Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sihtkoht Maa

„Sihtkoht Maa“ (DestinE) – Euroopa Komisjoni kestliku tuleviku juhtalgatus

  Pilt Maast kosmosest, mis esindab sihtkohta Maad

Destination Earth (DestinE) on Euroopa Komisjoni juhtalgatus, mille eesmärk on töötada välja Maa väga täpne digitaalne mudel globaalses mastaabis. See mudel jälgib, simuleerib ja ennustab loodusnähtuste ja inimtegevuse vastastikmõju. See aitab saavutada kaksikülemineku, rohe- ja digipöörde eesmärke osana Euroopa Komisjoni rohelisest kokkuleppest ja digistrateegiast.

fix-empty

Destine avab Maa süsteemi digitaalse modelleerimise potentsiaali tasemel, mis kujutab endast tõelist läbimurret täpsuse, kohalike üksikasjade, teabe kättesaadavuse kiiruse ja interaktiivsuse osas. Esialgu keskendutakse kliimamuutuste ja äärmuslike ilmastikunähtuste mõjule, nende sotsiaal-majanduslikule mõjule ning võimalikele kohanemis- ja leevendamisstrateegiatele.

 

 

Destine kasutab DestinE enneolematuid vaatlus- ja simulatsioonivõimeid, mida toetavad Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse arvutid ja tehisintellekti võimsus. Tänu sellele oleme paremini valmis reageerima suurtele loodusõnnetustele, kohanema kliimamuutustega ja prognoosima sotsiaal-majanduslikku mõju. Algatus on ka Euroopa andmestrateegia oluline osa, tugevdades juurdepääsu väärtuslikele andmeallikatele kogu Euroopas.

DestinE kasutajad, sealhulgas mitteteaduslikud eksperdid, saavad juurdepääsu suurele hulgale Maa süsteemile ja sotsiaal-majanduslikele andmetele ning nendega suhelda, et:

 • Teha Maa süsteemi väga täpseid, interaktiivseid ja dünaamilisi simulatsioone, mille aluseks on rikkalikud vaatlusandmed: Näiteks keskendumine ühiskondliku tähtsusega temaatilistele valdkondadele, nagu kliimamuutuste piirkondlik mõju, looduslikud ohud, mereökosüsteemid või linnaruumid.
 • Parandada prognoosimisvõimet, et maksimeerida mõju. Näiteks kaitsta bioloogilist mitmekesisust, hallata vee-, taastuvenergia- ja toiduressursse ning leevendada katastroofiohtu muutuvas maailmas.
 • Toetada ELi poliitika kujundamist ja rakendamist. Näiteks hinnata olemasoleva keskkonnapoliitika ja seadusandlike meetmete mõju ning toetada tulevikus tõenditel põhinevat poliitikakujundamist.
 • Kasutada ära hajus- ja kõrgjõudlusega andmetöötluse ning andmetöötluse potentsiaali äärmuslikus mastaabis. Näiteks interaktiivse platvormi kaudu, kus majutatakse keerulisi digitaalseid kaksikuid ja põhjalikke töövahendeid analüüsipõhiste mudelite arendamiseks ja käitamiseks, millel on täielik juurdepääs suurele hulgale erinevatele andmetele.

Lisaks tugevdatakse Euroopa tööstuslikku ja tehnoloogilist suutlikkust kogu Maa süsteemi simulatsiooni ja vaatluse ning muu hulgas tehisintellekti kasutamise kaudu andmeanalüüsiks ja prognoosimiseks.

 

Sihtkoha Maa süsteemi põhikomponendid

Destine võimaldab kasutajatel juurdepääsu temaatilisele teabele, teenustele, mudelitele, stsenaariumidele, simulatsioonidele, prognoosidele ja visualiseerimisele. Aluseks olevaid mudeleid ja andmeid hinnatakse pidevalt, et tagada usaldusväärsed ja rakendatavad stsenaariumiprognoosid. Destine teenib esialgu avaliku sektori asutusi ning avab järk-järgult suuremale hulgale teadus- ja tööstuskasutajatele ning üldsusele võimaluse ergutada innovatsiooni ning arendada uusi rakendusi ja teenuseid.

DestinE süsteemi põhikomponendid on:

Põhiteenuste platvorm

Põhiteenusplatvorm on kasutajasõbralik sisenemispunkt DestinE kasutajatele. Platvorm pakub tõenditel põhinevaid otsustusvahendeid, -rakendusi ja -teenuseid, mis põhinevad avatud, paindlikul ja turvalisel pilvandmetöötlussüsteemil. Sellega koordineeritakse andme-, pilve- ja kõrgjõudlusega andmetöötluse taristuid ning tagatakse juurdepääs üha suuremale arvule digitaalsetele kaksikutele, kuna need muutuvad järk-järgult kättesaadavaks Euroopa Komisjoni ja/või riiklike jõupingutuste kaudu.

Platvorm teeb kättesaadavaks asjakohased tehisintellekti vahendid, ekstreemse ulatusega andmeanalüüsi ning Maa süsteemide seire, simulatsiooni ja prognoosimise võimalused. Samal ajal pakub see DestinE kasutajatele sihtotstarbelisi ressursse, võimaldades neil platvormi kohandada, integreerida oma andmeid ja arendada oma rakendusi.

Platvormi hanke ja sellega seotud DestinE teenuste osutamise eest vastutab Euroopa Kosmoseagentuur (ESA).

Andmete järv

Andmejärv koondab Copernicusest pärit Euroopa andmevarusid, kolme sihtkoha Maa rakendusüksuse (ESA, EUMETSAT ja ECMWF) andmevarusid ning muid allikaid, nagu asjade internet (IoT) ja sotsiaal-majanduslikud andmed. See ühendab ka uued andmed, mis pärinevad digitaalsetest kaksikutest, luues sidusa ja iseseisva DestinE andmeruumi. See võimaldab juurdepääsu andmetele, mida on vaja digitaalsete kaksikute ja põhiteenuste platvormi tegevuseks. Ja see majutab kasutajaandmeid, mida jagatakse DestinE kasutajaskonnaga, toetades samal ajal andmete töötlemist, et maksimeerida jõudlust ja teenuse skaleeritavust.

Andmejärve haldab Euroopa Meteoroloogiliste Satelliidide Kasutamise Organisatsioon (EUMETSAT).

Digitaalsed kaksikud

Digitaalsed kaksikud on ülikeerukate Maa süsteemide digitaalsed koopiad, mille on välja töötanud Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskus (ECMWF).

Need põhinevad reaalajas tehtavate vaatluste sujuval ühendamisel ja kõrge resolutsiooniga prognoosimisel temaatilistes valdkondades, alustades äärmuslikest sündmustest ja kliimamuutustega kohanemisest.

Pikaajaline eesmärk on integreerida täiendavad digitaalsed kaksikud, nagu ookeanid või bioloogiline mitmekesisus, luues Maa tervikliku digitaalse kaksiku. DestinE digitaalsed kaksikud annavad kasutajatele kohandatud juurdepääsu kvaliteetsetele teadmistele kasutajaspetsiifiliste stsenaariumide väljatöötamiseks, mis võivad toetada tõenditel põhinevat otsuste tegemist.

 

Põhiteenusplatvorm, andmejärv ja esimesed digitaalsed kaksikud hakkavad toimima komisjoni programmi „Digitaalne Euroopa“ toel. 

Programm „Euroopa horisont“ pakub teadusuuringute ja innovatsiooni võimalusi, mis toetavad DestinE edasist arengut. Koostoime on olemas muude asjakohaste ELi programmidega, nagu ühisettevõte EuroHPCja kosmoseprogramm, ning nendega seotud riiklike algatustega. Euroopa Komisjon koordineerib algatust DestinE tihedas koostöös liikmesriikide, assotsieerunud riikide, teadusringkondade ja tehnoloogiaekspertidega.

Algatus, mida rakendavad kolm volitatud üksust:

 1. ECMWF
 2. EUROOPA KOSMOSEAGENTUUR
 3. EUMETSAT

15. detsembril 2021 allkirjastasid Euroopa Komisjon ja kolm rakendusüksust toetuslepingud, et alustada rakendamise esimest etappi kuni 2024. aasta keskpaigani. Nad jätkavad koostööd DestinE rakendamiseks järgmise seitsme aasta jooksul.

 

Sidusrühmade aktiivne kaasamine on DestinE edukuse seisukohast väga oluline. Ainult selle arengut suunavate sidusrühmade kaudu saab DestinE täita meie visiooni ja luua lahenduse kasutajate kogukonna vajadustele. Selleks on vastu võetud ühise kavandamise lähenemisviis, mis hõlmab poliitika-, teadus- ja digitaalkogukondi järgmise kahe sidusrühmade kaasamise samba kaudu. 

Avatud dialoog sidusrühmadega

Tegevuste esimeses etapis (2022–2024) algatatakse avatud dialoog sidusrühmadega. Paljudel panustajatel on võimalus juhtida DestinE süsteemi arendamist, andes tagasisidet oma vajaduste ja nõuete kohta ning jagades oma kogemusi töötades ja suheldes DestinE väljunditega.

Nende sidusrühmade hulka kuuluvad:

 • Liikmesriigid
 • Avaliku sektori kasutajad
 • Teadus- ja arenduspartner
 • Operatiivseid rakendusi haldavad üksused

Spetsiaalne teabevahetusfoorum, DestinE User eXchange, hõlbustab üksikasjalikke arutelusid poliitikakasutajatega ELi ja riiklikul tasandil. Aruteludes tuleks keskenduda sihtkoha teenuste rakenduspotentsiaalile, nõuetele ja lünkadele.

DestinE User eXchange kohtub regulaarselt, esimene koosolek toimub 15. veebruaril 2023. Vastavalt süsteemi küpsusele arenevad aja jooksul täiendavad võimalused kaasamiseks ja ühisarendamiseks.

Destine sidusrühmad võivad samuti aidata meil kindlaks teha asjakohast koostoimet riiklike ja Euroopa algatuste ja teenustega.

Suunatud kasutajate partnerlused

DestinE sidusrühmade kaasamise teine sammas on suunatud kasutajate partnerlused. Nende partnerluste eesmärk on kavandada ja rakendada jätkusuutlikke teenuseid kogu DestinE eluea jooksul.  

Peamised tehnoloogiapartnerid ja ärilised osalejad saavad kasutada oma suutlikkust ja teadmisi DestinE uudsete võimete väljatöötamisel ja rakendamisel viisil, mis vastab kasutajate konkreetsetele vajadustele. Samuti saame luua tugevaid tehnoloogiapartnerlusi, et määratleda ja kavandada DestinE teenuseid, tehes koostööd teiste programmi „Euroopa horisont“ raames rahastatavate digitaalsete kaksikalgatustega.

Nende teadus- ja arendusprojektide praegused näited on järgmised:

Programmi „Euroopa horisont“ järgmises tööprogrammis (2023–2024) antakse täiendavaid temaatilisi digitaalseid kaksikuid, et rikastada DestinE ökosüsteemi.

 

Destine’i arendatakse järk-järgult järgmiste peamiste vahe-eesmärkide kaudu:

 • 2024. aasta keskpaigaks: Põhiteenuseplatvormi, andmejärve ja kahe esimese digitaalse kaksiku arendamine äärmuslike loodusnähtuste ja kliimamuutustega kohanemise kohta.
 • 2027. aastaks: DestinE süsteemi edasiarendamine ning digitaalsete kaksikute ja nendega seotud teenuste integreerimine.
 • Aastaks 2030: „Täielik“ digitaalne koopia Maast.

Viimased uudised

NEWS ARTICLE |
DestinE partners share progress at the 2nd User eXchange in Bonn

With 6 months before the end of Phase I of Destination Earth and the launch of the 1st version of the system, the 2nd DestinE User eXchange, co-organised by ECMWF, ESA and EUMETSAT gathered more than 400 participants for two days of lively exchanges, knowledge sharing and presentations of the main components of the future digital twin of the Earth system

NEWS ARTICLE |
Destine partnerid jagavad edusamme Bonnis toimunud teisel kasutajate eX-vahetusel

Kuus kuud enne Maa sihtkoha I etapi lõppu ja süsteemi esimese versiooni käivitamist kogunes teine DestinE User eXchange, mille korraldasid ühiselt ECMWF, ESA ja EUMETSAT, enam kui 400 osalejat kahepäevase elava teabevahetuse, teadmiste jagamise ja Maa süsteemi tulevase digitaalse kaksiksüsteemi peamiste komponentide tutvustamise kohta.

EVENT |
Sihtkoht Maa: Esimene kasutaja eXchange

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskus (ECMWF), Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) ja Euroopa Meteoroloogiliste Satelliitide Kasutamise Organisatsioon (EUMETSAT) võõrustavad esimest Destination Earth (Destination Earth – DestinE) kasutaja eXchangei.

Seotud sisu

Üldpilt

Kõrgtasemel andmetöötlus

ELi investeeringud kõrgjõudlusega andmetöötlusse ja andmetöötlustehnoloogiasse võimaldavad Euroopal olla digikümnendil superandmetöötluse esirinnas.

Vaata lisaks

Elektroonika

Mikro- ja nanoelektroonika viib meid miniatuurse maailma, kus suuri asju hõlbustavad kõige väiksemad ja nutikamad elektroonilised komponendid ja süsteemid.

Fotoonika

Oleme uue fotoonika ajastu äärel ning Euroopa Komisjon töötab selle nimel, et kodanikud ja ettevõtjad saaksid sellest tehnoloogiast täit kasu.

Kvantitatiivne

Kvanttehnoloogia ümberkujundava jõu vallapäästmiseks peaks EL välja töötama tugeva tööstusliku baasi, mis põhineb kvantuuringute tipptaseme traditsioonil.

Kõrgjõudlusega andmetöötlus

Kõrgjõudlusega andmetöötlus viitab äärmiselt suure arvutusvõimsusega andmetöötlussüsteemidele, mis suudavad lahendada väga keerulisi ja nõudlikke probleeme.