Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Id-Dinja tad-Destinazzjoni

Id-Dinja tad-Destinazzjoni (DestinE) u l-iżvilupp tagħha ta’ tewmin diġitali tad-dinja huma kruċjali biex jitbassru l-effetti u tinbena r-reżiljenza għat-tibdil fil-klima.

  Immaġni tad-Dinja mill-ispazju li jirrappreżenta d-Dinja tad-Destinazzjoni

Id-Destinazzjoni Earth (Destinazzjoni Earth) hija inizjattiva ewlenija tal-Kummissjoni Ewropea biex tiżviluppa mudell diġitali preċiż ħafna tad-Dinja fuq skala globali. Dan il-mudell se jimmonitorja, jissimula u jbassar l-interazzjoni bejn il-fenomeni naturali u l-attivitajiet tal-bniedem. Dan se jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi tat-tranżizzjoni doppja, ekoloġika u diġitali bħala parti mill- Patt Ekoloġiku u l- Istrateġija Diġitali tal-Kummissjoni Ewropea.

fix-empty

Id-destin se jisfrutta l-potenzjal tal-immudellar diġitali tas-sistemi tad-Dinja f’livell li jirrappreżenta avvanz reali f’termini ta’ preċiżjoni, dettall lokali, veloċità u interattività tal-aċċess għall-informazzjoni. L-enfasi inizjali se tkun fuq l-effetti tat-tibdil fil-klima u l-avvenimenti estremi tat-temp, l-impatt soċjoekonomiku tagħhom u l-istrateġiji possibbli ta’ adattament u mitigazzjoni.

 

 

Id-destin se juża kapaċitajiet ta’ osservazzjoni u simulazzjoni mingħajr preċedent ta’ DestinE, imħaddma mill- kompjuters HPC tal-Ewropa u l- kapaċità tal-IA. Bis-saħħa ta’ dan, se nkunu ppreparati aħjar biex nirrispondu għal diżastri naturali kbar, nadattaw għat-tibdil fil-klima u nbassru l-impatt soċjoekonomiku. L-inizjattiva tirrappreżenta wkoll komponent ewlieni tal- istrateġija Ewropea għad-dejta billi tikkonsolida l-aċċess għal sorsi prezzjużi ta’ dejta madwar l-Ewropa.

L-utenti tad-DestinE, inklużi esperti mhux xjentifiċi, se jkunu jistgħu jaċċessaw u jinteraġixxu ma’ ammonti kbar ta’ data tas-sistema tad-Dinja u soċjoekonomika sabiex:

 • Twettiq ta’ simulazzjonijiet preċiżi, interattivi u dinamiċi ħafna tas-sistema tad-Dinja, infurmati minn settijiet ta’ data osservazzjonali rikki: Pereżempju, l-iffukar fuq oqsma tematiċi ta’ rilevanza għas-soċjetà bħall-impatti reġjonali tat-tibdil fil-klima, il-perikli naturali, l-ekosistemi tal-baħar jew l-ispazji urbani.
 • Ittejjeb il-kapaċitajiet ta’ tbassir biex jiġi mmassimizzat l-impatt. Pereżempju għall-protezzjoni tal-bijodiversità, il-ġestjoni tal-ilma, l-enerġija rinnovabbli u r-riżorsi tal-ikel, u l-mitigazzjoni tar-riskji ta’ diżastri f’dinja li qed tinbidel.
 • L-appoġġ għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-UE. Pereżempju, biex jiġi vvalutat l-impatt tal-politiki ambjentali eżistenti u l-miżuri leġiżlattivi u jiġi appoġġat it-tfassil ta’ politika fil-ġejjieni bbażat fuq l-evidenza.
 • Jiġi sfruttat il-potenzjal tal- informatika distribwita u ta’ prestazzjoni għolja (HPC) u l-immaniġġjar tad-data fuq skala estrema. Pereżempju permezz ta’ pjattaforma interattiva li se tospita tewmin diġitali kumplessi u settijiet ta’ għodod komprensivi biex jiżviluppaw u joperaw mudelli bbażati fuq l-analitika, b’aċċess sħiħ għal ammonti kbar ta’ data diversa.

Barra minn hekk, il-kapaċitajiet industrijali u teknoloġiċi tal-Ewropa se jissaħħu permezz tas-simulazzjoni u l-osservazzjoni tas-sistema kollha tad-Dinja u l-użu tal-intelliġenza artifiċjali (IA) għall-analitika tad-data u l-immudellar ta’ tbassir, fost mezzi oħra.

 

Komponenti Ewlenin tas-sistema tad-Destinazzjoni tad-Dinja

Id-destin se jippermetti lill-utenti jaċċessaw l-informazzjoni tematika, is-servizzi, il-mudelli, ix-xenarji, is-simulazzjonijiet, it-tbassir u l-viżwalizzazzjonijiet. Il-mudelli u d-data sottostanti se jiġu vvalutati kontinwament biex jipprovdu tbassir affidabbli u azzjonabbli tax-xenarji. Id-destin inizjalment se jservi lill-awtoritajiet pubbliċi u gradwalment se jiftaħ għal firxa akbar ta’ utenti xjentifiċi u industrijali u l-pubbliku ġenerali biex jixpruna l-innovazzjoni u jiżviluppa applikazzjonijiet u servizzi ġodda.

Il-komponenti ewlenin tas-sistema DestinE huma:

Il-Pjattaforma ta’ Servizz Ewlieni

Il-pjattaforma tas-servizz ewlieni tipprovdi punt ta’ dħul faċli għall-utent għall-utenti tad-DestinE. Il-pjattaforma se tipprovdi għodod, applikazzjonijiet u servizzi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evidenza, ibbażati fuq sistema ta’ cloud computing miftuħa, flessibbli u sigura. Se tikkoordina l-infrastrutturi tad-data, tal-cloud u tal-HPC u se tipprovdi aċċess għal għadd dejjem jikber ta’ Tewmin Diġitali hekk kif isiru disponibbli gradwalment permezz tal-Kummissjoni Ewropea u/jew sforzi nazzjonali relatati.

Il-pjattaforma se tagħmel disponibbli l-għodod rilevanti tal-IA, l-analitika tad-data fuq skala estrema u l-kapaċitajiet ta’ monitoraġġ, simulazzjoni u tbassir tas-sistema tad-Dinja. Fl-istess ħin, se tipprovdi riżorsi ddedikati lill-utenti tad-DestinE, li jippermettulhom li jippersonalizzaw il-pjattaforma, jintegraw id-data tagħhom stess u jiżviluppaw l-applikazzjonijiet tagħhom stess.

L-akkwist tal-pjattaforma u l-operazzjonijiet assoċjati tas-servizz DestinE se jkunu r-responsabbiltà tal- Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA).

Il-Lag tad-Data

Il-lag tad-data jiġbor flimkien azjendi ta’ data Ewropej preeżistenti minn Copernicus, l-azjendi ta’ data tat-tliet entitajiet ta’ implimentazzjoni tad-Dinja tad-Destinazzjoni (ESA, EUMETSAT u ECMWF) u sorsi oħra, bħall-Internet tal-Oġġetti (IoT) u data soċjoekonomika. Hija tintegra wkoll id-data l-ġdida li se toriġina mit-Tewmin Diġitali, u toħloq spazju tad-data tad-DestinE koerenti u awtonomu. Dan se jipprovdi aċċess għad-data meħtieġa għall-operazzjonijiet tat-Tewmin Diġitali u tal-Pjattaforma ta’ Servizzi Ewlenin. U se tospita d-data tal-utent, maqsuma mal-komunità tal-utenti tad-DestinE filwaqt li tappoġġa l-ipproċessar ta’ data qrib biex timmassimizza l-prestazzjoni u l-iskalabbiltà tas-servizz.

Il-Lag tad-Data se jitħaddem mill- Organizzazzjoni Ewropea għall-Isfruttament tas-Satelliti Meteoroloġiċi (EUMETSAT).

It-Tewmin Diġitali

It-tewmin diġitali huma repliki diġitali tas-sistemi terrestri kumplessi ħafna, żviluppati miċ- Ċentru Ewropew għat-Tbassir tat-Temp fuq Medda Medja (ECMWF).

Dawn huma bbażati fuq fużjoni bla xkiel ta’ osservazzjonijiet f’ħin reali u mudellar ta’ tbassir b’riżoluzzjoni għolja fl-oqsma tematiċi, li jibdew mill-avvenimenti estremi u l-adattament għat-tibdil fil-klima.

L-għan fit-tul huwa li jiġu integrati tewmin diġitali addizzjonali bħal fuq l-oċeani jew il-bijodiversità billi jinħoloq tewmin diġitali komprensiv tad-Dinja. It-tewmin diġitali ta’ DestinE se jipprovdu lill-utenti b’aċċess imfassal apposta għal għarfien ta’ kwalità għolja għall-iżvilupp ta’ xenarju speċifiku għall-utent li jista’ jappoġġa t-teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza.

 

Il-pjattaforma tas-servizzi ewlenin, il-lag tad-data u l-ewwel tewmin diġitali se jsiru operattivi permezz ta’ appoġġ mill-Programm Ewropa Diġitali tal-Kummissjoni. 

Orizzont Ewropa se jipprovdi opportunitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni li se jappoġġaw l-iżvilupp ulterjuri tad-DestinE. Hemm sinerġiji ma’ programmi rilevanti oħra tal-UE, bħall- Impriża Konġunta EuroHPCu l- Programm Spazjali, u inizjattivi nazzjonali relatati. Il-Kummissjoni Ewropea tikkoordina l-inizjattiva DestinE f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, il-Pajjiżi Assoċjati, il-komunitajiet xjentifiċi u l-esperti tat-teknoloġija.

L-inizjattiva implimentata minn tliet entitajiet fdati:

 1. ECMWF
 2. L-ESA
 3. EUMETSAT

Fil-15 ta’ Diċembru 2021, il-Kummissjoni Ewropea u t-tliet entitajiet ta’ implimentazzjoni ffirmaw Ftehimiet ta’ Kontribuzzjoni biex jibdew l-ewwel fażi ta’ implimentazzjoni sa nofs l-2024. Huma se jkomplu jaħdmu flimkien biex jimplimentaw id-DestinE għas-seba’ snin li ġejjin.

 

L-involviment attiv tal-partijiet interessati huwa vitali għas-suċċess tad-DestinE. Huwa biss permezz tal-partijiet ikkonċernati li jiggwidaw l-iżvilupp tagħha li DestinE jista’ jilħaq il-viżjoni tagħna, u jibni soluzzjoni għall-ħtiġijiet tal-komunità tal-utenti. Għal dan il-għan, ġie adottat approċċ ta’ kodisinn li jġib il-politika tal-imbark, ix-xjenza u l-komunitajiet diġitali permezz taż-żewġ pilastri tal-involviment tal-partijiet ikkonċernati li ġejjin. 

Djalogu Miftuħ mal-Partijiet Interessati

Se jiġi stabbilit djalogu miftuħ mal-partijiet interessati matul l-ewwel fażi (2022–2024) tal-attivitajiet. Firxa wiesgħa ta’ kontributuri se jkollhom l-opportunità li jiggwidaw l-iżvilupp tas-sistema DestinE billi jipprovdu r-rispons tagħhom dwar il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tagħhom, u jaqsmu l-esperjenza tagħhom li jaħdmu u jinteraġixxu mar-riżultati tad-DestinE.

Dawn il-partijiet interessati jinkludu:

 • L-Istati Membri
 • Utenti tas-settur pubbliku
 • Sieħeb tar-Riċerka u l-Iżvilupp
 • Entitajiet li jimmaniġġjaw l-applikazzjonijiet operazzjonali

Forum iddedikat għall-iskambju, l- eXchange tal-Utent tad -DestinE, se jiffaċilita diskussjonijiet dettaljati tal-utenti tal-politika fil-livell tal-UE u dak nazzjonali. Id-diskussjonijiet għandhom jiffukaw fuq il-potenzjal tal-applikazzjoni, ir-rekwiżiti u l-lakuni tas-servizzi tad-DestinE.

L-eXchange tal-Utent DestinE se jiltaqa’ fuq bażi regolari, bl- ewwel laqgħa ssir fil-15 ta’ Frar 2023. Aktar opportunitajiet għall-involviment u l-kożvilupp se jevolvu maż-żmien, f’konformità mal-maturità tas-sistema.

Id-destin tal-partijiet interessati jista’ wkoll jgħinna nidentifikaw sinerġiji rilevanti ma’ inizjattivi u servizzi nazzjonali u Ewropej.

Sħubijiet għall-Utenti Mmirati

Pilastru ieħor tal-involviment tal-partijiet ikkonċernati tad-DestinE huwa s-sħubijiet tal-utenti fil-mira. L-għan ta’ dawn is-sħubijiet huwa li jfasslu u jimplimentaw servizzi sostenibbli matul il-ħajja ta’ DestinE.  

L-imsieħba ewlenin tat-teknoloġija u l-atturi kummerċjali jistgħu jġibu l-kapaċità u l-għarfien tagħhom biex ifasslu u jimplimentaw kapaċitajiet ġodda ta’ DestinE b’mod li jikkorrispondi għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-utenti. Bl-istess mod, nistgħu nibnu sħubijiet teknoloġiċi b’saħħithom biex niddefinixxu u nfasslu servizzi tad-DestinE permezz ta’ kollaborazzjoni ma’ inizjattivi tewmin diġitali oħra ffinanzjati taħt Orizzont Ewropa.

Eżempji attwali ta’ dawn il-proġetti ta’ riċerka u żvilupp huma:

Tewmin Diġitali tematiċi addizzjonali se jingħataw fil-programm ta’ ħidma li jmiss ta’ Orizzont Ewropa (2023–2024) biex jarrikkixxu l-ekosistema tad-DestinE.

 

Id-destin se jiġi żviluppat gradwalment permezz tal-istadji importanti ewlenin li ġejjin:

 • Sa nofs l-2024: L-iżvilupp tal-pjattaforma tas-servizzi ewlenin, il-lag tad-data u l-ewwel żewġ tewmin diġitali dwar avvenimenti naturali estremi u l-adattament għat-tibdil fil-klima.
 • Sal-2027: It-titjib ulterjuri tas-sistema DestinE u l-integrazzjoni ta’ tewmin diġitali addizzjonali u servizzi relatati.
 • Sal-2030: Replika diġitali “sħiħa” tad-Dinja.

L-aħħar aħbarijiet

EVENT |
Destinazzjoni d-Dinja: L-ewwel Utent eXchange

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Previżjonijiet Metereoloġiċi fuq Perjodu Medju (ECMWF), l-Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA) u l-Organizzazzjoni Ewropea għall-Esplojtazzjoni ta’ Satelliti Meteoroloġiċi (EUMETSAT) qed jospitaw dan l-ewwel Utent tad-Dinja tad-Destinazzjoni (DestinE) eXchange.

EVENT |
Avveniment ta’ tnedija tad-Dinja ta’ Destinazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea torganizza avveniment pubbliku online għat-tnedija tal-inizjattiva Destinazzjoni d-Dinja flimkien mal-entitajiet ta’ implimentazzjoni, iċ-Ċentru Ewropew għall-Previżjonijiet fuq Medda Medja (ECMWF), l-Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA), u l-Organizzazzjoni Ewropea għall-Esplojtazzjoni ta’ Satelliti Meteoroloġiċi (EUMETSAT).

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Computing avvanzat

L-investiment tal-UE fil-computing ta’ prestazzjoni għolja u fit-teknoloġiji tal-computing se jippermetti lill-Ewropa biex twitti t-triq fis-supercomputing fid-Deċennju Diġitali.

Ara Wkoll

L-Elettroniċi

Il-mikroelettronika u n-nanoelettronika jieħduna fid-dinja f’miniature, fejn l-affarijiet il-kbar huma ffaċilitati mill-iżgħar u l-aktar sistemi elettroniċi intelliġenti.

Fotonika

Ninsabu fix-xifer ta’ era ġdida tal-fotonika, u l-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tiżgura li ċ-ċittadini u n-negozji jgawdu l-benefiċċji kollha ta’ din it-teknoloġija.

Kwantistika

Biex tiftaħ il-qawwa trasformattiva tal-kwantum, l-UE għandha tiżviluppa bażi industrijali solida li tibni fuq it-tradizzjoni tagħha ta’ eċċellenza fir-riċerka kwantistika.

Informatika ta’ Prestazzjoni Għolja

Il-computing ta’ prestazzjoni għolja jirreferi għal sistemi tal-computing b’qawwa komputazzjonali estremament għolja li huma kapaċi jsolvu problemi kumplessi ħafna u impenjattivi.