Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Δημοσίευση

Ψηφιακή Ημέρα 2021: Η Ευρώπη θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο με παγκόσμιους εταίρους

Κατά την Ψηφιακή Ημέρα 2021, 25 κράτη μέλη, καθώς και η Ισλανδία και η Νορβηγία, δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο μεταξύ της Ευρώπης και των εταίρων της στην Αφρική, την Ασία, την ευρωπαϊκή γειτονία, τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Λατινική Αμερική, υπογράφοντας τη δήλωση με τίτλο «Ευρωπαϊκές πύλες δεδομένων ως βασικό στοιχείο της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ».

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα ευθυγραμμίσουν τις προσπάθειές τους για τη στήριξη των σημείων εισόδου για τη διεθνή διαδικτυακή κυκλοφορία στην Ευρώπη, ή των ευρωπαϊκών πυλών δεδομένων. Η βελτίωση των υποδομών που συνδέουν την Ευρώπη με αυτές τις περιφέρειες θα επιτρέψει στην Ευρώπη να προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες δεδομένων. Ταυτόχρονα, οι εταίροι της Ευρώπης μπορούν να επωφεληθούν από την ασφαλή επεξεργασία δεδομένων χάρη στα ισχυρά πρότυπα της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. 

Συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο μεταξύ της ΕΕ και των παγκόσμιων εταίρων: κλειδί για την ψηφιακή δεκαετία

Οι στόχοι της Επιτροπής για την ψηφιακή δεκαετία περιλαμβάνουν την ενίσχυση των παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων της Ευρώπης και αποσκοπούν στη σύσταση ταμείου ψηφιακής συνδεσιμότητας για την τόνωση των στρατηγικών επενδύσεων σε διεθνή δίκτυα συνδεσιμότητας. Η ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ της Ευρώπης και των παγκόσμιων εταίρων της θα προωθήσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα και θα συμβάλει στη διαμόρφωση παγκόσμιων λύσεων.

Προκειμένου να βελτιωθεί η διεθνής συνδεσιμότητα, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δεσμεύονται:

  • ενίσχυση των διεθνών εταιρικών σχέσεων για τη συνδεσιμότητα
  • παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων στην ΕΕ σε εταίρους εκτός Ευρώπης
  • βελτίωση των υποβρύχιων καλωδιακών δικτύων
  • δημιουργία δορυφορικής συνδεσιμότητας
  • διασφάλιση ασφαλών και προστατευμένων δικτύων συνδεσιμότητας

Καλύτερες υποδομές και εταιρικές σχέσεις για την παγκόσμια συνδεσιμότητα

Στη δήλωση «Πύλες δεδομένων», τα κράτη μέλη δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τις εθνικές πρωτοβουλίες τους ώστε να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της διεθνούς συνδεσιμότητας. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για τον σχεδιασμό των εγχώριων δικτύων της ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή στρατηγική. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να συνεργαστούν στενά με τη βιομηχανία, την κοινωνία των πολιτών και τα αναπτυξιακά ιδρύματα για την προώθηση ισχυρότερης συμμετοχής της ΕΕ σε διεθνείς ψηφιακές εταιρικές σχέσεις.

Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη κάλεσαν την Επιτροπή να στηρίξει τους διεθνείς στόχους συνδεσιμότητας. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τις τρέχουσες ικανότητες και ανάγκες της διεθνούς συνδεσιμότητας, καθώς και τις μελλοντικές προβλέψεις. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε χαρτογράφηση των διαθέσιμων υποδομών συνδεσιμότητας (επίγειων, υποβρύχιων και διαστημικών) εκτός Ευρώπης, καθώς και να αναπτύξει καλύτερη κατανόηση των ροών δεδομένων μεταξύ της Ευρώπης και άλλων μερών του κόσμου.

Εκτεταμένες και ισχυρές διαδικτυακές συνδέσεις: ο ρόλος των υποβρύχιων καλωδίων και των δορυφορικών δικτύων

Τα υποβρύχια καλώδια είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της εκθετικής αύξησης της κίνησης στο διαδίκτυο. Για το ένα, η διαδικτυακή κίνηση σε ολόκληρο τον Ατλαντικό διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια. Νέες, ασφαλείς υποδομές υποβρύχιων καλωδίων μπορούν να εξυπηρετήσουν αυξανόμενες ροές δεδομένων στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα βελτιώσουν τη διαχείριση των διαφόρων δικτύων και υποδομών επικοινωνίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Οι δορυφόροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύνδεση της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο. Η διαστημική συνδεσιμότητα μπορεί να συμπληρώσει τα υποβρύχια καλωδιακά δίκτυα ώστε να διασφαλίζεται ότι η Ευρώπη παραμένει συνδεδεμένη ανά πάσα στιγμή, να επεκταθεί η συνδεσιμότητα σε περιοχές με ανεπαρκή ή καθόλου κάλυψη, καθώς και να παρασχεθεί πρόσθετη κυβερνοασφάλεια. Τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν με την Επιτροπή για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πρωτοβουλίας ασφαλούς διαστημικής συνδεσιμότητας. Η Ευρώπη φιλοξενεί μια παγκοσμίως πρωτοπόρο δορυφορική βιομηχανία, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δορυφορικό ευρυζωνικό δίκτυο.

Χώρες που έχουν υπογράψει τη δήλωση

Τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν υπογράψει περιλαμβάνουν: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία. Η Ισλανδία και η Νορβηγία υπέγραψαν επίσης τη δήλωση.  

Ιστορικό

Η ψηφιακή κυριαρχία και η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτώνται από ισχυρά και ασφαλή εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα συνδεσιμότητας. Και οι δύο διαστάσεις θα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης. Εντός της Ευρώπης, η ανθεκτική συνδεσιμότητα αποτελεί τον πυλώνα ενός επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού. Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης στενά με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας εντός της ΕΕ, ιδίως για την ανάπτυξη προηγμένων δικτύων, όπως οι οπτικές ίνες και το 5G, για παράδειγμα μέσω των εξελίξεων μετά τη σύσταση σχετικά με την εργαλειοθήκη για τη συνδεσιμότητα. Εν τω μεταξύ, το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα EllaLink, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τίθεται σε λειτουργία τους προσεχείς μήνες, θα ενισχύσει την πλατφόρμα EU-Atlantic Data Gateway που συνδέει την Ευρώπη με τη Λατινική Αμερική.
 

Δήλωση για τις πύλες δεδομένων