Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Líonra Oifigí Inniúlachta Leathanbhanda (BCOanna)

Tacaíonn Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda leis na Ballstáit cuspóirí na Sochaí Gigighiotáin a bhaint amach agus leathanbhanda a chur ar fáil.

Faigh tuilleadh eolais faoi líonra BCO

fix-empty

Le Líonra Eorpach BCO, tugtar le chéile údaráis phoiblí náisiúnta agus réigiúnacha Bhallstáit an Aontais atá i gceannas ar leathanbhanda a chur in úsáid chun eolas agus dea-chleachtais a mhalartú le piaraí, saineolaithe agus ionadaithe ón gCoimisiún Eorpach, rud a chuireann lena n-acmhainneacht nascacht leathanbhanda ardluais iontaofa a thabhairt do shaoránaigh uile an Aontais.

Is é cuspóir an tionscnaimh a chinntiú go mbeidh rochtain ag saoránaigh uile an Aontais ar leathanbhanda ardluais, ionas go mbeidh gach duine in ann an tairbhe chéanna a bhaint as na deiseanna a ghabhann le nascacht, ar mhaithe le sláinte, oideachas, gnó agus eile.

Déan teagmháil le Saoráid Tacaíochta Líonra BCO chun fiosrú a dhéanamh faoi dhul isteach i Líonra BCO. Páirt a ghlacadh sa phlé i bhFóram Líonra BCO.

 

 

Ról Líonra BCO

Is é ról Líonra BCO tacú le hOifigí Inniúlachta Leathanbhanda Eorpacha (BCOnna) chun é sin a bhaint amach. Is iad na BCOnna na húdaráis phoiblí náisiúnta agus réigiúnacha a thacaíonn le leathanbhanda a chur in úsáid ar fud an Aontais.

Déanann sé é sin trí chlár bliantúil, bunaithe ar riachtanais na gcomhaltaí, lena dtugtar le chéile BCOnna, saineolaithe agus ionadaithe ón gCoimisiún Eorpach chun eolas, dea-chleachtais agus taithí a oiliúint agus a mhalartú maidir le dúshláin choiteanna a shárú. Léigh tuilleadh faoin gclár in Achoimre ar an bPlean Oibre Bliantúil 2024-25 agusdéan iniúchadh ar Thuarascáil ar Ghníomhaíochtaí 2023-24.

An nuacht is déanaí

VIDEO |
Staidéar ar impleachtaí fadtéarmacha an aistrithe dhigitigh d’fheirmeoirí agus do phobail tuaithe an Aontais

Leis an bhfíseán seo tugtar isteach staidéar Airmheán Comhpháirteach Taighde (JRC) an Choimisiúin Eorpaigh, a rinneadh i gcomhar le páirtithe leasmhara talmhaíochta, ina ndéantar iniúchadh ar na himpleachtaí a bhaineann le teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú san fheirmeoireacht chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin chomhaimseartha agus réamh-mheasta.

VIDEO |
Cuireann CFRE maoiniú ar fáil do leathnú leathanbhanda ghigighiotáin Chathair Halle

Tá cathair Halle in oirthear na Gearmáine ag tabhairt faoi thuras claochlaitheach chun a bonneagar leathanbhanda a leathnú, ag freastal ar mhianta an daonra agus an gheilleagair dhigitigh atá ag dul i méid. Trí rochtain ghigighiotáin a mhéadú, cothaíonn an tionscadal seo nuálaíocht agus forbairt shocheacnamaíoch sa réigiún agus cuidíonn sé leis an réigiún cuspóirí Dheich mBliana Digiteacha an Aontais a bhaint amach.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Tacaíocht do rolladh amach Leathanbhanda

Tá an Coimisiún Eorpach ag tacú le gnólachtaí, bainisteoirí tionscadail agus údaráis an Aontais cumhdach líonra a mhéadú chun spriocanna an Aontais maidir leis an tSochaí Ghigighiotáin a bhaint amach.

Féach freisin

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

An Gníomh um Bonneagar Gigighiotáin

Freagraíonn an Gníomh um Bonneagar Gigighiotáin (GIA) do na riachtanais mhéadaitheacha le haghaidh nascacht atá níos tapúla, iontaofa agus dian ar shonraí, a thagann in ionad Threoir 2014 maidir le Costas Leathanbhanda a Laghdú.

Pleanáil tionscadal leathanbhanda

Cuidíonn an Rannóg um Pleanáil Leathanbhanda le bardais agus le heintitis eile tionscadail forbartha leathanbhanda rathúla a phleanáil.