Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Digibyte | Publikacja

Dzień Technologii Cyfrowych 2021: Europa ma wzmocnić łączność internetową z globalnymi partnerami

Podczas Dnia Technologii Cyfrowych 2021 25 państw członkowskich oraz Islandia i Norwegia zobowiązały się do wzmocnienia łączności internetowej między Europą a jej partnerami w Afryce, Azji, krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa, na Bałkanach Zachodnich i w Ameryce Łacińskiej, podpisując deklarację w sprawie europejskich portali danych jako kluczowego elementu cyfrowej dekady UE.

Państwa członkowskie i Komisja dostosują swoje wysiłki na rzecz wspierania punktów wejścia dla międzynarodowego ruchu internetowego w Europie lub europejskich portali danych. Poprawa infrastruktury łączącej Europę z tymi regionami umożliwi Europie oferowanie większej ilości usług w zakresie danych. Jednocześnie partnerzy europejscy mogą korzystać z bezpiecznego przetwarzania danych dzięki surowym unijnym standardom ochrony danych. 

Łączność internetowa między UE a globalnymi partnerami: klucz do cyfrowej dekady

Cele Komisji dotyczące cyfrowej dekady obejmują wzmocnienie globalnych partnerstw Europy i mają na celu ustanowienie funduszu na rzecz łączności cyfrowej w celu pobudzenia strategicznych inwestycji w międzynarodowe sieci łączności. Wzmocnienie powiązań między Europą a jej globalnymi partnerami będzie promować europejskie normy i standardy oraz pomoże kształtować globalne rozwiązania.

W celu poprawy łączności międzynarodowej państwa członkowskie i Komisja zobowiązują się do:

  • wzmocnienie międzynarodowych partnerstw na rzecz konektywności
  • oferowanie usług przechowywania i przetwarzania danych w UE partnerom spoza Europy
  • poprawa podmorskich sieci kablowych
  • stworzenie łączności satelitarnej
  • zapewnienie bezpiecznych i chronionych sieci połączeń

Lepsza infrastruktura i partnerstwa na rzecz globalnej łączności

W deklaracji „Bramy danych” państwa członkowskie zobowiązują się do dostosowania swoich inicjatyw krajowych, aby skupić się na wzmocnieniu łączności międzynarodowej. Na przykład państwa członkowskie mogą wykorzystywać Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności do projektowania sieci krajowych UE z uwzględnieniem strategii międzynarodowej. Ponadto państwa członkowskie zobowiązują się do ścisłej współpracy z przemysłem, społeczeństwem obywatelskim i instytucjami rozwoju w celu promowania większego zaangażowania UE w międzynarodowe partnerstwa cyfrowe.

Jednocześnie państwa członkowskie wezwały Komisję do wspierania celów w zakresie łączności międzynarodowej. Komisja powinna dokonać przeglądu obecnych zdolności i potrzeb w zakresie łączności międzynarodowej, a także przyszłych prognoz. W szczególności Komisja powinna przeprowadzić mapę dostępnej infrastruktury łączności (naziemnej, podmorskiej i kosmicznej) poza Europą, a także lepiej zrozumieć przepływy danych między Europą a innymi częściami świata.

Powszechne i silne połączenia internetowe: rola kabli podmorskich i sieci satelitarnych

Kable podmorskie mają zasadnicze znaczenie dla podtrzymania gwałtownego wzrostu ruchu internetowego. W jednym przypadku ruch internetowy przez Atlantyk podwaja się co dwa lata. Nowa, bezpieczna infrastruktura kablowa podmorska może służyć rosnącemu przepływowi danych w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Państwa członkowskie i Komisja usprawnią zarządzanie różnymi sieciami i infrastrukturą komunikacyjną, zapewniając jednocześnie wzmocnienie cyberbezpieczeństwa.

Satelity odgrywają ważną rolę w łączeniu UE z resztą świata. Łączność oparta na przestrzeni kosmicznej może uzupełniać podmorskie sieci kablowe, aby zapewnić Europie stałe podłączanie się do sieci, rozszerzyć łączność na obszarach o niewystarczającym zasięgu lub w ogóle ich braku, a także zapewnić dodatkowe cyberbezpieczeństwo. Państwa członkowskie będą współpracować z Komisją w celu opracowania i opracowania inicjatywy na rzecz bezpiecznej łączności opartej na przestrzeni kosmicznej. W Europie istnieje wiodący na świecie sektor satelitarny, który mógłby stworzyć globalną satelitarną sieć szerokopasmową.

Państwa będące sygnatariuszami deklaracji

Państwa członkowskie UE będące sygnatariuszami to m.in.: Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja i Włochy. Islandia i Norwegia również podpisały deklarację.  

Kontekst ogólny

Suwerenność cyfrowa i globalna konkurencyjność Europy zależą od silnych i bezpiecznych sieci połączeń wewnętrznych i zewnętrznych. Oba wymiary będą miały zasadnicze znaczenie dla realizacji celów cyfrowej dekady Europy. W Europie odporna łączność jest filarem udanej transformacji cyfrowej. Komisja ściśle współpracuje również z państwami członkowskimi w celu poprawy łączności w UE, w szczególności w celu wdrożenia zaawansowanych sieci, takich jak światłowody i 5G, np. poprzez zmiany wprowadzone w następstwie zalecenia w sprawie zestawu narzędzi na rzecz łączności. Tymczasem podmorski system kablowy EllaLink, współfinansowany przez UE i uruchomiony w nadchodzących miesiącach, wzmocni platformę UE-Atlantic Data Gateway łączącą Europę z Ameryką Łacińską.
 

Deklaracja w sprawie bramek do transmisji danych