Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustik

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustik toetab ELi riike gigabitiühiskonna eesmärkide saavutamisel ja lairibaühenduse kasutuselevõtul.

Lisateave BCO võrgustiku kohta

fix-empty

Euroopa BCO võrgustik ühendab lairibaühenduse kasutuselevõtu eest vastutavaid ELi liikmesriikide riiklikke ja piirkondlikke ametiasutusi, et vahetada teadmisi ja häid tavasid kolleegide, ekspertide ja Euroopa Komisjoni esindajatega, suurendades nende suutlikkust pakkuda kõigile ELi kodanikele usaldusväärset ja kiiret lairibaühendust.

Algatuse eesmärk on aidata tagada, et kõigil ELi kodanikel oleks juurdepääs kiirele lairibaühendusele, et kõik saaksid võrdselt kasu ühenduvusega kaasnevatest võimalustest tervishoiu, hariduse, ettevõtluse ja muu jaoks.

Võtke ühendust BCO võrgustiku toetusvahendiga, et küsida BCO võrgustikuga liitumise kohta. Osaleda BCO võrgustiku foorumi aruteludes.

 

 

BCO võrgustiku roll

BCO-võrgustiku ülesanne on toetada Euroopa pädevaid lairibaühenduse asutusi selle saavutamisel. BCOd on riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused, kes toetavad lairibaühenduse kasutuselevõttu kogu ELis.

Seda tehakse liikmete vajadustel põhineva iga-aastase programmi kaudu, mis toob kokku eelarveasutused, eksperdid ja Euroopa Komisjoni esindajad, et koolitada ja vahetada teadmisi, häid tavasid ja kogemusi ühiste probleemide lahendamisel. Programmi kohta saab lisateavet 2024.–2025. aasta töökava kokkuvõttest ja2023.–2024.aasta tegevusaruandest.

Viimased uudised

VIDEO |
ERFist rahastatakse Halle linna gigabiti lairibaühenduse laiendamist

Ida-Saksamaal asuv Halle linn alustab ümberkujundavat teekonda, et laiendada oma lairibataristut, vastates oma kasvavale elanikkonnale ja digitaalmajanduse püüdlustele. Gigabitijuurdepääsu suurendamisega edendab see projekt innovatsiooni ja sotsiaal-majanduslikku arengut piirkonnas ning aitab piirkonnal saavutada ELi digikümnendi eesmärke.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühenduse kasutuselevõtu toetamine

Euroopa Komisjon toetab ELi ettevõtjaid, projektijuhte ja ametiasutusi võrgu katvuse suurendamisel, et saavutada ELi gigabitiühiskonna eesmärgid.

Mine süvitsi

Vaata lisaks

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Lairiba sõnastik

See on lairibaühendusega seotud terminite mittetäielik loetelu.

Gigabititaristu määrus

Gigabititaristu määrus vastab kasvavale vajadusele kiirema, usaldusväärse ja andmemahuka ühenduvuse järele, asendades 2014. aasta lairibaühenduse kulude vähendamise direktiivi.

Lairibaprojektide kavandamine

Lairibaühenduse planeerimise osakond aitab omavalitsustel ja teistel üksustel kavandada edukaid lairibaühenduse arendamise projekte.