Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Аудио-визуални медии: Комисията призовава държавите членки да транспонират изцяло правилата на ЕС относно аудио-визуалното съдържание

Тази седмица Европейската комисия изпрати мотивирано становище на Чехия, Естония, Ирландия, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Словения и Словакия за това, че не са предоставили информация относно прилагането на Директивата на ЕС за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ) в националното си законодателство. Новите правила се прилагат за всички аудио-визуални медии — както традиционните телевизионни предавания и услугите по заявка, така и платформите за споделяне на видеоклипове. Тяхната цел е да се създаде подходяща за цифровата ера нормативна уредба, която да доведе до по-безопасно, по-справедливо и по-разнообразно аудио-визуално пространство.

graphic showing a person with a remote control pointing to a tv set showing different windows

iStock photo Getty Images plus

Държавите членки трябваше да транспонират Директивата и да уведомят Комисията за предприетите от тях мерки за транспониране до 19 септември 2020 г. През ноември 2020 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на 23 държави членки за това, че не са уведомили за пълното транспониране. Понастоящем Комисията минава към втория етап на производството за установяване на нарушение, като изпраща мотивирано становище на посочените по-горе девет държави членки, които все още не са уведомили за пълното транспониране. Държавите членки разполагат с два месеца, за да отговорят на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на Европейския съюз.