Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Id-Dinja tad-Destinazzjoni

Destine Earth (DestinE), inizjattiva ewlenija tal-Kummissjoni Ewropea għal futur sostenibbli

  Immaġni tad-Dinja mill-ispazju li jirrappreżenta d-Dinja tad-Destinazzjoni

Id-Destinazzjoni Earth (Destinazzjoni Earth) hija inizjattiva ewlenija tal-Kummissjoni Ewropea biex tiżviluppa mudell diġitali preċiż ħafna tad-Dinja fuq skala globali. Dan il-mudell se jimmonitorja, jissimula u jbassar l-interazzjoni bejn il-fenomeni naturali u l-attivitajiet tal-bniedem. Dan se jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi tat-tranżizzjoni doppja, ekoloġika u diġitali bħala parti mill- Patt Ekoloġiku u l- Istrateġija Diġitali tal-Kummissjoni Ewropea.

fix-empty

Id-destin se jisfrutta l-potenzjal tal-immudellar diġitali tas-sistema tad-Dinja f’livell li jirrappreżenta avvanz reali f’termini ta’ preċiżjoni, dettall lokali, veloċità u interattività tal-aċċess għall-informazzjoni. L-enfasi inizjali se tkun fuq l-effetti tat-tibdil fil-klima u l-avvenimenti estremi tat-temp, l-impatt soċjoekonomiku tagħhom u l-istrateġiji possibbli ta’ adattament u mitigazzjoni.

 

 

Id-destin se juża kapaċitajiet ta’ osservazzjoni u simulazzjoni mingħajr preċedent ta’ DestinE, imħaddma mill- kompjuters HPC tal-Ewropa u l- kapaċità tal-IA. Bis-saħħa ta’ dan, se nkunu ppreparati aħjar biex nirrispondu għal diżastri naturali kbar, nadattaw għat-tibdil fil-klima u nbassru l-impatt soċjoekonomiku. L-inizjattiva tirrappreżenta wkoll komponent ewlieni tal- istrateġija Ewropea għad-dejta billi tikkonsolida l-aċċess għal sorsi prezzjużi ta’ dejta madwar l-Ewropa.

L-utenti tad-DestinE, inklużi esperti mhux xjentifiċi, se jkunu jistgħu jaċċessaw u jinteraġixxu ma’ ammonti kbar ta’ data tas-sistema tad-Dinja u soċjoekonomika sabiex:

 • Twettiq ta’ simulazzjonijiet preċiżi, interattivi u dinamiċi ħafna tas-sistema tad-Dinja, infurmati minn settijiet ta’ data osservazzjonali rikki: Pereżempju, l-iffukar fuq oqsma tematiċi ta’ rilevanza għas-soċjetà bħall-impatti reġjonali tat-tibdil fil-klima, il-perikli naturali, l-ekosistemi tal-baħar jew l-ispazji urbani.
 • Ittejjeb il-kapaċitajiet ta’ tbassir biex jiġi mmassimizzat l-impatt. Pereżempju għall-protezzjoni tal-bijodiversità, il-ġestjoni tal-ilma, l-enerġija rinnovabbli u r-riżorsi tal-ikel, u l-mitigazzjoni tar-riskji ta’ diżastri f’dinja li qed tinbidel.
 • L-appoġġ għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-UE. Pereżempju, biex jiġi vvalutat l-impatt tal-politiki ambjentali eżistenti u l-miżuri leġiżlattivi u jiġi appoġġat it-tfassil ta’ politika fil-ġejjieni bbażat fuq l-evidenza.
 • Jiġi sfruttat il-potenzjal tal- informatika distribwita u ta’ prestazzjoni għolja (HPC) u l-immaniġġjar tad-data fuq skala estrema. Pereżempju permezz ta’ pjattaforma interattiva li se tospita tewmin diġitali kumplessi u settijiet ta’ għodod komprensivi biex jiżviluppaw u joperaw mudelli bbażati fuq l-analitika, b’aċċess sħiħ għal ammonti kbar ta’ data diversa.

Barra minn hekk, il-kapaċitajiet industrijali u teknoloġiċi tal-Ewropa se jissaħħu permezz tas-simulazzjoni u l-osservazzjoni tas-sistema kollha tad-Dinja u l-użu tal-intelliġenza artifiċjali (IA) għall-analitika tad-data u l-immudellar ta’ tbassir, fost mezzi oħra.

 

Komponenti Ewlenin tas-sistema tad-Destinazzjoni tad-Dinja

Id-destin se jippermetti lill-utenti jaċċessaw l-informazzjoni tematika, is-servizzi, il-mudelli, ix-xenarji, is-simulazzjonijiet, it-tbassir u l-viżwalizzazzjonijiet. Il-mudelli u d-data sottostanti se jiġu vvalutati kontinwament biex jipprovdu tbassir affidabbli u azzjonabbli tax-xenarji. Id-destin inizjalment se jservi lill-awtoritajiet pubbliċi u gradwalment se jiftaħ għal firxa akbar ta’ utenti xjentifiċi u industrijali u l-pubbliku ġenerali biex jixpruna l-innovazzjoni u jiżviluppa applikazzjonijiet u servizzi ġodda.

Il-komponenti ewlenin tas-sistema DestinE huma:

Il-Pjattaforma ta’ Servizz Ewlieni

Il-pjattaforma tas-servizz ewlieni tipprovdi punt ta’ dħul faċli għall-utent għall-utenti tad-DestinE. Il-pjattaforma se tipprovdi għodod, applikazzjonijiet u servizzi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evidenza, ibbażati fuq sistema ta’ cloud computing miftuħa, flessibbli u sigura. Se tikkoordina l-infrastrutturi tad-data, tal-cloud u tal-HPC u se tipprovdi aċċess għal għadd dejjem jikber ta’ Tewmin Diġitali hekk kif isiru disponibbli gradwalment permezz tal-Kummissjoni Ewropea u/jew sforzi nazzjonali relatati.

Il-pjattaforma se tagħmel disponibbli l-għodod rilevanti tal-IA, l-analitika tad-data fuq skala estrema u l-kapaċitajiet ta’ monitoraġġ, simulazzjoni u tbassir tas-sistema tad-Dinja. Fl-istess ħin, se tipprovdi riżorsi ddedikati lill-utenti tad-DestinE, li jippermettulhom li jippersonalizzaw il-pjattaforma, jintegraw id-data tagħhom stess u jiżviluppaw l-applikazzjonijiet tagħhom stess.

L-akkwist tal-pjattaforma u l-operazzjonijiet assoċjati tas-servizz DestinE se jkunu r-responsabbiltà tal- Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA).

Il-Lag tad-Data

Il-lag tad-data jiġbor flimkien azjendi ta’ data Ewropej preeżistenti minn Copernicus, l-azjendi ta’ data tat-tliet entitajiet ta’ implimentazzjoni tad-Dinja tad-Destinazzjoni (ESA, EUMETSAT u ECMWF) u sorsi oħra, bħall-Internet tal-Oġġetti (IoT) u data soċjoekonomika. Hija tintegra wkoll id-data l-ġdida li se toriġina mit-Tewmin Diġitali, u toħloq spazju tad-data tad-DestinE koerenti u awtonomu. Dan se jipprovdi aċċess għad-data meħtieġa għall-operazzjonijiet tat-Tewmin Diġitali u tal-Pjattaforma ta’ Servizzi Ewlenin. U se tospita d-data tal-utent, maqsuma mal-komunità tal-utenti tad-DestinE filwaqt li tappoġġa l-ipproċessar ta’ data qrib biex timmassimizza l-prestazzjoni u l-iskalabbiltà tas-servizz.

Il-Lag tad-Data se jitħaddem mill- Organizzazzjoni Ewropea għall-Isfruttament tas-Satelliti Meteoroloġiċi (EUMETSAT).

It-Tewmin Diġitali

It-tewmin diġitali huma repliki diġitali tas-sistemi terrestri kumplessi ħafna, żviluppati miċ- Ċentru Ewropew għat-Tbassir tat-Temp fuq Medda Medja (ECMWF).

Dawn huma bbażati fuq fużjoni bla xkiel ta’ osservazzjonijiet f’ħin reali u mudellar ta’ tbassir b’riżoluzzjoni għolja fl-oqsma tematiċi, li jibdew mill-avvenimenti estremi u l-adattament għat-tibdil fil-klima.

L-għan fit-tul huwa li jiġu integrati tewmin diġitali addizzjonali bħal fuq l-oċeani jew il-bijodiversità billi jinħoloq tewmin diġitali komprensiv tad-Dinja. It-tewmin diġitali ta’ DestinE se jipprovdu lill-utenti b’aċċess imfassal apposta għal għarfien ta’ kwalità għolja għall-iżvilupp ta’ xenarju speċifiku għall-utent li jista’ jappoġġa t-teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza.

 

Il-pjattaforma tas-servizzi ewlenin, il-lag tad-data u l-ewwel tewmin diġitali se jsiru operattivi permezz ta’ appoġġ mill-Programm Ewropa Diġitali tal-Kummissjoni. 

Orizzont Ewropa se jipprovdi opportunitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni li se jappoġġaw l-iżvilupp ulterjuri tad-DestinE. Hemm sinerġiji ma’ programmi rilevanti oħra tal-UE, bħall- Impriża Konġunta EuroHPCu l- Programm Spazjali, u inizjattivi nazzjonali relatati. Il-Kummissjoni Ewropea tikkoordina l-inizjattiva DestinE f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, il-Pajjiżi Assoċjati, il-komunitajiet xjentifiċi u l-esperti tat-teknoloġija.

L-inizjattiva implimentata minn tliet entitajiet fdati:

 1. ECMWF
 2. L-ESA
 3. EUMETSAT

Fil-15 ta’ Diċembru 2021, il-Kummissjoni Ewropea u t-tliet entitajiet ta’ implimentazzjoni ffirmaw Ftehimiet ta’ Kontribuzzjoni biex jibdew l-ewwel fażi ta’ implimentazzjoni sa nofs l-2024. Huma se jkomplu jaħdmu flimkien biex jimplimentaw id-DestinE għas-seba’ snin li ġejjin.

 

L-involviment attiv tal-partijiet interessati huwa vitali għas-suċċess tad-DestinE. Huwa biss permezz tal-partijiet ikkonċernati li jiggwidaw l-iżvilupp tagħha li DestinE jista’ jilħaq il-viżjoni tagħna, u jibni soluzzjoni għall-ħtiġijiet tal-komunità tal-utenti. Għal dan il-għan, ġie adottat approċċ ta’ kodisinn li jġib il-politika tal-imbark, ix-xjenza u l-komunitajiet diġitali permezz taż-żewġ pilastri tal-involviment tal-partijiet ikkonċernati li ġejjin. 

Djalogu Miftuħ mal-Partijiet Interessati

Se jiġi stabbilit djalogu miftuħ mal-partijiet interessati matul l-ewwel fażi (2022–2024) tal-attivitajiet. Firxa wiesgħa ta’ kontributuri se jkollhom l-opportunità li jiggwidaw l-iżvilupp tas-sistema DestinE billi jipprovdu r-rispons tagħhom dwar il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tagħhom, u jaqsmu l-esperjenza tagħhom li jaħdmu u jinteraġixxu mar-riżultati tad-DestinE.

Dawn il-partijiet interessati jinkludu:

 • L-Istati Membri
 • Utenti tas-settur pubbliku
 • Sieħeb tar-Riċerka u l-Iżvilupp
 • Entitajiet li jimmaniġġjaw l-applikazzjonijiet operazzjonali

Forum iddedikat għall-iskambju, l- eXchange tal-Utent tad -DestinE, se jiffaċilita diskussjonijiet dettaljati tal-utenti tal-politika fil-livell tal-UE u dak nazzjonali. Id-diskussjonijiet għandhom jiffukaw fuq il-potenzjal tal-applikazzjoni, ir-rekwiżiti u l-lakuni tas-servizzi tad-DestinE.

L-eXchange tal-Utent DestinE se jiltaqa’ fuq bażi regolari, bl- ewwel laqgħa ssir fil-15 ta’ Frar 2023. Aktar opportunitajiet għall-involviment u l-kożvilupp se jevolvu maż-żmien, f’konformità mal-maturità tas-sistema.

Id-destin tal-partijiet interessati jista’ wkoll jgħinna nidentifikaw sinerġiji rilevanti ma’ inizjattivi u servizzi nazzjonali u Ewropej.

Sħubijiet għall-Utenti Mmirati

Pilastru ieħor tal-involviment tal-partijiet ikkonċernati tad-DestinE huwa s-sħubijiet tal-utenti fil-mira. L-għan ta’ dawn is-sħubijiet huwa li jfasslu u jimplimentaw servizzi sostenibbli matul il-ħajja ta’ DestinE.  

L-imsieħba ewlenin tat-teknoloġija u l-atturi kummerċjali jistgħu jġibu l-kapaċità u l-għarfien tagħhom biex ifasslu u jimplimentaw kapaċitajiet ġodda ta’ DestinE b’mod li jikkorrispondi għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-utenti. Bl-istess mod, nistgħu nibnu sħubijiet teknoloġiċi b’saħħithom biex niddefinixxu u nfasslu servizzi tad-DestinE permezz ta’ kollaborazzjoni ma’ inizjattivi tewmin diġitali oħra ffinanzjati taħt Orizzont Ewropa.

Eżempji attwali ta’ dawn il-proġetti ta’ riċerka u żvilupp huma:

Tewmin Diġitali tematiċi addizzjonali se jingħataw fil-programm ta’ ħidma li jmiss ta’ Orizzont Ewropa (2023–2024) biex jarrikkixxu l-ekosistema tad-DestinE.

 

Id-destin se jiġi żviluppat gradwalment permezz tal-istadji importanti ewlenin li ġejjin:

 • Sa nofs l-2024: L-iżvilupp tal-pjattaforma tas-servizzi ewlenin, il-lag tad-data u l-ewwel żewġ tewmin diġitali dwar avvenimenti naturali estremi u l-adattament għat-tibdil fil-klima.
 • Sal-2027: It-titjib ulterjuri tas-sistema DestinE u l-integrazzjoni ta’ tewmin diġitali addizzjonali u servizzi relatati.
 • Sal-2030: Replika diġitali “sħiħa” tad-Dinja.

L-aħħar aħbarijiet

NEWS ARTICLE |
DestinE partners share progress at the 2nd User eXchange in Bonn

With 6 months before the end of Phase I of Destination Earth and the launch of the 1st version of the system, the 2nd DestinE User eXchange, co-organised by ECMWF, ESA and EUMETSAT gathered more than 400 participants for two days of lively exchanges, knowledge sharing and presentations of the main components of the future digital twin of the Earth system

NEWS ARTICLE |
Sħab destin jaqsmu l-progress fit-2 Utent eXchange f’Bonn

Bi 6-il xahar qabel tmiem il-Fażi I tad-Destinazzjoni d-Dinja u t-tnedija tal-1 verżjoni tas-sistema, it-2 Utent DestinE eXchange, koorganizzat mill-ECMWF, l-ESA u l-EUMETSAT ġabar aktar minn 400 parteċipant għal jumejn ta’ skambji vivaċi, kondiviżjoni tal-għarfien u preżentazzjonijiet tal-komponenti ewlenin tat-tewmin diġitali futur tas-sistema tad-Dinja

EVENT |
Destinazzjoni d-Dinja: L-ewwel Utent eXchange

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Previżjonijiet Metereoloġiċi fuq Perjodu Medju (ECMWF), l-Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA) u l-Organizzazzjoni Ewropea għall-Esplojtazzjoni ta’ Satelliti Meteoroloġiċi (EUMETSAT) qed jospitaw dan l-ewwel Utent tad-Dinja tad-Destinazzjoni (DestinE) eXchange.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Computing avvanzat

L-investiment tal-UE fil-computing ta’ prestazzjoni għolja u fit-teknoloġiji tal-computing se jippermetti lill-Ewropa biex twitti t-triq fis-supercomputing fid-Deċennju Diġitali.

Ara Wkoll

L-Elettroniċi

Il-mikroelettronika u n-nanoelettronika jieħduna fid-dinja f’miniature, fejn l-affarijiet il-kbar huma ffaċilitati mill-iżgħar u l-aktar sistemi elettroniċi intelliġenti.

Fotonika

Ninsabu fix-xifer ta’ era ġdida tal-fotonika, u l-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tiżgura li ċ-ċittadini u n-negozji jgawdu l-benefiċċji kollha ta’ din it-teknoloġija.

Kwantistika

Sabiex tiġi sfruttata l-qawwa trasformattiva tal-kwantum, l-UE għandha tiżviluppa bażi industrijali solida li tibni fuq it-tradizzjoni tagħha ta’ eċċellenza fir-riċerka kwantistika.

Informatika ta’ Prestazzjoni Għolja

Computing ta ‘prestazzjoni għolja jirreferi għal sistemi tal-kompjuter b’qawwa komputazzjonali estremament għolja li huma kapaċi jsolvu problemi estremament kumplessi u impenjattivi.