Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

експерти по електронно здравеопазване

Европейската комисия създаде две експертни групи, работещи в областта на електронното здравеопазване: групата на заинтересованите страни в областта на електронното здравеопазване и временна работна група в областта на електронното здравеопазване.

    ""

© iStock by Getty Images - 466267165 Pogonici

група на заинтересованите страни в областта на електронното здравеопазване

Групата беше подновена през 2020 г. и проведе първото си заседание на 13 юли 2020 г.  

Всички членове на Групата на заинтересованите страни в областта на електронното здравеопазване са представителни организации и асоциации с европейски обхват. Те представляват следните сектори и групи: индустрията на здравните технологии, пациентите, здравните специалисти и научноизследователската общност.

Групата на заинтересованите страни в областта на електронното здравеопазване ще предоставя консултации и експертен опит на Комисията, по-специално по теми, изложени в съобщението относно даване на възможност за цифровата трансформация на здравеопазването и грижите. По-специално по отношение на следните области:

  • здравни данни, включително продължаване на препоръката на Комисията относно европейски формат за обмен на електронни здравни досиета и по-нататъшно разработване на базовия набор от технически спецификации и по-добра оперативна съвместимост;
  • цифрови здравни услуги;
  • въпроси, свързани със защитата на здравните данни и неприкосновеността на личния живот;
  • киберсигурност на данните в областта на здравеопазването и грижите;
  • цифрови инструменти за овластяване на гражданите и ориентирани към личността грижи;
  • изкуствен интелект и здраве;
  • междусекторни аспекти, свързани с цифровата трансформация на здравеопазването и грижите, като например предложения за финансиране и инвестиции и базови технологии.

Информация за членовете, заседанията, включително дневния ред и протоколите се публикува редовно в Регистъра на експертните групи на Комисията.

работна група „Електронно здравеопазване“

Беше създадена временна работна група за електронно здравеопазване, която да съветва Комисията за това как да се отключи пълният потенциал на електронното здравеопазване за по-безопасно, по-добро и по-ефективно здравно обслужване в Европа. Състои се от здравни специалисти, представители на пациенти, делегати на медицинската, фармацевтичната и ИКТ индустрията, правни експерти и политици. Работната група изготви доклад с препоръки за това как да се развият пълните ползи от електронното здравеопазване през 2020 г.

Последни новини

PRESS RELEASE |
Комисията отправя покани за представяне на предложения за инвестиране на над 176 милиона евро в цифров капацитет и технологии

Европейската комисия откри нов набор от покани за представяне на предложения в рамките на работните програми за периода 2023—2024 г. на програмата „Цифрова Европа“ с цел укрепване на цифровия капацитет в целия ЕС. Тези покани са отворени за предприятия, публични администрации и други субекти от държавите — членки на ЕС, държавите от ЕАСТ/ЕИП и асоциираните държави. Бюджетът за този набор от покани за представяне на предложения е над 176 милиона евро.

PRESS RELEASE |
Комисията възлага договор на стойност 41 милиона евро за разработване на инфраструктура за общи европейски пространства на данни

Комисията избра консорциум, който ще разработи „Simpl“ — сигурна платформа за мидълуер, която ще подпомага достъпа до данни и оперативната съвместимост между европейските пространства на данни, като по този начин ще разгърне силата на основаните на данни иновации.

PRESS RELEASE |
ЕС ще инвестира над 760 милиона евро в цифровия преход и киберсигурността

Днес Комисията прие изменението на работните програми „Цифрова Европа“ за 2024 г., като предостави финансиране в размер на 762.7 милиона евро за цифрови решения в полза на гражданите, публичните администрации и предприятията.

Съдържание по темата

Обща картина

електронно здравеопазване

Европейската комисия работи за предоставяне на гражданите на достъп до безопасни и висококачествени цифрови услуги в областта на здравеопазването и грижите.

Вижте също

Европейска инициатива за образна диагностика при ракови заболявания

Европейската инициатива за образна диагностика при ракови заболявания ще отключи силата на образната диагностика и изкуствения интелект в полза на раково болните пациенти, клиницистите и изследователите.

Кодекс за поведение в областта на неприкосновеността на личния живот при мобилните приложения за здравеопазване

Кодексът за поведение на мобилните здравни приложения има за цел да насърчи доверието сред потребителите и да осигури конкурентно предимство за тези, които се регистрират в него.

Европейска инициатива „1+ милиона генома“

Инициативата „1+ милиона генома“ (1+MG) има потенциала да подобри профилактиката на заболяванията, да даде възможност за по-персонализирано лечение и да подкрепи новаторските научни изследвания.