Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Regelverk och regelverk för blockkedjeteknik

Europeiska kommissionen erkänner vikten av rättssäkerhet och ett tydligt regelverk på områden som rör blockkedjebaserade tillämpningar.

    Visuell representation av blockchain

© iStock by Getty Images - 1153383523 phive2015

EU stöder starkt EU-omfattande regler för blockkedjor för att undvika en fragmentering av lagstiftningen och lagstiftningen. Kommissionen antog ett omfattande paket med lagstiftningsförslag om reglering av kryptotillgångar för att öka investeringarna och säkerställa konsumentskydd och investerarskydd. 

Detta paket uppdaterar vissa finansmarknadsregler för kryptotillgångar och skapar en rättslig ram för rättsliga sandlådor för finansiella tillsynsmyndigheter i EU för användning av blockkedjor vid handel och efterhandel med värdepapper.

En digital euro

Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska kommissionens avdelningar granskar gemensamt ett brett spektrum av politiska, rättsliga och tekniska frågor som rör ett eventuellt införande av en digital euro. De överväger detta inom ramen för sina respektive mandat och oberoende som föreskrivs i fördragen.

I ett gemensamt uttalande från Europeiska kommissionen och ECB skisserades deras samarbete om en digital euro.

Förslag till ny EU-lagstiftning om kryptotillgångar

Kryptotillgångar som klassificeras som ”finansiella instrument” enligt direktivet om marknader för finansiella instrument har tidigare varit föremål för EU:s lagstiftning om värdepappersmarknader.

Dessa regler föregick dock uppkomsten av kryptotillgångar och DLT. Detta kan hämma innovationen. Kommissionen föreslog därför en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som vill handla och avveckla transaktioner med finansiella instrument i form av kryptotillgångar. Pilotsystemet möjliggör undantag från befintliga regler och gör det möjligt för tillsynsmyndigheter och företag att testa innovativa lösningar med hjälp av blockkedjeteknik.

För kryptotillgångar som inte klassificeras som ”finansiella instrument”, t.ex. nyttotoken eller betalningstoken, föreslog kommissionen en särskild ny ram Denna ram skulle ersätta alla andra EU-regler och nationella regler som för närvarande reglerar emission, handel och lagring av sådana kryptotillgångar.

Förordningen om marknader för kryptotillgångar (MiCA) kommer att stödja innovation samtidigt som man skyddar konsumenterna och integriteten hos kryptovalutabörser. Detta inkluderar regler som ingen insiderhandel eller front running. Den föreslagna förordningen omfattar enheter som emitterar kryptotillgångar, företag som tillhandahåller tjänster kring dessa kryptotillgångar, företag som driver digitala plånböcker och kryptovalutabörser.

Ytterligare information finns i kommissionens pressmeddelande och tillhörande presspromemoria.

Alleuropeisk blockchain regulatorisk sandlåda

En sandlåda är en anläggning som sammanför tillsynsmyndigheter, företag och tekniska experter för att testa innovativa lösningar och identifiera hinder som uppstår vid driftsättning av dem.

Det europeiska blockkedjepartnerskapet planerar en alleuropeisk lagstiftningssandlåda i samarbete med Europeiska kommissionen för användningsfall i EBSI och utanför EBSI, bland annat för dataportabilitet, dataområden mellan företag, smarta kontrakt och digital identitet. Detta kommer att omfatta sektorer som hälsa, miljö, rörlighet, energi och mycket mer. Sandlådan förväntas tas i drift 2021/22.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Blockkedjestrategi

EU vill vara ledande inom blockkedjeteknik och bli en innovatör inom blockkedjeteknik och ett hem för betydande plattformar, tillämpningar och företag.

Se också

Blockchain för klimatåtgärder

Europeiska kommissionen har som mål att använda innovationer inom blockkedjeteknik för att bidra till att bekämpa klimatförändringarna.

Blockkedjestandarder

Europeiska kommissionen spelar en aktiv roll i blockchain-standardgemenskapen och samarbetar och arbetar nära alla relevanta organ runt om i världen.

Europeiska blockkedjepartnerskapet

Det europeiska blockkedjepartnerskapet (EBP) är ett initiativ för att utveckla en EU-strategi för blockkedjeteknik och bygga en blockkedjeinfrastruktur för offentliga tjänster.