Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ceann Scríbe An Domhan

Destination Earth (DestinE), tionscnamh suaitheanta de chuid an Choimisiúin Eorpaigh chun tacú leis an gclaochlú glas.

Is tionscnamh suaitheanta de chuid an Choimisiúin Eorpaigh é Destination Earth (DestinE) chun samhail dhigiteach an-chruinn den Domhan a fhorbairt ar scála domhanda. Déanfaidh an tsamhail seo monatóireacht, ionsamhlú agus tuar ar an idirghníomhaíocht idir feiniméin nádúrtha agus gníomhaíochtaí daonna. Rannchuideoidh sé le cuspóirí an dá aistriú a bhaint amach, is iad sin an t-aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, mar chuid denChomhaontú Glas don Eoraip agus den Straitéis Dhigiteachón gCoimisiún Eorpach.

fix-empty

LeDestinE, bainfear leas as acmhainneacht shamhaltú digiteach chóras an Domhain ar leibhéal lena léirítear dul chun cinn ceart ó thaobh cruinnis, mionsonraí áitiúla, rochtain ar fhaisnéis, luais agus idirghníomhaíochta de. Díreofar ar dtús ar éifeachtaí an athraithe aeráide agus eachtraí adhaimsire, ar a dtionchar socheacnamaíoch agus ar straitéisí oiriúnaithe agus maolaithe a d’fhéadfadh a bheith ann.

 

 

Bainfidh DestinE úsáid as cumais bhreathnóireachta agus ionsamhlúcháin DestinE nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo, arna gcumhachtú ag ríomhairí ríomhaireachta ardfheidhmíochta agus acmhainneacht intleachta saorga na hEorpa. A bhuí leis sin, beimid níos ullmhaithe chun freagairt do mhórthubaistí nádúrtha, conairí tástála chun oiriúnú don athrú aeráide agus a dtionchar socheacnamaíoch a thuar. Is príomhchuid den straitéis Eorpach maidir le sonraí é an tionscnamh freisin trí rochtain ar fhoinsí luachmhara sonraí ar fud na hEorpa a chomhdhlúthú.

Beidh úsáideoirí DestinE, lena n-áirítear saineolaithe neamh-eolaíocha, in ann rochtain a fháil ar mhéideanna ollmhóra de chóras an Domhain agus sonraí socheacnamaíocha agus idirghníomhú leo d'fhonn:

 • Ionsamhlúcháin an-chruinne, idirghníomhacha agus dinimiciúla a dhéanamh ar chóras an Domhain, bunaithe ar thacair shaibhre sonraí breathnóireachta. Mar shampla, díriú ar réimsí téamacha atá ábhartha don tsochaí amhail tionchair réigiúnacha an athraithe aeráide, guaiseacha nádúrtha, éiceachórais mhuirí nó spásanna uirbeacha.
 • Feabhas a chur ar chumais tuartha chun an tionchar a uasmhéadú. Mar shampla, an bhithéagsúlacht a chosaint, uisce, fuinneamh in-athnuaite nó acmhainní bia a bhainistiú, agus rioscaí tubaiste a mhaolú i ndomhan atá ag athrú.
 • Tacú le ceapadh agus cur chun feidhme bheartais an Aontais. Mar shampla, chun measúnú a dhéanamh ar thionchar na mbeartas comhshaoil agus na mbeart reachtach atá ann cheana agus chun tacú le ceapadh beartas fianaisebhunaithe amach anseo.
 • Leas a bhaint as acmhainneacht na ríomhaireachta dáilte agus ardfheidhmíochta (HPC) agus na láimhseála sonraí ar scála foircneach. Mar shampla, trí ardán idirghníomhach lena n-óstálfar leathchúplaí digiteacha casta agus sraitheanna uirlisí cuimsitheacha chun samhlacha atá bunaithe ar anailísíocht a fhorbairt agus a oibriú, agus rochtain iomlán ar mhéideanna ollmhóra sonraí éagsúla.

Ina theannta sin, neartófar cumais thionsclaíocha agus theicneolaíocha na hEorpa trí chóras iomlán an Domhain a ionsamhlú agus a bhreathnú agus trí úsáid a bhaint as an intleacht shaorga (IS) le haghaidh anailísíocht sonraí agus samhaltú réamhfháistineach, i measc modhanna eile.

 

Príomh-chomhpháirteanna an chórais Destination Earth

Cuirfidh DestinE ar chumas úsáideoirí rochtain a fháil ar fhaisnéis théamach, seirbhísí, samhlacha, cásanna, ionsamhlúcháin, réamhaisnéisí agus léirshamhlú. Déanfar measúnú leanúnach ar bhunsamhlacha agus ar bhunsonraí chun tuartha iontaofa agus inghníomhaithe a sholáthar maidir le cásanna. 

Is iad seo a leanas príomhghnéithe an chórais DestinE:

An tArdán Príomhsheirbhíse

Soláthraíonn an t-ardán croísheirbhíse pointe iontrála atá éasca le húsáid d'úsáideoirí DestinE. Cuirfidh an t-ardán uirlisí, feidhmchláir agus seirbhísí cinnteoireachta fianaisebhunaithe ar fáil, bunaithe ar chóras ríomhaireachta néalbhunaithe atá oscailte, solúbtha agus slán. Comhordóidh sé bonneagair sonraí, néalríomhaireachta agus ríomhaireachta ardfheidhmíochta agus tabharfaidh sé rochtain ar líon méadaitheach Leathchúplaí Digiteacha de réir mar a bheidh siad ar fáil de réir a chéile trí iarrachtaí gaolmhara de chuid an Choimisiúin Eorpaigh agus/nó iarrachtaí gaolmhara náisiúnta.

Cuirfidh an t-ardán uirlisí IS ábhartha, anailísíocht sonraí ar mhórscála agus cumais faireacháin, ionsamhlúcháin agus tuartha chóras an Domhain ar fáil. Ag an am céanna, cuirfidh sé acmhainní tiomnaithe ar fáil d'úsáideoirí DestinE, rud a ligfidh dóibh an t-ardán a shaincheapadh, a gcuid sonraí féin a chomhtháthú agus a bhfeidhmchláir féin a fhorbairt.

Is í Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (GSE) a bheidh freagrach as an ardán agus as na hoibríochtaí seirbhíse Cinn Scríbe a bhaineann leis.

Loch na Sonraí

Leis an loch sonraí, tugtar le chéile gabháltais sonraí Eorpacha atá ann cheana ó Copernicus, gabháltais sonraí na dtrí eintiteas cur chun feidhme Destination Earth (ESA, EUMETSAT agus ECMWF) agus foinsí eile, amhail Idirlíon na Rudaí Nithiúla (IoT) agus sonraí socheacnamaíocha. Comhtháthaíonn sé freisin na sonraí nua a thiocfaidh as na Leathchúplaí Digiteacha, ag cruthú spás sonraí DestinE comhleanúnach agus neamhspleách. Cuirfidh sé rochtain ar fáil ar na sonraí is gá le haghaidh na gCúplaí Digiteacha agus oibríochtaí an Ardáin Croísheirbhíse. Agus óstálfaidh sé sonraí úsáideora, a roinnfear leis an bpobal úsáideoirí DestinE agus tacóidh sé le próiseáil neas-sonraí chun feidhmíocht agus inscálaitheacht seirbhíse a uasmhéadú.

Is í an Eagraíocht Eorpach chun Sochar a Bhaint as Satailítí Meitéareolaíochta (EUMETSAT) a oibreoidh an Loch Sonraí.

An Leathchúpla Digiteach

Is macasamhla digiteacha de chórais an-chasta an Domhain iad leathchúplaí digiteacha, arna bhforbairt ag an Lárionad Eorpach do Réamhaisnéisí Aimsire Meánraoin (ECMWF).

Tá siad bunaithe ar bhreathnuithe fíor-ama agus samhaltú réamhfháistineach ardtaifigh a chumasc gan uaim sna réimsí téamacha, ag tosú leis na teagmhais fhoircneacha agus leis an oiriúnú don athrú aeráide.

Is é an sprioc fhadtéarmach leathchúplaí digiteacha breise a chomhtháthú, amhail leathchúplaí digiteacha ar na haigéin nó ar an mbithéagsúlacht, rud a chruthóidh leathchúpla digiteach cuimsitheach de chóras an Domhain. Cuirfidh leathchúplaí digiteacha DestinE rochtain shaincheaptha ar fáil d’úsáideoirí ar eolas ardcháilíochta le haghaidh forbairt cásanna atá sonrach don úsáideoir agus ar féidir leo tacú le cinnteoireacht atá bunaithe ar fhianaise.

 

Tiocfaidh an chéad eisiúint den ardán croísheirbhíse, den loch sonraí agus den chéad leathchúpla digiteach i bhfeidhm i mí an Mheithimh 2024. Bhíothas in ann é sin a dhéanamh trí thacaíocht ó Chlár an Choimisiúin don Eoraip Dhigiteach. 

CuireannFís Eorpach deiseanna taighde agus nuálaíochta ar fáil a thacaíonn le forbairt bhreise DestinE. Tá sineirgí ann le cláir ábhartha eile de chuid an Aontais, amhail an Comhghnóthas Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpachagus an Clár Spáis, agus tionscnaimh náisiúnta ghaolmhara. Déanann an Coimisiún Eorpach an tionscnamh DestinE a chomhordú i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, le Tíortha Comhlachaithe, le pobail eolaíochta agus le saineolaithe teicneolaíochta.

Trí eintiteas iontaoibhe a chuireann an tionscnamh chun feidhme:

 1. ECMWF
 2. ESA
 3. EUMETSAT

Cuireadh tús le cur chun feidhme na chéad chéime den tionscnamh i mí Eanáir 2022 tar éis don Choimisiún Eorpach Comhaontuithe Ranníocaíochta a shíniú leis na trí eintiteas cur chun feidhme an 15 Nollaig 2021. Críochnaítear Céim 1 den chur chun feidhme le seoladh an chórais DestinE an 10 Meitheamh 2024, tar éis na chéad 2,5 bhliain d’fhorbairt dhian. Ón lá a sheolfar é, beidh úsáideoirí in ann rochtain a fháil ar an gcéad ghlúin den bhonneagar, de na sonraí agus de na seirbhísí. Leanfaidh an córas de bheith ag forbairt, ag leathnú agus ag feabhsú sna céimeanna ina dhiaidh sin go dtí 2030.

 

Tá rannpháirtíochtghníomhach na bpáirtithe leasmhara ríthábhachtach chun go n-éireoidh le DestinE. Is trí pháirtithe leasmhara a threoraíonn a fhorbairt amháin is féidir le DestinE ár bhfís a chomhlíonadh agus réiteach a thógáil do riachtanais an phobail úsáideoirí. Chuige sin, glacadh cur chuige comhdheartha lena dtugtar isteach na pobail páirtithe leasmhara tríd an dá ghníomhaíocht seo a leanas:

Idirphlé Oscailte le Geallsealbhóirí

Bunaíodh idirphlé oscailte le páirtithe leasmhara le linn na chéad chéime (2022-2024) de na gníomhaíochtaí agus leathnófar é sna blianta amach romhainn. Beidh deis ag réimse leathan rannpháirtithe forbairt an chórais DestinE a threorú trína n-aiseolas a thabhairt ar a gcuid riachtanas agus riachtanas agus a dtaithí a roinnt ag obair agus ag idirghníomhú le haschuir DestinE. Is féidir le páirtithe leasmhara destinE cuidiú freisin chun sineirgí ábhartha a shainaithint le tionscnaimh agus seirbhísí náisiúnta agus Eorpacha.

Áirítear ar na páirtithe leasmhara sin:

 • Na Ballstáit
 • Úsáideoirí san earnáil phoiblí
 • Comhpháirtí Taighde agus Forbartha
 • Eintitis a bhainistíonn feidhmchláir oibríochtúla

Le fóram tiomnaithe malartaithe, an DestinE User eXchange, éascaítear plé mionsonraithe idir na húsáideoirí beartais ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta. Díríodh sa phlé ar acmhainneacht cur i bhfeidhm, ar cheanglais agus ar bhearnaí na seirbhísí DestinE.
Tagann ríomh-mhalartú úsáideoirí DestinE le chéile ar bhonn rialta, eagraíodh an chéad dá chruinniú in Frascati agus in Bonn in 2023 agus eagrófar an tríú cruinniú i mí Dheireadh Fómhair 2024.  Forbrófar tuilleadh deiseanna rannpháirtíochta agus comhfhorbartha le himeacht ama, i gcomhréir le haibíocht an chórais.

Comhpháirtíochtaí Spriocdhírithe Úsáideoirí

Colún eile de rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara DestinE is ea na comhpháirtíochtaí spriocdhírithe úsáideoirí. Is é aidhm na gcomhpháirtíochtaí seo seirbhísí inbhuanaithe a dhearadh agus a chur i bhfeidhm ar feadh shaolré DestinE.  

Is féidir le príomh-chomhpháirtithe teicneolaíochta agus gníomhaithe tráchtála a n-acmhainneacht agus a n-eolas a thabhairt chun cumais nua DestinE a dhearadh agus a chur chun feidhme ar bhealach a fhreagraíonn do riachtanais shonracha úsáideoirí. Ar an gcaoi chéanna, is féidir linn comhpháirtíochtaí láidre teicneolaíochta a thógáil chun seirbhísí DestinE a shainiú agus a dhearadh trí chomhoibriú leis na tionscadail leathchúpla dhigitigh a mhaoinítear faoin gclár Fís Eorpach, mar shampla.
Seo a leanas samplaí de na tionscadail taighde agus forbartha sin:
• BioDT (bithéagsúlacht)
• Intertwin (cúpla inneall digiteach)
• GEO-DT (coimhdeachtaí geoifisiceacha)
• Leathchúpla digiteach an Aigéin (DTO)
 

Maoineofar T&F breise le haghaidh Leathchúplaí Digiteacha téamacha ón gclár oibre Fís Eorpach (2023-2024) chun bonn T&F DestinE a shaibhriú tuilleadh.

 

Forbrófar DestinE de réir a chéile trí na príomh-gharspriocanna seo a leanas:

 • Faoi mhí an Mheithimh 2024: Forbairt agus seoladh an chéad eisiúint den ardán croísheirbhíse, an loch sonraí agus an chéad dá chúpla digiteacha ar imeachtaí foircneacha agus oiriúnú don athrú aeráide.
 • Faoi 2027: Feabhas breise a chur ar an gcóras DestinE, seirbhísí breise a sholáthar, forbairtí ceannródaíocha IS agus sineirgí le leathchúplaí digiteacha breise
 • Faoi 2030: Leathchúpla Digiteach ‘iomlán’ de chóras an Domhain.
   

An Nuacht is Déanaí

EVENT |
Ceann Scríbe Domhan Téann beo!

Téann Destination Earth System beo Dé Luain 10 Meitheamh 2024 in imeacht seolta oifigiúil ó Ionad Sár-ríomhaireachta LUMI i Kajaani, an Fhionlainn.

PRESS RELEASE |
Sár-ríomhaire Eorpach nua den chéad scoth curtha ar bun sa Spáinn

Inniu, cuireadh tús le MareNostrum 5, an sár-ríomhaire Eorpach is déanaí den chéad scoth in Barcelona na Spáinne. Tá sé rangaithe faoi láthair mar cheann de na 10 sár-ríomhaire is cumhachtaí ar domhan, tá sé á óstáil in Ionad Sár-ríomhaireachta Barcelona agus beidh sé ar fáil do réimse leathan úsáideoirí eolaíochta agus tionscail Eorpacha ó mhí an Mhárta 2024.

NEWS ARTICLE |
Céim a Dó den Domhan Cinn Scríbe Deimhnithe

Cuirfear tús leis an dara céim de thionscnamh an Domhain Cinn Scríbe (DestinE) i mí an Mheithimh 2024 tar éis do Chomhairlí na dtrí eintiteas cur chun feidhme a chuireann DestinE ar fáil é a fhormhuiniú d’aon toil.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Advanced computing

EU investment in high performance computing and computing technologies will enable Europe to lead the way in supercomputing in the Digital Decade.

Féach freisin

Leictreonaic

Micrimhilseogra agus nana-leictreonaic a chur chugainn ar fud an domhain i miniature, áit a bhfuil rudaí móra a éascú ag na comhpháirteanna agus na córais leictreonacha is lú agus smartest.

Fótónaic

Tá ré fótónaice nua againn, agus tá an Coimisiún Eorpach ag obair chun a chinntiú go mbainfidh saoránaigh agus gnólachtaí tairbhe iomlán as an teicneolaíocht sin.

Candamach

Chun leas a bhaint as cumhacht chlaochlaitheach an chandamach, ní mór don Aontas éiceachóras candamach Eorpach lánfheidhme a fhorbairt lena gcuirfear lena thraidisiún barr feabhais sa taighde candamach.

An Ríomhaireacht Ardfheidhmíochta

Tagraíonn ríomhaireacht ardfheidhmíochta do chórais ríomhaireachta a bhfuil cumhacht ríomhaireachtúil an-ard acu atá in ann fadhbanna an-chasta agus dian a réiteach.