Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Väljaanne

2021. aasta digipäev: Euroopa tugevdab internetiühendust ülemaailmsete partneritega

2021. aasta digipäeval kohustusid 25 liikmesriiki ning Island ja Norra tugevdama internetiühendust Euroopa ja tema partnerite vahel Aafrikas, Aasias, Euroopa naabruses, Lääne-Balkanil ja Ladina-Ameerikas, allkirjastades deklaratsiooni „Euroopa andmeväravad kui ELi digikümnendi põhielement“.

Liikmesriigid ja komisjon kooskõlastavad oma jõupingutused, et toetada rahvusvahelise internetiliikluse sisenemispunkte Euroopas või Euroopa andmeväravaid. Euroopat nende piirkondadega ühendava taristu parandamine võimaldab Euroopal pakkuda rohkem andmeteenuseid. Samal ajal saavad Euroopa partnerid tänu ELi rangetele andmekaitsestandarditele kasu turvalisest andmetöötlusest. 

Internetiühendus ELi ja ülemaailmsete partnerite vahel: digikümnendi võti

Komisjoni digikümnendi eesmärkide hulka kuulub Euroopa ülemaailmsete partnerluste tugevdamine ja eesmärk on luua digitaalse ühenduvuse fond, et suurendada strateegilisi investeeringuid rahvusvahelistesse ühenduvusvõrkudesse. Euroopa ja tema ülemaailmsete partnerite vaheliste sidemete tugevdamine edendab Euroopa norme ja standardeid ning aitab kujundada ülemaailmseid lahendusi.

Rahvusvahelise ühenduvuse parandamiseks kohustuvad liikmesriigid ja komisjon:

  • tugevdada ühenduvust käsitlevaid rahvusvahelisi partnerlusi
  • pakkuda ELi andmesalvestus- ja töötlemisteenuseid partneritele väljaspool Euroopat
  • veealuste kaablivõrkude täiustamine
  • satelliitühenduvust looma
  • ohutute ja turvaliste ühenduvusvõrkude tagamine

Parem taristu ja partnerlused ülemaailmse ühenduvuse tagamiseks

Andmeväravate deklaratsioonis kohustuvad liikmesriigid ühtlustama oma riiklikke algatusi, et keskenduda rahvusvahelise ühenduvuse tugevdamisele. Näiteks võivad liikmesriigid kasutada taaste- ja vastupidavusrahastut ELi riigisiseste võrgustike kujundamiseks, võttes arvesse rahvusvahelist strateegiat. Lisaks kohustuvad liikmesriigid tegema tihedat koostööd tööstuse, kodanikuühiskonna ja arenguasutustega, et edendada ELi suuremat osalemist rahvusvahelistes digipartnerlustes.

Samal ajal kutsusid liikmesriigid komisjoni üles toetama rahvusvahelisi ühenduvuseesmärke. Komisjon peaks läbi vaatama rahvusvahelise ühenduvuse praeguse suutlikkuse ja vajadused ning tulevikuprognoosid. Eelkõige peaks komisjon kaardistama olemasolevad ühenduvuse taristud (maapealne, merealune ja kosmos) väljaspool Euroopat ning arendama paremat arusaamist Euroopa ja maailma muude piirkondade vahelistest andmevoogudest.

Laialt levinud ja tugev internetiühendus: merekaablite ja satelliitvõrkude roll

Veealused kaablid on hädavajalikud, et säilitada internetiliikluse hüppeline kasv. Ühe puhul kahekordistub Atlandi-ülene internetiliiklus iga kahe aasta järel. Uued turvalised merekaablite infrastruktuurid võivad teenindada kasvavaid andmevooge Aafrikas, Aasias ja Ladina-Ameerikas. Liikmesriigid ja komisjon parandavad erinevate sidevõrkude ja -taristu haldamist, tagades samal ajal küberturvalisuse tugevdamise.

Satelliitidel on oluline roll ELi ja ülejäänud maailma ühendamisel. Kosmosepõhine ühendatus võib täiendada merealuseid kaabelvõrke, et tagada Euroopa pidev ühendatus, laiendada ühenduvust piirkondades, kus kaetus on ebapiisav või puudub üldse, ning pakkuda täiendavat küberturvalisust. Liikmesriigid teevad komisjoniga koostööd, et kavandada ja arendada kosmosepõhist turvalise ühenduvuse algatust. Euroopa on koduks maailma juhtivale satelliittööstusele, mis võiks luua ülemaailmse satelliit-lairibavõrgu.

Deklaratsioonile allakirjutanud riigid

Allakirjutanud ELi liikmesriikide hulka kuuluvad: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani ja Tšehhi. Deklaratsioonile kirjutasid alla ka Island ja Norra.  

Taust

Euroopa digitaalne suveräänsus ja ülemaailmne konkurentsivõime sõltuvad tugevatest ja turvalistest sise- ja välisühenduvusvõrkudest. Mõlemad mõõtmed on Euroopa digikümnendi eesmärkide saavutamiseks hädavajalikud. Euroopas on vastupanuvõimeline ühendatus eduka digiülemineku tugisammas. Komisjon on teinud tihedat koostööd ka liikmesriikidega, et parandada ühenduvust ELis, eelkõige selleks, et võtta kasutusele täiustatud võrgud, nagu kiudoptilised võrgud ja 5G, näiteks ühenduvusmeetmete paketti käsitleva soovituse järgsete arengute kaudu. Samal ajal tugevdab EllaLinki merekaabelsüsteem, mida kaasrahastab EL ja mis hakkab tööle lähikuudel, ELi-Atlandi andmevärava platvormi, mis ühendab Euroopat Ladina-Ameerikaga.
 

Andmeväravate deklaratsioon