs Galamērķa Zemes īstenotāju (EKA, EUMETSAT un ECMWF) datu turējumus un citus avotus, piemēram, lietisko internetu (IoT) un sociālekonomiskos datus. Tas arī integrē jaunos datus, kas nāks no Digital Twins, radot saskaņotu un patstāvīgu DestinE datu telpu. Tas nodrošinās piekļuvi datiem, kas vajadzīgi digitālo dvīņu un pamatpakalpojumu platformas darbībām. Un tajā tiks mitināti lietotāju dati, kas kopīgoti ar DestinE lietotāju kopienu, vienlaikus atbalstot datu apstrādi, lai maksimāli palielinātu veiktspēju un pakalpojumu mērogojamību.

Datu ezeru vadīs Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT).

Digitālie dvīņi

Digitālie dvīņi ir ļoti sarežģītu Zemes sistēmu digitālās kopijas, ko izstrādājis Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centrs (ECMWF).

To pamatā ir nevainojama reāllaika novērojumu apvienošana un augstas izšķirtspējas prognozējoša modelēšana tematiskajās jomās, sākot ar ekstremāliem notikumiem un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Ilgtermiņa mērķis ir integrēt papildu digitālos dvīņus, piemēram, okeānus vai bioloģisko daudzveidību, radot visaptverošu digitālu Zemes dvīņu. DestinE digitālie dvīņi nodrošinās lietotājiem pielāgotu piekļuvi augstas kvalitātes zināšanām, lai izstrādātu lietotājam specifisku scenāriju, kas var atbalstīt uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu.

 

Pamatpakalpojumu platforma, datu ezers un pirmie digitālie dvīņi sāks darboties ar Komisijas programmas “Digitālā Eiropa” atbalstu. 

Programma “Apvārsnis Eiropa” nodrošinās pētniecības un inovācijas iespējas, kas atbalstīs DestinE turpmāku attīstību. Pastāv sinerģija ar citām attiecīgām ES programmām, piemēram, kopuzņēmumu EuroHPCun Kosmosa programmu, un saistītām valstu iniciatīvām. Eiropas Komisija koordinē DestinE iniciatīvu ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, asociētajām valstīm, zinātniskajām aprindām un tehnoloģiju ekspertiem.

Iniciatīva, ko īsteno trīs pilnvarotās vienības:

 1. ECMWF
 2. EKA
 3. EUMETSAT

2021. gada 15. decembrī Eiropas Komisija un trīs īstenošanas struktūras parakstīja iemaksu nolīgumus, lai īstenošanas pirmo posmu sāktu līdz 2024. gada vidum. Viņi turpinās strādāt kopā, lai īstenotu DestinE nākamajos 7 gados.

 

Aktīva ieinteresēto personu iesaiste ir būtiska, lai DestinE gūtu panākumus. Tikai caur ieinteresētajām personām, kas virza tās attīstību, DestinE var izpildīt mūsu redzējumu un izveidot risinājumu lietotāju kopienas vajadzībām. Šajā nolūkā ir pieņemta kopizstrādes pieeja, kas ietver politiku, zinātni un digitālās kopienas, izmantojot šādus divus ieinteresēto personu iesaistes pīlārus. 

Atklāts ieinteresēto personu dialogs

Darbību pirmajā posmā (2022.–2024. gads) tiks izveidots atklāts dialogs ar ieinteresētajām personām. Plašam atbalstītāju lokam būs iespēja vadīt DestinE sistēmas attīstību, sniedzot atsauksmes par savām vajadzībām un prasībām un daloties pieredzē, strādājot un mijiedarbojoties ar DestinE rezultātiem.

Starp šīm ieinteresētajām personām ir:

 • Dalībvalstis
 • Publiskā sektora lietotāji
 • Pētniecības un attīstības partneris
 • Subjekti, kas pārvalda operatīvās lietojumprogrammas

Īpašs apmaiņas forums — DestinE User eXchange — veicinās detalizētas diskusijas ar politikas lietotājiem ES un valstu līmenī. Diskusijās galvenā uzmanība būtu jāpievērš DestinE pakalpojumu izmantošanas iespējām, prasībām un trūkumiem.

DestinE User eXchange tiksies regulāri, un pirmā sanāksme notiks 2023. gada 15. februārī. Laika gaitā saskaņā ar sistēmas briedumu attīstīsies turpmākas iesaistes un līdzattīstības iespējas.

Nevēlamās ieinteresētās personas var arī palīdzēt mums apzināt attiecīgo sinerģiju ar valstu un Eiropas iniciatīvām un dienestiem.

Mērķtiecīgas lietotāju partnerības

Vēl viens DestinE ieinteresēto personu iesaistes pīlārs ir mērķtiecīgas lietotāju partnerības. Šo partnerību mērķis ir izstrādāt un īstenot ilgtspējīgus pakalpojumus visā DestinE darbības laikā.  

Galvenie tehnoloģiju partneri un komerciālie dalībnieki var izmantot savas spējas un zināšanas, lai izstrādātu un īstenotu jaunas DestinE spējas tādā veidā, kas atbilst lietotāju īpašajām vajadzībām. Līdzīgi, mēs varam veidot spēcīgas tehnoloģiju partnerības, lai definētu un izstrādātu DestinE pakalpojumus, sadarbojoties ar citām digitālajām dubultiniciatīvām, kas tiek finansētas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros.

Pašreizējie šo pētniecības un attīstības projektu piemēri ir šādi:

Lai bagātinātu DestinE ekosistēmu, nākamajā pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” (2023–2024) darba programmā tiks piešķirti papildu tematiskie digitālie dvīņi.

 

Destine tiks pakāpeniski attīstīta, izmantojot šādus galvenos atskaites punktus:

 • Līdz 2024. gada vidum: Pamatpakalpojumu platformas, datu ezera un pirmo divu digitālo dvīņu izstrāde par ekstremāliem dabas notikumiem un pielāgošanos klimata pārmaiņām.
 • Līdz 2027. gadam: DestinE sistēmas turpmāka uzlabošana un papildu digitālo dvīņu un saistīto pakalpojumu integrācija.
 • Līdz 2030. gadam: Zemes “pilna” digitālā kopija.

Jaunākās ziņas

EVENT |
Galamērķis Zeme iet dzīvot!

Galamērķa Zemes sistēma darbojas pirmdien, 2024. gada 10. jūnijā, oficiālā atklāšanas pasākumā no LUMI superdatoru centra Kajaani, Somijā.

PRESS RELEASE |
Spānijā atklāts jauns pasaules klases Eiropas superdators

Šodien Barselonā, Spānijā, tika atklāts jaunākais pasaules klases Eiropas superdators MareNostrum 5. Pašlaik tas ir viens no 10 jaudīgākajiem superdatoriem pasaulē, un to mitina Barselonas Superdatošanas centrā, un no 2024. gada marta tā būs pieejama plašam Eiropas zinātnisko un rūpniecības lietotāju lokam.

NEWS ARTICLE |
Apstiprināts galamērķa zemes otrais posms

Iniciatīvas “Galamērķis Zeme” (DestinE) otrais posms sāksies 2024. gada jūnijā pēc tam, kad to vienprātīgi apstiprinās to trīs īstenošanas struktūru padomes, kuras piegādā DestinE.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Progresīvā datošana

ES investīcijas augstas veiktspējas datošanā un datošanas tehnoloģijās ļaus Eiropai digitālajā desmitgadē kļūt par līderi superdatošanā.

Skatīt arī

Fotonika

Mēs esam uz jauna fotonikas laikmeta robežas, un Eiropas Komisija strādā, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji un uzņēmumi pilnībā izmanto šīs tehnoloģijas sniegtās priekšrocības.

Kvantu

Lai atraisītu kvantu pārveidojošo spēku, ES ir jāattīsta pilnvērtīga Eiropas kvantu ekosistēma, kuras pamatā būtu tās izcilības tradīcija kvantu pētniecībā.

Augstas veiktspējas datošana

Augstas veiktspējas skaitļošana attiecas uz skaitļošanas sistēmām ar ārkārtīgi augstu skaitļošanas jaudu, kas spēj atrisināt ļoti sarežģītas un sarežģītas problēmas.