Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Destination Jorden

Destination Earth (DestinE) og dens udvikling af digitale jord tvillinger er nøglen til at forudsige virkningerne og opbygge modstandsdygtighed over for klimaændringer.

  Billede af Jorden fra rummet, der repræsenterer Destination Earth

Destination Earth (DestinE) er et flagskibsinitiativ fra Europa-Kommissionen til udvikling af en meget nøjagtig digital model af Jorden på globalt plan.Denne model vil overvåge, simulere og forudsige samspillet mellem naturfænomener og menneskelige aktiviteter. Det vil bidrage til at nå målene for den dobbelte omstilling, grøn og digital som en del af Europa-Kommissionens grønne pagt og digitale strategi.

fix-empty

Destine vil frigøre potentialet i digital modellering af jordsystemerne på et niveau, der repræsenterer et reelt gennembrud med hensyn til nøjagtighed, lokale detaljer, adgang til informationshastighed og interaktivitet. Det første fokus vil være på virkningerne af klimaændringer og ekstreme vejrforhold, deres socioøkonomiske virkninger og mulige tilpasnings- og afbødningsstrategier.

 

 

Destin vil bruge hidtil usete observations- og simuleringskapaciteter i DestinE, der drives af Europas HPC-computere og AI-kapacitet. Takket være dette vil vi være bedre rustet til at reagere på større naturkatastrofer, tilpasse os klimaændringerne og forudsige de socioøkonomiske konsekvenser. Initiativet udgør også et centralt element i den europæiske strategi for data ved at konsolidere adgangen til værdifulde datakilder i hele Europa.

Brugere af DestinE, herunder ikke-videnskabelige eksperter, vil kunne få adgang til og interagere med store mængder jordsystem og socioøkonomiske data for at:

 • Udfør meget nøjagtige, interaktive og dynamiske simuleringer af jordsystemet, informeret af rige observationsdatasæt: F.eks. fokus på tematiske områder af samfundsmæssig relevans som f.eks. de regionale virkninger af klimaændringer, naturkatastrofer, marine økosystemer eller byområder.
 • Forbedre forudsigelseskapaciteten for at maksimere effekten. For eksempel for at beskytte biodiversiteten, forvalte vand, vedvarende energi og fødevareressourcer og afbøde katastroferisici i en verden i forandring.
 • Støtte EU's politikudformning og -gennemførelse. F.eks. at vurdere virkningen af eksisterende miljøpolitikker og lovgivningsmæssige foranstaltninger og støtte fremtidig evidensbaseret politikudformning.
 • Udnytte potentialet i distribueret og højtydende databehandling (HPC) og datahåndtering i ekstrem skala. For eksempel gennem en interaktiv platform, der vil være vært for komplekse digitale tvillinger og omfattende værktøjssæt til at udvikle og drive analysebaserede modeller med fuld adgang til store mængder af forskellige data.

Desuden vil Europas industrielle og teknologiske kapacitet blive styrket gennem simulering og observation af hele jordsystemet og anvendelse af kunstig intelligens (AI) til bl.a. dataanalyse og prædiktiv modellering.

 

Vigtige komponenter i Destination Earth-systemet

Destine vil give brugerne adgang til tematiske oplysninger, tjenester, modeller, scenarier, simuleringer, prognoser og visualiseringer. Underliggende modeller og data vil løbende blive vurderet for at give pålidelige og handlingsdygtige scenario forudsigelser. Destine vil i første omgang tjene de offentlige myndigheder og vil gradvist åbne op for en større vifte af videnskabelige og industrielle brugere og den brede offentlighed for at anspore til innovation og udvikle nye applikationer og tjenester.

Hovedkomponenterne i DestinE-systemet er:

Den centrale serviceplatform

Den centrale serviceplatform giver et brugervenligt indgangspunkt for DestinE-brugere. Platformen vil levere evidensbaserede beslutningsværktøjer, applikationer og tjenester baseret på et åbent, fleksibelt og sikkert cloudbaseret databehandlingssystem. Det vil koordinere data-, cloud- og HPC-infrastrukturer og give adgang til et stigende antal digitale tvillinger, efterhånden som de bliver tilgængelige via tilhørende Europa-Kommissionen og/eller nationale bestræbelser.

Platformen vil stille relevante AI-værktøjer, ekstreme dataanalyser og jordsystemovervågnings-, simulerings- og forudsigelseskapaciteter til rådighed. Samtidig vil det give dedikerede ressourcer til DestinE-brugere, så de kan tilpasse platformen, integrere deres egne data og udvikle deres egne applikationer.

Indkøb af platformen og de tilhørende DestinE-tjenesteoperationer vil være Den Europæiske Rumorganisations (ESA) ansvar.

I nærheden af The Data Lake

Datasøen samler allerede eksisterende europæiske datalagre fra Copernicus, datalagrene for de tre enheder, der gennemfører Destination Earth (ESA, EUMETSAT og ECMWF) og andre kilder, såsom tingenes internet (IoT) og socioøkonomiske data. Det integrerer også de nye data, der kommer fra de digitale tvillinger, hvilket skaber et sammenhængende og selvstændigt DestinE-dataområde. Det vil give adgang til de data, der er nødvendige for driften af Digital Twins og Core Service Platform. Og den vil være vært for brugerdata, der deles med DestinE-brugerfællesskabet, samtidig med at den understøtter nærdatabehandling for at maksimere ydeevnen og skalerbarheden af tjenesten.

Datasøen drives af Den Europæiske Organisation for Udnyttelse af Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT).

Digitale tvillinger

Digitale tvillinger er digitale kopier af de meget komplekse jordsystemer, der er udviklet af European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).

De er baseret på en gnidningsløs sammensmeltning af observationer i realtid og forudsigende modellering i høj opløsning inden for de tematiske områder med udgangspunkt i ekstreme begivenheder og tilpasning til klimaændringer.

Det langsigtede mål er at integrere yderligere digitale tvillinger som f.eks. på havene eller biodiversiteten og skabe en omfattende digital tvilling af Jorden. DestinE's digitale tvillinger vil give brugerne skræddersyet adgang til viden af høj kvalitet til brugerspecifik scenarieudvikling, der kan understøtte evidensbaseret beslutningstagning.

 

Den centrale tjenesteplatform, datasøen og de første digitale tvillinger vil blive operationel gennem støtte fra Kommissionens program for et digitalt Europa. 

Horisont Europa vil skabe forsknings- og innovationsmuligheder, der vil støtte den videre udvikling af DestinE. Der er synergier med andre relevante EU-programmer såsom fællesforetagendet EuroHPCog rumprogrammet og relaterede nationale initiativer. Europa-Kommissionen koordinerer DestinE-initiativet i tæt samarbejde med medlemsstaterne, associerede lande, videnskabelige kredse og teknologieksperter.

Initiativet, der gennemføres af tre bemyndigede enheder:

 1. ECMWF
 2. ESA
 3. EUMETSAT

Den 15. december 2021 undertegnede Europa-Kommissionen og de tre gennemførelsesenheder bidragsaftaler om at indlede første fase af gennemførelsen indtil midten af 2024. De vil fortsætte med at arbejde sammen om at gennemføre DestinE i de næste 7 år.

 

Aktiv inddragelse af interessenter er afgørende for, at DestinE kan blive en succes. Det er kun gennem interessenter, der styrer udviklingen, at DestinE kan leve op til vores vision og opbygge en løsning til brugernes behov. Med henblik herpå er der blevet vedtaget en tilgang til fælles design, der bringer boardingpolitik, videnskab og digitale samfund gennem følgende to søjler for inddragelse af interessenter. 

Åben interessentdialog

Der vil blive etableret en åben interessentdialog i første fase (2022-2024) af aktiviteterne. En bred vifte af bidragydere vil have mulighed for at styre udviklingen af ​​DestinE-systemet ved at give deres feedback om deres behov og krav og dele deres erfaringer med at arbejde og interagere med DestinE-outputs.

Disse interessenter omfatter:

 • Medlemsstaterne
 • Brugere i den offentlige sektor
 • Forsknings- og udviklingspartner
 • Enheder, der forvalter operationelle applikationer

Et dedikeret forum for udveksling, DestinE User eXchange, vil lette detaljerede drøftelser mellem politiske brugere på EU-plan og nationalt plan. Drøftelserne bør fokusere på DestinE-tjenesternes anvendelsespotentiale, krav og mangler.

DestinE User eXchange mødes regelmæssigt med det første møde den 15. februar 2023. Yderligere muligheder for engagement og fælles udvikling vil udvikle sig over tid i overensstemmelse med systemets modenhed.

Destine interessenter kan også hjælpe os med at identificere relevante synergier med nationale og europæiske initiativer og tjenester.

Målrettede brugerpartnerskaber

En anden søjle i DestinE's interessentengagement er de målrettede brugerpartnerskaber. Formålet med disse partnerskaber er at udforme og implementere bæredygtige tjenester i hele DestinE's levetid.  

Centrale teknologipartnere og kommercielle aktører kan bringe deres kapacitet og viden til at designe og implementere nye funktioner i DestinE på en måde, der svarer til brugernes specifikke behov. På samme måde kan vi opbygge stærke teknologipartnerskaber for at definere og designe DestinE-tjenester gennem samarbejde med andre digitale tvillinginitiativer, der finansieres under Horisont Europa.

Aktuelle eksempler på disse forsknings- og udviklingsprojekter er:

Yderligere tematiske digitale tvillinger vil blive bevilget i det næste Horisont Europa-arbejdsprogrammet (2023-2024) for at berige DestinE-økosystemet.

 

Destin vil blive udviklet gradvist gennem følgende vigtige milepæle:

 • I midten af 2024: Udvikling af den centrale serviceplatform, datasøen og de første to digitale tvillinger om ekstreme naturbegivenheder og tilpasning til klimaændringer.
 • I 2027: Yderligere forbedring af DestinE-systemet og integration af yderligere digitale tvillinger og relaterede tjenester.
 • Frem til 2030: En "fuld" digital kopi af Jorden.

Seneste nyheder

EVENT |
Destination Earth: First User eXchange

The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), the European Space Agency (ESA) and the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) are hosting this first Destination Earth (DestinE) User eXchange.

EVENT |
Destination Jordens lanceringsarrangement

Europa-Kommissionen afholder et offentligt onlinearrangement til lancering af Destination Earth sammen med de gennemførende enheder, Det Europæiske Center for Mellemdistanceprognoser (ECMWF), Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og Den Europæiske Organisation til Udnyttelse af Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT).

Se også

Det store billede

Avanceret databehandling

EU's investeringer i højtydende databehandling og databehandlingsteknologier vil sætte Europa i stand til at føre an inden for supercomputere i det digitale årti.

Se også

Elektronik

Mikro- og nanoelektronik fører os til verden i miniature, hvor store ting lettes af de mindste og smarteste elektroniske komponenter og systemer.

Fotonik

Vi er på randen af en ny fotonik æra, og Europa-Kommissionen arbejder på at sikre, at borgere og virksomheder får det fulde udbytte af denne teknologi.

Quantum

For at frigøre kvanteteknologiens transformative kraft bør EU udvikle et solidt industrielt grundlag, der bygger på sin tradition for ekspertise inden for kvanteforskning.

Højtydende databehandling

Højtydende databehandling refererer til computersystemer med ekstremt høj beregningskraft, der er i stand til at løse enormt komplekse og krævende problemer.