Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Utbyte av elektroniska patientjournaler inom EU

Europeiska kommissionen har antagit en rekommendation om ett europeiskt elektroniskt format för utbyte av patientjournaler för att frigöra flödet av hälsouppgifter över gränserna.

Rekommendationen om ett europeiskt format för utbyte av elektroniska patientjournaler syftar till att underlätta gränsöverskridande interoperabilitet mellan elektroniska patientjournaler i EU. Den gör det genom att stödja EU-länderna i deras ansträngningar att se till att medborgarna på ett säkert sätt kan få tillgång till och utbyta sina hälsouppgifter var de än befinner sig i EU.

Det elektroniska formatet för utbyte av patientjournaler kommer att hjälpa medborgarna att snabbt få tillgång till och dela sina hälsouppgifter med hälso- och sjukvårdspersonal. Till exempel när du konsulterar en specialist eller får akutvård i ett annat EU-land.

Säker tillgång till hälsodata

Att göra det möjligt för medborgarna att på ett säkert sätt få tillgång till och dela sina hälsouppgifter över gränserna är en av prioriteringarna i meddelandet om att möjliggöra en digital omvandling av hälso- och sjukvård.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) understryker att medborgarna har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och tillhandahåller den rättsliga ramen för skydd av personuppgifter. Den innehåller direkt tillämpliga regler för behandling av personuppgifter om enskilda personer, inklusive hälsouppgifter. Regler för att underlätta tillgången till säker och högkvalitativ gränsöverskridande hälso- och sjukvård omfattas av den allmänna dataskyddsförordningen om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Fördelar med tillgång till elektroniska patientjournaler

I ett offentligt samråd om digital hälsa erkände de svarande skillnaderna mellan de europeiska mänskliga rättigheterna som ett av de största hindren för utbyte av hälsodata och främjande av digital hälso- och sjukvård i Europa. För närvarande kan de flesta medborgare inte enkelt få tillgång till sina hälsouppgifter elektroniskt över gränserna.

Bättre tillgång till hälsodata över gränserna kommer att förbättra kvaliteten och kontinuiteten i den vård som erbjuds medborgarna. Och det kommer att leda till minskade sjukvårdskostnader. Till exempel genom att eliminera onödig dubblering av medicinska tester och förfaranden.

Rekommendationen

I rekommendationen fastställs en ram för vidareutveckling av ett europeiskt format för utbyte av EHR som gör det möjligt för medborgarna att på ett säkert sätt få tillgång till och utbyta sina hälsouppgifter över gränserna i EU. Det beskriver en uppsättning principer som bör styra detta utbyte och en process för vidareutveckling, övervakning och översyn. Dessutom fastställs gemensamma tekniska specifikationer för gränsöverskridande utbyte av uppgifter.

I rekommendationen betonas att övergången till interoperabla europeiska mänskliga rättigheter i EU bör gå hand i hand med att säkerställa dataskydd och säkerhet i linje med den allmänna dataskyddsförordningen och i full överensstämmelse med cybersäkerhetsramen.

En gemensam samordningsprocess med deltagande av EU-länderna och kommissionen planeras för att stödja vidareutvecklingen av det europeiska formatet för utbyte av mänskliga rättigheter. Denna process kommer också att engagera alla berörda parter, däribland yrkesorganisationer inom hälso- och sjukvården, nationella kompetenscentrum, branschaktörer och patientgrupper samt andra EU-myndigheter och nationella myndigheter.

Bakgrund

Denna rekommendation bygger på flera initiativ och projekt som kommissionen och EU-länderna lagt fram i deras ansträngningar för att underlätta gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter i EU.

Arbetet med tekniska specifikationer för utbyte av hälsodata har utförts inom ramen för infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster (eHDSI), som genomförs av kommissionen och EU-länderna genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE).

EHDSI kopplar samman nationella kontaktpunkter för e-hälsa så att de kan utbyta två uppsättningar hälsodata: patientsammanfattningar och e-recept. De första utbytena ägde rum mellan Estland och Finland i januari 2019. Tjugotvå EU-länder förväntas utbyta sådan hälsoinformation senast 2021. Denna rekommendation bygger på och bidrar till den fortsatta utvecklingen av eHDSI genom att underlätta EU-omfattande interoperabilitet och utbyte av omfattande elektroniska patientjournaler.

Ett viktigt grundarbete för interoperabilitet mellan europeiska mänskliga rättigheter genomfördes inom ramen för projektet Smart Open Services for European Patients (epSOS), ett storskaligt pilotprojekt som finansierats av kommissionen. epSOS testade gränsöverskridande utbyte av patientsammanfattningar och e-recept, och med stöd av EXPAND-projektet banade väg för införandet av eHDSI.

Ett antal andra projekt som stöds av kommissionen, såsom Antilope och HITCH, har också bidragit till utvecklingen av den europeiska interoperabilitetsramen för raffinerad e -hälsa.

Hälsoinformation om specifika fall kan för närvarande utbytas över gränserna genom ett av de 24 tematiska europeiska referensnätverken. Dessa nätverk gör det möjligt för virtuella paneler av kliniker att diagnostisera och behandla patienter som lider av sällsynta, komplexa och lågprevalenssjukdomar.

Omkring 900 högspecialiserade hälso- och sjukvårdsenheter på cirka 300 sjukhus i 25 medlemsstater (plus Norge) deltar i de europeiska referensnätverken. Enskilda personer har inte direkt tillgång till dessa nätverk. Vårdgivare hänvisar patienter till det relevanta nätverket, med deras samtycke och i enlighet med de nationella hälso- och sjukvårdssystemens regler.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen inleder ansökningsomgångar för investeringar på över 176 miljoner euro i digital kapacitet och teknik

Europeiska kommissionen inledde en ny uppsättning ansökningsomgångar inom ramen för arbetsprogrammet för ett digitalt Europa 2023–2024 för att stärka den digitala kapaciteten i hela EU. Dessa ansökningsomgångar är öppna för företag, offentliga förvaltningar och andra enheter från EU:s medlemsstater, Efta/EES-länderna och associerade länder. Budgeten för denna uppsättning ansökningsomgångar är över 176 miljoner euro.

Läs mer

Översikt

e-hälsa

EU-kommissionen arbetar för att ge medborgarna tillgång till säkra och högkvalitativa digitala tjänster inom hälso- och sjukvården.

Se också

Hantering av hälsodata

Europeiska kommissionen antog ett meddelande och ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar om digital omvandling av hälso- och sjukvård för att främja Europeiska unionens åtgärder.

experter på e-hälsa

Europeiska kommissionen har inrättat två expertgrupper som arbetar med e-hälsa: intressentgruppen för e-hälsa och en tillfällig arbetsgrupp för e-hälsa.