Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Plokiahela õiguslik ja reguleeriv raamistik

Euroopa Komisjon tunnistab õiguskindluse ja selge reguleeriva korra tähtsust plokiahelal põhinevate rakendustega seotud valdkondades.

    Plokiahela visuaalne esitus

© iStock by Getty Images - 1153383523 phive2015

EL toetab kindlalt kogu ELi hõlmavaid plokiahela eeskirju, et vältida õiguslikku ja regulatiivset killustatust. Komisjon võttis vastu ulatusliku seadusandlike ettepanekute paketi krüptovara reguleerimiseks, et suurendada investeeringuid ning tagada tarbijate ja investorite kaitse. 

Selle paketiga ajakohastatakse teatavaid krüptovara finantsturu eeskirju ja luuakse õigusraamistik ELi finantsjärelevalveasutuste regulatiivsetele kontrollpunktidele, et kasutada plokiahelaid väärtpaberitega kauplemisel ja pärast kauplemist.

Digitaalne euro

Euroopa Keskpank (EKP) ja Euroopa Komisjoni talitused vaatavad ühiselt läbi mitmesuguseid poliitilisi, õiguslikke ja tehnilisi küsimusi, mis on seotud digitaalse euro võimaliku kasutuselevõtuga. Nad kaaluvad seda aluslepingutes sätestatud volituste ja sõltumatuse kontekstis.

Euroopa Komisjoni ja EKP ühisavalduses kirjeldati nende koostööd digitaalse euro valdkonnas.

Ettepanek võtta vastu uus ELi õigusakt krüptovara kohta

Finantsinstrumentide direktiivi kohaselt „finantsinstrumentideks“ kvalifitseeruvate krüptovarade suhtes on varem kohaldatud ELi väärtpaberiturge käsitlevaid õigusakte.

Need eeskirjad eelnesid siiski krüptovarade ja DLT tekkimisele. See võib takistada innovatsiooni. Seega tegi komisjon ettepaneku turutaristute katsekorra kohta, mille eesmärk on püüda kaubelda ja arveldada krüptovara vormis finantsinstrumentidega tehtavaid tehinguid. Katserežiim võimaldab erandeid olemasolevatest eeskirjadest ning võimaldab reguleerivatel asutustel ja ettevõtetel katsetada uuenduslikke lahendusi, kasutades plokiahelat.

Krüptovarade puhul, mis ei kvalifitseeru „finantsinstrumentideks“, nagu kasulikkuse tokenid või maksetokenid, tegi komisjon ettepaneku luua uus eriraamistik. Kõnealune raamistik asendaks kõik muud praegu selliste krüptovarade emiteerimist, nendega kauplemist ja säilitamist reguleerivad ELi ja riiklikud eeskirjad.

Krüptovaraturu määrus (MiCA) toetab innovatsiooni, kaitstes samal ajal tarbijaid ja krüptovaluuta vahetuste usaldusväärsust. See hõlmab selliseid reegleid nagu siseringiga kauplemine või eesmine jooksmine. Kavandatav määrus hõlmab krüptovara emiteerivaid üksusi, nende krüptovaradega seotud teenuseid osutavaid äriühinguid, digitaalseid rahakotte käitavaid äriühinguid ja krüptovaluutavahetusi.

Lisateavet leiab komisjoni pressiteatest ja sellele lisatud pressiteatest.

Üleeuroopaline plokiahela regulatiivne liivakast

Liivakast on vahend, mis ühendab reguleerivaid asutusi, ettevõtteid ja tehnoloogilisi eksperte, et katsetada uuenduslikke lahendusi ja teha kindlaks nende rakendamisel tekkivad takistused.

Euroopa plokiahela partnerluse raames kavandatakse koostöös Euroopa Komisjoniga üleeuroopalist regulatiivset liivakasti, et kasutada juhtumeid EBSIs ja väljaspool EBSI-d, sealhulgas andmete ülekantavuse, ettevõtjatevaheliste andmeruumide, arukate lepingute ja digitaalse identiteedi valdkonnas. See hõlmab sektoreid, sealhulgas tervishoidu, keskkonda, liikuvust, energeetikat ja muid valdkondi. Liivakast peaks toimima hakkama 2021/22. aastal.

Viimased uudised

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

Seotud sisu

Üldpilt

Blockchain strateegia

EL soovib olla plokiahela tehnoloogia liider, muutudes plokiahela uuendajaks ning oluliste platvormide, rakenduste ja ettevõtete koduks.

Vaata lisaks

Plokiahela standardid

The European Commission takes an active role in the blockchain standards community, engaging and working closely with all relevant bodies around the world.

Euroopa plokiahela partnerlus

The European Blockchain Partnership (EBP) is an initiative to develop an EU strategy on blockchain and build a blockchain infrastructure for public services.