Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Blockchain stratēģija

ES vēlas būt līderis blokķēdes tehnoloģijā, kļūstot par inovatoru blokķēdē un par mājvietu nozīmīgām platformām, lietojumprogrammām un uzņēmumiem.

  Bloackchain ilustrācija

Blokķēdes tehnoloģija ļauj cilvēkiem un organizācijām, kas var nezināt vai uzticēties viena otrai, kolektīvi vienoties par un pastāvīgi reģistrēt informāciju bez trešās puses iestādes. Radot uzticēšanos datiem tādā veidā, kas iepriekš nebija iespējams, blokķēdei ir potenciāls radikāli mainīt to, kā mēs kopīgojam informāciju un veicam darījumus tiešsaistē.

Eiropas Komisijas stratēģija ir izstrādāta, lai sasniegtu šos mērķus. Tā vēlas atbalstīt “zelta standartu” blokķēžu tehnoloģijai Eiropā, kas savā tiesiskajā un tiesiskajā regulējumā ietver Eiropas vērtības un ideālus.

Šis “zelta standarts” blokķēdei ietver:

 • Vides ilgtspēja: Blokķēdes tehnoloģijai jābūt ilgtspējīgai un energoefektīvai.
 • Datu aizsardzība: Blokķēdes tehnoloģijai vajadzētu būt saderīgai ar Eiropas stingrajiem datu aizsardzības un privātuma noteikumiem un, ja iespējams, to atbalstīt.
 • Digitālā identitāte: Blokķēdes tehnoloģijai būtu jārespektē un jāuzlabo Eiropas digitālās identitātes satvars, kas attīstās. Tas ietver atbilstību e-paraksta regulām, piemēram, eIDAS, un atbalstu saprātīgai, pragmatiskai decentralizētai un pašsuverēnai identitātes sistēmai.
 • Kiberdrošība: Blokķēdes tehnoloģijai būtu jāspēj nodrošināt augstu kiberdrošības līmeni.
 • Sadarbspēja: Blokķēdēm vajadzētu būt sadarbspējīgām savā starpā un ar mantotajām sistēmām ārpus pasaules.

Eiropas Komisijas blokķēdes stratēģijas elementi

Eiropas Komisija stingri atbalsta blokķēdi politikas, juridiskajā, regulatīvajā un finansēšanas jomā. Nozīmīgākās daļas tās blockchain stratēģija ietver:

 • Eiropas mēroga publisko pakalpojumu blokķēdes izveide: Eiropas publiskajam sektoram ir izsekojama loma blokķēdē, veidojot savu blokķēdes infrastruktūru. Laika gaitā tas ietvers sadarbspēju ar privātā sektora platformām. Eiropas blokķēžu partnerība šo redzējumu atdzīvina. Tas ir visu 27 ES valstu, Norvēģijas, Lihtenšteinas un Eiropas Komisijas kopīgs darbs. Rezultāts ir Eiropas blokķēžu pakalpojumu infrastruktūra (EBSI), kas sāksies 2021. gadā.
 • Juridiskās noteiktības veicināšana: Komisija atzīst juridiskās noteiktības un skaidra regulatīvā režīma nozīmi jomās, kas saistītas ar blokķēdes lietojumiem. Pašlaik tā izstrādā inovāciju veicinošu tiesisko regulējumu digitālo aktīvu (tokenizācijas) un viedo līgumu jomā, kas aizsargā patērētājus un nodrošina juridisko noteiktību uzņēmumiem. Komisija stingri atbalsta Eiropas mēroga regulējumu un cer izvairīties no tiesību aktu un regulējuma sadrumstalotības. Tā nesen nāca klajā ar priekšlikumu par kriptoaktīvu regulējumu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu atjaunināšanu attiecībā uz kriptoaktīviem un Eiropas mēroga regulatīvo smilškastes izveidi inovatīviem blokķēdes risinājumiem. Tas tika darīts, lai palielinātu ieguldījumus un nodrošinātu patērētāju un ieguldītāju aizsardzību.
 • Finansējuma palielināšana pētniecībai un inovācijai: ES nodrošina finansējumu blokķēdes pētniecībai un inovācijai, izmantojot dotācijas un atbalstot ieguldījumus. Dotācijas piešķir ar programmas “Apvārsnis” starpniecību. No 2016. līdz 2019. gadam Komisija ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” starpniecību piešķīra dotācijas aptuveni 180 miljonu EUR apmērā. Ievērojams budžets turpmākām dotācijām ir gaidāms turpmākajā programmā “Apvārsnis Eiropa”. Komisija atbalsta ieguldījumus blokķēžu jaunizveidotos uzņēmumos un projektos, izmantojot jauno mākslīgā intelekta (MI) un blokķēžu ieguldījumu fondu, kas iegulda riska kapitāla fondos, kuri paredzēti MI un blokķēžu jaunuzņēmumiem, un agrīnā posma uzņēmumos.
 • Ilgtspējas blokķēdes veicināšana: ES atzīst blokķēdes potenciālu un atbalsta blokķēdes tehnoloģijas izmantošanu ilgtspējīgas ekonomikas attīstības veicināšanā, klimata pārmaiņu novēršanā un Eiropas jaunā zaļā kursa atbalstīšanā. 
 • Atbalsts sadarbspējai un standartiem: Komisija pauž stingru pārliecību par standartu nozīmi blokķēdes tehnoloģijas veicināšanā. Tā ir iesaistīta ISO TC 307, ETSI ISG PDL, CEN-CENELEC JTC19 un IEEE darbā un ITU-T, ciktāl tas attiecas uz blokķēdi, un vēlas sadarboties ar visām attiecīgajām struktūrām visā pasaulē, piemēram, INATBA (sk. turpmāk). 
 • Atbalsts blokķēdes prasmju attīstībai: Ir iniciatīvas, kas vērstas uz prasmju pilnveidošanu, lai nodrošinātu, ka ir pieejamas vajadzīgās augsta līmeņa prasmes. 
  • Programma “Digitālā Eiropa” nodrošina stratēģisku finansējumu šo problēmu risināšanai un atbalsta kvalificētu digitālo ekspertu talantu kopuma izveidi. Ar digitālo prasmju kopējo budžetu 7 gadu laikā 580 miljonu EUR apmērā programma “Digitālā Eiropa” uzlabo sadarbību starp ES dalībvalstīm un ieinteresētajām personām digitālo prasmju un darbvietu jomā. Eiropas Komisija 2021. gada 17. novembrī paziņoja par pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus kopumu saskaņā ar programmu “Digitālā Eiropa”.
  • Kā nozares prasmju alianse, ko finansē no programmas “Erasmus+”, CHAISE pievēršas pieaugošajam pieprasījumam pēc blokķēdes prasmēm visā Eiropā. CHAISE projekta galvenais uzdevums ir izstrādāt stratēģisku pieeju blokķēžu prasmju attīstīšanai Eiropā, kā arī nodrošināt nākotnes vajadzībām atbilstošus apmācības risinājumus, lai novērstu blokķēdes prasmju trūkumu un reaģētu uz pašreizējām un turpmākajām Eiropas blokķēdes darbaspēka prasmju vajadzībām.
 • Mijiedarbība ar sabiedrību: Komisija sadarbojas ar privāto sektoru, akadēmiskajām aprindām un blokķēžu kopienu galvenokārt ar divu struktūru starpniecību:
  • Starptautiskā uzticamu blokķēžu lietojumprogrammu asociācija (INATBA), publiskā un privātā sektora partnerība, kuras mērķis ir apvienot ES valstis ar privāto sektoru un citām ieinteresētajām personām, piemēram, akadēmiskajām aprindām, lai veicinātu blokķēžu ekosistēmu Eiropā. INATBA veicina blokķēžu tehnoloģiju sadarbspēju un labu pārvaldību un darbojas kā valdību un starptautisko struktūru sarunu biedrs. 
  • Eiropas blokķēžu novērošanas centrs un forums, kas ir Eiropas Parlamenta finansēts izmēģinājuma projekts. Tā mērķis ir apvienot zināšanas, lai identificētu un uzraudzītu blokķēžu iniciatīvas un tendences visā pasaulē, lai izveidotu visaptverošu, publiski pieejamu blokķēdes zināšanu avotu, kas atbalsta blokķēžu ekosistēmu ES.  

Jaunākās ziņas

NEWS ARTICLE |
Eiropas Komisija saņem balvu par starptautiskās sabiedriskās politikas sadarbības veicināšanu blokķēdes tehnoloģiju jomā

Apbalvošanas ceremonijā un Gala pasākumā, ko 31. janvārī Briselē organizēja Starptautiskā uzticamo blokķēžu lietojumprogrammu asociācija (INATBA), Eiropas Komisija saņēma balvu par starptautiskās sabiedriskās politikas sadarbības veicināšanu blokķēžu tehnoloģiju jomā, pildot INATBA valdības padomdevējas struktūras līdzpriekšsēdētāja pienākumus.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Progresīvas digitālās tehnoloģijas

ES paātrina progresīvo tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu, lai iedzīvotāji un uzņēmumi varētu pilnībā izmantot digitālās pasaules potenciālu.

Rociet dziļāk!

Blokķēdes standarti

Eiropas Komisija aktīvi iesaistās blokķēžu standartu kopienā, iesaistoties un cieši sadarbojoties ar visām attiecīgajām struktūrām visā pasaulē.

Eiropas blokķēdes partnerība

Eiropas blokķēžu partnerība (EBP) ir iniciatīva, kuras mērķis ir izstrādāt ES stratēģiju par blokķēdi un izveidot blokķēdes infrastruktūru sabiedriskajiem pakalpojumiem.

Skatīt arī

Eiropas lietiskā interneta politika

ES aktīvi sadarbojas ar rūpniecību, organizācijām un akadēmiskajām aprindām, lai atraisītu lietiskā interneta potenciālu visā Eiropā un ārpus tās.