Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

odborníci na elektronické zdravotnictví

Evropská komise vytvořila dvě skupiny odborníků zabývající se elektronickým zdravotnictvím: skupina zúčastněných stran v oblasti elektronického zdravotnictví a dočasná pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví.

    ’’’

© iStock by Getty Images - 466267165 Pogonici

skupina zúčastněných stran v oblasti elektronického zdravotnictví

Skupina byla znovu zahájena v roce 2020 a první schůze se konala dne 13. července 2020.  

Členy skupiny zúčastněných stran v oblasti elektronického zdravotnictví jsou zastřešující organizace a sdružení s evropským dosahem. Zastupují tato odvětví a skupiny: odvětví zdravotnických technologií, pacienti, zdravotničtí pracovníci a výzkumná komunita.

Skupina zúčastněných stran v oblasti elektronického zdravotnictví bude Komisi poskytovat poradenství a odborné znalosti, zejména pokud jde o témata uvedená ve sdělení o umožnění digitální transformace zdravotnictví a péče. Zejména ve vztahu k těmto oblastem:

  • údaje o zdravotním stavu, včetně pokroku v doporučení Komise o evropském formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů a další vypracování základního souboru technických specifikací a lepší interoperability;
  • digitální zdravotní služby;
  • otázky ochrany údajů o zdravotním stavu a ochrany soukromí;
  • kybernetická bezpečnost pro údaje v oblasti zdraví a péče;
  • digitální nástroje pro posílení postavení občanů a péči zaměřenou na osobu;
  • umělá inteligence a zdraví;
  • průřezové aspekty spojené s digitální transformací zdravotnictví a péče, jako jsou finanční a investiční návrhy a základní technologie.

Informace o členech, schůzích, včetně pořadu jednání a zápisů z jednání jsou pravidelně zveřejňovány v rejstříku expertních skupin Komise.

pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví

Byla zřízena dočasná pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství ohledně toho, jak plně využít potenciál elektronického zdravotnictví pro bezpečnější, lepší a účinnější zdravotní péči v Evropě. Skládá se ze zdravotnických pracovníků, zástupců pacientů, delegátů lékařského, farmaceutického a ICT průmyslu, právních odborníků a tvůrců politik. Pracovní skupina vypracovala zprávu s doporučeními o tom, jak plně využít výhod elektronického zdravotnictví v roce 2020.

Nejnovější zprávy

DIGIBYTE |
Platforma Image Europe: začíná fungovat první prototyp celoevropské digitální infrastruktury

Evropská iniciativa pro onkologické zobrazování dnes dosáhla prvního významného milníku svého plánu na vytvoření evropské sjednocené infrastruktury údajů o nádorových snímcích na podporu poskytovatelů zdravotní péče, výzkumných ústavů a inovátorů při co nejlepším využívání inovativních řešení založených na datech v oblasti onkologické léčby a péče.

Související obsah

Souvislosti

elektronické zdravotnictví

Evropská komise usiluje o to, aby občané měli přístup k bezpečným a vysoce kvalitním digitálním službám v oblasti zdravotnictví a péče.

Viz také

Správa zdravotních údajů

Evropská komise přijala sdělení a pracovní dokument útvarů Komise o digitální transformaci zdravotnictví a péče s cílem podpořit činnost Evropské unie.