Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Blockchain strategie

EU chce být lídrem v technologii blockchain, stát se inovátorem v blockchainu a domovem významných platforem, aplikací a společností.

Digitální EXPLORERS – Blockchain – co je v něm pro vás?

fix-empty

Technologie blockchain umožňuje lidem a organizacím, které se navzájem neznají nebo si nedůvěřují, aby se kolektivně dohodly a trvale zaznamenávaly informace bez autority třetí strany. Vytvořením důvěry v data způsobem, který předtím nebyl možný, má blockchain potenciál revoluci v tom, jak sdílíme informace a provádíme transakce online.

Strategie Evropské komise je navržena tak, aby tyto cíle splnila. Chce podporovat „zlatou normu“ pro blockchainovou technologii v Evropě, která ve svém právním a regulačním rámci zahrnuje evropské hodnoty a ideály.

Tento „zlatý standard“ pro blockchain zahrnuje:

 • Environmentální udržitelnost: Technologie blockchainu by měla být udržitelná a energeticky účinná.
 • Ochrana údajů: Technologie blockchain by měla být kompatibilní se silnými evropskými předpisy v oblasti ochrany údajů a soukromí a tam, kde je to možné, by měla být podporována.
 • Digitální identita: Technologie blockchain by měla respektovat a posílit vyvíjející se evropský rámec digitální identity. To zahrnuje slučitelnost s předpisy týkajícími se elektronického podpisu, jako je eIDAS, a podpora rozumného, pragmatického decentralizovaného a sebesvrchovaného rámce identity.
 • Kybernetická bezpečnost: Technologie blockchain by měla být schopna zajistit vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti.
 • Interoperabilita: Blockchainy by měly být interoperabilní mezi sebou a se staršími systémy ve vnějším světě.

Prvky strategie Evropské komise pro blockchain

Evropská komise důrazně podporuje blockchain v politické, právní a regulační oblasti a v oblasti financování. Mezi nejdůležitější části její strategie blockchain patří:

 • Budování celoevropského blockchainu veřejných služeb: Evropský veřejný sektor hraje v blockchainu průkopnickou roli tím, že buduje vlastní blockchainovou infrastrukturu. V průběhu času to bude zahrnovat interoperabilitu s platformami soukromého sektoru. Evropské partnerství Blockchain tuto vizi oživuje. Jedná se o společné úsilí všech 27 zemí EU, Norska, Lichtenštejnska a Evropské komise. Výstupem je Evropská infrastruktura blockchainových služeb ( EBSI), která se začne vyrábět v roce 2021.
 • Podpora právní jistoty: Komise uznává význam právní jistoty a jasného regulačního režimu v oblastech týkajících se aplikací založených na blockchainu. V současné době vyvíjí právní rámec pro inovace v oblasti digitálních aktiv (tokenizace) a inteligentních smluv, který chrání spotřebitele a poskytuje podnikům právní jistotu. Komise důrazně podporuje celoevropský rámec a doufá, že se zabrání roztříštěnosti právních předpisů a právních předpisů. Nedávno vydala návrh na regulaci kryptoaktiv, aktualizaci pravidel pro boj proti praní peněz pro kryptoaktiva a vytvoření celoevropského regulačního pískoviště pro inovativní blockchainová řešení. To bylo provedeno s cílem zvýšit investice a zajistit ochranu spotřebitelů a investorů.
 • Zvýšení financování výzkumu a inovací: EU poskytuje finanční prostředky na výzkum a inovace blockchain prostřednictvím grantů a podpory investic. Granty jsou poskytovány prostřednictvím programu Horizont. V letech 2016–2019 poskytla Komise prostřednictvím programu Horizont 2020 granty ve výši přibližně 180 milionů EUR. Významný rozpočet na další granty se očekává v navazujícím programu Horizont Evropa. Komise podporuje investice do blockchainových startupů a projektů prostřednictvím nového fondu pro umělou inteligenci (AI) a blockchainového investičního fondu, který investuje do fondů rizikového kapitálu zaměřených na AI a blockchain startupy a podniky v rané fázi.
 • Podpora blockchainu pro udržitelnost: EU uznává potenciál blockchainu a podporuje využívání technologie blockchain při podpoře udržitelného hospodářského rozvoje, řešení změny klimatu a podpory Zelené nové dohody pro Evropu. 
 • Podpora interoperability a norem: Komise je pevně přesvědčena o významu norem pro podporu technologie blockchain. Podílí se na práci ISO TC 307, ETSI ISG PDL, CEN-CENELEC JTC19 a IEEE a ITU-T, pokud jde o blockchain, a snaží se spolupracovat se všemi relevantními subjekty po celém světě, jako je INATBA (viz níže). 
 • Podpora rozvoje dovedností v oblasti blockchainu: Existují iniciativy zaměřené na rozvoj dovedností s cílem zajistit dostupnost potřebných dovedností na vysoké úrovni. 
  • Program Digitální Evropa poskytuje strategické financování pro řešení těchto výzev a podporuje rozvoj kvalifikovaného talentu odborníků v oblasti digitálních technologií. S celkovým rozpočtem ve výši 580 milionů EUR na digitální dovednosti po dobu sedmi let program Digitální Evropa posiluje spolupráci mezi členskými státy EU a zúčastněnými stranami v oblasti digitálních dovedností a pracovních míst. Dne 17. listopadu 2021 oznámila Evropská komise první soubor výzev k předkládání návrhů v rámci programu Digitální Evropa.
  • Jako aliance odvětvových dovedností financovaná z programu Erasmus+ se CHAISE zabývá rostoucí poptávkou po blockchainových dovednostech v celé Evropě. Hlavním posláním projektu CHAISE je rozvíjet strategický přístup k rozvoji dovedností v oblasti blockchainu pro Evropu, jakož i poskytovat vzdělávací řešení, která obstojí i v budoucnu, s cílem řešit nedostatek dovedností v oblasti blockchainu a reagovat na současné a budoucí potřeby pracovní síly v oblasti dovedností v Evropě.
 • Interakce s komunitou: Komise spolupracuje se soukromým sektorem, akademickou obcí a komunitou blockchain především prostřednictvím dvou subjektů:
  • Mezinárodní asociace důvěryhodných aplikací blockchainu (INATBA), partnerství veřejného a soukromého sektoru, jehož cílem je spojit země EU se soukromým sektorem a dalšími zúčastněnými stranami, jako je akademická obec, na podporu ekosystému blockchain v Evropě. INATBA podporuje interoperabilitu blockchainových technologií a řádné správy věcí veřejných a působí jako prostředník vlád a mezinárodních orgánů. 
  • Evropské středisko pro sledování blockchainu a fórum, které je pilotním projektem financovaným Evropským parlamentem. Jejím cílem je shromáždit odborné znalosti pro identifikaci a monitorování blockchain iniciativ a trendů na celém světě s cílem vytvořit komplexní, veřejně dostupný zdroj znalostí blockchain, který podporuje blockchain ekosystém v rámci EU.
    

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Pokročilé digitální technologie

EU urychluje vývoj a zavádění pokročilých technologií, aby občané a podniky mohli plně využívat potenciál digitálního světa.

Hlubší pohled

Blockchain standardy

Evropská komise se aktivně angažuje v komunitě standardů blockchain a úzce spolupracuje se všemi příslušnými orgány po celém světě.

Evropské partnerství pro blockchain

Evropské blockchainové partnerství (EBP) je iniciativa, jejímž cílem je vypracovat strategii EU pro blockchain a vybudovat blockchainovou infrastrukturu pro veřejné služby.

Viz také

Evropská politika internetu věcí

EU aktivně spolupracuje s průmyslem, organizacemi a akademickou obcí s cílem uvolnit potenciál internetu věcí v celé Evropě i mimo ni.