Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ceann scríbe an Domhain

Destination Earth (destine), tionscnamh suaitheanta de chuid an Choimisiúin Eorpaigh le haghaidh todhchaí inbhuanaithe

  Íomhá den Domhan ón spás a léiríonn an Domhan Cinn Scríbe

Tionscnamh suaitheanta de chuid an Choimisiúin Eorpaigh isea Destination Earth (Destination Earth) chun samhail dhigiteach an-chruinn den Domhan a fhorbairt ar scála domhanda. Déanfaidh an tsamhail seo monatóireacht, ionsamhlú agus tuar ar an idirghníomhaíocht idir feiniméin nádúrtha agus gníomhaíochtaí daonna. Cuideoidhsé le cuspóirí an dá aistriú, an aistrithe ghlais agus an aistrithe dhigitigh, a bhaint amach mar chuid den Chomhaontú Glas agus den Straitéis Dhigiteach ón gCoimisiún Eorpach.

fix-empty

Bainfidh Destine leas as an acmhainneacht a bhaineann le samhaltú digiteach chóras an Domhain ar leibhéal a léiríonn dul chun cinn ceart ó thaobh cruinnis, sonraí áitiúla, luas rochtana ar fhaisnéis agus idirghníomhaíocht. Díreofar ar dtús ar éifeachtaí an athraithe aeráide agus eachtraí adhaimsire, ar a dtionchar socheacnamaíoch agus ar straitéisí oiriúnaithe agus maolaithe a d’fhéadfadh a bheith ann.

 

 

Úsáidfidh Destine cumais breathnóireachta agus ionsamhlúcháin destine nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo, arna gcumhachtú ag ríomhairí ríomhaireachta ardfheidhmíochta na hEorpa agus acmhainneacht intleachta saorga. A bhuí leis sin, beimid níos ullmhaithe chun freagairt do mhórthubaistí nádúrtha, chun dul in oiriúint don athrú aeráide agus chun an tionchar socheacnamaíoch a thuar. Is cuid lárnach den straitéis Eorpach le haghaidh sonraí é an tionscnamh freisin trí rochtain ar fhoinsí luachmhara sonraí ar fud na hEorpa a chomhdhlúthú.

Beidh úsáideoirí an dístine, lena n-áirítear saineolaithe neamheolaíocha, in ann rochtain a fháil ar mhéideanna ollmhóra de chóras an Domhain agus sonraí socheacnamaíocha agus idirghníomhú leo chun:

 • Ionsamhlúcháin an-chruinne, idirghníomhacha agus dinimiciúla de chóras an Domhain a dhéanamh, bunaithe ar thacair shonraí breathnóireachta saibhir: Díriú, mar shampla, ar réimsí téamacha a bhfuil ábharthacht shochaíoch ag baint leo amhail tionchair réigiúnacha an athraithe aeráide, guaiseacha nádúrtha, éiceachórais mhuirí nó spásanna uirbeacha.
 • Feabhas a chur ar chumais tuar chun tionchar a uasmhéadú. Mar shampla, an bhithéagsúlacht a chosaint, uisce, fuinneamh in-athnuaite agus acmhainní bia a bhainistiú, agus rioscaí tubaiste a mhaolú i ndomhan atá ag athrú.
 • Tacú le ceapadh agus cur chun feidhme bheartais an Aontais. Mar shampla, measúnú a dhéanamh ar thionchar na mbeartas comhshaoil agus na mbeart reachtach atá ann cheana agus tacú le ceapadh beartas fianaisebhunaithe amach anseo.
 • Leas a bhaint as acmhainneacht na ríomhaireachta dáilte agus na ríomhaireachta ardfheidhmíochta agus na láimhseála sonraí ar scála foircneach. Mar shampla, trí ardán idirghníomhach a bheidh ina óstach ar chúplaí digiteacha casta agus ar shraitheanna cuimsitheacha chun samhlacha anailísíochta-bhunaithe a fhorbairt agus a oibriú, a mbeidh rochtain iomlán acu ar mhéideanna ollmhóra sonraí éagsúla.

Ina theannta sin, neartófar cumais thionsclaíocha agus theicneolaíocha na hEorpa trí chóras iomlán an Domhain a ionsamhlú agus a bhreathnú agus trí úsáid na hintleachta saorga (IS) le haghaidh anailísíocht sonraí agus samhaltú réamhfháistineach, i measc modhanna eile.

 

Príomh-chomhpháirteanna an chórais Destination Earth

Tabharfaidh Destine deis d’úsáideoirí rochtain a fháil ar fhaisnéis théamach, ar sheirbhísí, samhlacha, cásanna, ionsamhlúcháin, réamhaisnéisí agus léirshamhlú. Déanfar measúnú leanúnach ar shamhlacha agus ar shonraí bunúsacha chun réamh-mheastacháin iontaofa agus inghníomhaithe a chur ar fáil. Freastalóidh Destine ar údaráis phoiblí ar dtús agus osclóidh sí de réir a chéile do raon níos mó úsáideoirí eolaíochta agus tionsclaíocha agus don phobal i gcoitinne chun nuálaíocht a spreagadh agus feidhmchláir agus seirbhísí nua a fhorbairt.

Is iad seo a leanas príomh-chomhpháirteanna an chórais destine:

An tArdán Croísheirbhíse

Soláthraíonn an t-ardán croísheirbhíse pointe iontrála atá éasca le húsáid d’úsáideoirí destine. Cuirfidh an t-ardán uirlisí, feidhmchláir agus seirbhísí cinnteoireachta atá bunaithe ar fhianaise ar fáil, bunaithe ar chóras ríomhaireachta néalbhunaithe atá oscailte, solúbtha agus slán. Comhordóidh sé sonraí, néalbhonneagair agus bonneagair HPC agus cuirfidh sé rochtain ar fáil ar líon méadaitheach na gCúpla Digiteach de réir mar a bheidh siad ar fáil de réir a chéile trí iarrachtaí gaolmhara an Choimisiúin Eorpaigh agus/nó náisiúnta.

Cuirfidh an t-ardán uirlisí IS ábhartha, anailísíocht sonraí ar scála foircneach agus cumais faireacháin, ionsamhlúcháin agus tuartha chóras an Domhain ar fáil. Ag an am céanna, cuirfidh sé acmhainní tiomnaithe ar fáil d’úsáideoirí destine, ag ligean dóibh an t-ardán a shaincheapadh, a gcuid sonraí féin a chomhtháthú agus a n-iarratais féin a fhorbairt.

Is í Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (GSE) a bheidh freagrach as soláthar an ardáin agus as na hoibríochtaí seirbhíse destine lena mbaineann.

An Loch Sonraí

Sa loch sonraí, tugtar le chéile gabháltais sonraí Eorpacha a bhí ann cheana ó Copernicus, gabháltais sonraí na dtrí eintiteas cur chun feidhme Cinn Scríbe na Cruinne (ESA, EUMETSAT agus ECMWF) agus foinsí eile, amhail Idirlíon na Rudaí Nithiúla (IoT) agus sonraí socheacnamaíocha. Comhtháthaíonn sé freisin na sonraí nua a thiocfaidh ó na Twins Digiteach, ag cruthú spás sonraí destine comhleanúnach agus neamhspleách. Cuirfidh sé rochtain ar fáil ar na sonraí is gá le haghaidh oibríochtaí na gCúpla Digiteach agus an Phríomh-Ardáin Seirbhíse. Agus déanfaidh sé sonraí úsáideoirí a óstáil, a roinntear leis an bpobal úsáideoirí destine agus ag an am céanna ag tacú le próiseáil sonraí gar chun inscálaitheacht feidhmíochta agus seirbhíse a uasmhéadú.

Is í an Eagraíocht Eorpach chun Sochar a bhaint as Satailítí Meitéareolaíochta (EUMETSAT) a oibreoidh an Loch Sonraí.

An Twins Digiteach

Is macasamhlacha digiteacha de chórais an Domhain an-chasta iad na cúplacha digiteacha, a d’fhorbair an Lárionad Eorpach do Réamhaisnéisí Aimsire Meánraoin (ECMWF).

Tá siad bunaithe ar chomhleá gan uaim breathnóireachtaí fíor-ama agus samhaltú réamh-mheastach ardtaifigh sna réimsí téamacha, ag tosú leis na himeachtaí foircneacha agus le hoiriúnú don athrú aeráide.

Is é an sprioc fhadtéarmach atá ann cúplaí digiteacha breise a chomhtháthú ar nós na n-aigéan nó na bithéagsúlachta, rud a chruthóidh cúpla digiteach cuimsitheach den Domhan. Cuirfidh an cúpla digiteach destine rochtain shaincheaptha ar eolas ardcháilíochta ar fáil d’úsáideoirí maidir le forbairt cásanna a bhaineann go sonrach leis an úsáideoir agus ar féidir leis tacú le cinnteoireacht atá bunaithe ar fhianaise.

 

Beidh an t-ardán croísheirbhíse, an loch sonraí agus an chéad chúpla digiteach ag feidhmiú trí thacaíocht ó Chlár an Choimisiúin don Eoraip Dhigiteach. 

CuirfidhFís Eorpach deiseanna taighde agus nuálaíochta ar fáil a thacóidh le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar dhístine. Tá sineirgí ann le cláir ábhartha eile de chuid an Aontais, amhail an Comhghnóthas EuroHPCagus an Clár Spáis, agus tionscnaimh náisiúnta ghaolmhara. Comhordaíonn an Coimisiún Eorpach an tionscnamh destine i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, leis na Tíortha Comhlachaithe, le pobail eolaíochta agus le saineolaithe teicneolaíochta.

An tionscnamh arna chur chun feidhme ag trí eintiteas a gcuirfear cúram orthu:

 1. ECMWF
 2. ÚME
 3. EUMETSAT

An 15 Nollaig 2021, shínigh an Coimisiún Eorpach agus na trí eintiteas cur chun feidhme Comhaontuithe Ranníocaíochtaí chun tús a chur leis an gcéad chéim den chur chun feidhme go dtí lár-2024. Leanfaidh siad ar aghaidh ag obair le chéile chun destine a chur i bhfeidhm go ceann 7 mbliana.

 

Tá rannpháirtíocht ghníomhach na bpáirtithe leasmhara ríthábhachtach chun go n-éireoidh le destine. Is trí gheallsealbhóirí amháin a threoraíonn a fhorbairt gur féidir le destine ár bhfís a chomhlíonadh, agus réiteach a thógáil do riachtanais phobail úsáideoirí. Chuige sin, glacadh cur chuige comhdhearaidh lena dtugtar isteach beartais, eolaíocht agus pobail dhigiteacha tríd an dá cholún rannpháirtíochta seo a leanas le páirtithe leasmhara. 

Idirphlé Oscailte na nGeallsealbhóirí

Bunófar idirphlé oscailte le páirtithe leasmhara le linn na chéad chéime (2022-2024) de na gníomhaíochtaí. Beidh deis ag raon leathan rannchuiditheoirí forbairt an chórais dístine a threorú trína n-aiseolas a thabhairt ar a riachtanais agus ar a riachtanais, agus a dtaithí oibre a roinnt agus idirghníomhú le haschuir dhístineacha.

Áirítear ar na páirtithe leasmhara sin:

 • Na Ballstáit
 • Úsáideoirí na hearnála poiblí
 • Comhpháirtí Taighde agus Forbartha
 • Eintitis a bhainistíonn feidhmchláir oibríochtúla

Éascóidh fóram tiomnaithe don mhalartú, an tÚsáideoir destine eXchange, plé mionsonraithe ar úsáideoirí beartais ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta. Ba cheart go ndíreodh an plé ar acmhainneacht cur i bhfeidhm, ar cheanglais agus ar bhearnaí na seirbhísí dístine.

Tiocfaidh an t-úsáideoir destine eXchange le chéile ar bhonn rialta, leis an gcéad chruinniú a tionóladh an 15 Feabhra 2023. Tiocfaidh forbairt ar dheiseanna breise le haghaidh rannpháirtíochta agus comhfhorbartha le himeacht ama, i gcomhréir le haibíocht an chórais.

Is féidir le páirtithe leasmhara destine cabhrú linn sineirgí ábhartha le tionscnaimh agus seirbhísí náisiúnta agus Eorpacha a shainaithint.

Comhpháirtíochtaí Úsáideora Spriocdhírithe

Colún eile de rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara destine is ea na comhpháirtíochtaí spriocdhírithe úsáideoirí. Is é aidhm na gcomhpháirtíochtaí seo seirbhísí inbhuanaithe a dhearadh agus a chur i bhfeidhm ar feadh shaolré na dístine.  

Is féidir le príomh-chomhpháirtithe teicneolaíochta agus gníomhaithe tráchtála a n-acmhainneacht agus a n-eolas a thabhairt chun cumais núíosacha destine a dhearadh agus a chur chun feidhme ar bhealach a fhreagraíonn do riachtanais shonracha na n-úsáideoirí. Ar an gcaoi chéanna, is féidir linn comhpháirtíochtaí láidre teicneolaíochta a thógáil chun seirbhísí destineacha a shainiú agus a dhearadh trí chomhoibriú le tionscnaimh dhúbailte dhigiteacha eile arna gcistiú faoin gclár Fís Eorpach.

Seo a leanas samplaí reatha de na tionscadail taighde agus forbartha sin:

Deonófar Dhánna Digiteacha téamacha breise sa chéad chlár oibre eile de chuid Fís Eorpach (2023-2024) chun éiceachóras destine a shaibhriú.

 

Déanfar Destine a fhorbairt de réir a chéile trí na príomh-gharspriocanna seo a leanas:

 • Faoi lár 2024: An t-ardán croísheirbhíse, an loch sonraí agus an chéad dá chúpla dhigiteach maidir le himeachtaí nádúrtha foircneacha agus oiriúnú don athrú aeráide a fhorbairt.
 • Faoi 2027: An córas dístineach a fheabhsú tuilleadh agus cúplanna digiteacha breise agus seirbhísí gaolmhara a chomhtháthú.
 • Faoi 2030: Macasamhail dhigiteach ‘iomlán’ den Domhan.

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Sár-ríomhaire Eorpach nua den chéad scoth curtha ar bun sa Spáinn

Inniu, cuireadh tús le MareNostrum 5, an sár-ríomhaire Eorpach is déanaí den chéad scoth in Barcelona na Spáinne. Tá sé rangaithe faoi láthair mar cheann de na 10 sár-ríomhaire is cumhachtaí ar domhan, tá sé á óstáil in Ionad Sár-ríomhaireachta Barcelona agus beidh sé ar fáil do réimse leathan úsáideoirí eolaíochta agus tionscail Eorpacha ó mhí an Mhárta 2024.

NEWS ARTICLE |
Céim a Dó den Domhan Cinn Scríbe Deimhnithe

Cuirfear tús leis an dara céim de thionscnamh an Domhain Cinn Scríbe (DestinE) i mí an Mheithimh 2024 tar éis do Chomhairlí na dtrí eintiteas cur chun feidhme a chuireann DestinE ar fáil é a fhormhuiniú d’aon toil.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Advanced computing

EU investment in high performance computing and computing technologies will enable Europe to lead the way in supercomputing in the Digital Decade.

Féach freisin

Leictreonaic

Micrimhilseogra agus nana-leictreonaic a chur chugainn ar fud an domhain i miniature, áit a bhfuil rudaí móra a éascú ag na comhpháirteanna agus na córais leictreonacha is lú agus smartest.

Fótónaic

Tá ré fótónaice nua againn, agus tá an Coimisiún Eorpach ag obair chun a chinntiú go mbainfidh saoránaigh agus gnólachtaí tairbhe iomlán as an teicneolaíocht sin.

Candamach

Chun leas a bhaint as cumhacht chlaochlaitheach an chandamach, ní mór don Aontas éiceachóras candamach Eorpach lánfheidhme a fhorbairt lena gcuirfear lena thraidisiún barr feabhais sa taighde candamach.

An Ríomhaireacht Ardfheidhmíochta

Tagraíonn ríomhaireacht ardfheidhmíochta do chórais ríomhaireachta a bhfuil cumhacht ríomhaireachtúil an-ard acu atá in ann fadhbanna an-chasta agus dian a réiteach.