Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Pubblikazzjoni

Jum Diġitali 2021: L-Ewropa se ssaħħaħ il-konnettività tal-internet mas-sħab globali

Fil-jum Diġitali 2021, 25 Stat Membru, kif ukoll l-Iżlanda u n-Norveġja, impenjaw ruħhom li jsaħħu l-konnettività tal-internet bejn l-Ewropa u s-sħab tagħha fl-Afrika, l-Asja, il-viċinat Ewropew, il-Balkani tal-Punent u l-Amerika Latina, billi ffirmaw id-Dikjarazzjoni dwar “il-Gateways tad-Data Ewropej bħala element ewlieni tad-Deċennju Diġitali tal-UE”.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni se jallinjaw l-isforzi tagħhom biex jappoġġaw il-punti ta’ dħul għat-traffiku internazzjonali tal-internet fl-Ewropa, jew il-Gateways Ewropej tad-Data. It-titjib tal-infrastruttura li tgħaqqad l-Ewropa ma’ dawn ir-reġjuni se jippermetti lill-Ewropa toffri aktar servizzi tad-data. Fl-istess ħin, is-sħab tal-Ewropa jistgħu jibbenefikaw minn ipproċessar sigur tad-data bis-saħħa tal-istandards tal-protezzjoni tad-data b’saħħithom tal-UE. 

Konnettività tal-internet bejn l-UE u s-sħab globali: ċavetta għad-Deċennju Diġitali

Il-miri tad-Deċennju Diġitali tal-Kummissjoni jinkludu t-tisħiħ tas-sħubijiet globali tal-Ewropa u għandu l-għan li jistabbilixxi fond għall-Konnettività Diġitali biex jagħti spinta lill-investiment strateġiku fin-networks ta’ konnettività internazzjonali. It-tisħiħ tal-konnessjonijiet bejn l-Ewropa u s-sħab globali tagħha se jippromwovi n-normi u l-istandards Ewropej u jgħin fit-tiswir ta’ soluzzjonijiet globali.

Sabiex tittejjeb il-konnettività internazzjonali, l-Istati Membri u l-Kummissjoni jimpenjaw ruħhom li:

  • tisħiħ tas-sħubijiet internazzjonali għall-konnettività
  • joffru servizzi ta’ ħżin u pproċessar tad-data tal-UE lil sħab barra mill-Ewropa
  • titjib tan-netwerks tal-kejbil ta’ taħt il-baħar
  • stabbiliment tal-konnettività satellitari
  • l-iżgurar ta’ networks ta’ konnettività sikuri u siguri

Infrastruttura u sħubijiet aħjar għall-konnettività globali

Fid-dikjarazzjoni “Data Gateways”, l-Istati Membri jimpenjaw ruħhom li jallinjaw l-inizjattivi nazzjonali tagħhom biex jiffukaw fuq it-tisħiħ tal-konnettività internazzjonali. Pereżempju, l-Istati Membri jistgħu jużaw il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza biex ifasslu networks domestiċi tal-UE filwaqt li jqisu l-istrateġija internazzjonali. Barra minn hekk, l-Istati Membri jimpenjaw ruħhom li jaħdmu mill-qrib mal-industrija, mas-soċjetà ċivili u mal-istituzzjonijiet tal-iżvilupp biex jippromwovu involviment aktar b’saħħtu tal-UE fi sħubijiet diġitali internazzjonali.

Fl-istess ħin, l-Istati Membri appellaw lill-Kummissjoni biex tappoġġa l-objettivi ta’ konnettività internazzjonali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrevedi l-kapaċitajiet u l-ħtiġijiet attwali tal-konnettività internazzjonali, kif ukoll il-previżjonijiet futuri. B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha twettaq immappjar tal-infrastrutturi ta’ konnettività disponibbli (terrestri, ta’ taħt il-baħar u tal-ispazju) barra mill-Ewropa, kif ukoll tiżviluppa fehim aħjar tal-flussi tad-data bejn l-Ewropa u partijiet oħra tad-dinja.

Konnessjonijiet tal-internet mifruxa u b’saħħithom: ir-rwol tal-kejbils sottomarini u n-netwerks satellitari

Il-kejbils sottomarini huma essenzjali sabiex tiġi sostnuta ż-żieda esponenzjali fit-traffiku tal-internet. Għal wieħed, it-traffiku tal-internet li jaqsam l-Atlantiku qed jirdoppja kull sentejn. Infrastrutturi ġodda u siguri tal-kejbil taħt il-baħar jistgħu jservu flussi dejjem akbar ta’ data tal-Afrika, l-Asja u l-Amerika Latina. L-Istati Membri u l-Kummissjoni se jtejbu l-ġestjoni ta’ networks u infrastruttura ta’ komunikazzjoni differenti, filwaqt li jiżguraw li tissaħħaħ iċ-ċibersigurtà.

Is-satelliti jipprovdu rwol importanti fir-rabta bejn l-UE u l-bqija tad-dinja. Il-konnettività bbażata fl-ispazju tista’ tikkomplementa n-networks tal-kejbil taħt il-baħar biex tiżgura li l-Ewropa tibqa’ konnessa l-ħin kollu, biex testendi l-konnettività f’żoni b’kopertura insuffiċjenti jew mingħajr kopertura, kif ukoll biex tipprovdi ċibersigurtà addizzjonali. L-Istati Membri se jaħdmu mal-Kummissjoni biex ifasslu u jiżviluppaw inizjattiva ta’ Konnettività Sigura bbażata fuq l-Ispazju. L-Ewropa tospita industrija satellitari minn ta’ quddiem fid-dinja, li tista’ toħloq netwerk globali tal-broadband bis-satellita.

Pajjiżi firmatarji tad-Dikjarazzjoni

L-Istati Membri tal-UE firmatarji jinkludu: L-Awstrija, il-Belġju, il-Kroazja, Ċipru, iċ-Ċekja, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja u l-Iżvezja. L-Iżlanda u n-Norveġja ffirmaw ukoll id-dikjarazzjoni.  

Sfond

Is-sovranità diġitali u l-kompetittività globali tal-Ewropa jiddependu fuq networks ta’ konnettività interni u esterni b’saħħithom u siguri. Iż-żewġ dimensjonijiet se jkunu vitali biex jintlaħqu l-objettivi tad-Deċennju Diġitali tal-Ewropa. Fl-Ewropa, il-konnettività reżiljenti hija l-pilastru ta’ trasformazzjoni diġitali ta’ suċċess. Il-Kummissjoni qed taħdem ukoll mill-qrib mal-Istati Membri biex ittejjeb il-konnettività fl-UE, b’mod partikolari biex tintroduċi networks avvanzati, bħall-fibra ottika u l-5G, bħal permezz tal-iżviluppi li jsegwu r-Rakkomandazzjoni dwar is-Sett ta’ Għodod għall-Konnettività. Sadanittant, is-sistema tal-kejbil taħt il-baħar EllaLink, ikkofinanzjata mill-UE, u li saret operattiva fix-xhur li ġejjin, se ssaħħaħ il-Pjattaforma tal-Gateway tad-Data UE-Atlantiku li tgħaqqad l-Ewropa mal-Amerika Latina.
 

Dikjarazzjoni tal-Gateways tad-Data