Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Дестинация Земя

Дестинация Земя (DestinE) — водеща инициатива на Европейската комисия за устойчиво бъдеще

  Снимка на Земята от Космоса, представяща Дестинацията Земя

Destination Earth (DestinE) е водеща инициатива на Европейската комисия за разработване на високо точен цифров модел на Земята в световен мащаб. Този модел ще наблюдава, симулира и прогнозира взаимодействието между природните явления и човешките дейности. Тя ще допринесе за постигането на целите на двойния преход, екологичния и цифровия преход като част от Зеления пакт и стратегията в областта на цифровите технологии на Европейската комисия.

fix-empty

Destine ще отключи потенциала на цифровото моделиране на земната система на ниво, което представлява реален пробив по отношение на точността, локалните детайли, скоростта на достъп до информация и интерактивността. Първоначалният акцент ще бъде върху последиците от изменението на климата и екстремните метеорологични явления, тяхното социално-икономическо въздействие и възможните стратегии за адаптиране и смекчаване на последиците.

 

 

Destine ще използва безпрецедентни възможности за наблюдение и симулация на DestinE, задвижвани от европейските HPC компютри и AI капацитет. Благодарение на това ще бъдем по-добре подготвени да реагираме на големи природни бедствия, да се адаптираме към изменението на климата и да прогнозираме социално-икономическото въздействие. Инициативата представлява и ключов елемент от европейската стратегия за данните чрез консолидиране на достъпа до ценни източници на данни в цяла Европа.

Потребителите на DestinE, включително ненаучните експерти, ще могат да имат достъп и да взаимодействат с огромни количества от земната система и социално-икономически данни, за да:

 • Извършване на високо точни, интерактивни и динамични симулации на системата на Земята, информирани от богати набори от данни от наблюдения: Например съсредоточаване върху тематични области от значение за обществото, като например регионалните въздействия на изменението на климата, природните опасности, морските екосистеми или градските пространства.
 • Подобряване на възможностите за прогнозиране, за да се максимизира въздействието. Например за опазване на биологичното разнообразие, управление на водата, възобновяемата енергия и хранителните ресурси и смекчаване на рисковете от бедствия в един променящ се свят.
 • Подкрепа за изготвянето и прилагането на политиките на ЕС. Например, за да се оцени въздействието на съществуващите политики и законодателни мерки в областта на околната среда и да се подкрепи бъдещото разработване на политики, основани на факти.
 • Използване на потенциала на разпределените и високопроизводителните изчислителни технологии (HPC) и обработката на данни в екстремни мащаби. Например чрез интерактивна платформа, която ще бъде домакин на сложни цифрови близнаци и всеобхватни набори от инструменти за разработване и работа с аналитични модели, с пълен достъп до огромни количества разнообразни данни.

Освен това промишленият и технологичният капацитет на Европа ще бъде укрепен чрез симулация и наблюдение на цялата система на Земята и използването на изкуствен интелект (ИИ) за анализ на данни и прогнозно моделиране, наред с други средства.

 

Ключови компоненти на системата Destination Earth

Destine ще позволи на потребителите да получат достъп до тематична информация, услуги, модели, сценарии, симулации, прогнози и визуализации. Базовите модели и данни ще бъдат постоянно оценявани, за да се осигурят надеждни и осъществими прогнози за сценариите. Destine първоначално ще служи на публичните органи и постепенно ще се отвори за по-широк кръг от научни и промишлени потребители и за широката общественост, за да стимулира иновациите и да разработва нови приложения и услуги.

Основните компоненти на системата DestinE са:

Платформа за основни услуги

Основната платформа за услуги осигурява лесна за ползване входна точка за потребителите на DestinE. Платформата ще предоставя основани на факти инструменти, приложения и услуги за вземане на решения, основани на отворена, гъвкава и сигурна изчислителна система, базирана на облак. Тя ще координира инфраструктурата за данни, облак и ВИТ и ще осигури достъп до все по-голям брой цифрови близнаци, тъй като те постепенно стават достъпни чрез свързани с тях усилия на Европейската комисия и/или на национално равнище.

Платформата ще предостави подходящи инструменти за ИИ, изключително мащабни анализи на данни и възможности за мониторинг, симулация и прогнозиране на земната система. В същото време тя ще предостави специални ресурси на потребителите на DestinE, което ще им позволи да персонализират платформата, да интегрират собствените си данни и да разработят свои собствени приложения.

Възлагането на обществени поръчки за платформата и свързаните с нея операции по обслужване на DestinE ще бъде отговорност на Европейската космическа агенция (ЕКА).

Езерото с данни

Езерото с данни обединява вече съществуващи европейски стопанства за данни от „Коперник„, запасите от данни на трите изпълнителни субекта „Дестинация Земя„(ESA, EUMETSAT и ECMWF) и други източници, като например „Интернет на нещата“ (ИН) и социално-икономически данни. Той също така интегрира новите данни, които ще произхождат от цифровите близнаци, създавайки съгласувано и самостоятелно пространство за данни DestinE. Тя ще осигури достъп до данните, необходими за операциите на Digital Twins и Core Service Platform. И ще хоства потребителски данни, споделени с потребителската общност на DestinE, като същевременно ще поддържа обработка на данни близо до данните, за да увеличи максимално производителността и мащабируемостта на услугите.

Езерото с данни ще се управлява от Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници (EUMETSAT).

Дигитални близнаци

Цифровите близнаци са цифрови копия на изключително сложните земни системи, разработени от Европейския център за средносрочна прогноза за времето (ECMWF).

Те се основават на безпроблемно сливане на наблюдения в реално време и прогнозно моделиране с висока резолюция в тематичните области, като се започне от екстремните събития и адаптирането към изменението на климата.

Дългосрочната цел е да се интегрират допълнителни цифрови близнаци, като например в океаните или биологичното разнообразие, създавайки цялостен цифров близнак на Земята. Цифровите близнаци на DestinE ще предоставят на потребителите персонализиран достъп до висококачествени знания за разработване на специфични за потребителя сценарии, които могат да подкрепят вземането на решения, основани на доказателства.

 

Основната платформа за услуги, езерото с данни и първите цифрови близнаци ще започнат да функционират чрез подкрепата на програмата „Цифрова Европа“ на Комисията. 

„Хоризонт Европа“ ще предостави възможности за научни изследвания и иновации, които ще подкрепят по-нататъшното развитие на DestinE. Налице са полезни взаимодействия с други съответни програми на ЕС, като например съвместното предприятие EuroHPCи космическата програма, и съответните национални инициативи. Европейската комисия координира инициативата DestinE в тясно сътрудничество с държавите членки, асоциираните държави, научните общности и технологичните експерти.

Инициативата, изпълнявана от три упълномощени субекта:

 1. ECMWF
 2. ЕКА
 3. EUMETSAT

На 15 декември 2021 г. Европейската комисия и трите изпълнителни субекта подписаха споразумения за принос, за да започнат първата фаза на изпълнение до средата на 2024 г. Те ще продължат да работят заедно за внедряването на DestinE през следващите 7 години.

 

Активното участие на заинтересованите страни е от жизненоважно значение за успеха на DestinE. Само чрез заинтересованите страни, които ръководят развитието му, DestinE може да изпълни нашата визия и да изгради решение за нуждите на общността на потребителите. За тази цел беше възприет подход на съвместно проектиране, който включва политиката, науката и цифровите общности за качване на борда чрез следните два стълба на ангажираност на заинтересованите страни. 

Открит диалог със заинтересованите страни

По време на първия етап (2022—2024 г.) на дейностите ще бъде установен открит диалог със заинтересованите страни. Широк кръг от участници ще имат възможност да ръководят развитието на системата DestinE, като предоставят обратна връзка за своите нужди и изисквания и споделят своя опит, работещ и взаимодействащ с продуктите на DestinE.

Тези заинтересовани страни включват:

 • Държави членки
 • Потребители от публичния сектор
 • Партньор за научноизследователска и развойна дейност
 • Субекти, управляващи оперативни приложения

Специален форум за обмен, DestinE User eXchange, ще улесни подробните дискусии на потребителите на политики на равнището на ЕС и на национално равнище. Дискусиите следва да се съсредоточат върху потенциала за прилагане, изискванията и пропуските на услугите на DestinE.

DestinE User eXchange ще се среща редовно, като първото заседание ще се проведе на 15 февруари 2023 г. С течение на времето ще се развият допълнителни възможности за ангажиране и съвместно развитие в съответствие с зрелостта на системата.

Заинтересованите страни също могат да ни помогнат да идентифицираме съответните полезни взаимодействия с национални и европейски инициативи и услуги.

Целеви партньорства с потребители

Друг стълб на участието на заинтересованите страни в DestinE са целевите партньорства между потребителите. Целта на тези партньорства е да проектират и прилагат устойчиви услуги през целия жизнен цикъл на DestinE.  

Ключовите технологични партньори и търговските участници могат да донесат своя капацитет и знания за проектиране и прилагане на нови способности на DestinE по начин, който отговаря на специфичните нужди на потребителите. По подобен начин можем да изградим силни технологични партньорства за определяне и проектиране на услугите на DestinE чрез сътрудничество с други цифрови двойни инициативи, финансирани по линия на „Хоризонт Европа“.

Актуални примери за тези проекти за научноизследователска и развойна дейност са:

Допълнителни тематични цифрови близнаци ще бъдат предоставени в следващата работна програма на „Хоризонт Европа“ (2023—2024 г.) за обогатяване на екосистемата на DestinE.

 

Destine ще се развива постепенно чрез следните ключови етапи:

 • До средата на 2024 г.: Разработване на основната платформа за услуги, езерото с данни и първите две цифрови близнаци за екстремни природни събития и адаптиране към изменението на климата.
 • До 2027 г.: По-нататъшно подобряване на системата DestinE и интегриране на допълнителни цифрови близнаци и свързаните с тях услуги.
 • До 2030 г.: „Пълно“ дигитално копие на Земята.

Последни новини

NEWS ARTICLE |
Семинар между ЕС и САЩ относно ИИ и цифровите близнаци създава възможности за по-тясно сътрудничество

Участниците от ЕС и САЩ обсъдиха теми от взаимен интерес в областта на изкуствения интелект (ИИ) и цифровите близнаци с цел засилване на сътрудничеството за справяне с общото предизвикателство, свързано с адаптирането към изменението на климата.

EVENT |
Дестинация Земята: Първи потребител eXchange

Европейският център за средносрочна прогноза за времето (ECMWF), Европейската космическа агенция (ЕКА) и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) са домакини на този първи потребител на дестинацията (DestinE) eXchange.

Съдържание по темата

Обща картина

Авангардни изчислителни технологии

Инвестициите на ЕС във високопроизводителни и други изчислителни технологии ще позволят на Европа да играе водеща роля в областта на изчисленията със суперкомпютри през цифровото десетилетие.

Вижте също

Електроника

Микро- и наноелектрониката ни отвежда в света в миниатюра, където големите неща се улесняват от най-малките и интелигентни електронни компоненти и системи.

Фотоника

Ние сме на прага на нова ера на фотониката и Европейската комисия работи, за да гарантира, че гражданите и предприятията се възползват в пълна степен от тази технология.

Квантов

За да се отключи трансформиращата сила на квантовите технологии, ЕС следва да разработи солидна промишлена база, която да се основава на традицията на високи постижения в областта на квантовите научни изследвания.

Високопроизводителни изчислителни технологии

Високопроизводителните изчислителни системи се отнасят до изчислителни системи с изключително висока изчислителна мощност, които са в състояние да решават изключително сложни и взискателни проблеми.