Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Destinazzjoni d-Dinja

Destinazzjoni d-Dinja (DestinE), inizjattiva ewlenija tal-Kummissjoni Ewropea biex tappoġġa t-trasformazzjoni ekoloġika.

Id-Destinazzjoni d-Dinja (DestinE) hija inizjattiva ewlenija tal-Kummissjoni Ewropea biex tiżviluppa mudell diġitali preċiż ħafna tad-Dinja fuq skala globali. Dan il-mudell se jimmonitorja, jissimula u jbassar l-interazzjoni bejn il-fenomeni naturali u l-attivitajiet tal-bniedem. Dan se jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi tat-tranżizzjoni doppja, ekoloġika u diġitali, bħala parti mill-Patt Ekoloġiku u l-Istrateġija Diġitalital-KummissjoniEwropea.

fix-empty

DestinE se jisfrutta l-potenzjal tal-immudellar diġitali tas-sistema tad-Dinja f’livell li jirrappreżenta avvanz reali f’termini ta’ preċiżjoni, dettall lokali, aċċess għall-informazzjoni, veloċità u interattività. L-enfasi inizjali se tkun fuq l-effetti tat-tibdil fil-klima u l-avvenimenti estremi tat-temp, l-impatt soċjoekonomiku tagħhom u l-istrateġiji possibbli ta’ adattament u mitigazzjoni.

 

 

DestinE se tuża kapaċitajiet ta’ osservazzjoni u simulazzjoni bla preċedent ta’ DestinE, imħaddma mill-kompjuters tal-HPC u l-kapaċità tal-IA tal-Ewropa. Bis-saħħa ta’ dan se nkunu ppreparati aħjar biex nirreaġixxu għal diżastri naturali kbar, nittestjaw il-perkorsi għall-adattament għat-tibdil fil-klima u nbassru l-impatt soċjoekonomiku tagħhom. L-inizjattiva tirrappreżenta wkoll komponent ewlieni tal-istrateġija Ewropea għad-data billi tikkonsolida l-aċċess għal sorsi siewja ta’ data madwar l-Ewropa.

L-utenti ta’ DestinE, inklużi esperti mhux xjentifiċi, se jkunu jistgħu jaċċessaw u jinteraġixxu ma’ ammonti kbar ta’ data tas-sistema tad-Dinja u data soċjoekonomika sabiex:

 • Twettiq ta’ simulazzjonijiet preċiżi, interattivi u dinamiċi ħafna tas-sistema tad-Dinja, informati minn settijiet ta’ data ta’ osservazzjoni rikki. Pereżempju, b’enfasi fuq oqsma tematiċi ta’ rilevanza għas-soċjetà bħall-impatti reġjonali tat-tibdil fil-klima, il-perikli naturali, l-ekosistemi tal-baħar jew l-ispazji urbani.
 • It-titjib tal-kapaċitajiet ta’ tbassir biex jiġi mmassimizzat l-impatt. Pereżempju għall-protezzjoni tal-bijodiversità, il-ġestjoni tal-ilma, l-enerġija rinnovabbli jew ir-riżorsi tal-ikel, u għall-mitigazzjoni tar-riskji ta’ diżastri f’dinja li qed tinbidel.
 • Appoġġ għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-UE. Pereżempju, biex jiġi vvalutat l-impatt tal-politiki ambjentali u l-miżuri leġiżlattivi eżistenti u jiġi appoġġat it-tfassil futur tal-politika bbażat fuq l-evidenza.
 • Jiġi sfruttat il-potenzjal tal-computing distribwit u ta’ prestazzjoni għolja (HPC) u t-trattament tad-data fuq skala estrema. Pereżempju permezz ta’ pjattaforma interattiva li se tospita tewmin diġitali kumplessi u settijiet ta’ għodod komprensivi biex jiġu żviluppati u operati mudelli bbażati fuq l-analitika, b’aċċess sħiħ għal ammonti vasti ta’ data diversa.

Barra minn hekk, il-kapaċitajiet industrijali u teknoloġiċi tal-Ewropa se jissaħħu permezz tas-simulazzjoni u l-osservazzjoni tas-sistema kollha tad-Dinja u l-użu tal-intelliġenza artifiċjali (IA) għall-analitika tad-data u l-immudellar ta’ tbassir, fost mezzi oħra.

 

Komponenti ewlenin tas-sistema tad-Destinazzjoni d-Dinja

DestinE se tippermetti lill-utenti jaċċessaw informazzjoni tematika, servizzi, mudelli, xenarji, simulazzjonijiet, tbassir u viżwalizzazzjonijiet. Il-mudelli u d-data sottostanti se jiġu vvalutati kontinwament biex jipprovdu tbassir affidabbli u azzjonabbli tax-xenarji. 

Il-komponenti ewlenin tas-sistema DestinE huma:

Il-Pjattaforma ta’ Servizzi Ewlenin

Il-pjattaforma tas-servizz ewlieni tipprovdi punt ta 'dħul faċli għall-utent għall-utenti ta' DestinE. Il-pjattaforma se tipprovdi għodod, applikazzjonijiet u servizzi tat-teħid tad-deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evidenza, ibbażati fuq sistema tal-cloud computing miftuħa, flessibbli u sigura. Se tikkoordina l-infrastrutturi tad-data, tal-cloud u tal-HPC u se tipprovdi aċċess għal għadd dejjem akbar ta’ Tewmin Diġitali hekk kif isiru disponibbli gradwalment permezz ta’ sforzi relatati tal-Kummissjoni Ewropea u/jew nazzjonali.

Il-pjattaforma se tagħmel disponibbli l-għodod rilevanti tal-IA, l-analitika tad-data fuq skala estrema u l-kapaċitajiet ta’ monitoraġġ, simulazzjoni u tbassir tas-sistema tad-Dinja. Fl-istess ħin, se jipprovdi riżorsi ddedikati lill-utenti ta’ DestinE, li jippermettulhom jippersonalizzaw il-pjattaforma, jintegraw id-data tagħhom stess u jiżviluppaw l-applikazzjonijiet tagħhom stess.

Il-pjattaforma u l-operazzjonijiet assoċjati tas-servizz DestinE se jkunu r-responsabbiltà tal-Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA).

Il-Lag tad-Data

Il-lag tad-data jiġbor flimkien il-parteċipazzjonijiet tad-data Ewropej preeżistenti minn Copernicus, il-parteċipazzjonijiet tad-data tat-tliet entitajiet ta’ implimentazzjoni tad-Destinazzjoni d-Dinja (ESA, EUMETSAT u ECMWF) u sorsi oħra, bħall-Internet tal-Oġġetti (IoT) u d-data soċjoekonomika. Tintegra wkoll id-data l-ġdida li se toriġina mit-Tewmin Diġitali, u toħloq spazju tad-data DestinE koerenti u awtonomu. Dan se jipprovdi aċċess għad-data meħtieġa għall-operazzjonijiet tat-Tewmin Diġitali u tal-Pjattaforma tas-Servizzi Ewlenin. U se tospita d-data tal-utent, kondiviża mal-komunità tal-utenti ta’ DestinE filwaqt li tappoġġa l-ipproċessar kważi tad-data biex timmassimizza l-prestazzjoni u l-iskalabbiltà tas-servizz.

Il-Lag tad-Data se jitħaddem mill-Organizzazzjoni Ewropea għall-Esplojtazzjoni ta’ Satelliti Meteoroloġiċi (EUMETSAT).

It-Tewmin Diġitali

It-tewmin diġitali huma repliki diġitali tas-sistemi kumplessi ħafna tad-Dinja, żviluppati miċ-Ċentru Ewropew għall-Previżjonijiet Metereoloġiċi fuq Perjodu Medju (ECMWF).

Dawn huma bbażati fuq fużjoni bla xkiel ta’ osservazzjonijiet f’ħin reali u mmudellar ta’ tbassir b’riżoluzzjoni għolja fl-oqsma tematiċi, li jibdew mill-avvenimenti estremi u l-adattament għat-tibdil fil-klima.

L-għan fit-tul huwa li jiġu integrati tewmin diġitali addizzjonali bħal fuq l-oċeani jew il-bijodiversità li joħolqu tewmi diġitali komprensiv tas-sistema tad-Dinja. It-tewmin diġitali ta’ DestinE se jipprovdu lill-utenti b’aċċess imfassal apposta għal għarfien ta’ kwalità għolja għall-iżvilupp ta’ xenarju speċifiku għall-utent li jista’ jappoġġa t-teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza.

 

L-ewwel rilaxx tal-pjattaforma tas-servizz ewlieni, il-lag tad-data u l-ewwel tewmin diġitali se jsiru operattivi f’Ġunju 2024. Dan sar possibbli permezz ta’ appoġġ mill-Programm Ewropa Diġitali tal-Kummissjoni. 

Orizzont Ewropa jipprovdi opportunitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni li jappoġġaw l-iżvilupp ulterjuri ta’ DestinE. Hemm sinerġiji ma’ programmi rilevanti oħra tal-UE, bħall-Impriża Konġunta EuroHPCu l-Programm Spazjali, u inizjattivi nazzjonali relatati. Il-Kummissjoni Ewropea tikkoordina l-inizjattiva DestinE f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, il-Pajjiżi Assoċjati, il-komunitajiet xjentifiċi u l-esperti tat-teknoloġija.

L-inizjattiva hija implimentata minn tliet entitajiet fdati:

 1. ECMWF
 2. L-ESA
 3. L-EUMETSAT

L-implimentazzjoni tal-ewwel fażi tal-inizjattiva bdiet f’Jannar 2022 wara li l-Kummissjoni Ewropea ffirmat Ftehimiet ta’ Kontribuzzjoni mat-tliet entitajiet ta’ implimentazzjoni fil-15 ta’ Diċembru 2021. L-ewwel fażi tal-implimentazzjoni tikkonkludi bit-tnedija tas-sistema DestinE fl-10 ta’ Ġunju 2024, wara l-ewwel sentejn u nofs ta’ żvilupp intensiv. Mill-jum tat-tnedija, l-utenti se jkunu jistgħu jaċċessaw l-ewwel ġenerazzjoni tal-infrastruttura, tad-data u tas-servizzi. Is-sistema se tkompli tevolvi, tespandi u titjieb fil-fażijiet sussegwenti sal-2030.

 

L-involviment attiv tal-partijiet ikkonċernati huwa vitali għas-suċċess ta’ DestinE. Huwa biss permezz tal-partijiet ikkonċernati li jiggwidaw l-iżvilupp tagħha li DestinE tista’ tilħaq il-viżjoni tagħna u tibni soluzzjoni għall-ħtiġijiet tal-komunità tal-utenti. Għal dan il-għan, ġie adottat approċċ ta’ kodisinn li jinvolvi lill-komunitajiet tal-partijiet ikkonċernati permezz taż-żewġ attivitajiet li ġejjin:

Djalogu Miftuħ mal-Partijiet Ikkonċernati

Ġie stabbilit djalogu miftuħ mal-partijiet ikkonċernati matul l-ewwel fażi (2022-2024) tal-attivitajiet u se jiġi estiż fis-snin li ġejjin. Firxa wiesgħa ta’ kontributuri se jkollhom l-opportunità li jiggwidaw l-iżvilupp tas-sistema DestinE billi jipprovdu l-feedback tagħhom dwar il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tagħhom u jaqsmu l-esperjenza tagħhom ta’ ħidma u interazzjoni mar-riżultati ta’ DestinE. Il-partijiet ikkonċernati ta’ DestinE jistgħu jgħinu wkoll biex jiġu identifikati sinerġiji rilevanti ma’ inizjattivi u servizzi nazzjonali u Ewropej.

Dawn il-partijiet ikkonċernati jinkludu:

 • L-Istati Membri
 • Utenti fis-settur pubbliku
 • Sieħeb fir-Riċerka u l-Iżvilupp
 • Entitajiet li jimmaniġġjaw applikazzjonijiet operazzjonali

Forum iddedikat għall-iskambju, id-DestinE User eXchange, jiffaċilita diskussjonijiet dettaljati bejn l-utenti tal-politika fil-livelli tal-UE u nazzjonali. Id-diskussjonijiet jiffukaw fuq il-potenzjal tal-applikazzjoni, ir-rekwiżiti u l-lakuni tas-servizzi DestinE.
L-utent ta’ DestinE eXchange jiltaqa’ fuq bażi regolari, l-ewwel żewġ laqgħat fi Frascati u Bonn ġew organizzati fl-2023 u t-tielet waħda se tiġi organizzata f’Ottubru 2024.  Aktar opportunitajiet għall-involviment u l-kożvilupp se jiġu żviluppati maż-żmien, f’konformità mal-maturità tas-sistema.

Sħubijiet Immirati għall-Utenti

Pilastru ieħor tal-involviment tal-partijiet ikkonċernati ta’ DestinE huwa s-sħubijiet immirati tal-utenti. L-għan ta’ dawn is-sħubijiet huwa li jitfasslu u jiġu implimentati servizzi sostenibbli matul il-ħajja ta’ DestinE.  

Is-sħab teknoloġiċi ewlenin u l-atturi kummerċjali jistgħu jġibu l-kapaċità u l-għarfien tagħhom biex ifasslu u jimplimentaw kapaċitajiet ġodda ta’ DestinE b’mod li jikkorrispondi għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-utenti. Bl-istess mod, nistgħu nibnu sħubijiet teknoloġiċi b’saħħithom biex niddefinixxu u nfasslu s-servizzi ta’ DestinE permezz ta’ kollaborazzjoni ma’, pereżempju, il-proġetti tewmin diġitali ffinanzjati taħt Orizzont Ewropa.
Eżempji ta' dawn il-proġetti ta' riċerka u żvilupp huma:
• BioDT (bijodiversità)
• Intertwin (magna doppja diġitali)
• GEO-DT (estremitajiet ġeofiżiċi)
• Tewmi diġitali tal-Oċean (DTO)
 

 • il-BijoDT  (bijodiversità)
 • l-Intertwin  (magna doppja diġitali)
 • il-GEO-DT (estremitajiet ġeofiżiċi)
 • It-tewmi diġitali tal-Oċean (DTO).

Ir-riċerka u l-iżvilupp addizzjonali għat-Tewmin Diġitali tematiċi se jiġu ffinanzjati mill-programm ta’ ħidma ta’ Orizzont Ewropa (2023-2024) biex tkompli tiġi arrikkita l-bażi tar-riċerka u l-iżvilupp ta’ DestinE.

 

DestinE se jiġi żviluppat gradwalment permezz tal-istadji importanti ewlenin li ġejjin:

 • Sa Ġunju 2024: L-iżvilupp u t-tnedija tal-ewwel ħarġa tal-pjattaforma tas-servizz ewlieni, il-lag tad-data u l-ewwel żewġ tewmin diġitali dwar avvenimenti estremi u l-adattament għat-tibdil fil-klima.
 • Sal-2027: Aktar titjib tas-sistema DestinE, forniment ta’ servizzi addizzjonali, żviluppi rivoluzzjonarji tal-IA u sinerġiji ma’ tewmin diġitali addizzjonali
 • Sal-2030: Tewmi Diġitali “sħiħ” tas-sistema tad-Dinja.
   

L-Aħħar Aħbarijiet

EVENT |
Destinazzjoni Dinja tmur ħajjin!

Destinazzjoni Sistema tad-Dinja tmur live nhar it-Tnejn 10 Ġunju 2024 f'avveniment tnedija uffiċjali mill-LUMI Supercomputer Center f'Kajaani, il-Finlandja.

PRESS RELEASE |
Supercomputer Ewropew ġdid ta’ klassi dinjija inawgurat fi Spanja

Illum, MareNostrum 5, l-aħħar supercomputer Ewropew ta’ klassi dinjija ġie inawgurat f’Barċellona, Spanja. Attwalment ikklassifikat bħala wieħed mill-aktar 10 supercomputers b’saħħithom fid-dinja, huwa ospitat fiċ-Ċentru tas-Supercomputing ta’ Barċellona u se jkun aċċessibbli għal firxa wiesgħa ta’ utenti xjentifiċi u industrijali Ewropej minn Marzu 2024.

NEWS ARTICLE |
It-tieni Fażi tad-Dinja Konfirmata tad-Destinazzjoni

It-tieni fażi tal-inizjattiva Destinazzjoni d-Dinja (DestinE) se tibda f’Ġunju 2024 wara li tkun ġiet approvata unanimament mill-Kunsilli tat-3 entità ta’ implimentazzjoni li jwasslu d-DestinE.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Computing avvanzat

L-investiment tal-UE fil-computing ta’ prestazzjoni għolja u fit-teknoloġiji tal-computing se jippermetti lill-Ewropa biex twitti t-triq fis-supercomputing fid-Deċennju Diġitali.

Ara Wkoll

L-Elettroniċi

Il-mikroelettronika u n-nanoelettronika jieħduna fid-dinja f’miniature, fejn l-affarijiet il-kbar huma ffaċilitati mill-iżgħar u l-aktar sistemi elettroniċi intelliġenti.

Fotonika

Ninsabu fix-xifer ta’ era ġdida tal-fotonika, u l-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tiżgura li ċ-ċittadini u n-negozji jgawdu l-benefiċċji kollha ta’ din it-teknoloġija.

Kwantistika

Biex tiġi sfruttata l-qawwa trasformattiva tal-kwantum, jeħtieġ li l-UE tiżviluppa ekosistema kwantistika Ewropea sħiħa li tibni fuq it-tradizzjoni tagħha ta’ eċċellenza fir-riċerka kwantistika.

Informatika ta’ Prestazzjoni Għolja

Computing ta ‘prestazzjoni għolja jirreferi għal sistemi tal-kompjuter b’qawwa komputazzjonali estremament għolja li huma kapaċi jsolvu problemi estremament kumplessi u impenjattivi.