Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Foilseachán

Lá Digiteach 2021: An Eoraip chun nascacht idirlín le comhpháirtithe domhanda a threisiú

Ag Lá Digiteach 2021, gheall 25 Bhallstát, mar aon leis an Íoslainn agus an Iorua, go dtreiseofaí nascacht idirlín idir an Eoraip agus a comhpháirtithe san Afraic, san Áise, i gcomharsanacht na hEorpa, sna Balcáin Thiar agus i Meiriceá Laidineach, tríd an Dearbhú maidir le ‘Tairseach Sonraí Eorpacha mar phríomhghné de Dheich mBliana Digiteacha an Aontais’ a shíniú.

Déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún a n-iarrachtaí a ailíniú chun tacú leis na pointí iontrála do thrácht idirnáisiúnta idirlín san Eoraip, nó do na Tairseacha Sonraí Eorpacha. Trí fheabhas a chur ar bhonneagar a nascann an Eoraip leis na réigiúin sin, beidh an Eoraip in ann tuilleadh seirbhísí sonraí a chur ar fáil. Ag an am céanna, is féidir le comhpháirtithe na hEorpa leas a bhaint as próiseáil shlán sonraí a bhuí le caighdeáin láidre cosanta sonraí an Aontais. 

Nascacht idirlín idir comhpháirtithe an Aontais agus comhpháirtithe domhanda: eochair don Deacáid Dhigiteach

I measc spriocanna an Choimisiúin maidir leis an Deacáid Dhigiteach tá comhpháirtíochtaí domhanda na hEorpa a neartú agus tá sé mar aidhm leo ciste Nascachta Digití a bhunú chun borradh a chur faoin infheistíocht straitéiseach i líonraí nascachta idirnáisiúnta. Ach na naisc idir an Eoraip agus a comhpháirtithe domhanda a neartú, cuirfear noirm agus caighdeáin Eorpacha chun cinn agus cuideofar le réitigh dhomhanda a mhúnlú.

Chun nascacht idirnáisiúnta a fheabhsú, geallann na Ballstáit agus an Coimisiún an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta don nascacht a neartú
  • seirbhísí stórála agus próiseála sonraí an Aontais a thairiscint do chomhpháirtithe lasmuigh den Eoraip
  • feabhas a chur ar líonraí cábla fomhuirí
  • nascacht satailíte a bhunú
  • líonraí nascachta sábháilte agus slána a áirithiú

Bonneagar agus comhpháirtíochtaí níos fearr don nascacht dhomhanda

Sa dearbhú ‘Tairseacha Sonraí’, geallann na Ballstáit go ndéanfaidh siad a dtionscnaimh náisiúnta a ailíniú chun díriú ar an nascacht idirnáisiúnta a neartú. Mar shampla, is féidir leis na Ballstáit an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a úsáid chun líonraí intíre an Aontais a dhearadh agus an straitéis idirnáisiúnta á cur san áireamh. Ina theannta sin, geallann na Ballstáit go n-oibreoidh siad i ndlúthchomhar leis an tionscal, leis an tsochaí shibhialta agus le hinstitiúidí forbartha chun rannpháirtíocht níos láidre an Aontais i gcomhpháirtíochtaí digiteacha idirnáisiúnta a chur chun cinn.

Ag an am céanna, d’iarr na Ballstáit ar an gCoimisiún tacú le cuspóirí idirnáisiúnta nascachta. Ba cheart don Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar acmhainneachtaí agus riachtanais reatha na nascachta idirnáisiúnta, chomh maith le réamhaisnéisí a bheidh ann amach anseo. Go háirithe, ba cheart don Choimisiún mapáil a dhéanamh ar na bonneagair nascachta atá ar fáil (tír-thíortha, fomhuirí agus an spás) lasmuigh den Eoraip, chomh maith le tuiscint níos fearr a fhorbairt ar shreafaí sonraí idir an Eoraip agus codanna eile den domhan.

Naisc idirlín atá forleathan agus láidir: ról na gcáblaí fomhuirí agus líonraí satailíte

Tá cáblaí fomhuirí riachtanach chun an méadú easpónantúil ar thrácht idirlín a chothú. I gcás ceann amháin, tá an trácht idirlín ar fud an Atlantaigh ag méadú faoi dhó gach dhá bhliain. Is féidir le bonneagair nua slána cáblaí fomhuirí freastal ar shreafaí sonraí méadaitheacha san Afraic, san Áise agus i Meiriceá Laidineach. Cuirfidh na Ballstáit agus an Coimisiún feabhas ar bhainistiú líonraí cumarsáide agus bonneagair éagsúla, agus cinnteoidh siad ag an am céanna go neartófar an chibearshlándáil.

Tá ról tábhachtach ag satailítí chun an tAontas Eorpach agus an chuid eile den domhan a nascadh le chéile. Is féidir le nascacht spásbhunaithe gréasáin na gcáblaí fomhuirí a chomhlánú chun a áirithiú go bhfanfaidh an Eoraip nasctha i gcónaí, chun nascacht a leathnú i limistéir nach bhfuil cumhdach leordhóthanach iontu nó nach bhfuil cumhdach leordhóthanach acu ar chor ar bith, agus chun cibearshlándáil bhreise a chur ar fáil. Oibreoidh na Ballstáit i gcomhar leis an gCoimisiún chun tionscnamh Nascachta Slán Spásbhunaithe a cheapadh agus a fhorbairt. Tá tionscal satailíte ar thús cadhnaíochta san Eoraip, a d’fhéadfadh líonra domhanda leathanbhanda satailíte a chruthú.

Tíortha a shínigh an Dearbhú

Áirítear ar shínitheoirí Bhallstáit an Aontais: An Bheilg, an Chróit, an Chipir, an tSeicia, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, Éire, an Iodáil, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, an Ísiltír, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an Spáinn, agus an tSualainn. Shínigh an Íoslainn agus an Iorua an dearbhú freisin.  

Cúlra

Braitheann ceannasacht dhigiteach agus iomaíochas domhanda na hEorpa ar líonraí nascachta inmheánacha agus seachtracha atá láidir agus slán. Beidh an dá ghné ríthábhachtach chun cuspóirí Dheich mBliana Digiteacha na hEorpa a bhaint amach. Laistigh den Eoraip, is í an nascacht athléimneach colún an chlaochlaithe dhigitigh rathúil. Chomh maith leis sin, tá an Coimisiún ag obair go dlúth leis na Ballstáit chun feabhas a chur ar nascacht laistigh den Aontas, go háirithe chun ardlíonraí amhail snáithín agus 5G a chur i bhfeidhm, amhail trí na forbairtí i ndiaidh an Mholta maidir leis an mBosca Uirlisí Nascachta. Idir an dá linn, le córas cáblaí fomhuirí Ellalink, atá cómhaoinithe ag an Aontas, agus a bheidh ag feidhmiú sna míonna amach romhainn, neartófar Ardán Tairseach Sonraí an AE-Atlantach a nascann an Eoraip le Meiriceá Laidineach.
 

Dearbhú maidir le Tairseacha Sonraí